Ministerul săNĂTĂŢii şi protecţiei sociale al republicii moldova u niversitatea deYüklə 399,68 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix17.12.2019
ölçüsü399,68 Kb.
  1   2   3

MINISTERUL   SĂNĂTĂŢII   ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL   REPUBLICII   

MOLDOVA 

U

NIVERSITATEA DE 

S

TAT DE 

M

EDICINĂ ŞI 

F

ARMACIE

 

 

„N

ICOLAE 

T

ESTEMIŢANU

” 

 

  

 

 

Catedra Farmacologie 

 

 INDICAŢII METODICE  

pentru lucrări de laborator la farmacotoxicologie 

(Facultatea Farmacie) 

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                     

 

  

Chişinău 

Centrul Editorial-Poligrafic Medicina 

2006 

 

CZU: 615.5 [07] I-58 

 

Aprobat de Consiliul metodic central al USMF  

„Nicolae Testemiţanu”  

cu nr.     din 

 

 Indicaţiile  metodice  pentru  lucrările  de  laborator  la  farmacotoxicologie  au  fost 

elaborate  de  colectivul  catedrei  Farmacologie  a  Universităţii  de  Stat  de  Medicină  şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: 

V.Gonciar   

 

- conferenţiar universitar, şef de catedră  

Ed. Cheptea  

 

- conferenţiar universitar 

V.Cazacu 

 

 

- conferenţiar universitar  

C.Scutari 

 

 

- conferenţiar universitar  

L.Anghel 

 

 

- lector superior 

Recenzenţi:  

V.  Valica, şef catedră Chimie farmaceutică şi toxicologică, doctor habilitat în 

ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. 

N.Gurschi,  conferenţiar universitar,  catedra Anesteziologie şi Reanimatologie. 

Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor anului V facultatea Farmacie şi sunt 

elaborate în conformitate cu programul de studiu la farmacotoxicologie. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 C  U  P  R  I  N  S  

Prefaţă ............................................................................................................... 

Întroducere în farmacotoxicologie……………………………………………. Intoxicaţiile cu preparate colinergice…………………………………………… 

Intoxicaţiile cu preparate adrenergice…………………………………………... Intoxicaţiile cu hipnotice…………………………………………………. 

10 

Intoxicaţiile cu preparate psihotrope……………………………………… 11 

Intoxicaţiile cu analgezice opiacee ……………………………………………… 

13 

Intoxicaţiile cu  analgezice antipiretice şi antiinflamatoare nesteroidiene ……….  14 Intoxicaţiile acute şi cronice cu alcooli ………………………………………… 

15 


Intoxicaţiile acute cu preparate cardiotrope……………………………………….  16 

Intoxicaţiile acute cu preparate ce influenţează sistemul respirator……………….  18 

Intoxicaţiile cu diuretice …………………………………………………..... 

19 


Intoxicaţiile cu preparate antitrombotice şi cu acţiune asupra hematopoiezei ……  20 

Intoxicaţiile cu preparate vitaminice …………………………………………… 

22 

Intoxicaţiile acută cu preparate antidiabetice…………………………………… 23 

Intoxicaţiile  cu preparate hormonale ………………………………………… 

24 

Intoxicaţiile acute cu antihistaminice…………………………………………… 25 

Intoxicaţiile acute cu preparate chimioterapice……………………………………  26 

Intoxicaţiile acute cu sărurile metalelor grele, teroalcaline, acizi şi baze…………  27 

Întrebările pentru colocviu ......................................................................................  29 

Bibliografie .............................................................................................................  33 

 

  

 

 

 

 

 

 PREFAŢĂ  

        Farmacotoxicologia  este  un  compartiment  al  toxicologiei  ce  se  ocupă  cu  studiul 

manifestărilor reacţiilor adverse la medicamente, intoxicaţiilor medicamentoase acute şi 

cronice,  stărilor  patologice  produse  de  medicamente,  profilaxia  lor  şi  modalităţii 

asistenţei  medicale  de  urgenţă.  Obiectul  reprezintă  una  din  disciplinele  de  bază  ale 

pregătirii  viitorilor  farmacişti  şi  încearcă  să  prezinte  riscurile  pe  care  le  implică 

utilizarea  neargumentată  sau  abuzivă  a  unor  grupe  de  medicamente.  Deşi 

medicamentele  sunt  folosite  pentru  prevenirea,  ameliorarea  sau  terapia  anumitor 

maladii,  ele  prezintă  şi  un  oarecare  grad  de  risc.  Consumul  de  medicamente  a  sporit 

enorm  în  toată  lumea,  mai  ales  în  aria  ţărilor  dezvoltate.  Practic  este  imposibil  ca  în 

condiţiile unui consum de medicamente crescut, polipragmaziei şi automedicaţiei să nu 

apară  aspecte  negative  reprezentate  prin  reacţii  adverse,  intoxicaţii  medicamentoase, 

reprezentând o nouă boală a civilizaţiei  - „boala medicamentoasă”. 

Obiectivul prezentelor indicaţii metodice este sistematizarea şi profilarea predării 

farmacotoxicologiei  pentru  studenţii  facultăţii  farmacie.  Elaborările    metodice  includ 

două  compartimente:  farmacotoxicologia  generală  şi  farmacotoxicologia  specială. 

Indicaţiile pentru lecţiile  practice  sunt  alcătuite în  conformitate  cu  programul  cursului 

de farmacotoxicologie, algoritmului standard şi includ: actualitatea temei, scopul lecţiei 

practice, întrebările pentru autoinstruire  cu accentul pe medicamentele ce pot prezenta 

mai frecvent implicaţii toxicologice. 

Indicaţiile metodice au menirea de a optimiza şi  organiza lucrul de sine stătător 

al  studenţilor  în  cadrul  lucrărilor  practice,  formarea  şi  consolidarea  deprinderilor 

practice şi de utilizare a literaturii de specialitate. 

 

  

 

  ÎNTRODUCERE în  FARMACOTOXICOLOGIE  A.  Actualitatea.  Creşterea  incidenţei  intoxicaţiilor  acute  şi  cronice  cu 

medicamente  constituie  o  problemă  medico-socială  majoră  şi,  din  aceste 

considerente,  devine  actual  studiul  manifestărilor  intoxicaţiilor  medicamentoase 

acute şi cronice, cauzelor apariţiei reacţiilor adverse şi stărilor patologice produse de 

medicamente, modalitatăţii de  tratament şi profilaxie. 

B.  Scopul  lecţiei  practice.  Studiul  legităţilor  de  bază  ale  toxicococineticii  şi                 

toxicodinamiei. C.  Nivelul iniţial de cunoştinţe necesar pentru integrarea interdisciplinară 

             Farmacologia.  Farmacocinetica.  Parametrii    farmacocinetici  de  bază:  con-

centraţia  plasmatică,  volumul  aparent  de  distribuţie,  biodisponibilitatea,    timpul  de 

înjumătăţire  plasmatică,  clearance-ul  medicamentului.  Biotransformarea  substanţelor 

medicamentoase  în  organism.  Căile  generale  de  metabolizare.  Eliminarea  medi-

camentelor  din  organism.  Căile  principale  de  epurare  a  substanţelor  medicamentoase. 

Farmacodinamia.  Acţiunea  specifică  şi  nespecifică.  Farmacoreceptorii.  Mecanismele 

tipice  de  acţiune  a  medicamentelor.  Efectele  medicamentelor.  Posologia  medi-

camentelor.  Fenomene  ce  apar  la  administrarea  repetată  a  medicamentelor,  admi-

nistrarea concomitentă. 

Chimia toxicologică.  Particularităţile analizei chimico-toxicologice. Examinarea 

materialului  pentru  analiză.  Expertiza  chimico-toxicologică.  Pătrunderea  şi  absorbţia, 

distribuţia, depozitarea, acumularea, biotransformarea şi eliminarea substanţelor toxice 

din organism. D. Întrebări pentru autoinstruire 

1.  Obiectul şi sarcinile toxicologiei generale. 

2.  Toxicometria şi parametrii săi de bază.  

3.  Toxicologia clinică şi sarcinile ei. 

4.  Obiectul  farmacotoxicologiei. 

5.  Noţiune de reacţii adverse. Clasificarea reacţiilor  adverse la medicamente:  

a) Reacţiile  adverse  de  tip  A (efectele toxice legate de supradozare, efectele 

secundare,  efectele  toxice  ce  apar  la  administrarea  concomitentă  a 

medicamentelor); 


 

b) Reacţiile  adverse  de  tip  B  (idiosincrazia,  hipersensibilitatea, intoleranţa);  

c) Reacţiile  adverse  de  tip  C  (dependenţa  medicamentoasă).  Principalele 

grupe de medicamente ce pot provoca dependenţă. 

d) Reacţiile adverse de tip D  (efectele cancerigen, mutagen şi teratogen).  

6.  Sistemul de  farmacovigilenţă.  

7.  Noţiune de substanţă toxică. 

8.  Clasificarea substanţelor toxice (chimică, igienică, după gradul de toxicitate, 

după tipul acţiunii toxice). 

9.   Toxicocinetica şi toxicodinamia substanţelor toxice. 

10.  Noţiune de intoxicaţie. Etiologia, incidenţa intoxicaţiilor acute şi cronice.  

11.  Clasificarea intoxicaţiilor (etiopatogenetică, clinică, nozologică). 

12.  Particularităţile intoxicaţiilor la copii şi persoanele de vârstă înaintată.  

13.  Sindroamele clinice de bază ale intoxicaţiilor acute: 

a) Sindromul neurologic;  

b) Sindromul  dereglărilor cardiovasculare; 

c) Sindromul tulburărilor respiratorii; 

d) Sindromul hepatotoxic; 

e) Sindromul renotoxic; 

f) Sindromul tulburărilor homeostaziei acido-bazice şi hidrosaline; 

g) Sindromul hematotoxic. 

14.  Principiile generale de diagnostic al intoxicaţiilor acute. 

15.  Noţiune de antidoturi şi clasificarea lor. 

16.  Măsurile  generale  de  asistenţă  medicală  urgentă  în  intoxicaţiile  cu 

medicamente şi   alte substanţe toxice: 

a) Prevenirea  continuării  absorbţiei  toxicului  (decontaminarea  gastro-

intestinală - inducerea vomei, lavaj gastric şi intestinal, administrare de 

enterosorbenţi şi purgative; decontaminarea altor regiuni – lavajul pielii 

şi mucoaselor); 

b) Favorizarea  eliminării  substanţei  toxice  (diureză  forţată,  eliminare 

extracorporală, doze repetate de enterosorbenţi, oxigenoterapie);  

c) Administrarea de antidoturi; d) Terapia  de  susţinere  (echilibrare  hemodinamică,  menţinerea  unei 

respiraţii adecvate ş.a ) 

e) Prevenirea  expunerii  ulterioare  (supravegherea  copiilor,  educarea  

sanitară a persoanelor adulte ş.a.)  

INTOXICAŢIILE CU PREPARATE COLINERGICE  

A.  Actualitatea.  Preparatele  cu  acţiune  asupra  sistemului  nervos  vegetativ  sunt  pe 

larg  utilizate  în  tratamentul  afecţiunilor  cardiovasculare,  tractului  gastro-intestinal,  

sistemului respirator ş.a. Prezintă interes toxicologic preparatele anticolinesterazice  

(inclusiv  compuşii  organofosforici),  miorelaxantele,  plantele  ce  conţin  alcaloizi 

atropinici. 

B. Scopul lecţiei practice.  

 

 I.  Studentul  trebuie  să  cunoască  simptomatologia    intoxicaţiilor  acute  cu  preparate 

colinergice. II. Studentul trebuie să poată: 

a)   Acorda  asistenţă  medicală  primară  în  cazul  intoxicaţiilor  acute  cu  preparatele 

colinergice. 

b)   Informa pacientul despre utilizarea raţională a medicamentelor  indicate, efectele 

adverse posibile şi măsurile curative în cazul apariţiei lor. 

 

C.  Nivelul iniţial de cunoştinţe necesar pentru integrarea interdisciplinară           Farmacologia. Colinomimeticele. Parasimpatoliticele. 

Chimia toxicologică.  Analiza chimico-toxicologică a substanţelor toxice, ce se 

separă cu solvenţi polari, extracţia cloroformică din mediu bazic (atropină, hiosciamină, 

scopolamină, nicotină etc.).  

Farmacognozia.  Plantele  şi  produsele  vegetale  ce  conţin  alcaloizi  cu  acţiune 

colinergică (mătrăgună, măselăriţă, lobelia, scopolia). D. Întrebări pentru autoinstruire 

1.  Intoxicaţia acută cu substanţe M-colinomimetice (pilocarpină) şi plantele ce conţin 

alcaloidul muscarina. Tabloul clinic al intoxicaţiei. Asistenţa medicală urgentă. 


 

2.  Intoxicaţia  acută  cu  substanţe  anticolinesterazice  (neostigmină,  fizostigmină). Toxicocinetica şi toxicodinamia. Tabloul clinic al intoxicaţiei. Tratamentul. 

3.  Intoxicaţia  acută  cu  compuşi  organofosforici  (armină,  carbofos).  Tabloul  clinic. 

Asistenţa medicală urgentă. 

4.   Intoxicaţia cronică cu nicotină (tabagismul). Tratamentul. 

5.  Intoxicaţia acută cu M-colinoblocante (atropină, scopolamină) şi plantele ce conţin 

alcaloizi atropinici. Tabloul clinic. Măsuri de prim ajutor. 

6.  Intoxicaţia acută cu ganglioblocante (hexametoniu). Tabloul clinic. Măsuri de prim 

ajutor. 


7.  Intoxicaţiile  cu  substanţe  curarizante  antidepolarizante  (tubocurarină,  pancuroniu). 

Tabloul clinic al supradozării. Asistenţa medicală urgentă. 

8.  Supradozarea curarizantelor depolarizante (suxametoniu). Tabloul clinic. Măsuri de 

prim ajutor. 

9.  Efectele  adverse  ale  preparatelor  colinergice  (pilocarpină,  fizostigmină,  neo-

stigmină, atropină, pirenzipină). F. Caracterizarea succintă a principalelor preparate. 

Pe  verticală.  Denumirea  internaţională  a  preparatului:  Pilocarpină. 

Neostigmină. Fizostigmină. Atropină sulfat. Tubocurarină. Suxametoniu.  Pe  orizontală.  1.Denumiri  comerciale,  sinonime.    2.  Simptomele  principale 

ale intoxicaţiei acute. 3. Măsurile de prim ajutor. 4. Antidotul (dacă există). 5. Reacţii 

adverse.  

Indicaţi  preparatele  utilizate  în:  intoxicaţii  cu  compuşi  organofosforici,  

bureţi  pestriţi;  supradozarea  miorelaxantelor  antidepolarizante,  supradozarea 

curarizantelor depolarizante. 

 

INTOXICAŢIILE CU PREPARATE ADRENERGICE 

A.  Actualitatea.  Substanţele  adrenergice  sunt  pe  larg  utilizate  în  tratamentul 

afecţiunilor  cardiovasculare,  sistemului  respirator  ş.a.  Prezintă  interes  toxicologic 

preparatele  simpatomimetice  şi  simpatolitice  (α  şi  β-  adrenomimetice,  α  şi  β- 

adrenolitice,  plante ce conţin alcaloizi de ergot.) B. Scopul lecţiei practice.  

 

  I.  Studentul  trebuie  să  cunoască  simptomatologia  intoxicaţiilor  acute  cu  preparate  

simpatomimetice şi simpatolitice. 

II. Studentul trebuie să poată: 

c)   Acorda asistenţă medicală primară în cazul intoxicaţiilor acute cu preparatele din 

grupele date. 

d)   Informa pacientul despre utilizarea raţională a medicamentelor  indicate, efectele 

adverse posibile şi măsurile curative în cazul apariţiei lor. 

 

C.  Nivelul iniţial de cunoştinţe necesar pentru integrarea interdisciplinară           Farmacologia. Simpatomimeticele şi simpatoliticele. 

Farmacognozia.  Plantele  şi  produsele  vegetale    ce  conţin  alcaloizi  cu  acţiune  

adrenergică (efedră, cornul de secară). Chimia toxicologică.  Metodele de izolare a substanţelor toxice din materialele 

biologice. D. Întrebări pentru autoinstruire 

1.  Intoxicaţia acută cu substanţe α -β adrenomimetice (epinefrină, norepinefrină). 

Tabloul clinic al intoxicaţiei. Asistenţa medicală urgentă. 

2.  Intoxicaţia cu clonidină. Manifestările clinice şi asistenţa medicală. 

3.  Intoxicaţia  acută  cu  simpatomimetice  (efedrină,  fenamină).  Tabloul  clinic. 

Măsurile de prim ajutor. 

4.  Intoxicaţiile cu substanţe α -adrenoblocante (derivaţii de imidazol –fentolamină;  

chinazoline  –  prazosină;  yohimbină  ).  Tabloul  clinic  al  intoxicaţiei.  Asistenţa 

medicală urgentă. 

5.  Intoxicaţiile  cu  alcaloizi  din  ergot  (dihidroergotamină).  Tabloul  clinic  al 

intoxicaţiei. Asistenţa medicală urgentă. 

6.  Intoxicaţiile  acute  cu  simpatolitice  (reserpină).  Tabloul  clinic.  Măsuri  de  prim 

ajutor. 

7.  Efectele  adverse  ale  preparatelor  adrenergice  (epinefrină,  clonidină,  xilome-

tazolină, efedrină, fentolamină, ergotamină, dihidroergotoxină, reserpină) 

F. Caracterizarea succintă a principalelor preparate. 

Pe  verticală.  Denumirea  internaţională  a  preparatului:  Epinefrină.  Efedrină. 

Clonidină. Ergotamină. Reserpină.   

10 


Pe  orizontală.  1.Denumiri  comerciale,  sinonime.    2.  Simptomele  principale 

ale intoxicaţiei acute. 3. Măsurile de prim ajutor. 4. Antidotul (dacă există). 5. Reacţii 

adverse.  

Indicaţi  preparatele  utilizate  în:  intoxicaţia  cu  amfetamină,  reserpină, 

clonidină, ergotamină; supradozarea epinefrinei. 

 

INTOXICAŢIILE  CU HIPNOTICE 

 A. Actualitatea. Intoxicaţiile cu hipnotice sunt destul de frecvente (20 -25 % 

din numărul total al pacienţilor spitalizaţi), iar în structura generală a mortalităţii prin 

intoxicaţii, acestor substanţe le revine 3 % şi, prin urmare, devine actuală studierea 

toxicocineticii  şi  toxicodinamiei,  tabloului  clinic  şi  măsurilor  de  prim  ajutor  în 

intoxicaţiile cu preparatele date. 

B. Scopul lecţiei practice.  

I.  Studentul  trebuie  să  cunoască  simptomatologia  intoxicaţiilor  acute  cu  preparate 

hipnotice. II. Studentul trebuie să poată: 

a)  Acorda  asistenţă  medicală  primară  în  cazul  intoxicaţiilor  acute  cu  preparatele 

hipnotice. 

b)  Informa  pacientul  despre  utilizarea  raţională  a  medicamentelor    indicate,  efectele 

adverse posibile şi măsurile curative în cazul apariţiei lor. 

 

C.  Nivelul iniţial de cunoştinţe necesar pentru integrarea interdisciplinară Farmacologia. Hipnoticele – clasificarea, mecanismele de acţiune. Efectele adverse. 

Chimia toxicologică.  Analiza chimico-toxicologică a substanţelor toxice, ce se 

separă  cu  solvenţi  polari,  extracţia  cloroformică  din  mediu  acid  (derivaţii  acidului 

barbituric, nitrazepam, oxazepam etc.). 

D. Întrebări pentru autoinstruire 

1.  Intoxicaţia acută cu hipnotice barbiturice (fenobarbital). Tabloul clinic. Asistenţa 

medicală urgentă. 

2.  Tabloul clinic şi asistenţa medicală în intoxicaţiile cu hipnotice benzodiazepinice 

- nitrazepam, flunitrazepam, triazolam.  


 

11 


3.  Intoxicaţia  acută  cu  hipnotice  din  alte  grupe  (bromcarbamide,  glutetimid, 

cloralhidrat ). Tabloul clinic. Asistenţa medicală urgentă. 

4.  Efectele adverse ce pot apărea la  utilizarea preparatelor hipnotice (fenobarbital, 

diazepam, nitrazepam ). 

5.  Tabloul  clinic  şi  asistenţa  medicală  în    intoxicaţia  cu  anestetice  intravenoase 

(ketamină).  F. Caracterizarea succintă a principalelor preparate. 

Pe  verticală.  Denumirea  internaţională  a  preparatului:    Fenobarbital.   

Nitrazepam. Zolpidem. Cloralhidrat. Ketamină Pe orizontală. 1.Denumiri comerciale, sinonime. 2. Simptomele principale ale 

intoxicaţiei  acute. 3. Măsurile de prim ajutor. 4. Antidotul (dacă există). 5. Reacţii 

adverse.  

Indicaţi preparatele  utilizate  în  intoxicaţia  cu:  fenobarbital,  nitrazepam, 

zolpidem, ketamină 

 

INTOXICAŢIILE ACUTE CU PREPARATE PSIHOTROPE 

 A. Actualitatea. După incidenţă intoxicaţiile acute cu preparate ce acţionează 

asupra  sistemului  nervos  central  (psihotropele)  ocupă  unul  din  primele  locuri  în 

structura  morbidităţii  şi  mortalităţii    şi,  în  conformitate  cu  aceasta,  devine  actuală 

studierea  tabloului  clinic,  măsurilor  de  prim  ajutor  în  intoxicaţiile  cu  preparatele 

date. 

B. Scopul lecţiei practice.  

I.  Studentul  trebuie  să  cunoască  simptomatologia  intoxicaţiilor  acute  cu  preparate 

psihotrope. II. Studentul trebuie să poată: 

a) Acorda asistenţă medicală primară în cazul intoxicaţiilor acute cu preparatele din 

grupele date. 

b)  Informa  pacientul  despre  utilizarea  raţională a  medicamentelor    indicate, efectele 

adverse posibile şi măsurile curative în cazul apariţiei lor. 

 

C.  Nivelul iniţial de cunoştinţe necesar pentru integrarea interdisciplinară  

Farmacologia.  Antipsihoticele.  Tranchilizantele.  Antidepresivele.  Psiho-

 

12 


analepticele.  

Chimia toxicologică.  Analiza chimico-toxicologică a substanţelor toxice, ce se 

separă  cu  solvenţi  polari,  extracţia  cloroformică  din  mediu  acid  (diazepam,  cafeină)  şi 

din mediu bazic (amfetamină, clorpromazină, levomepromazină, amitriptilină etc.). 


Yüklə 399,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə