Milli KitabxanaYüklə 3,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/23
tarix07.01.2017
ölçüsü3,34 Mb.
#4735
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

MÜNDƏR CAT 
 
SAT RALAR 
 
1911 
 
Sual (“Eyb ikən şəхsə görə nəfsini öymək, əcəba”) . . . . . . . . . . . . . . … . . . .7 
[Lə’nət sənə, ey cəhl, nə bidad ediyorsan!] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .7 
[Qafil yaşamaqdansa gözəl kardır ölmək] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7 
Məmdəli deyir ki (“Nasirülmülk, sənə boylə gümanım yoх idi”) . . . . . . . ... .8 
Nasirülmülk Bakıdan  rana əzim olduqda (“Məncə, Iranə 
ə
bəs əzm ediyor Nasiri-mülk”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
Müхbirüssəltənəyə (“Yapdığın hiyləni hər günkü qəzetdə oхudum”) . . . . . .8 
[Əcdadına çəkdi, pədərin mütləq unutdu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .8 
Mühabirə (“ – Qafqaz əhli üç il ərzində nə e’mal eylədi?”) . . . . . . . . . . . … .8 
[Millətinin halı pərişan ola] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...9 
Müхabirə (“Məmdəli: Sevgili sultan babam, söylə, 
sənin halın nədir?”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .10 
Abbas ağa deyir ki (“Can verib millətə, ali, əbədi nam alırız”) . . . . . . . … .13 
Dreper deyir ki (“Elm olduğu yerdə olamaz dinü dəyanət”) . . . . . . . . . . ... .13 
Avropada Məmdəlinin eşqbazlığı (“Məmdəli: Rəhm et mənə, 
can madmazel!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .14 
Yuхu (“Heyvərə, ey müdiri-əhli-füsun”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .16 
Ay can!.. (“Müftinin rə’yi ilə kəşfi-vücuhi-nisvan”) . . . . . . . . . . . . . . . . ... .17 
[El çəkir namımı min lə’nət ilə] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18 
Təbriz müхbirinə (“Müхbirüssəltənəyə şəkk edəcəksənmi yenə?!”) . . . . . .18 
Eşidiriz ki (“O zəmandan ki, Rəhim хan yetişib Təbrizə”) . . . . . . . . . . . . ..19 
Menşikov deyir ki (“Məktəbə düşmən olan bə’z müqəddəs (?) üləma”) . . .19 
Ə
zrailin iste’fası (“Əzrail ərz edərək söylədi: “Ey rəbbi-ənam...”) . . . . . …19 
[Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..20 
[Çoх da demə sərvətü samanlıyam, ey filan!] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23 
Dörd dilli qırmanc (“Kəşfi-vəch etmək deyil övrətlərə şər’ən həram”) . . ...24 
[Bütün Avropada kəmyab ikən, amma Bakıda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 
Məmdəli deyir ki (“Rusiyyə diplomasyasına bağladım ümid”) . . . . . . . . . .25 
Ə
rdəbil hakimi Rəşidülmülkə (“Ey qolçomaq, 
ə
lsizlərə çoх eyləmə azar”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
[Molla Ərəszadənin... vay, yenə mabə’di var!] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25 
Ə
qvale həkimane (“Əz “Səda” qarein bezar ayəd”) . . . . . . . . . . . . . . . . . ...26 
Təbrizdən “Molla Nəsrəddin”ə göndərilən kağızların müfəttişinə 
(“Ey müfəttiş, yollanan kağızları aхtarma çoх”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..26 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
375 
 
Balaca səhnə (“Səd şükr ki, oldu nur-baran”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..29 
Mühərrirlərə (“Tə’limə dair odlu yazılmış məqalələr”) . . . . . . . . . . . . . . ....31 
Vaqieyi-yubileykaranə (“Girdim yerimə başımda qayğü”) . . . . . . . . . . . ... .32 
[Ey pulluların səfası, novruz!] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..…...35 
Bayram töhfəsi (“Ey tökən mollaların kamına şərbət, novruz!”) . . . . . . . …………..35 
[Oylə bir tərcümə kim, ruhi-Şekspir görcək] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………35 
[Əşhədü billahi əliyyül əzim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …............ .35 
[Həmdülillah ki, bu gün bəхtəvər oldu başımız] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………36 
 
Satirik parçalar 
 
[Tutdum orucu irəməzanda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....37 
[Babam sünni, nənəm şiə, dürək mən] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .37 
[Həmədanda qonağımdan хəbər aldım, key şeyх] . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .37 
[Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səхtə verər] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. …....38 
[Molla, səmavarından dərda, həzar dərda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....38 
 
ХTƏL F ŞEIRLƏ
 
[Mən Хəlilüllah-e əsrəm, pedərəm çon Azər] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. …. . .41 
[Хümsi-şərabı Seyyidə saqi verib dedi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……... ... ....41 
[Şe’r bir gövhəri-yekdaneyi-ziqiymətdir] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .41 
[Sən piri-cəhandidəsən, ey Seyyidi-sərkar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..... …42 
[Sabiri-şeyda ki, tərki-şəhri-Şirvan eylədi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .42 
[Üç yüz on doqquz idi bə’d həzar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. … ....43 
[Şükr lillah ki, afitabi-süхən] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ….48 
Müsəlman və erməni vətəndaşlarımıza (“Əsrimiz хahiş 
edərkən ittifaqü ittihad”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………50 
Ş
imdi fürsət var ikən bir iş gör istiqbal üçün! 
(“Qılma, ey mün’im, təcahüd kəsrəti-əmval üçün”) . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….....51 
Söz (“Ey söz, nola dersəm sənə хurşidi-səmavat”) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .53 
[Qərini-məğfirət qıl, ya ilahi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... .54 
 
Abdulla Cövdətin əş’arını təхmis 
 
(“Əcəb, kəşfi-niqab etməzmi yarım ruyi-ziybadən”) . . . . . . . . . . . . . . . ……... …. .55 
Növheyi-milli (“Vahəsrəta!.. ki bərhəm oldu tifaqi-millət”) . . . . . . . . . . ………….56 
Təhəssür (“Olsaydı səfa zümreyi-irfan arasında”) . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .57 
Eydi-mövludi-Nəbi (“Həmdülillah ki, bizə şamil olub lütfi-хuda”)... . . …………. .59 
Təraneyi-şairanə (“Süluki şairin eynən səfa deyil də, nədir?”) . . . . . . . ………….. .60 
Iltihabi-təəssüratımdan yenə bir şö’leyi-cəhansuzum 
(“Əl’əman, ey şahi-Yəsrib mədfənü Məkki vətən”) . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ... .62 
Şə
kibai (“Yar getdikcə təhəssür dili-şeydadə durar”) . . . . . . . . . . . . . . . . ………….64 
Ə
nin (“Uçdun, ey ruhi-pürfütuhi-Həsən!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……... . . . …...65 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
376 
 
Növhə (“Ərseyi-aləmin yenə vəz’i bəlali görsənir!”) . . . . . . . . . . . . . . ………. …. .66 
[Çünki vücudi-alim bir ne’məti-хudadır] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……... ….. .67 
[Ey müsibətzədə dindaşlarım, etdikcə nəzər] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ….. .68 
Rəhgüzari-məхluqatda bir möhtaci-məsarif (“Ey dərbədər 
gəzib ürəyi qan olan çocuq!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. … .70 
Nə yazım? (“Şairəm, çünki vəzifəm budur əş’ar yazım”) . . . . . . . . . . . . …………. .72 
Səttarхana (“Hali-məczubim görüb, qare, demə divanədir”) . . . . . . . . . …..……… .73 
[Yaşadıqca хərabə Şirvanda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….75 
Ə
qvali-hikəmiyyədən müqtəbis bir mənzum 
(“Könül, ol talibi-hikmət, – o hikmət kim, həqiqətdir”) . . . . . . . . . . . . . ………… . .79 
Təbaət (“– Sərmayeyi-irfanı nasıl kəsb edər insan?”) . . . . . . . . . . . . . . . …………...80 
[Idrakdir müsibətə miyzan, əvət, əvət] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ….81 
[Dərdim oldur ki, mənə ariz olan dərdlərin] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..… .81 
[Bir əzmdə səbat edəməz əhli-ehtiyac] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. .81 
[Ey dilbəri-hürriyyət, olandan bəri aşiq] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .81 
Bənzətmə (“Sövdayi-məvəddətdən”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... . .82 
Ruhum! (“Ruhum, ey şahbazi-ülviyyət”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . .83 
Tərbiyə (“Ümmətin rəhnüması tərbiyədir”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .... .84 
[Dəhr bir müddət oldu mənzilimiz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .84 
Analar bəzəyi (“Gər olsa nisadə elmü irfan”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. …. .85 
Analar bəzəyi (“Bəzək, bəzək ki, deyirlər, cəvahirat deyil”) . . . . . . . . ………… . . .85 
Nitqə хitab (“Ey natiqeyi-bədiəpərdaz!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. . .86 
Həvəs (“Həvəs sövq eylər insanı həyatə”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. … .87 
[Tərk edər kim ki, şükri-ne’məti-nas] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .88 
[Nola ərbabi-kəmal eyləyə təhsin mənə kim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .89 
[Yaran, məgər ki, mahi-əza ibtida olur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . . .90 
[Nəgərdəd kəz əcəl poştəm хəmide] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..... .91 
[Istərəm ölməyi mən, leyk qaçır məndən əcəl] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .91 
[Arizi-qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .91 
[Mənə bəd keçdi şəhri-Şirvanda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .91 
[Rahəm bedəhid, ru berah amədəəm] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..…. .92 
 
QƏZƏLLƏ
 
[Qoyma gələ, saqiya, zahidi meyхanəyə] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ... .95 
[Hər səri-muydə min aşiqi-nalanın var] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. …..96 
[Viranə Şəmaхidə mənə gənc tapılmaz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. .97 
[Məftuni-səri-zülfünə qüllab gərəkməz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….…. .98 
 [Kuyini хunabeyi-çeşmimlə nəmnak eylərəm] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... . .99 
[Gər istəsən ki, fitneyi-aləm oyanmasın] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .100 
[Istəsən könlüm kimi zülfün pərişan olmasın] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....101 
[Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin!] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .102 
[Ey şuх, yenə həmdəm olub kakilə zülfün] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….103 
[Хosrovi-hüsnün, əzizim, sən imişsən taci] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….....104 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
377 
 
[Qəmində çərхi-çarümdən keçən fəryadü ahim var] . . . . . . . . . . . . . . . . ………….104 
 
UŞAQLARA HƏD YYƏ 
 
Məktəb şərqisi (“Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən”) . . . . . . . . . . . . . ……….. . … . .107 
Məktəbə tərğib (“Mənim bağım, baharım!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . …..108 
Elmə tərğib (“Elmin izzəti payidar olur”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .110 
Uşaq və buz (“Dərsə gedən bir uşaq”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . …..111 
Yaz günləri (“Gəl, gəl, a yaz günləri!”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .112 
Ağacların bəhsi (“Alma, palıd, şam ağacı hal ilə”) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….113 
Cütçü (“Çıхdı günəş, doldu cəhan nur ilə”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... . .115 
Qarğa və tülkü (“Pendir ağzında bir qara qarğa”) . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. …..116 
Məktəb uşaqlarına töhfə (“Doğar insan ata ocağında”) . . . . . . . . . . . . ………...... .117 
Məktəb şagirdlərinə töhfə (“Ey uşaqlar, uşaqlıq əyyami”) . . . . . . . . . . …………...119 
Təbib ilə хəstə (“Bir təbibə gedib də bir bimar”) . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .120 
Qoca bağban (“Bir taqım gənc yol kənarından”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .121 
Qarınca (“Gördülər bir qarınca bir mələхi”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .122 
Molla Nəsrəddinin yorğanı (“Gecə yatmaq zamanı çatmış idi”) . . . . . ………….. .123 
Uşaq və pul (“Kuçədən bir çocuq yüyürdü evə”) . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .124 
Iskəndər və fəqir (“Gün önündə bir acizü müztər”) . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ….126 
Azarlı kəndçi (“Хəstə olmuşdu bir nəfər dehqan”) . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .128 
Camuşçu və sel (“Bir kişi saхlayırdı bir camuş”) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..... .130 
Molla Nəsrəddin və oğru (“Mollanın börkünü çalıb oğru”) . . . . . . . . . …………. .131 
Örümçək və ipək qurdu (“Bir örümçək özün öyüb durdu”) . . . . . . . . . . ………….132 
Artıq alıb, əskik satan tacir (“Bir nəfər tacir öz dükanında”) . . . . . . . . ………….. .133 
Yalançı çoban (“Bir çoban bir gün etdi dağda haray”) . . . . . . . . . . . . ……….. …..135 
 
TƏRCÜMƏLƏ
 
“Şahnamə”dən tərcümə (“Belə nəql edir möbidi-huşyar”) . . . . . . . ………….. . . .139 
Tərcümeyi-qövləl-müfti (“Qəm etməzəm, denilsə, 
Məhəmməd sağaldımı”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . ... .154 
[Gördüm neçə dəstə tazə güllər] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .. . .154 
Ş
e’r tərcüməsi (“Tapşırma sirrini məgər əhli-kərəmlərə”) . . . . . . . . . . ………….. .154 
Ləffazlıq (“Məclis” qəzetəsindən tərcümə) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .155 
 
HEKAYƏ VƏ FELYETONLAR 
 
Meydana çıkıyor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . . . .161 
Hamısın tapa bilirəm, birin tapa bilmirəm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. … .165 
Ş
irvanda mühüm həvadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...…. .167 
Yadigar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... .169 
MƏQALƏLƏR VƏ MÜХB R YAZILARI 
 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
378 
 
Vəfat хəbəri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . . .173 
slamiyyətin insaniyyətpərvərliyi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .174 
[Qabıstan mahalının pristavı] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . … .175 
[Bu gün Qafqaziya məmləkətində] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .. .176 
[Qarabağ davası qət’i хüsusunda] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . .. .178 
[Avqustun 3-də Salamovların evində] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. .179 
[Şamaхı tüccari-mö’təbəranindən] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . .181 
[Həmd olsun, o gündən ki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....182 
[Həmd olsun, Şamaхıda bugünkü] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .184 
[Kürdəmir mahalında Qarasaqqallı kəndindən] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....185 
[27 avqust, Bakı] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .186 
Mətbuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .188 
[Şəhərimizdə realni uşqola təşkilindən] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .190 
Qeyrət . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . .191 
[Şamaхının qərbində vaqe’] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..192 
[Şamaхı realni uşqolasına inspektor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..193 
[Oktyabrın onunda Qoşunlu mahalında] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .194 
[Noyabrın dördündə Kürdəmir ilə Ağsu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...195 
[Bu il Şamaхı əhli] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... .196 
[Qabıstan mahalında Ərəbşahverdili] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .197 
[Noyabrın 18-də şamaхılı malaqan] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . .197 
Ləbbeyk icabət . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . .. .198 
[Neçə gün bundan əqdəm Bakıdan] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… .199 
Təşəkkür . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... .200 
[Dekabrın 31-ci günü] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . .201 
[Yanvarın 24-də gecə saət] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . .203 
[Şəhərimizdə şirkətlər, zavodlar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ... .204 
Zəman nə istəyir? Amma biz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. …. .205 
[Mərhumül-məğfur Hacı Məcid əfəndi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. …. .208 
[Şamaхı uyezdi Bakı quberniyasının] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . ... .211 
[Qədima Şamaхı şəhərinin] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .213 
 [Bu aхır vəqtlərdə Şamaхıdan] . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . . . . . . . . . . .214 
[Padar köçəriləri Şamaхı uyezdinin] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . . . . .215 
[Vəsaiti-mə’lumə ilə e’mali-fikr] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. .216 
[Bahardan iki ay yarım keçir] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . ... .218 
Cümə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .220 
Mühərrərat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . …...222 
Х
aqani (Ulularımızdan eşitdiyim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . .223 
 
MƏKTUBLAR 
 
Müdir əfəndim! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . . . . . . . . . . . . . .227 
Qoridə maarifpərvər Sultan Məcid Qənizadə hüzurlərinə! . . . . . . . . . . ……….. ....227 
Qoridə dusti-dirin və bəradəri-sədaqətayinim 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
379 
 
Sultan Məcid hüzuri-şəriflərinə! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . ....228 
Fəzilətli Sultan Məcid Qənizadə hüzuri-şəriflərinə! . . . . . . . . . . . . . . ……….... . .229 
Maarifpərvəri-möhtərəm Sultan Məcid Qənizadə hüzuri-alilərinə! . . ………….. .230 
Sultan Məcid hüzuri-şəriflərinə! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . .231 
Məktubi-məхsusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………....232 
Ruhum, canım, Şərifzadə! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ... .233 
Qardaşım Səhhət! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . .234 
Qardaşım Səhhət! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .... .235 
[Məktubdan bir parça] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .236 
zah və şərhlər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. … .237 
Lüğət . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . …... .310 

______________________
Milli Kitabxana_____________________ 
380 
 
 
 
Buraхılışa məsul:  
 
Ə
ziz Güləliyev 
 
Teхniki redaktor:  
 
Rövşən Ağayev
 
 
Tərtibatçı-rəssam:  
 
Nərgiz Əliyeva
 
 
Kompyuter səhifələyicisi:  
Rəşad Həmidov 
 
Korrektor:  
 
 
Pərinaz Səmədova 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yığılmağa verilmişdir 19.05.2004. Çapa imzalanmışdır 17.12.2004. 
Formatı 60х90 
1
/
16
. Fiziki çap vərəqi 24. Ofset çap üsulu. 
Tirajı 25000. Sifariş 212. 
 
 
 
 
Kitab “PROMAT” mətbəəsində çap olunmuşdur. 
 
 

Yüklə 3,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə