Медичний факультет,4 курс 2013-2014 н р., весняний семестр. Календарно-тематичний план лекційYüklə 157,8 Kb.
tarix16.03.2017
ölçüsü157,8 Kb.
#11800
Медичний факультет,4 курс 2013-2014 н. р., весняний семестр. Календарно-тематичний план лекційТЕМА

К-ть год

1

Пароксизмальні стани. Епілепсія.

2

2

Судинні захворювання головного і спинного мозку.

2

3

Вертеброгенна патологія периферичної нервової системи.

2

4

Менінгіти. Енцефаліти (етіологія, клініка, лікування).

2

5

Демієлінізуючі захворювання нервової системи.

2

6

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (первинні та вторинні міодистрофії, міотонія, захворювання з ураженням пірамідної, екстрапірамідно системи та мозочка). Міастенія. Хвороба Паркінсона.

2

7

Нейроснід. Нейросифіліс .

2
РАЗОМ

14

Тематичний план практичних занятьТЕМА

К-во час

16.

Лікарські препарати, які застосовуються у неврології
17.

Епілепсія.

2

18.

Неепілептичні пароксизмалльні стани.

2

19.

Професійні і побутові нейроінтоксикації. Ураження нервової системи при дії фізичних факторів.

2

20.

Судинні захворювання головного і спинного мозку Кровопостачання, ауторегуляція. Класифікація порушень мозкового кровообігу.

2


21.

Минаючі розлади мозкового кровообігу. Ішемічні інсульти, диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика.

2

22.

Геморагічні інсульти, диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика.

2

23.

Головний біль.

2

24.

Порушення сну.

2

25.

Менінгіти. Туберкульоз нервової системи.

2

26.

Арахноїдіти. Енцефаліти.

2

27.

Поліомієліт. Гострий мієліт. Боковий аміотрофічний склероз.

2

28.

Неврологічні аспекти черепно-мозкової травми. Спінальна травма.

2

29

Нейросифіліс.

2

30.

Ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції.

2

31.

Демієлінізуючі захворювання нервової системи (гострий розсіяний енцефаломієліт, розсіяний склероз, енцефаліт Шильдера, Ван-Богарта ).

2

32.

Інфекційні поліневропатії, інфекційно-алергічні полірадикулонейропатії (Ландрі, Гійєна-Баре), токсичні, алергічні, дисметаболічні (гіпо-, авітамінози), при діабеті, захворюваннях печінки, нирок, ревматичних захворюваннях. Лікування.

2

33.

Захворювання периферичної нервової системи. Мононевропатії верхніх і нижніх кінцівок. Плексопатії.

2

34.

Вертеброгенне ураження периферичної нервової системи

2

35.

Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія.

2

36.

Практичні навички. Самостійна курація хворих зі складанням історії хвороби.

2

37.

Перинатальні ураження нервової системи. ДЦП.

2

38.

Соматоневрологічні синдроми при захворюваннях легень, серця, системи крові, травного каналу, печінки, нирок, ендокринної системи, колагенозах. Паранеопластичний синдром.

2

39

Соматоневрологічні синдроми (астенічний, вегетативної дистонії, полінейропатичний, нервово-м’язевих порушень). Курація 2 (захист історії хвороби).

2

40.

Захист історії хвороби. Практичні навики.

2

41.

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (первинні та вторинні міодистрофії)

2

42.

Спадково-дегенеративні захворювання з ураженням пірамідної та екстрапірамідної нервової систем.

2

43.

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:

4
В тому числі практичної підготовки

2
Теоретичної підготовки

2
РАЗОМ

56


Зав. кафедри, д.м.н. Гриб В.А.
Календарно - тематический план лекций по неврологии для студентов 4 курса

медицинского факультета на 2013 – 2014у. г., весенний семестр)ТЕМА

К-во час

1

Пароксизмальные состояния. Эпилепсия.

2

2

Сосудистые заболевания головного и спинного мозга.

2

3

Вертеброгенна патология периферической нервной системы.

2

4

Менингиты. Энцефалиты (этиология, клиника, лечение).

2

5

Демиелинизирующие заболевания нервной системы.

2

6

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (первичные и вторичные миодистрофии, миотония, заболевания с поражением пирамидной, экстрапирамидной системы и мозжечка). Миастения. Болезнь Паркинсона.

2

7

НейроСПИД. Нейросифилис.

2
ВМЕСТЕ

14

Календарно – тематический план практических занятийТЕМА

К-во час

16.

Лекарственные препараты, применяемые в неврологии
17.

Эпилепсия.

2

18.

Неэпилептические пароксизмалльни состояния.

2

19.

Профессиональные и бытовые нейроинтоксикации. Поражение нервной системы при воздействии физических факторов.

2

20.

Сосудистые заболевания головного и спинного мозга Кровоснабжение, ауторегуляция. Классификация нарушений мозгового кровообращения.

2

21.

Проходящие расстройствами мозгового кровообращения. Ишемические инсульты, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

2


22.

Геморрагические инсульты, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

2

23.

Головная боль..

2

24.

Нарушения сна

2

25.

Менингиты. Туберкулез нервной системы.

2

26.

Арахноидиты. Энцефалиты.

2

27.

Полиомиелит. Острый миелит. Боковой амиотрофический склероз.

2

28.

Неврологические аспекты черепно-мозговой травмы. Спинальная травма.

2

29

Нейросифилис.

2

30.

Поражение органов и систем при ВИЧ-инфекции.
31.

Демиелинизирующие заболевания нервной системы (острый рассеянный энцефаломиелит, рассеянный склероз, энцефалит Шильдера, Ван-Богарта).

2

32.

Инфекционные полиневропатии, инфекционно-аллергические полирадикулонейропатии (Ландри, Гийена-Барре), токсические, аллергические, дисметаболические (гипо-, авитаминозы), при диабете, заболеваниях печени, почек, ревматических заболеваниях. Лечение.

2

33.

Заболевания периферической нервной системы. Мононевропатии верхних и нижних конечностей. Плексопатии

2

34.

Вертеброгенные поражения периферической нервной системы

2

35.

Врожденные дефекты позвоночника и спинного мозга. Сирингомиелия.

2

36.

Практические навыки. Самостоятельная курация больных с составлением истории болезни.

2

37.

Перинатальные поражения нервной системы.

2

38.

Соматоневрологических синдромы при заболеваниях легких, сердца, системы крови, пищеварительного тракта, печени, почек, эндокринной системы, коллагенозах. Паранеопластический синдром

2

39

Соматоневрологических синдромы (астенический, вегетативной дистонии, полинейропатичний, нервно-мышечных нарушений).Курация 2 (защита истории болезни).

2

40.

Защита истории болезни. Практические навыки.

2

41.

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (первичные и вторичные миодистрофии)

2

42.

Наследственно-дегенеративные заболевания с поражением пирамидной и экстрапирамидной нервной систем.

2

43.

Итоговый модульный контроль, в том числе:

4
В том числе практической подготовки

2
Теоретической подготовки

2

ВМЕСТЕ

56

Зав.кафедры, д.м.н. Гриб В.А.

Thematic plan of lectures on nervous deseases for the students of medical faculty on 2013 - 2014

Spring semesterTopic

Hour

1

Paroxyzmal states. Epilepsy.

2

2

Vascular disease of the brain and spinal cord.

2

3

Vertebrogenic pathology of the peripheral nervous system treatment)

2

4

Meningitides. Encephalitis (etiology, classification, clinic, treatment.)

2

5

Demielinisation diseases of the nervous system.

2

6

Inherited degenerative nervous diseases (primary and second muscles dystrophy, miotoniya, disease with lesions of pyramidal, extrapyramidal system and cerebellum). Myasthenia gravis. Parkinson's disease.

6

7

Neurosyphilis. NeuroAIDS.

2
Total

14

Thematic plan of practical employments in nervous deseases for the students of medical faculty on 2012 - 2013. spring semesterTopic

Hour

16.

Medications used in neurology
17.

Epilepsy.

2

18.

Nonepileptyc paroksyzmal states.

2

19.

Professional and household neurointoxycations. Lesions of the nervous system under the influence of physical factors.

2

20.

Vascular disease of the brain and spinal cord. Blood supply, autoregulation. Classification of cerebral deaseses.

2


21.

Passing disorders of cerebral circulation. Ischemic stroke, the differential diagnosis. Treatment. Prevention.

2

22.

Hemorrhagic strokes, differential diagnosis. Treatment. Prevention.

2

23.

Headache.

2

24.

Sleep Disorders.

2

25.

Meningitis. Tuberculosis of the nervous system.

2

26.

Arahnoidities. Encephalitis.

2

27.

Poliomyelitis. Acute myelitis. Side amyotrophic sclerosis.

2

28.

Neurological aspects of brain injury. Spinal injury.

2

29

Neurosyphilis.

2

30.

The defeat of the organs and systems at HIV-infection.

2

31.

Demyelinating disease of the nervous system (acute disseminated encephalomyelitis, multiple sclerosis, Shilder’s, Van-Bogart’s encephalitis).

2

32.

Infectious polyneuropathy, an infectious-allergic poliradykuloneyropathy (Landry, Guillain-Barre Syndrome), toxic, allergic, dysmetabolyc (hypo-, deficiency), diabetes, liver, kidney, rheumatic diseases. Treatment.

2

33.

Diseases of the peripheral nervous system. Mononevropathy upper and lower extremities. Pleksopathy.

2

34.

Vertebrogenic lesions of peripheral nervous system.

2

35.

Birth defects of the spine and spinal cord. Syringomyelia.

2

36.

Practical skills. Independent curation of patients with drafting history.

2

37.

Perinatal lesions of the nervous system.

2

38.

Somatonevrologycal syndromes in diseases of the lungs, heart, blood system, gastrointestinal tract, liver, kidneys, endocrine system, collagen. Paraneoplastic syndrome.

2

39

Somatonevrologycal syndrome (asthenia, vegetative dystonia, polineyropathy, neuro-muscular disorders). Curation 2 (protection case history).

2

40.

Defense of case history. Practical skills.

2

41.

Hereditary degenerative disease of the nervous system (primary and secondary miodystrophy)

2

42.

Hereditary degenerative disease affecting pyramidal and extrapyramidal nervous systems.

2

43.

Final module control, including:

4
Including practical training

2
Theoretical training

2
TOTAL

56
Сhief of the neurology department Gryb V.A.

Yüklə 157,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə