MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı-2010Yüklə 2,7 Mb.
səhifə7/15
tarix25.04.2017
ölçüsü2,7 Mb.
#15731
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

İNDİ
Səf tutuşub, heybət atar tülkülər,

Arlı pələng, ölər olsan, öl indi.

Arif olub, məst olubdur telkilər,

Alim molla, bilər olsan, bil indi.


Çılpaqlar geyinıb, açlar doyubdur,

Qarun tövbə edib, felin qoyubdur,

Nadan: «Quran bunu deyər»... deyibdir.

Quran, savaş salar olsan, sal indi.


Bir söz ilə yanan bağrım yandırdın,

Ciyərdən ayırdın, beldən sındırdın,

Üz görkəzməz, xoş söz ilə qandırdın,

Nazli yarım, gələr olsan, gəl indi.


Məxdumqulu çaşıb, lala dönübdür,

Yandı təni, canı, külə dönübdür.

El içində adı qula dönübdür,

Xoca, seyid, bilər olsan, bil indi.DƏRD NƏDİR
Ağıl, göz, həm iqbal, iman, bu dörd şey

Uzaq olsa, dərman nədir, dərd nədir.

Ər igidin olmaz üzdə pərdəsi,

İqbal yatsa, namərd nədir, mərd nədir.


Yaxşı dərdə düşər, ağlar yamana,

Namərd qara görsə, gələr amana,

Nəsib olsa, minsə yorğa madyana,

Tanıyammaz, başı nədir, art nədir.


Namərd çaşar, kürən ilə baş olsa,

Aybın açar, öz elindən dış qalsa,

Sərxoş olan qoç igidə tuş olsa,

Çalar qılınc, üçü nədir, dörd nədir.


Rüstəm Zal ad aldı, atlanıb atın,

Nə ziyad iş etdi, deyin, qeyrətin,

Pələng qəzəblənib vursa heybətin,

Dura bilməz, bars nədir, qurd nədir.


Məxdumqulu, dönər fələyin çərxi,

Tanırsan şol zaman tuş gələn nırxı,

Namərdin yanında yox elin fərqi,

Felin gözlər, məkan nədir, yurd nədir.YETDİN
Bir gün atan eşq etdi,

Sülbündan cuşə yetdin.

Əvvəl sudun, qan oldun,

Qandan son leşə yetdin.


Hökm eylədi ol xuday,

Doqquz saat, doqquz ay,

Yeddi əndam caybacay,

Sünnə ulaşa yetdin.


Guş verdi, dəhan verdi,

Dəhana zəban verdi,

Ağıl verdi, can verdi,

Göz verdi, qaşa yetdin.


Yaşdın, ələ ulaşdın,

Yürüb, yola ulaşdın,

Sözlə dilə ulaşdın,

Nan yedin, aşa yetdin.


Yeddində məktəb gördün,

Oxudun, yolun bildin,

Qız ilə bazı qurdun,

Ta on dörd yaşa yetdin.


Haq verdi, yeyib-içdin,

Hər yola bir baş qoşdun,

Məhbub ilə sevişdin,

Elə çolaşa yetdin.


İyrmi dörd yaşa gəldin,

Igid olub, sən yeldin,

At mindin, qılınc aldın,

Cəngə-savaşa yetdin.


Otuzunda yerindən,

Duman getməz sərindən,


İgidliyin zorundan,

Gəzdin tamaşa yetdin.


Sürdün, dünyanı sürdün,

Axır vəfasın gördün,

Qırxına qədəm vurdun,

Kamil sən, huşa yetdin,


Var almadın bağından,

Xəzan vurdu tağından,

Əlli, saqqal ağından,

Utan, bir yaşa yetdin.


Altmışa yaş yetirdin,

Başın qəmə batırdın,

Xoş günlərin ötürdün,

Yazın yox, qışa yetdin.


Yetmişdə aşdan qaldın,

Qüvvətin yox, yıxıldın,

Qocaldın, işdən qaldın,

Söylə, nə pişə yetdin.


Səksənə yetişsə sal,

Necə keçər böylə hal,

Ötdü ol coşğun mahal,

Oraqsız xoşa yetdin.


Doxsanda yanılar söz,

Qara rəngi görər boz,

Tamam nurdan düşər göz,

Yüz min əndişə yetdin.


Məxdumqulu oturdun,

Ömrün qafil ötürdün,

Haqçün nə iş bitirdin,

Əgər yüz yaşa yetdin.MƏNA BİLMƏZ YAŞINDA
Ey yaranlar, adəmzad

Məna bilməz yaşında

Biqəm olar dünyada,

Dördündə, ya beşində.


Beşində bəydir, bilməz,

Dünyanı gözə almaz,

Zərrə qayğısı olmaz,

Gəzər oyun daşında.


Əgər ki on yaş gələr,

Cavanlıqdan huş gələr,

Yemək-içmək xoş gələr,

Küy çox olar başında.


On beşə yetsə salı,

Uçar könül xəyalı,

Əsər cavanlıq yeli,

Cüvan görər düşündə.


Cüvanlıq odu yanar,

Cavanlıqdan nırx dönər,

Hər gün bir eşqə minər,

Ol iyirmi yaşında.


Gözü sataşsa mala,

Uğrarsa xam xəyala,

Gücü gələr kamala,

Otuza ulaşanda.


Cahil olan kəm olar,

Nə ona mərhəm olar,

Qırxda ağıl cəm olar,

Adamzadın başında.


Yaş əlliyə gedəndə,

Olar qoca adında,


Ölüm olar yadında,

Diqqət edər işində.


Düşmüşəm sevdaya der,

Sevdalı qovğaya der,

Keçdi ömrüm zaya der,

Ah edər altmışında.


Yetmişində «ah»lanar,

Can cəsəddə saxlanar,

Qayği-həsrət çoxlanar,

Asta olar işində.


Qüvvəti yox tutanda,

Dincələmməz yatanda,

Yaş səksənə çatanda,

Tanımaz uğraşanda.


Çıxmaz içərdən dışa,

Baxmaz qohum-qardaşa,

Ölü derlər ol kişə,

Yaş doxsandan aşanda.


Məxdumqulu hümməti,

Qalmaz qədir-qiyməti,

Peyğəmbərin ümməti,

Heç olar yüz yaşında.GƏRƏK
Nə bəlasan, adəmzad,

Çılpaq doğdun, don gərək,

Ağ süd əmdin, böyüdün,

Ağlayırsan, nan gərək.


Atan xoşnud olmağa,

Anan mehrin salmağa,

Yeddində din bilməyə,

Oxuya Quran gərək.


Əgər seçsən dilbəndin,

Bərkiyər belin, bəndin,

On beşdə arzuməndin,

Qız gərək, cüvan gərək.


Cüvan tapdın qucmağa,

Eyşi-işrət açmağa,

Sonra yeyib-içməyə,

Bir tükənməz nan gərək.


Könlün incidib xəlqin,

Xoşnud etsən öz xülqün,

Rum, Firəng olsa mülkün,

Hənüz «azdır», kan gərək.


Yatsan döşəkdə bimar,

İsti etməz malu kar,

Zər töksən xalvar-xalvar,

Gözə gəlməz, can gərək.


Dua ilə ər göyər,

Yağmir ilə yer göyər,

Ər oldur – alqış alar,

Yerlərə varan gərək.


Əcəl gələr rəydə yox,

Görmək ildə, ayda yox,


Heç bir zaddan fayda yox,

Bir nuri-iman gərək.


Məxdumqulu, sözləyən,

Neçə məxfı gizləyən,

Bir məna fəhm eyləyən,

Ağıllı yaran gərək.
ÖTƏR BU DÜNYA
Xoşca qalın, yarlar, dostlar, yaranlar,

Güvənmə, həmmədən ötər bu dünya.

Çarə tapmadılar ötən vəlilər,

Hamının başına yetər bu dünya.


Birini şah edər, verər çox rəvac,

Neçələri ağlar, bir pula möhtac,

Heç kim çarə tapmaz, ötər naəlac,

Hər kəcə yüz ələm verər bu dünya.


Nəzər etsə para edər daşları,

Neçəsinə ağı edər aşları,

Neçələri alıb əziz başları,

Onları qürbətə atar bu dünya.


Nurundan yaratdı İsanı cabbar,

Ərk özündə, hər nə qılsa, Birivar.

Bir qəribəm, səndən özgə kimim var,

Məni çox zəhmətə salar bu dünya.


Həzrəti Adəmi eylədi heyran,

Həvva cüda düşdü, gözləri giryan,

Xudaya sirr dedi həzrəti Loğman,

«Diləyim: tuş etmə namərdə, dünya!»


Həzrəti İskəndər, hanı Süleyman,

Axırda oldular əhli-goristan,

Hanı Söhrab, Vərzu, Rüstəmi-dastan,

Hamını oraqla biçər bu dünya.


Məxdumqulu, könlümdə yüz külfət var,

Qazanın damına olduq giriftar,

Yaradan, xar etmə, eylə xəbərdər,

Yoxsa işim ərman edər bu dünya.İÇİNDƏ
Fikir qıldım yer-göyü

Ağılsız can içində.

Gördüm can da «Allah!» der,

Ət, sinir, qan içində.


Gedər yolun bilməsən,

Doğru yola gəlməsən,

Haqqı yada salmasan,

Qaldın ərman içində.


Yerdən çıxan nəbatlar,

Qızıl güllər, göy otlar,

Qafil adam, bu zadlar,

Külli fərman içində.


Nəfsin deyər: «Xoş olsam,

Göyçəklərə tuş olsam,

Yesəm-içsəm, xoş olsam,

Yatsam eyvan içində».


Könül, sən bir bazarsan,

Hər işə bir qızarsan,

Dönsəm deyər, gəzərsən,

Cürmi-üsyan içində.


Yayılar qanad-pərlər,

Xub açılar dəftərlər,

Bir bölük kəbutərlər,

«Hu!» der xırman içində.


Bülbül deyər: «Keşiyəm,

Bahara gözləşiyəm,

Gülzar üçün aşiqəm,

Baği-bostan içində»


Aşiq deyər: «İlləllah!»

Qarışqa «Əlhəmdülillah!»


Ləylək oxur: «Qulhuvallah!»

Xənnan-mənnan içində.


Yarasa der: «Ya mövla,

Saldın məni bu yola,

Vermə ay, günə, yelə,

Saxla pünhan içində!».


Ənqa deyər: «Yolçuyam»,

Hüthüt deyər: «Elçiyəm,

Süleymana savçıyam

Yalan cahan içində».


Tərlan qalıb heyrana,

Heyran baxıb hər yana,

Turac çıxıb seyrana,

Gəzər dövran içində.


Durna der: «Pər açaram,

Bağdad suyun içərəm,

Qış Hindistan köçərəm,

Laləzaran içində».


Bayquş deyər: «Dərdim var,

Təsbehim var, virdim var,

Viranədə yurdum var

Zari-giryan içində».


İshaq deyər: «Fəqirəm,

Qulluğumga həqirəm,

Haqq yadını oxuram,

Şam-şəbistan içində».


Musuca der: «Gedərəm,

Gəldim, bildim – ötərəm,

Üç ağacı çataram,

Guzlap, viran içində».
Laçın deyər: «Coşumdan,

Məst oldum öz huşumdan,

Qaldım tanrı işimdən,

Bəndi-zindan içində».


Turac dili sənada,

Ördək dili duada,

Qazlar qalxıb havada,

Gözü ümman içində.


Qumrular avaz ilən,

Tavus işi naz ilən,

Kaknus quş min saz ilən,

Şol Hindistan içində.


Tuti quşlar razlaşıb,

Əmri-haqqı gözləşib,

Adam dilin sözləşib,

Gəzər insan içində.


Turqay həzar yiyəm der,

Əcaib xoş əyyam der,

Duzəx odu haram der,

Axır zaman içində.


Bilməz fələyin fərcin,

Yeldir, tutmuş göy bürcün,

Bir bölücük göyərçin

«Hu!» der xırman içində.


Geyik deyər: «Ağlaram,

Haqqa sidqim bağlaram,

Balalarım dərdindən,

Ürəyim qan içində».


Qurd deyər ki: «Üzərəm,

Hardan olsa keçərəm,

Rizqim arar, gəzərəm

Çöl-biyaban içində».


Yeddi yer olmuş bina,

Hər zat oxur bir səna,

Otlar həm der: «Rəbbəna!»

Novruz-varan içində.


Məşhər günü əlindən,

Xəbər verlər halından,

Qayıt yaman yolundan,

Gördün fürqan içində.


Ümidli ol Yusif tək,

Səbrli ol Əyyub tək,

Gər uğraşsan Yaqub tək,

Dərdi-Kənan içində.


Nəfsim deyər: «Xoş eylə,

Cami-cürə nuş eylə,

Kərəminə tuş eylə,

Hər an divan içində».


Məxdumqulu, özünə

Bax, yaş gətir gözünə,

Əməl elə sözümə

Yaru yaran içində.ATI GƏRƏK
Ad qazanan qoç igidin

Əvvəl bədəv atı gərək.

Gələnə qarşı durmağa

Yaxşı məhəbbəti gərək.


Mərd gərək cəfa çəkməyə,

At gərək zireh sökməyə,

Süfrə yayıb, nan tökməyə

Könlünün hümməti gərək.


Əl götürün xam xəyaldan,

Sizə fayda yoxdur maldan,

Ruzigar keçsə halaldan,

Ariflər söhbəti gərək.


Yürüsə qulluq qılmağa,

Peyğəmbər yolun bilməyə,

Dərvişlər könlün almağa

Əlində dövləti gərək.


Məxdumqulu, bir gədaydır,

Bizi saxlayan xudaydır,

Əgər miskin, əgər baydır –

Gələnə xidməti gərək.BƏNZƏR
Oba ucundakı təpə

Yəhərlənən ata bənzər,

Ağılsız ərlər zər ilə

Yazılan bəd xəttə bənzər.


Bu dünya bir dibsiz dərya,

Qərq edər, olma bipərva.

Məğrur olma mali-dünya,

Gəzəkli növbətə bənzər.


Qardaşsıza qüvvət yoxdur,

Oğulsuza dövlət yoxdur,

Əyalsıza işrət yoxdur,

Xoş günü həsrətə bənzər.


Yamandan yaxşı səd olmaz,

Əsli yaxşıdan bəd olmaz,

Dünyalıqdan dövlət olmaz,

Oğul çın dövlətə bənzər.


Bürc ilə duz təzə yara,

Ağı qatar ruzigara,

Yaman xatın yaxşı ərə

Sovulmaz töhmətə bənzər.


Yatan yeri ilan qoynu,

Asılanı itin boynu,

Pis ərin yaxşı xatını

Dürri-biqiymətə bənzər.


Məxdumqulu, namuradam,

Ellər xoşdur, mən naşadam,

Söz mənasın qanmaz adam

Bir quyruqsuz itə bənzər.Rəbbİyül-əla
Ey əmrindən asman indi rükuda,

Sənası: «Sübhana, rəbbiyül-əla».

Bərdər olub yer də vardı sücuda,

Səcdədən sər pozmaz, deyər «Ya Mövla».


Adəmə qəzadır, hay ismin – həlva,

Zəmin sənə döndü, asman həm delve,

Ol sənə eyləcək camalın cilvə,

Zövqi-vəslin çölü döndərdi dərya.


Ey zatından əla eylədi əkbər,

Möminə miratın, mirata bənzər,

Sən sanki məhtabsan, əshabın əxtər,

Tapdı onun tacı ilən ihtida.


Ağıldan bidərdlər füzundur, əzhər,

Oldu huş əhlinə hər vərəq dəftər,

Həmdinə mövcudat olubdur əzbər,

Hər biri bir ayrı dil ilə guya.


Yerində yox ikən, iki cahanı

Qüdrətdən var etdin bir dəmdə anı,

İradən eyləmiş işbu dükkanı,

Bu bazara sənsən danayu bina.


Fəraqi fanidən fərş fərq etmiş,

Bəni-insan yeri cürmə qərq etmiş,

Zər zövqün can xofu rizə tərk etmiş,

Mənşeyi-bəlada mənzili-məva.


YAĞMUR YAĞDIR, SULTANIM
Sənin tək qadirdən dilək dilərəm,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.

Qəribəm, qəmginəm, nalış eylərəm,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Qadir Allah tökgil rəhmət varanı,

Ikinin həmdəsti, yerin yaranı,

Yerin, göyün, ərşın, kürşün sübhanı,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Bülbüllər məst olsun, aləm ayılsın,

Qayğılar dəf olsun, qəmlər sovulsın.

Novşirvan vaxtı tək cahan yayılsın,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Rəhmətin işığı ərşdən açılsın,

Nurun enib, yer üzünə saçılsın,

Qubar köçsün, aləm üzü açılsın,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Bəndə-biçarəyəm, nə vardır məndə,

Rəhmsən, rəhmansan, kərəm-kan səndə,

Kərəmin olmasa, qaldıq dərməndə,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Dərgahdan diləyər nalışlı qullar,

Münacat eyləyib, açılar dillər,

Yamanlıq yox olsun, yayılsın ellər,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.


Məxdumqulu, eşqin eylər irada,

Eşqinı kamal et, qoyma arada,

Yetirgil məqsədə, məhşər − murada,

Rəhm eyləyib yağmur yağdır, sultanım.YA ZÜLCƏLALIM
Ya yaradan, qadir, qüdrətli cabbar,

Ərmanda qoymagil, ya zülcəlalım.

Nəfsimin rayında kərəmli qaffar,

Fərmanda qoymagil, ya zülcəlalım.


Tənim dərdli qılma, özümü qəllac,

Könlümü gen eylə, qoyma yalavac,

Zalıma tuş etmə, namərdə möhtac,

Qəm məndə qoymagil, ya zülcəlalım.


Saxlagil qayğıdan, qəmdən, möhnətdən,

Xali qılma dünyalıqdan, dövlətdən,

Namüd etmə şəfəqqətdən, rəhmətdən,

Dərməndə qoymagil, ya zülcəlalım.


Ey ya qadir, səndən qüdrətli kim var,

Kərəmin güclüdür, günahım bisyar,

Bir zalim əlində edib giriftar,

Heyranda qoymagil, ya zülcəlalım.


Fəraqi der, şər də olsa şanımda,

Xeyrə döndər, ərman qoyma canımda,

Əvvəl-axır, dost-düşmənin yanında

Şərməndə qoymagil, ya zülcəlalım.NƏSƏN SƏN?
Əsla səni görməmişəm, dildarım,

Qumrumusan, bülbülmüsən, nəsən sən?

Qəmgin könlüm xəyalında aldaram,

Bağ içində gülgülmüsən, nəsən sən?


Qaraçımı, ya seyidmi, xocamı,

Ya saqimi, ya şərabmı, ya cammı,

Ya ilmisən, ya gündüzmü, gecəmi,

Ya aymısan, ya günmüsən, nəsən sən?


Ya müşkmüsən, ya ətirmi, ənbərmi,

Yoxsa, bilməm, çərxi-fələk, çənbərmi,

Ya dəryamı, ya dalğami, ləngərmi,

Girdabmısan,burğunmusan, nəsən sən?


Altınmısan, gümüşmüsən, zərmisən,

Ya ərşmisən, ya kürşmüsən, yermisən,

Ya yaqutmu, ya mərcanmı, dürmüsən,

Çıraqmısan, rövşənmisən, nəsən sən?


Məxdumqulu, keç namusdan, arından,

Əl götürgil bu vəfasız karından,

Cahan dolu, sən qafilsən yarından,

Mey-məstmisən, şeydamısan, nəsən sən?MÖHTAC EYLƏMƏ
Qadir cabbar, səndən diləyim budur,

Sən məni namərdə möhtac eyləmə.

Xəzinəndə vergil mənim rizqimi,

Bəndəni bəndənə möhtac eyləmə.


Qoyma azam doğru yoldan əyriyə,

Qoyma əyri üstün gələ doğruya,

Ər malını nəsib etmə oğruya,

Halalı harama möhtac eyləmə.


Namərd körpüsündən ölsəm keçmərəm,

Karvan olsam, halal işdən qaçmaram,

Əlindən bir kasa şərab içmərəm,

Sağ əli sol ələ möhtac eyləmə.


Səndən yaxşı niyyət, diləyim çoxdur,

Acı sözlər dildən çıxan bir oxdur,

Qardaşın qardaşa bahası yoxdur,

Böyüyü kiçiyə möhtac eyləmə.


Məxdumqulu, haqdan dilə varını,

Dilər olsan, dilə öz imanını,

Abad eylə iki gözüm nurunu,

Sağ gözü sol gözə möhtac eyləmə.KEÇİBDİR HƏDDƏN
Cəlil ey, cabbar, ey, özün bilərsən,

Cahan içrə cürmüm keçibdir həddən.

Bəndəyəm, nə qılsan özün qılarsan,

Günahım güc alıb, artdı gün-gündən.


Dərgahından dərman diləyim necə,

Uzun ömrü, heyif, sərf etdim heçə,

Yük ağır, yol iraq, qaranlıq gecə,

Can da cövlan vurar çıxmağa təndən.


Yolu azdım, peşman olub oturdum,

Kərəminə sığnıb, pənah gətirdim,

Yoldaşım yox etdim, yolum itirdim,

Nəfs insafdan etdi, şum şeytan dindən.


Hasilim üsyandır gəndəliyimdən,

Ölüm asan olar zindəliyimdən,

Xəcalətə qaldım bəndəliyimdən,

Sənə layiq əməl gəlmədi məndən.


Həsrət ilə keçdim, heyranda qaldım,

Dərgahın daldadır, sığınıb gəldim,

Nəfs ilə şeytanın paymalı oldum,

Sahibimsən, lütf et, qurtargil ondan.


İxlasım arı qıl, yalanım yox et,

Dilimi uzun qıl, üzümü ağ et,

Xətərdən hifz eylə, haramdan pak et,

Tövfiqin yar eylə, tövbə ver çından.


Məxdumqulu, aşnalıq ver eşq ilə,

Sinəmə sirr ilə, gözə əşk ilə,

Amalım anlasam, qaldım müşkülə,

Yerim yox ayrılıb getməyə səndən.VAR
Səhər durdu peyğəmbər,

Məscid içrə Bilal var,

Çıxdı Bilal içərdən,

Gördü iki hilal var.


Davud əlində polad,

Bunca tutmaz nə halət,

Yetmiş iki, dörd millət,

Yüz on dörd də dəllal var.


Çarən yox, bitədbirsən,

Söylə, nə cavab versən,

Niyə haram yeyirsən,

Haq verdiyi halal var.


Yeddi dərviş, əhli-hal,

İsfəndiyar, Rüstəm Zal,

Qırx aşiq var, qırx abdal,

Hər başda bir xəyal var.


Məxdumqulunun bəndi, −

Dəştdir, bil, bəndlər bəndi,

Bütün işin sərbəndi,

Yaradan – zülcəlal var.GÜZƏŞT EYLƏ

Ey kərimi-karisaz,

Günahım güzəşt eylə.

Ey rəhimi-çarəsaz,

Günahım güzəşt eylə.
Gəlməsə kərəm səndən,

Getdi ixtiyar məndən,

Suçu çıxardım təndən,

Günahım güzəşt eylə.


Yüz qəm ilə təndə can,

İstəyir səndən aman,

Fəzlin ilə, ya sübhan,

Günahım güzəşt eylə.


Mən ki oldum günahkar,

Açma eybimi, səttar,

Kərəm eylə, ya cabbar,

Günahım güzəşt eylə.


Lütfünü izhar eylə,

Könlümü qərar eylə,

Tövfiqini yar eylə,

Günahım güzəşt eylə.


Ağıl yetməz zatına,

Fikr ərməz isbatına,

Birliyin hörmətinə,

Günahım güzəşt eylə.


Maliki-məxluq, hər nə,

Kim yetdi ki sirrinə,

Üç min ismin xətrinə

Günahım güzəşt eylə.


Biz biçarə ümmətin,

Ümməti-Məhəmmədin,


Hörmətinə Əhmədin

Günahım güzəşt eylə.


Şölən düşüb şövqünə,

Rəsul Əhməd zövqünə,

Yerin, göyün haqqına

Günahım güzəşt eylə.


Səxavət ehsanına,

Şəhidlərin qanına,

Cünbəndələr canına

Günahım güzəşt eylə.


Sənə baxan üzlərçün,

Sənə ağlar gözlərçün,

Həmd oxuyan sözlərçün,

Günahım güzəşt eylə.


Göydə ulduz hörməti,

Yerdə novruz hörməti,

Gecə-gündüz hörməti,

Günahım güzəşt eylə.


Bülənd dağlar haqqına,

Çöllər, qırlar haqqına,

Yerlər, sular haqqına,

Günahım güzəşt eylə.


Səndən olmasa haray,

Mənim bu halıma, vay,

Fəraqi der, ya xuday,

Günahım güzəşt eylə.Məhəmməd
Əvvəl-dəslab varıb Xeybər dağında,

Kafirlər qanını saçdı Məhəmməd,

Ləkləhərdə, Səkvan, Kabil şəhrində

Cəfa çəkib dinin açdı Məhəmməd.


Aşiqlər faş olub, eşqə minəndə,

Tura nəzər düşüb, dağlar yananda,

Buraq göydən gəlib, yerə enəndə,

Rəfrəf minib ərşə uçdu Məhəmməd.


Mikayıl, İsrafil, Əzrayıl ilə,

Gəldilər, durdular Cəbrayıl ilə,

Seyr etdi Səlsəbil, Zəncəfil ilə,

Kövsər bulağından içdi Məhəmməd.


Meracın gecəsi seyrə varanda,

Ya Cəbrayıl əmin ilə yürəndə,

Behişt qapısına gəlib duranda,

«Bismillah!» deb, işıq saçdı Məhəmməd.


Məxdumqulu, özgə dini pozdular,

İqlim-iqlim, şəhər-şəhər gəzdilər,

Cəfa çəkib, islam dinin düzdülər,

Altmış üç yaşında köçdü Məhəmməd.Ənbər saçdılar

Məhəmməd gələcək deyə asmanda

Mələklər müşk ilə ənbər saçdılar.

Bağlı idi, açılmazdı əvvəllər,

Qırx gündən irəli qapı açdılar.
Məhəmməd basıldı Bədrin cəngində,

Bir neçə müsəlman qaldı yanında,

Şahi-mərdan çıxıb gəldi sonunda,

Atın gövdəsindən al qan saçdılar.


Axırı kafirdir, əvvəli tərsa,

Mələk pərin atar asmanda görsə,

Dağyanus dövründə neçə kimlərsə

Bir it ilə həmrah olub qaçdılar.


Rüstəm dağ sürərdi bir əfi ilə,

Devlər titrəşərdi gürz xofu ilə,

Xoca Əhməd Yəsəvi yüz sufı ilə

Dəryanı gəmisiz böylə keçdilər.


Məxdumqulu təcüb qaldı bir işdə,

Yer üzündə tutmaq üçün səriştə,

Harut, Marut adlı iki fəriştə

Babil quyusunda çaya düşdülər.bƏllİ
Nuri-məhvəş, günəş, qutlu həbibım,

Adın sər dəftərdə, lövhədə bəlli.

Yeddi asman, doqquz fələk üstündə,

Bəşər rəsulunda ziyadə bəlli.


Mahların tacısan, gözlər çırağı,

Göydə mələk, yerdə bəşər yəyrägi,

Zəminin rəfiqi, göyün dirəyi,

Lövhi-məhfuzda, həm səmada bəlli.


Şəfıqül-müznibin məhşər günündə

Maqamı əlasan haqqın yolunda

Şamü səhər ümmətlərin dilində

Mömin diləyində duada bəlli.


Məhəbbətin təndə, ürəkdə, canda,

Nə bir canda, bəlkə cümlə cahanda,

Huri-rizvan oxur cənnət məkanda,

«Təha», «Yasin», bütün surədə bəlli.


Gəlsin deyib xəbər gəlcək həbibdən

Buraq minib çıxdın ərzi-şərifdən

Şəfaətin əskik etmə qəribdən,

Məhşər gün yetirən murada bəlli.


Ağlımı unutdu eşqin havası,

Yüz can ola bir görnüşün fədası,

Məxdumqulu derlər, şərməndə, asi,

Atası səhrayi-Azada bəlliQURBAN, YA RƏSUL
Bu mənim canım sənin yolunda qurban, ya rəsul,

Hər nə kim qılsan cəfa, bu cana dərman, ya rəsul.

Sevibən, var eyləmişdir səni rəhman, ya rəsul,

Qulluğunda intizardır işbu cahan, ya rəsul.


Ol əzabun-narindən olmuş sənin yolun iraq,

Özünü gəlmiş xuda firdövsi-əla, həm Buraq,

Sən ki gəldin dünyayə, bu aləmə yandı çıraq,

Şükrülilla, ta bəyanı oldu cahan, ya rəsul.


Dərd ilə bu ürəyim hər ləhzə ah qıldı neçə,

Ahımın dərmanı əvvəl Abdulla, Veysəl xoca,

Hər zaman mahi-camalın düşümə girməz gecə,

Qalar ol-bu bunca kim canımda ərman, ya rəsul.


Zari-zarı ağlayıban istəyirdim mən səni,

Bu zəlillik içrə sən çox qoymagil xara mani,

Həm yenə mizan çəkilib, ola məhşərin günü,

Çox inancımsan durarsan, ulu divan, ya rəsul.


Aşığa «hu-hu» deyib olğusu mərifət gülü,

Bu zəlil biçarənin, bəlkə, sənə yetər əli,

Ahü əfğanın sənin kim, yad edib Məxdumqulu,

Qəm içində böylə bir bimarü heyran, ya rəsul.SƏNİ
Həbibulla, səni sevən,

Tapar hansı yolda səni?

Vallah, görməyə müştaqdır,

Bəy də, xan da, qul da səni.


Aşiqlər gül üzü solar,

Min gün ağlar, bir gün gülər,

Bülbül sənədə arzular,

Tazə qönçə, güldə səni.


Nə gövhərsən, yox qiymətin,

Cahanı tutmuş hümmətin,

Durmaz, yad edər ümmətin

Dağda, düzdə, çöldə səni.


Ərənlər yolunu izlər,

Dərvişlər sirrini gizlər,

Məşriq-məğrib tamam gözlər

Hamı sağda-solda səni.


Dövlət fələk ilə dönər,

Kimdən uçar, kimə qonar,

Görməsə, aşiqlər yanar,

Həftə, ayda, ildə səni.


Biz həm ümmətin xasların −

Yad edərik həvəslərin,

Çağırıb mədəd istərik

Yaxşı-yaman halda səni.


Məxdumqulu der, odum var,

Ərzim var, haqqa dadım var,

Şəfaətdən umudum var –

Qıl körpüdə dalda səni.
Yüklə 2,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə