MƏMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmudYüklə 4,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə73/75
tarix04.05.2017
ölçüsü4,78 Mb.
#16580
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75

Bayramov Y.M. Örtülü drenlərin ekoloji əhəmiyyəti. Akad. Həsən  Əliyevin 95 illik yubileyinə  həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı – 2002, səh.131. Budaqov B.A. Landşaftşünaslıq. «Coğrafiya elmi 50 ildə». Bakı – Elm-1996. 

Budaqov B.Ə. Təbiəti qoruyaq. Bakı, «Elm», 1977. 

Budaqov B.Ə., Mikayılov A.A., Fiziki-coğrafi (landşaft) rayonlaşma. Azərbaycan Respublikasının kons-

truktiv coğrafiyası Bakı. Elm-1996. s: 173-187. Budaqov B.Ə., Qəribov Y.Ə. Təbii landşaftların antropogenləşməsinin əsas istiqamətləri. Azərbaycan Res-

publikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı. Elm-2000, s: 159-165. Cəfərov A.B. Fermer təsərrüfatları və torpaqların mühafizəsi. «Fermer» aylıq bülleteni, 1997, №2. s. 3-5 

Cəlilov Q.H. Azərbaycanda qovağın becərilməsi. Bakı, 1972, 42 s.  

Cəlilov Q.H., Xəlilov M.Y. Dekorativ yaşıllaşdırma. Bakı, «Gənclik», 1982, 86 s. 

Dadaşova F.S. Torpaqların neft məhsulları ilə çirklənməsinin miqrasiyasına dair. Görkəmli alim və ictimai xa-

dim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davam-

lı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı, 2002. s.44-45. 

Dərgahov V.S. Azərbaycanın Xəzərsahili rekreasiya – turizm ehtiyatları. Bakı – Sabah –2003. 130 s. 

Engels F. Təbiətin dialektikası. Bakı. 1966. Səh.152 

Əbdürrəhmanov Y.Ə. Azərbaycan faunası. X cild. Məməlilər. Bakı, Elm, 1978, 194 s.  

Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbaycanın yaşayış məskənləri. Bakı, «BUN» 2002, 397 səh. 

Əfəndiyev V.Ə. Azərbaycanda urbanizasiyanın iqtisadi –coğrafi problemləri. Doktorluq dissertasiyasının 

avtoreferatı. Bakı–2004. 45 s Əhmədov V.Ə., Baxşiyeva Ç.Q., Qəhrəmanova, Q.V. Həkimova N.F. Abşeronda neftə bulaşmış torpaqla-

rın ekoloji problemləri. Görkəmli alim və ictimai xadim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş 

«Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik kon-

fransın tezisləri. Bakı, 2002. Səh.198-199 Əliyeva R.Ə., Mustafayev Q.T. Ekologiya. Bakı – 2004, 432 s.  

Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasında ekzogen geoloji proseslər, onların öyrənilməsi metodu və proqnozu 

prinsipləri. Bakı, 2002. 210 s. Əliyev F.Ş., Məmmədova M. A. Bakı şəhəri əhalisinin mövcud və gələcək su təchizatı mənbələri, onların 

ekoloji problemləri. «Çaşıoğlu», Bakı-2003. 198 s.  Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə  və geoekoloji problemləri. 

«Çaşıoğlu», Bakı, 2000. 326 s. Əliyev H.Ə. Həyəcan təbili. Bakı, 2002, 175 s. 

Əliyev H.Ə., Xəlilov M.Y. Yaşıl sərvətin keşiyində. «Gənclik» nəşr. Bakı, 1982. 98 s. 

Əliyev H.Ə. Xəlilov M. Y. Təbiətin yaşıl libası. «Gənclik» nəşr. Bakı, 1988.174 s. 

Əliyev H.Ə., Həsənov X.N. Təbiətin keşiyində. Bakı, «Maarif» 1993.310 s. 

Əliyev H.Ə., Axundov N.H. Meşə sərvətdir. Bakı. Elm. 1982. 56 s. 

 

424


Əliyev L.Ə. Həmidov A.Z., Hüseynov H.C. Elektromaqnit şüalanması və ekoloji problemlər. «Təbii sərvət-

lərin qiymətləndirilməsi və təbiətdən istifadə» mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı 2003. s. 398-

401 

Əmirov F.Ə. Azərbaycan Respublikasının meşələri və meşə  təsərrüfatı. «Azərbaycan» nəşr. Bakı – 1997, 

187 s. Əsədov K.S., Qəribov T.Y., Musayev A.H. Şərq fıstığının yetişdirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 1976, 15 

s.  


Əsədov S.K. İtaliyanın turizm təsərrüfatının coğrafiyası. Azərb. Döv. Ped. Univ. Buraxılış işi. Bakı, 2003. 

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planı. Dövlət Ekologiya və təbiətdən istifadəyə nəzarət ko-

mitəsi. Bakı, 1998. s. 22-25 Əyyubov N. H.  Şəhər məskunlaşması. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. II cild. Bakı, 

«Elm», 1999. S.178-186 Əzizov Ə.B., Cəlilova R.Ə. Alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə olunması və ekoloji problem-

lər. «Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və  təbiətdən istifadə» mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri. 

Bakı-2003. S.33-35 

Əzizov Q.Z., Quliyev Ə. Azərbaycanın  şorlaşmış torpaqları, onların meliorasiyası  və münbitliyinin 

artırılması. Bakı, 1999. Əzizov Q., Həsənəliyev Ə. Azərbaycanda suvarmanın tarixi. Bakı. 2001. 102 s. 

Göyçayski Ş.Y. Əhali coğrafiyası. Dərs vəsaiti. Bakı «Maarif» 1979. 215 s. 

Göyçaylı Ş.Y. «Ətraf mühiti mühafizə, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə». Dərs vəsaiti. Bakı, 1996. 

Həkimova N.F. Abşeron yarımadası neftəbulaşmış torpaqların fiziki-kimyəvi xassələri. Görkəmli alim və 

ictimai xadim, akad. Həsən  Əliyevin 95 illik yubileyinə  həsr olunmuş «Həsən  Əliyev və Azərbaycanda  ətraf 

mühitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransının tezisləri. Bakı, 2002. Səh. 199-

200 


Həsənov M.S. Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın iqlimlə əlaqəsi. «Elm» nəşriyyatı Bakı. – 127 s. 

Həsənov X.N.  Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda torpaqşünaslıq və aqrokimya elmlərinin banisidir. Bakı: 

Elm – 1972, 62 s. Həsənov T.G., Hacızadə Ə.M. Coğrafiya tarixi. «Çaşıoğlu», Bakı – 2001, 251 s. 

Həsənov. Ş.G., Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan SSRİ-də otlaq torpaqlarının bonitirovkası və onlardan səmərə-

li istifadə olunması barədə tövsiyələr. Bakı, 1978, 32 s. Hüseynov N. S., Yusifov E.F.  Azərbaycanda külək enerjisindən istifadənin perspektivləri haqqında. Gör-

kəmli alim və ictimai xadim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Həsən Əliyev və Azərbay-

canda  ətraf mühitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransının tezisləri. Bakı, 

2002. Səh.119-121 Xəlilov. M.Y. Bitki örtüyü. Otlaqların vəziyyəti və problemləri. «Azərbaycan respublikasının regional-

coğrafi problemləri». Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı – 2003, s 99-113. Xəlilov M.Y.  Bitki örtüyünün antropogen dəyişilməsi və bərpası. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv 

coğrafiyası. Bakı, «Elm»,2000. S.131-159; 241-252 Xəlilov S.H., Səfərov C.H. Azərbaycan Respublikasında havanın temperaturunun və atmosfer yağıntılarının 

aylıq və illik normaları (1691-1990-cı illər) Bakı-2001. 110 s. Xəlilov Ş. B. Səth sularının çirklənməsi və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Azərbaycan Respublikasının kons-

truktiv coğrafiyası. Bakı, «Elm», 2000. S.90 –96 Xəlilov T.A. Suriya Ərəb Respublikasının təbii şəraiti və torpaq-ekoloji səciyyəsi. Bakı, 2003, 208 s. 

İbadlı O.V., Ağamirov Ü.M., Bayramov A.Ə. Gülçülük. Bakı – «Ozan» - 2003, 223 s. 

İbrahimov T.O. Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi. Bakı – 2002. 213 s. 

İmanov F.Ə. Çay axımı və hidroloji hesablamalar (metodiki göstəriş). Bakı, 1995, 90 s. 

İsayeva N.S. Azərbaycanın mineral-xammal sərvətlərinin vəziyyəti və dağ-mədən sənayesinin inkişafı ilə 

əlaqəli ekoloji problemlər haqqında «Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və təbiətdən istifadə» mövzusunda el-

mi-praktik konfransın tezisləri. Bakı –2003. S. 52-56 

İsmayılov A.İ. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi. Bakı, Elm – 2004, 308 s.  

İsmayılova N.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının meşəaltı torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri. 

Avtoref. b.e.n., Bakı, 2003, 23 s. Qasımov Ə.H. Xəzərin canlı aləmi və onun qorunması. Bakı – 1979, 69 s.  

Qasımov X.M. DDT və ətraf mühit: «Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və təbiətdən istifadə» mövzusun-

da elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı –2003. S. 176-178 Quliyev B.Ş. Müharibə və ekologiya. Bakı – 2004, 106 s. 

Quliyev V.A. Azərbaycanın  şimal-şərq  əkinçilik zonası torpaqlarının bonitirovkası  və iqtisadi cəhətdən 

qiymətləndirilməsi. Disser. avtoref. k.t.e.n. Bakı, 2000, 27 s.  Quliyev V.Ş., Novruzov V. S. İzahlı botanika terminləri lüğəti, Bakı, Elm, 1999, 47 s. 

 

425


Quliyev V.Ş., Xəlilov M.Y, Nuriyev R, Əliyev  Ə.R. Meşə  və onun heyvanat aləmi. «Ekologiya» nəşr, 

2001. 


Mahmudov N.N. Drenaj torpaq ekologiyasının qarantıdır.  

Görkəmli alim və ictimai xadim akad. Həsən  Əliyevin 95 illik yubileyinə  həsr olunmuş elmi-praktik 

konfransın tezisləri. Bakı – 2002, səh 132 

Metin Sarıbaş. Türkiyədə qovaqçılıq. «Azərbaycan florası bitkiliyinin istifadəsi və qorunması». Bakı, 

1999, s. 364-367.  Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı, 2002. 548 s.  

Məmmədov C.A., Bilalov B.Ə. Azərbaycanda gəlmə turizm və onun inkişaf yolları. Bakı, 2004, 210s 

Məmmədov Q.Ş., Cəfərov A.B., Cəfərov F.Ç. Torpaqların bonitirovkası. Bakı – Elm – 1997, 146 s.  

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər. Bakı – «Elm» - 2004, 

377 s.  


Məmmədov Q.Ş. Görkəmli təbiətşünas, böyük ziyalı. Bakı – «Elm» - 2002, 16 s.  

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı «Elm» -.1998. 280 s. 

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatları. Bakı, Elm, 2002. 132 s. 

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər. Bakı, Elm, 2002. 410 s. 

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktiki məsələlər. Bakı. 

Elm 2003. 445 s. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri. Bakı, Elm-2002. 472 s. 

Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ekoloqların məlumat kitabı. Bakı. Elm. 2003. 514 s. 

Məmmədov M.Ə., Fətullayev H.Y.  Təsərrüfat fəaliyyətinin çayların rejiminə  təsiri. I hissə. Bakı: Elm, 

1992, 126 s.  Məmmədov M.S., Əsədov K.S., Məmmədov F.M., Dendrologiya. Azərb. Ensiklopediyası, Bakı-2000. 

385 s. 


Məmmədov N.M., Məmmədəliyeva S.Y. Ekologiya və texnika Bakı, «Səda»-1999. 82 s. 

Məmmədov N.M., Suravegina İ.T. Ekologiya. Azərbaycan dilinə  tərcümə edənlər:  Q.Ş.Məmmədov və 

M.Ş. Babayev. Bakı, «Maarif»-2000. 420 s. 

Məmmədov R.M. Xəzər dənizinin səciyyəsi. «Sosial bilgilər» informasiya bülleteni, № 8-12, Bakı – 2001. 

S.3-21 


Məmmədov R.M. Xəzərin əbədi problemi. «Sosial bilgilər» informasiya bülleteni, № 8-12, Bakı – 2001. 

S.40-58. Məmmədov R.M., Hümbətov A.  Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi problemi. Azərbaycan Respub-

likasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, Elm, 1996. s. 197-206. Məmmədova S.Z. Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası. Bakı 2003. 116 s. 

Mərdanov  İ.E. Böyük Qafqazın cənub yamacında sellərin inkişafının geomorfoloji şəraiti (Azər. R 

ərazisində). Bakı: Elm – 1978, 77 s. Musayev M.Ə.  Azərbaycanda zooloji tədqiqatlar və zoologiya İnstitutunun yaranması. Azərb. SSR EA 

Zoologiya İnstitutu – 50 il. Bakı – 1987.  Mustafayev Q.T., Vasilyev V.İ., Tuayev D.Q., Xanməmmədov A.İ. Quşlar. Azərbaycan faunası. VI cild. 

Bakı, «Elm», 1977, 316 s.  Mustafayev Q.T. Azərbaycanda quşların yayılması və həyat tərzi. Azərbaycan faunası. VI cild. Quşlar. Bakı, Elm, 

1977, s. 35-49. Mustafayev Q.T. Ekologiya. Bakı «Ozan», 2001 126 s. 

Mustafayev X. M., Şəkuri B.Q. Torpaq eroziyası. Bakı – 1991. 94 s. 

Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı 2001. 

Nəbiyev N.Ə. İqtisadiyyat, cəmiyyət və ekoloji mühit. Bakı, «Ağrıdağ» nəşriyyatı-2000. 696 s. 

Nuriyev C.Q., Əsgərov. Ə.T., Əhmədov Z.V. Ekologiya hüququ. Bakı – «Qanun» – 2003. 324 s. 

Rüstəmov S.H. Azərbaycan SSR-in çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Bakı, Azərb. EA nəşr, 1960, 

168 s. Salmanov M.Ə., Ənsərova A.İ. Aşağı Kürün məişət-kommunal çirkabı ilə çirklənməsinin sanitar-hidrobio-

loji və ekoloji mahiyyəti. Görkəmli alim və ictimai xadim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olun-

muş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik 

konfransının tezisləri. Bakı, 2002. Səh. 136-138 Səfərov İ.S. Azərbaycanda qoruyucu meşəsalma. Bakı, 1958, 126 s.  

Səfərov  İ.S., Xəlilov M.Y., Hüseynov Ş.Q., Məmmədova F.H. Azərbaycanın eroziyaya uğramış dağ 

yamaclarında qozmeyvəlilərdən ibarət sənaye əhəmiyyətli plantasiyaların salınması. Bakı, Elm, 1986, 120 s. Süleymanov M. Ə., Əliyeva İ.S. Landşafşünaslığın əsasları. Bakı,  1998. 383 s. 

Şabanov C.Ə.  Lənkərançay hövzəsi torpaq münbitliyinin ekoloji monitorinqi. Diss. avtoref. k.t.e.n., Bakı, 

2001, 18 .s.  

426


Təhməzov B.H., Yusifov E.F., Əsədov K.S. Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri. 

Yaqubov Q.Ş. Azərbaycan Respublikasının texnogen – pozulmuş torpaqlarının tədqiqi, genetik 

xüsusiyyətləri və onların rekultivasiya yolları. Bakı, 2003, 203 s. Yusibov M.Ə. Qanıx-Türyançay kadastr rayonunun əkinçilikdə istifadə olunan torpaqlarının bonitirovkası. 

Disser. avtoref. k.t.e.n. Bakı, 2004, 22 s.   Yusifov E.T. Azərbaycanın biomüxtəlifliyi və müasir sosial-iqtisadi şəraitin ona təsiri. Görkəmli alim və ic-

timai xadim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mü-

hitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransının tezisləri. Bakı, 2002. Səh.25-28. 

Yusifov E.F., Hacıyev V.C. Hirkan biosfer rezervatı. Bakı, 2004. 167 s. 

Yusifova M.M. Arazboyu üzümaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli. Disser. avtoref. b.e.n. Bakı, 2000, 

23 s. 


 

 

Rus dilində 

 

Abdullaev M.A., Aliev Dj.A. Miqraüiə iskustvennıx i estestvennıx radionuklidov v sisteme poçva-rastenie, 

«Elm», 1998. 238 s. 

Abduev M P Slonüı v Azerbaydjane i ix melioraüiə. Baku, Azerneşr, 1960.  

Aqaquliev İ.M. Flora i rastitelğnostğ Öqo-vostoçnoy Şirvani. Baku, 2000. 146 s. 

Aqaev N.N. Mikroglementı v poçvax Maloqo Kavkaza Azerb. SSR i primenenie mikroudobreniy v 

selğskom xozaystve. Avtoref. dok. dissertaüii M., 1990. 40 s. Aqamirov U.M. Üennıy lesnoy massiv v stepi // Priroda, 1957, № 2, s. 114.  

Azizov K.Z. Proqnoz vodno-solevoqo rejima poçv na meliorirovannıx zemləx Kura-Araksinskoy nizmennosti // 

Modelirovanie poçvennıx proüessov. Puhino, 1985, s. 106-115.  Ayvazov F.D. Aqrogkoloqiçeskie osobennosti i bonitirovka poçv zimnix pastbih Adjinourskoy stepi v üeləx 

ix raüionalğnoqo ispolğzovaniə. Avtoref. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1989, 23 s. Alekperov K.A. Groziə poçv i borğba s ney v Azerbaydjane. İzd. AN. Az.SSR. Baku, 1961 

Aliev A.S. Kolebanie urovnə Kaspiyskoqo morə i ix posledstviə v pribrejnoy zone Azerbaydjanskoy respub-

liki. Avtoref. doktorskoy dis. Baku, 2004, 46 s. Aliev Q.A., Qasanov Ş.Q., Alieva R.A. Zemelğnıe resursı Azerbaydjana, ix raüionalğnoe ispolğzovanie i 

oxrana. Baku, 1981, 220 s. Aliev Q.A., Xalilov S.Q., Abdueva R.M. Gkoloqiçeskie osobennosti poçvı aridnıx redkolesiy predqoriy 

Bolğşoqo Kavkaza. Baku – 2001, 214 s.  Aliev Q.A. Poçvı Bolğşoqo Kavkaza. Tom 1. «Glm», 1977. 158 s. 

Aliev Q.A. Poçvı Bolğşoqo Kavkaza. Tom 2. 1994 

Aliev Q.A. Qasanov Ş.Q., İskenderov İ.Ş., Babaev MP, Mamedov Q.Ş. Poçvennaə karta Azerbaydjans-

koy SSR. (1:600000). Aliev B.Q., Aliev Z.Q. Texnika oroşeniə dlə fermerskix i individualğnıx xozaystv Azerbaydjana. Baku, 1998. 110 s. 

Alieva R.A. Kaçestvennaə xarakteristika i bonitirovka poçv Salğənskoqo rayona. Avtoref. diss. kand. s.x. 

nauk. Baku, 1971, 23 s. Alimov A.K. Rejim i balans qruntovıx vod Severnoy Muqani v svəzi s melioraüiey. Baku, Glm, 1997, 190 s.  

Anderson Dj. Gkoloqiə i nauka ob okrujaöhey srede; biosfera, gkosistema, çelovek. Per. s anql. L. «Qidro-

meteoizdat», 1985. 165 s. Antipov – Karataev İ.N. Voprosı proisxojdeniə i qeoqrafiçeskoqo rasprostraneniə solonüov. Melioraüiə so-

lonüov v SSSR. M. İzd-vo AN SSSR, 1953, s. 9-266.  Asadov K.S. Tipı sosnovıx i berezovıx lesov Maloqo Kavkaza // Tr. Azerb. NİİLX. t. 10, Barda, 1971, s. 51-

66.  


Askerova M.M. Kompleksnaə aqronomiçeskaə xarakteristika i modeli plodorodiə poçv predqornıx territoriy 

Karabaxskoy stepi. Avtoref. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1990, 24 s.    Astanin L.P., Blaqosklonov K.N. Oxrana prirodı. M. «Kolos», 1984. 255 s. 

Atlas poçv SSSR M. «Kolos», 1974. 165 s 

Axmedov A. İ., Qadjiev G.M., Zamanov Z.A. Mejdunarodnıy turizm.  Baku «Sada» -2000. 139 s 

Axmedov A… K issledovaniö samooçiheniə landşaftov subtropikov Azerbaydjana ot zaqrəzneniə neftğö i 

plastovımi vodami. Sbor. statey «Landşaftno –ximiçeskie osnovı fon Monitor. prir. sredı. M. » «Nauka». 1987 Axundov N.Q. Qornoe lesorazvedenie v Azerbaydjanskoy SSR i perspektivı eqo razvitiə: Avt. kand. diss. Baku – 

1963, 30 s.  Axundov S.A. Stok nanosov qornıx rek Azerbaydjanskoy SSR. Baku: Glm – 1978, 100 s. 

Babaev M.P. Poçvı i kaçestvennaə xarakteristika zemelğ podqornoy çasti Karabaxskoy stepi: Avtoref. diss. 

kand. s.x. nauk. Baku, 1967, 30 s.   

427


Babaev M.P. Oroşaemıe poçvı Kura-Araksinskoy nizmennosti i ix proizvoditelğnaə sposobnostğ. Baku, 

Glm, 1984, 175 s. Bannikov A.Q., Rustamov A.K., Vakulin A.A. Oxrana prirodı. M. 1985. 287 s. 

Berq L.S. Priroda SSSR. M. Uçpedqiz, 1938. 311s. 

Berq L.S. Landşaftno qeoqrafiçeskie zonı SSSR. M., 1931, 400 s.  

Bexbudov A.K., Raqimov M.K., Djafarov X.R. Rekomendaüii po drenaju, promıvkam 

selğskoxozəystvennomu osvoeniö promıtıx zemelğ po zonam Kura-Araksinskoy nizmennosti Azerb. SSR, Ba-

ku, 1973, 31 s.  

Bexbudov A.K., Djafarov X.F. Melioraüiə zasolennıx zemelğ. M. Kolos, 1980, 240 s.  

Borisov V.A., Belousova L.S., Vinokurov A.A. Oxranəemıe prirodnıe territorii Mira. M. 1985.  

Budaqov B.A. Sistematizaüiə stixiyno-razruşitelğnıx əvleniy prirodı. DAN Azerb. SSR, 1978, № 9.  

Budaqov B.A. Qeomorfoloqiə i noveyşaə tektonika Öqo-vostoçnoqo Kavkaza. Baku, Glm, 1973, 244 s.  

Budaqov B.A., Museibov M.A. Osobennosti qorizontalğnoy i vısotnoy differenüaüii landşafta Azerbaydja-

na i ix ispolğzovanie // Kompleksnoe qeoqr. izuçenie i osnovnıe qornıe territorii. L., 1980.  Budaqov B.A., Babaxanov N.A. Prirodnıe razruşitelğnıe əvleniə i ix gkonomiçeskie posledstviə (na primere 

respubliki Azerbaydjana). V kniqe Stixiynıe prirodnıe proüessı: qeoqrafiçeskie, gkoloqiçeskie i soüialğno-

gkonomiçeskie aspektı. M.- 2002. 

Budaqov B.A. Qenetiçeskie tipı opolzney Azerb. SSR. İzv. AN Azerb. SSR. seriə . nauk o Zemle Baku,1983 

Budaqov B.A., Mamedov Q.Ş. Bontirovka tipov landşaftov Azerb. SSR. DAN Az.SSR. Baku, 1987, №7, s. 

67-70 


Budıko M.İ. Qlobalğnaə gkoloqiə  M. 1977. 

Valter Q. Rastitelnostğ zemnoqo şara: Gkoloqo-fizioloqiçeskaə xarakteristika. per. nemeü. M., «Proqress», 

t. 1., 1968. 551 str.; t.2, 1974, 423 str.; t.3. 1975, 428str. Vaseneva G.Q. Problemı oxranı poçv Valamskoqo prirodno-arxitekturnoqo zapovednika. Noosferoqenez; 

postanovka i puti reşeniə problemı – Kişinev, 1990. 75. Veliev N.A. Qodovoy rejim stoka rek Karabaxa i ix istoçniki pitaniə. Uç. zapiski AQU, № 1, 1961.  

Vereşaqin N.K. Oxotniçği i promıslovıe jivotnıe Kavkaza. Baku. İzd. AN Az. SSR, 1947, 143 s. 

Vernadskiy V.İ. Ximiçekoe stroenie biosferı i ee okrujeniə. M. Nauka, 1987. 339s. 

Vernadskiy V.İ. Biosfera (izbrannıe trudı po bioqeoximii) M., «Mıslğ», 1967. 367s 

Vernadskiy V.İ. Jivoe vehestvo. – M., 1978 

Voeykov A.İ. Vozdeystvie çeloveka na prirodu. İzd. AN SSSR, V, 1963, 251s. 

Volobuev V.R., Mamedov Q.Ş. Karta plastiki relğefa Azerbaydjanskoy SSR (1: 200000), Baku, 1984.  

Volobuev V.R. Poçvı i klimat. İzd. AN Azerb. SSR. Baku – 1953, 320 s.  

Volobuev V.R. Gkoloqiə poçv. Baku, 1963, 259 s.  

Volobuev V.R., Şirinov N.Ş. Kratkaə qeomorfoloqiçeskaə xarakteristika Kura-Araksinskoy nizmennosti. V 

kn. «Prirodnıe usloviə i prirodnıe resursı Kura-Araksinskoy nizmennosti». Baku, 1965.  Voronov A.Q. Drozdov N.N., Məlo E.Q. Bioqeoqrafiə Mira  M. 1985. 

Vısotskiy Q.N. Zahitnoe lesorazvedenie. İzbrannıe trudı. Kiev, «Naukova-Dumka», 1983, 206 s. 

Qadjiev V. D. Vısokoqornaə rastitelğnostğ Bolğşoqo Kavkaza i ee xozaystvennoe znaçenie. Baku, «Glm» 

1970. 282 s. Qadjiev V. D., Kulieva X.Q., Vaqabov Z.V. Flora i rastitelğnostğ vısokoqorğə Talışa. Baku, «Glm», 1979, 

150s. Qadjiev V.D. Dinamika i proizvoditelğnostğ rastitelğnıx formaüiy vısokoqoriy Bolğşoqo Kavkaza. İzd-vo 

«Glm», Baku, 1974, 102 s.  Qadjiev F.A. Analiz usloviy razvitiə antropoqennoy grozii v Azerbaydjane. Avtoref. dis. d.q.n. Baku, 1974, 

57 s. 


Qadjiev Q.M. Strukturı poçvennoqo pokrova Milğskoy ravninı i ix meliorativnaə oüenka. Avtoref. dis. 

k.s.x.n., Baku, 1990, 25 s. Qasanov X.N. Klimat, poçvı i bioloqiçeskiy kruqovorot vehestv. İzd-vo «Glm», Baku – 1980, 175 s.  

Qasanov Ş.Q. Poçvı priaraksinskoy polosı i ix raüionalğnoe ispolğzovanie. Baku, Glm, 1969, 196 s. 

Qasanov B.İ. Burozemoobrazovanie v lesnıx poçvax Azerbaydana. Baku. Glm. 1983. 140s. 


Yüklə 4,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə