MƏMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmudYüklə 4,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə74/75
tarix04.05.2017
ölçüsü4,78 Mb.
#16580
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75

Qasanov V.Q. K diaqnostike i sistematike poymennıx luqovıx poçv  suxostepnoy subtropiçeskoy zonı dolinı 

r. Kurı. İzv. AN Az. SSR. Baku. 1978 №6 s. 55-62 Qerayzade A.P. Preobrazavanie gnerqii v sisteme poçva – rastenie – atmosfera. Avtor. doktor. diss. M., 

1988. 31s. Qilərov A.M. Sovremennoe sostoənie konüepüii gkoloqiçeskoy   nişi // Uspexi sovremennoy bioloqii. 1978, 

85, № 3, s. 431-446.  Qlazovskaə  M.A. Poçvı mira. İzd. MQU, 1973. 426s. 

Qolubev Q.N. Qeogkoloqiə. Qeos., M. 1999 

 

428


Qoqatişvili A.D. Sovremennoe sostoənie i perspektivı rekulğtivaüii zemelğ otkrıtıx razrabotok poleznıx 

iskopaemıx v Qruzii – rastitelğnostğ i promışlennıe zaqrəzneniə. (sb.) Sverdlovsk, 1973 Qridel T.E., Allenbi. Promışlennaə gkoloqiə. M., 2004, 514 s.  

Qrossqeym A.A. Oçerk rastitelğnosti Kura-Araksinskoy nizmennosti. Materialı obhey sxemı ispolğzovaniə 

vodnıx  resursov Kura-Araksinskoqo basseyna,  vıp.4. Tbilisi, 1932 Qrossqeym A.A. Rastitelğnıy pokrov Kavkaza. M. 1948. 265s. 

Qrossqeym A.A. Rastitelğnıe boqatstva Kavkaza. M. 1952. 631s. 

Qulisaşvili V.Z. Prirodnıe zonı i estestvenno-istoriçeskie oblasti Kavkaza. M. Nauka, 1964. 325s. 

Qulisaşvili V.Z. Rastitelğnostğ  Kavkaza. M., «Nauka», 1975, 235s. 

Qulisaşvili V.Z. Verxnaəə qraniüa lesa v qorax umerennoqo, subtropiçeskoqo i tropiçeskoqo klimatov. Le-

sovedenie, 1980, №3. s. 86-89 Qurbanov G.M. Rastitelğnıy mir basseyna r. Naxiçevançaə. Baku, 1996, 248 s.  

Quseynov S.M. Bonitirovka vinoqradopriqodnıx poçv na osnove aqrogkoloqii v Naqorno-Karabaxskoy av-

tonomnoy oblasti Azerbaydjanskoy SSR. Avtoref. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1985. Qölğ K.K. Kaspiyskoe more. Baku: Azneftizdat. 1956, 324 s.  

Qölğaxmedov A.N., Babaev MP, Axundov F.Q. i dr. Rekomendaüii po aqroximiçeskim osnovam 

primeneniə sistem udobreniy pod razliçnıe selğskoxozəystvennıe kulğturı na meliorirovannıx poçvax. 1988, 125 

s. 

Dajo R. Osnovı gkoloqii. İzd. «Proqress», M., 1975, 414 s, Gkoloqiə i bezopasnostğ jiznedeətelğnosti. Pod. 

red. L.A.Murovğə, M., 2002, 447 s. Derjavin A.İ. Mizidi Kaspiə. Baku, İzd. Az FAN SSSR, 1939, 91 s.  

Djafarov B.A. Vliənie bukovıx lesov na poçvoobrazovanie j. Poçvovedenie. M. 1968, №9. s.11-19. 

Djafarov B.S. Sredniy mnoqoletniy stok rek severo-vostoçnoy çasti Maloqo Kavkaza. Avt. kand. dis. Baku, 

1963.  


Djafarov A.V. Modeli plodorodiə poçv pod zernovıe kulğturı v severnoy çasti Lenkoranskoy oblasti. Avto-

referat diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1991, 20 s. Diter Qeynrix, Manfred Qerqt. Gkoloqiə. dtv-Atlas, M., 2003, 287 s. 

Dobrovolğskiy Q.V. Nikitin E.D. Funküii poçv v biosfere i gkosistemax M. Nauka, 1990. 261s. 

Dokuçaev V.V. K voprosu o poçvax Bessarabii «Poçvovedenie», 1900, №1 s.1-22 

Dokuçaev V.V. Sobr. soç. M.-L.: İzd-vo AN SSR, 1951, t. I, 595 s.  

Dokuçaev V.V. Naşi stepi prejde i teperğ. İzbr. tr. M.: İzd-vo AN SSSR, 1949, 426 s.  

Dumitraşko N.A., Antonov B.A., Budaqov B.A. Qeomorfoloqiçeskaə karta Azerbaydjanskoy SSR. Baku, 

1963, s. 34-35. Dılis N.V. Osnovı bioqeoüenoloqii. M. 1978 

Eqorenkov L.İ. Gkoloqiə turizma i servisa. M., 2003, 208 s.  

Zamanov X.D. Vodnıy balans ozer i vodoxranilih Maloqo Kavkaza. Baku: İzd. Glm, 1969, 154 s. 

Zaslavskiy M.N. Groziovedenie. Osnova protivogrozionnoqo zemledeliə. M. Vısşaə şkola, 1987. 376s. 

Zaslavskiy M.N. Groziovedenie. Osnova protivogrozionnoqo zemledeliə. M. Vısşaə şkola, 1987. 376s. 

Zaxarçenko MP, Xavinson V.X., Onikenko S.B., Novojilov Q.N. Radiaüiə, gkoloqiə, zdorovğe. Sankt-Peterburq, 2003, 

332 s. Zaxvatkin Ö.A. Osnovı obhey i selğskoxozəystvennoy gkoloqii. İzd. «Mir», «Kolos», M., 2003, 360 s.  

İbadzade Ö.A. Opıt borğbı s navodneniəmi v nizovğəx rek Kura i Araks. İzd. Ak. selğxoz. nauk, 1960.  

İbadzade Ö.A., Kiəsbeyli T.N. Formirovanie rusel rek. Baku, İzd-vo AN Az SSR, 225 s.  

İmanov F.A. Minimalğnıy stok rek Kavkaza. Baku, 2000, 298 s. 

İsakov Ö.A., Kazanskaə N.S., Tişkov A.A. Zonalğnıe zakonomernosti dinamiki gkosistem. Moskva, «Nau-

ka», 1986. İskenderov Ş.İ. Struktura poçvennoqo pokrova Öjnoqo sklona Öqo-vostoçnoy çasti Bolğşoqo Kavkaza. Av-

toreferat, Baku, 1992. İskenderov İ.Ş. Mineraloqiçeskiy sostav osnovnıx  zonalğnıx poçv Azerbaydjana, Baku, «Glm» 1987. 116s. 

İsmailov N.M. Axmedov A.Q., Axmedov V.A. Rekultivaüiə neftezaqrəznennıx zemelğ suxix subtropikov Azerbaydja-

na. Sbornik nauçnıx trudov. «Vosstanovlenie neftezaqrəznennıx poçvennıx  gkosistem», Moskva, «Nauka», 1988.s.206-222. İsmailov N.M., Pikovskiy Ö.İ. Sovremennoe sostoənie metodov rekultivaüii neftezaqrəznennıx poçvennıx 

gkosistem», Moskva, «Nauka», 1988. s. 222-231. Kasımov A.Q. Presnovodnaə fauna Kavkaza. Baku, «Glm», 1972, 286 s. 

Kasımov A.Q. Gkoloqiə Kaspiyskoqo ozera. Baku, 1994, 194 s. 

Kasimov L.Dj. Razrabotka modeley plodorodiə poçv pod subtropiçeskimi plodovımi kulğturami vlajnıx 

subtropikov Azerbaydjana. Avtoreferat. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1992, 19 s.  Kasumova T.T. Poçvenno-gkoloqiçeskie usloviə i oüenka plodorodiə poçv plodovıx nasajdeniy Kuba-

Xaçmasskoy zonı Azerbaydjana. Avtoref., diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1992.  

429


Kaşkay R.M. Vodnıy balans Bolğşoqo Kavkaza (v predelax Azerbaydjanskoy SSR). Baku: Glm, 84 s.  

Keller B.A. Qlavnıe tipı i osnovnıe zakonomernosti v rastitelğnosti SSSR. Rastitelğnostğ SSSR. t.1, M.- L., 

1938, s. 133-182.  Kist Q.S., Trofimov S.Ə. Raznoobrazie poçv na zemle kak sledstvie qeoqrafiçeskoqo raznoobraziə faktorov 

i usloviy poçvoobrazovaniə. «Strukturno-funküionalğnaə rolğ poçv i poçvennoy biotı v biosfere». M., Nauka, 

2003, s. 37-45.  

Klimat Azerbaydjana (Pod red. A.A.Madatzade, G.M. Şixlinskoqo) Baku: İzd-vo AN Az. SSR, 340 s.  

Klopotovskiy A.P. Zadaçi soxraneniə i ispolğzovaniə plodorodnoqo sloə poçv SSSR. Rekulğtivaüiə 

zemelğ i zemlevanie maloproduktivnıx uqodiy. Moskva, 1981. s. 92-100. Kovalev R.V. Poçvı Lenkoranskoy oblasti. Baku. İzd. AN Azerb. SSR, 1966. 372s 

Kovda V. A. Rolğ i funküii poçvennoqo pokrova v biosfere Zemli. Puhino, 1985. 10s. 

Korobkin V.İ., Peredelğskiy L.V. Gkoloqiə, Rostov-na Donu. «Feniks» - 2002. 575 s. 

Kostöçenko Ö.İ. Opıt kaçestvennoy oüenki poçv vostoçnoy çasti Priaraksinskoy polosı. V kn.: Aqroximiçeskie 

i poçvennıe issledovaniə v Azerbaydjane. Baku, 1966, s. 136-141. Krupenikov  İ.A., Volohuk M.D., Xolmeükiy A.M., Petrov. Ö.P. Zemlevanie – metod radikalğnoqo 

uluçheniə grodirovannıx i naruşennıx promışlennostğö zemelğ. Gkspress  - informaüiə Mold. NİİTİ. 1978-14s Krupenikov İ.A. Biosferno – gkoloqiçeskie posledstviə grozionnıx proüessov. Oüenka smıtıx poçv. «Groziə 

poçv» Kişinev, 2001. s. 65-91. Krupenikov İ.A. Zemlevanie (rekulğtivaüiə) grodirovannıx poçv. «Groziə poçv» Kişinev, 2001 s. 255-277 

Kurakova L.İ. Sovremennıe landşaftı i xozəystvennaə deətelğnostğ. M., «Prosvehenie», 1983, 156 s. 

Lesnaə gnüiklopediə  M. «Sovetskaə gnüiklopediə T.1. 1985, T.2., 1986. 

Leontğev L.N. Selevıe potoki Zakatalo-Nuxinskoqo sklona Bolğşoqo Kavkaza i ix proisxojdenie. V kn. 

Problemı fiziçeskoy qeoqrafii. T. XVII, M., 1951. Lobova E.V., Xabarov A.V. Priroda mira Poçvı. M. «Mıslğ» 1983. 302 str. 

Maqribi R.A. İzuçenie neftənoqo zaqrəzneniə landşaftov Abşeronskoqo poluostrova s üelğö  ix 

ozdorovleniə. Avtor. kand. dissert. Baku-1998 Madatzade A.A. Klimat Azerbaydjana // Qeomorfoloqiə Azerbaydjana. Baku, İzd-vo AN Azerb. SSR, 

1959. 


Madatzade A.A. Tipı poqodı i klimat Apşerona. Baku. İzd. AN Azerb. SSR, 1953, 116 s. 

Mamedov V.A. Ozera Kura-Araksinskoy nizmennosti i ix vodnıy balans. Avtoref. kand. diss. Baku, 1985, 

22 s. Mamedov Q.Ş.  Zemelğnaə reforma V Azerbaydjane:  pravovıe i nauçno-gkoloqiçeskie voprosı. Baku. 

Elm. 2001. 372s. Mamedov K.R. Aqroximiçeskie osnovı i rekulğtivaüiə qornorudnıx otvalov na Severo-vostoçnom sklone 

Maloqo Kavkaza. Avtoreferat kand. dissert. Baku-1978 Mamedov R.Q. Aqrofiziçeskie svoystva poçv Azerb. SSR. Baku. Glm. 1988. 244s. 

Mamedov M.A. Rasçetı maksimalğnıx rasxodov vodı qornıx rek. Qidrometeoizdat. L., 1976.  

Mamedov A.V., Aleskerov B.D. Paleoqeoqrafiə Azerbaydjana v rannem i srednem pleystoüene. Baku: Glm, 

1988, 155 s.  Mamedova S.Z. Modeli plodorodiə çaepriqodnıx poçv Lenkoranskoy oblasti: Avtoref., diss. kand. s.x. 

nauk. Baku, 1989, 21 s. Mamedova S.Z. Modeli plodorodiə çaepriqodnıx poçv Lenkoranskoy oblasti Azerbaydjana. Baku, «Glm», 

2002 180 s. Mardanov İ.G. Klassifikaüiə i rayonirovanie selenosnıx basseynov (na primere öjnoqo sklona Qlavnoqo Kav-

kazskoqo xrebta v Azerbaydjane). Tr. Azerb. qeoqr. obh-va, t. 4, 1968.  Maxmudov R.N. Vodnıe resursı Azerbaydjanskoy Respubliki. Baku, 2003, 23 s.  

Medvedev Ə.S. Rastitelğnostğ Kavkaza // Tr. Tif. Bot. sada. vıp. 18. Kn. 1, 1915.  

Mikailov A.A. Aqrogkoloqiçeskie osobennosti i oüenka plodordiə meliorirovannıx poçv Şirvanskoy stepi. 

Avtoref., diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1986. Mikailov N.K. Qeogkoloqiçeskie osnovı zasoleniə i melioraüii poçv Kura-Arazskoy nizmennosti. Avtoref., 

diss. dok. qeoqr. nauk. Baku, 2003, 46 s. Mikailov N.K. Prirodno-qeoqrafiçeskie osobennosti i gkoloqiçeskie usloviə zasoleniə poçv Kura – Arak-

sinskoy nizmennosti, problemı melioraüii i oüenka ix plorodiə. Baku «Ozan»- 2000. 375 s. Mirzoev O.Q. Betula alba L. Novıy vid dlə florı Azerbaydjana. Dokladı AN Azerbaydjana, № 1, 1998.  

Musaev M.A., Veysov A.M. Konüidii qrızunov SSSR, Baku.İzd. AN SSR, 1965, 154 s.  

Motorina L.V. Rekulğtivaüiə zemelğ, naruşennıx promışlennostğö. «İzv. AN SSSR. ser. qeoqr. №-5 1966 

Motorina L.V., Ovçinnikov V.A. Promışlennostğ i rekulğtivaüiə zemelğ.  İzd. «Mıslğ» Moskva, 1975. 

238s. 


 

430


Museibov M.A. Landşaftı Azerbaydjana (osobennosti differenüaüii i gvolöüiə landşaftov), Baku, İzd. AQU, 

1991.  


Museibov M.A. Qeomorfoloqiə i noveyşaə tektonika Srednekurinskoy vpadinı. Baku: Azerneşr. 198 s.  

Museibov M.A. Landşaftı Azerbaydjanskoy Respubliki, Baku, BQU –2003, 138s. 

Mustafaev X.M. Razvitie grozionnıx proüessov na öjnom Sklone Bolğşoqo Kavkaza i osnovı borğbı s ni-

mi, Baku, Glm, 1975. 225s. Nazirova B.T. Utoçnenie zemelğno-kadastrovoqo rayonirovaniə Az.SSR. Baku, 1982, 288 s. 

Nazirova B.T. Vliənie seley na gkonomiku rayonov, raspolojennıx na öjnom sklone Bolğşoqo Kavkaza. V 

kn.: Voprosı kompleksnoqo ispolğzovaniə i oxranı vodnıx resursov Azerb. SSR. Baku, 1985, 22 s.  Naumov N.P. Gkoloqiə jivotnıx. M., «Vısşaə şkola», 1963, 618 s.  

Naumov N.P. Struktura populəüii i dinamika çislennosti nazemnıx pozvonoçnıx // Zool. jurn. 1967, 46, № 

10, s. 1470-1486. Novikov Ö.V. Gkoloqiə, okrujaöhaə sreda i çelovek M.1999, 318s. 

Novruzov M., İmanov M. Gnerqetika Azerbaydjana vçera, seqodnə, zavtra. Energy ekology ekonomy. Po-

pular sciense journal, № 3-4 1999. s. 61-67  Odum Ö. Gkoloqiə: Per. s anq – M., 1968, 165s. 

Odum Ö. Osnovı gkoloqii. İzd-vo «Mir», M., 1975, 738 s. 

Odum Ö. Gkoloqiə. M., Mir, 1986, t. 1, 325 s., t. 2, 373 s. 

Parnikovıy gffekt, izmenenie klimata i gkosistemı. Pod red. B.Bolina, per. s anql. Len. 1989 

Perelğman A.İ. Qeoximiə landşafta 2-s izd. M. 1975 

Pivovarov Ö.P., Mixalev V.P. Radiaüionnaə gkoloqiə. M., 2004, 238 s.  

Pirieva F.L. Gkoloqiçeskie usloviə i bonitirovka poçv lesnıx uqodiy öqo-vostoçnoy çasti Bolğşoqo Kavka-

za. Avtoref., diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1984. Prilipko L.İ. Lesnaə rastitelğnostğ  Azerbaydjana. Baku, 1954. 488s. 

Rabotnov T.A. Fitoüenoloqiə. M., İzd. MQU, 1983, 291 s.  

Radjabova S.B. Gkoloqiçeskaə modelğ plodorodiə sero-burıx oroşaemıx poçv pod maslinovımi plantaüiəmi 

Apşeronskoqo poluostrova. Avtoref., diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1994, 23 s. Radkeviç V.A. Gkoloqiə 2-e izd. Minsk, !983 

Reymers N.F. Prirodopolğzovanie. M.»Mıslğ», 1990. 634s. 

Rode A.A., Smirnov V.N. Poçvovedenie. M., «Vısşaə şkola», 1972, 472 s.  

Rozanov B.Q. Osnovı uçeniə ob okrujaöhey srede. M., MQU, 1984, 372 s.  

Rohin N.İ. Sxema zakrepleniə selevoqo basseyna Kişçay, 1936.  

Rustamov S.Q. Seli v Azerbaydjanskoy SSR i merı borğbı s nimi. V kn: Seli v SSSR i merı borğbı s nimi. M., 

1964.  


Rustamov S.Q., Djafarov B.S., Qadjibekov N.Q. Vodnıy balans basseynov rek Maloqo Kavkaza. İzd-vo 

«Glm», Baku, 1969, 210 s.  Rustamov S.Q. Reki Azerbaydjanskoy SSR i ix qidroloqiçeskie osobennosti. Baku, İzd. AN Az SSR, 1960, 

196 s.  


Rustamov S.Q., Kaşkay R.M. Vodnıe resursı Azerbaydjanskoy SSR. Baku, Glm, 1989, 181 s.  

Rəbçikov A.M. Struktura i dinamika qeosferı, ee estestvennoe razvitie i izmenenie çelovekom. İzd-vo 

«Mıslğ», M., 1972. Salaev M.G. Diaqnistika i klassifikaüiə poçv v Azerbaydjane. Baku, Glm. 1991. 239s. 

Salaev M.G. Poçvı Maloqo Kavkaza. 1966, 329 s.  

Salmanov M.A. Gkoloqiə i bioloqiçeskaə produktivnostğ Kaspiyskoqo morə, Baku. 1999. 390str. 

Salmanov M.A. Osobennostğ formirovaniə bioloqiçeskoy produktivnosti Kaspiyskoqo morə i ee svəzğ s 

promışlennım zaqrəzneniem. Tez.nauç. kon. po zaqr. i oxrane Kas. morə B. 1975 s.26. Salmanov M.A. Gkoloqiə i neftənoe zaqrəznenie  Kaspiyskoqo morə. Tr. reqion. konf. Baku, 1997 s.29-31 

Salmanov M. A. Kaspiy vçera, seqodnə i zavtra. Gkoloqiə, filosofiə, Baku, 1948. s.74-81. 

Samedov N.Q. Fauna i bioloqiə jukov, vredəhix selğskoxozəystvennım kulğturam v Azerbaydjane. Baku, 

İzd. AN Az SSR, 1963, 384 s.  Safarov İ.S. Vajneyşie drevnie tretiçnıe reliktı Azerbaydjana. Baku, 1961, 311 s.  

Safarov İ.S. Novoe mestonaxojdenie kaştana scedobnoqo v Naqornom Karabaxe // Dokl. AN Azerb. SSR, t. 

20, 1964, № 2, s. 45-49. Safarov. İ.S. Subtropiçeskie lesa Talışa. Baku «Glm» 1976.  

Severüev S.A. Dinamika naseleniə i prisposobitelğnaə gvolöüiə jivotnıx. M. – L., İzd. AN SSSR, 1941. 

Serqeeva T.K. Gkoloqiçeskiy turizm. M., 2004, 360 s. 

Sitkovskiy N.İ. K voprosu izuçeniə selevıx potokov r. Belokançay. Baku, 1935. 

Suqrubov N.P., Frolov V.V. Stroitelğnaə gkoloqiə. M., 2004, 416 s.    

Sukaçev V.N. Rastitelğnıe soobhestva. Vvedenie v fitoüenoloqiö. Kniqa, 1928, 232 s. 

 

431


Sukaçev V.N.Osnovı lesnoy tipoloqii i bioqeoüenoloqii. İzb.tr.tom I, Len. «Nauka», 1972, 417 s. 

Sultanova N.A. Gkoloqiçeskaə modelğ plodorodiə poçv ovohnımi kulğturami na Apşerone. Avtoref., diss. 

kand. s.x. nauk. Baku, 2004. 26 s. Soçava V.B. Priçinı bezlesğə qolğüov Vostoçnoy Sibiri i Priamurğə. «Priroda», 1944, № 2. s. 63-65 

Taqiev  İ.İ.,  İbraqimova  İ.Ş., Babaev A.M. Resursı mineralğnıx i terminalğnıx vod Azerbaydjana. 

«Çaşıoqlu», Baku, 2001, 166 s.  Taqiev S.R. Kaçestvennaə oüenka-ornolesnoqo landşafta severnoqo sklona öqo-vostoçnoqo Kavkaza. Avto-

ref., diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1991. Tarverdiev R.B. Zailenie Minqeçaurskoqo vodoxraniliha. Baku, Glm, 1974, 154 s.  

Teymurov K.Q. Melioraüiə solonüov i sodovo-sulğfatnıx solonçakov v usloviəx Kura-Araksinskoy niz-

mennosti. Tr. AzNİİQ i M, № 5, Baku, 1964. Tolmaçev A.İ.  Osnovnıe puti formiravaniə rastitelğnosti vısokoqornıx landşaftov Severnoqo poluşariə. 

Bot.j.t. 33 1948. №2, s.161-180 Tolmaçev A.İ. Osnovı ob arealax. L. İzd. LQU. 1962. 100s. 

Tuaev D.Q. Kataloq ptiü Azerbaydjana. Baku, izd. Şur, 2000, 332 s. 

Uitteker R.X. Soobhestva i gkosistemı. M., 1980. 

Fatullaev Ş.S. Qradostroitelğstvo i arxitektura Azerbaydjana XIX naçala XX veka. Leninqrad 1986. 455s. 

Flora Azerbaydjana t.I – VIII. Baku. 1950-1961 

Xalilov Ş.B. Vodoxraniliha Azerbaydjana i ix gkoloqiçeskie problemı Baku. 2003. 310s. 

Xarğözova E.D. Kaştan // Sb: Kulğturnaə flora SSSR. t. 17. Orexoplodovıe, 1936, s. 222-262.  

Xotunüev Ö.L. Gkoloqiə i gkoloqiçeskaə bezopasnostğ. M., 2002, 480 s.  

Xrustalev Ö.P., Matişov Q.Q. Gkoloqo-qeoqrafiçeskiy slovarğ. Apatitı: İzd-vo Kolğskoqo NÜ RAN, 1996, 

142 s. Xromov S.P. Meteoroloqiə i klimatoloqiə. Len., 1968. 491s. 

Çernikov V.A. i dr. (22 avtorov). Aqrogkoloqiə. Metodoloqiə, texnoloqiə, gkonomika. Moskva, «Kolos», 

2004, 400 s.  Çernova N.M., Bılova N.M. Gkoloqiə. M.”Prosvehenie” 1988. 271s  

Şakuri B.K., Şakuri Ş.B. Zaqrəznenie biosferı radionuklidami i eqo posledstvie. Trudı nauç.issled.instituta 

Grozii i Oroşeniə. Baku, 2000. s 195-207 Şakuri B.K. Plodorodie osnovnıx tipov poçv qorno-zemledelğçeskoy zonı öqo-vostoçnoy okoneçnosti Bolğşoqo 

Kavkaza i faktorı, vliəöhie na ee parametrı. Baku, 2001, 115 s.  Şvarü S.S. Gkoloqiçeskie zakonomernosti gvolöüii. M.: Nauka, 1980, 277 s. 

Şilov İ.A. Gkoloqiə. M., «Vısşaə şkola», 2001, 504 s.  

Şirinov N.Ş. Qeomorfoloqiçeskoe stroenie Kura-Araksinskoy depressii (morfoskulğptura). Baku, Glm, 1973, 215 s. 

Şıxlinskiy G.M. (pod red.). Klimat Azerbaydjana. Baku, Glm, 1968. 

Gkoloqiçeskie oçerki o prirode i çeloveke. Pod redaküiey B.Qrjimeka. sokr perevod s nemeüskoqo. M. 

«Proqress», 1988, 423 s. Glton Ç. Gkoloqiə naşestviy rasteniy i jivotnıx. M. : İL, 1960, 229 s.  

Gnüiklopediə dlə detey. Qeoqrafiə. t. 3, M., Avanta, 2004, 702 s.  

Gnüiklopediə dlə detey. Gkoloqiə. t. 19. M., Avanta, 2004, 444 s.  

Gyöbov A.D. Aqroklimatiçeskoe rayonirovanie Azerbaydjanskoy SSR. Baku, Glm, 1969, 188 s. 

Gyöbov A.D., Quluzade V.A., Nabiev X.L., Mamedov D.X. Seli basseynov rek Kiş i Şin. Baku, Glm, 

1998. 


Əsamanov N.A. Osnovı qeoekoloqii M.,ASADEMA, 2003, 352 s. 

 

Alman və ingilis dillərində 

 

Brocman – Yerosch H. Baumgrenze und Klimacharacter, Beitrag lur Geobot. Landesauf nahme der Schwe-

iz, 1919. Bc.6 Koeppen W. Lehriieche temperaturgang in den Gemüssigeten lonen und Wege tationsperiode Meteorolog. 

L. 1926 


Limstrom G.A. Foresfation of strip-mined land in the Central States – Handbook N166/ US Departament of 

Aqrikulture. Washington. 1960 Mamedov G.Sh., Yaqubov G. Sh. The metodics principles of classification and the description of the aqri-

cultural chemistry of black oil soils Apsheron. Proceedings of the fifth Baku International Congress «Energy, 

Ekology, Ekonomy» Baku, September 21-24, 1999. 508-511 

Clements F.E. Plant succession, an analysis of the development of vegetation. – Carnegie İnst. of Washing-

ton Publ., 1916. № 242, 512 p.     

 


 

432


 

RƏNGLİ ŞƏKİLLƏR 

 

 VII fəsil. Landşaft əsasında biosferin təbii ekosistemlərinin 

                 təsnifatı 

Şəkil 1. Tayqa – boreal iynəyarpaqlı meşə (küknar və ağşam) 

Şəkil 2. Tundrada marallar  

Şəkil 3. Tropik savannada zebrlər  

 

VIII fəsil. Atmosfer havasının qorunması  Şəkil 4. İynəyarpaqlı meşənin turşulu yağışların təsiri ilə  

              məhv olması  Şəkil 5. Turşulu yağışların ətraf mühitə və insana təsiri 

Şəkil 6. Atmosferin sənaye çirklənməsi  

 

IX fəsil. Hidrosfer, suyun qorunması Şəkil 7. Yerdə suyun yayılması (paylanması)  

 

Şəkil 8. Ağstafa su anbarı  Şəkil 9. Ceyranbatan su anbarı  

Şəkil 10. Qudyalçayın yuxarı axını, vaxtilə yamaclarda əkin 

                sahələri olmuşdur. Yay otlağı kimi istifadə edilir  

Şəkil 11. Azərbaycanın çay şəbəkəsi xərtəsi. Miq:1:3000000  

                (əsası R.Z.Piriyevin xəritəsindən götürülmüşdür)   

 

XI fəsil. Litosfer 

 

Şəkil 12, 13. Altıağac yolu ərtafında Tıxçayın sol sahilində müxtəlif dövrlərdə  əmələ  gəlmiş gilli (bəzən 

müxtəlif dərəcədə duzlu) süxurlar. Daima eroziya prosesinə  məruz qaldığından bütöv bitki örtüyü 

əmələ gəlmir 

 

XII fəsil. Torpağın qorunması və səmərəli istifadəsi   Şəkil14. Gədəbəy şəhəri ətrafında meşəsizləşdirilmiş sahədə səthi və yarğan eroziyası 

Şəkil 15. Qudyalçayın orta dağ-meşə qurşağında meşəsizləşdirilmiş sahələrdə yarğan eroziyası  

Şəkil 16. Altıağac qəsəbəsi  ətrafında meşəsizləşdirilmə  və intensiv mal-qara otarılması  nəticəsində  səthi və 

yarğan eroziyası Şəkil 17. Altıağac qəsəbəsi  ətrafında (Ataçayın sağ sahili) meşəsizləşdirilmiş  ərazilərdə torpaq eroziyası  və 

sürüşmə hadisəsi Şəkil 18. Qudyalçayın sağ sahilində keçmişdə əkin sahələri («taxtalar» görünür), hazırda biçənək və otlaq kimi 

istifadə edilən ərazidə yarğan eroziyası  
Yüklə 4,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə