Moliyaviy resurslari hisoblanadi?Yüklə 312,9 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix08.02.2023
ölçüsü312,9 Kb.
#83485
Microsoft Word Document (4).... - pul tushumlaridan qancha ajratil-ganligi va ularning XYuS tegishli hisobvaraqlarida joylash-ganligiga qarab XYuS larning real
moliyaviy resurslari hisoblanadi?
A. amortizatsiya ajartmalari
B. daromad
C. foyda
D. tushum
.... - XYuS larning real moliyaviy resurslari hisoblanadi?
A. Tugallanmagan ishlab chiiarish
B. Dividen va foizlar
C. amortizatsiya ajratmalari
D. Tugallangan ishlab chiqarish
Agar muomaladagi pul miqdori tovarlar massasi miqdoriga (pulning aylanish tezligini hisobga olgan holda) mos kelmasa, u holda ...?
A. pul massasining etmagan qismi qog’oz pullar (pullarning surrogati) yoki xorijiy valyuta hisobidan to’ldiriladi (tiklanadi)
B. pul massasining etmagan qismi qog’oz pullar (pullarning surrogati) hisobidan to’ldiriladi (tiklanadi)
C. pul massasining etmagan qismi xorijiy valyuta hisobidan to’ldiriladi (tiklanadi)
D. pul massasining etmagan qismi qog’oz pullar (pullarning surrogati) yoki xorijiy valyuta hisobidan to’ldirilishi maqsadga muvofiq
emas
Baho siyosati iqtisodiyotni tartibga solish...?
A. ...ning muhim omili bo’lib hisoblanadi
B. ...ning muhim omili bo’lib hisoblanmaydi
C. ...da printsipial ahamiyatga ega emas
D. ...ning yakka-yu-yagona omili bo’lib hisoblanadi
Boj siyosatini moliyaviy siyosatning tarkibiy qismi (yo’nalishi) sifatida qarash bilan birgalikda...?
A. uni soliq va baho siyosatlarining ham bir qismi sifatida e’tiborga olish kerak. Chunki soliqlar va bojlar (boj yig’imlari) tovar va
xizmatlarning bahosiga bevosita ta’sir ko’rsatadi
B. uni soliq va baho siyosatlarining ham bir qismi sifatida e’tiborga olmaslik kerak. Chunki soliqlar va bojlar (boj yig’imlari) tovar va
xizmatlarning bahosiga bevosita ta’sir ko'rsatmaydi
C. uni faqat soliq siyosatining ham bir qismi sifatida e’tiborga olish kerak. Chunki soliqlar tovar va xizmatlarning bahosiga bevosita
ta’sir ko’rsatadi
D. uni faqat baho siyosatining ham bir qismi sifatida e’tiborga olish kerak. Chunki bojlar (boj yig’imlari) tovar va xizmatlarning
bahosiga bevosita ta’sir ko’rsatadi
Byudjet siyosati...?
A. yuqoridagi javoblarning barchasi birgalikda olib qaralsa, javob to’g’ri bo’ladi
B. byudjet xarajatlar qismining tarkibiy tuzilishi, turli darajadagi byudjetlar o’rtasida xarajatlarni taqsimlash orqali ifodalanadi;
C. davlat qarzini boshqarish, byudjet defitsitini qoplash yo’llarini aniqlash orqali ifodalanadi


D. byudjetda kontsentratsiya qilinadigan (to’planadigan) YaIM hissasini aniqlash, mamlakat yuqori va quyi organlarining o’zaro
munosabatlari orqali ifodalanadi
Byudjetli-soliqli moliyaviy oqimlar ...?
A. barcha darajalardagi byudjetlarning mablag’larini shakllan-tirish va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladi
B. viloyat va undan yuqori darajalardagi byudjetlarning mablag’larini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladi
C. barcha darajalardagi byudjetlarning mablag’larini shakllan-tirish va ulardan foydalanish jarayonida ham vujudga kelaver-maydi
D. faqat mahalliy barcha darajalardagi byudjetlarning mablag’larini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladi
Har bir davlatda nazorat harakatlarining o’z reglamenti (tartibi va ketma-ketligi) mavjud bo’lib, bu narsa pirovardida ...?
A. moliyaviy nazoratning natijalariga o’z ta’sirini, albatta, ko’rsatadi
B. moliyaviy nazoratning printsiplariga o’z ta’sirini, albatta, ko’rsatadi
C. moliyaviy nazoratning sub’ektlariga o’z ta’sirini, albatta, ko’rsatadi
D. moliyaviy nazoratning ob’ektlariga o’z ta’sirini, albatta, ko’rsatadi
Kredit siyosati moliyaviy siyosatning ...?
A. tarkibiy qismi (yo’nalishi) bo’lib, uning namoyon bo’lishi mamlakatning krediti tizimi orqali amalga oshiriladi
B. tarkibiy qismi (yo’nalishi) bo’lmasdan, uning namoyon bo’lishi mamlakatning o’ziga xos va mustaqil bo’lgan krediti tizimi orqali
amalga oshiriladi
C. tarkibiy qismi (yo’nalishi) bo’lib, uning namoyon bo’lishi mamlakatning moliya tizimi orqali amalga oshiriladi
D. tarkibiy qismi (yo’nalishi) bo’lmasdan, uning namoyon bo’lishi mamlakatning bank tizimi orqali amalga oshiriladi
Moliya tizimi quyidagi ikki sohaga bo’linadi?
A. davlat moliyasi va mahalliy moliya; xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasi
B. davlat moliyasi; xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasi
C. davlat moliyasi; mahalliy moliya
D. mahalliy moliya; xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasi
Moliya tizimining har bir sohasi...?
A. pul fondlari va daromadlarni shakllantirishning konkret shakllari va metodlariga bog’liq ravishda bir necha bo’g’inlardan tashkil
topadi
B. daromadlarni shakllantirishning konkret shakllari va metodlariga bog’liq ravishda bir necha bo’g’inlardan tashkil topadi
C. pul fondlari va daromadlarni shakllantirishning konkret metodlariga bog’liq ravishda bir necha bo’g’inlardan tashkil topadi
D. pul fondlarini shakllantirishning konkret shakllari va metodlariga bog’liq ravishda bir necha bo’g’inlardan tashkil topadi
Moliyaviy bashoratlash ...?
A. turli metodlarning qo’llanilishini taqozo etadi


B. maxsus metodlarning qo’llanilishini taqozo etadi
C. ixtisoslashtirilgan metodlarning qo’llanilishini taqozo etadi
D. bir xil metodlarning qo’llanilishini taqozo etadi
Moliyaviy munosabatlarning asosiy tavsifi ularning taqsimlash xarakteriga ega ekanligi uchun, shunga muvofiq ravishda moliyaning
bosh yoki asosiy funktsiyasi...?
A. taqsimlashdir
B. nazoratdir
C. pul fondlarini shakllantirishdir
D. pul fondlaridan foydalanishdir
Moliyaviy oqimlarning hajmi ...?
A. ular asosida shakllanishi lozim bo’lgan moliyaviy resurslar fondlarining o’lchamiga bog’liq
B. ular asosida foydalanishi lozim bo’lgan moliyaviy resurslar fondlarining o’lchamiga bog’liq
C. ular asosida shakllanishi lozim bo’lgan moddiy resurslar fondlarining o’lchamiga bog’liq
D. ular asosida foydalanishi lozim bo’lgan iqtisodiy resurslar fondlarining o’lchamiga bog’liq
Moliyaviy rejalashtirish ...?
A. ...ni moliyaviy bashoratlashsiz tasavvur etib bo’lmaydi
B. moliyaviy bashoratlashga daxldor emas
C. moliyaviy bashoratlash uchun ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi
D. ...ni moliyaviy bashoratlashsiz tasavvur etib bo’ladi
Moliyaviy rejalashtirishning qanday turlari bo’lishi mumkin?
A. strategik moliyaviy rejalashtirish; joriy moliyaviy reja-lashtirish
B. taktik moliyaviy rejalashtirish; joriy moliyaviy reja-lashtirish
C. strategik moliyaviy rejalashtirish; muvozanatli moliyaviy rejalashtirish
D. balansli moliyaviy rejalashtirish; joriy moliyaviy reja-lashtirish
Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti va mahalliy byudjetlardan amalga oshiriladigan xarajatlar turini ko’rating?
A. Qoraqalpog’iston Res-publikasi va mahalliy byudjetlardan moliya-lashtiriladigan byudjet tashkilotlarining jo-riy xarajatlari
B. Saylov va referendumlar o’tkazish xarajatlari
C. Davlat boshqaruvi organlari xarajatlari
D. respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan byud-jet mablag’i oluvchilarning joriy xarajatlari
Umumiy va eng oddiy ko’rinishda, moliyaviy rejalash-tirish deyilganda ...?


A. moliyaviy rejalarni tuzish va amalga oshirish jarayoni nazarda tutiladi
B. faqat moliyaviy rejalarni amalga oshirish jarayoni nazarda tutiladi
C. faqat moliyaviy rejalarni tuzish jarayoni nazarda tutiladi
D. odatda, moliyaviy rejalarni tuzish va amalga oshirish jarayoni nazarda tutilmaydi
Moliyaviy siyosatning tarkibiy qism (yo’nalish)lari quyidagilardan iborat?
A. yuqoridagilarning barchasi moliyaviy siyosatning tarkibiy qism (yo’nalish)lari hisoblanadi
B. pul siyosati; kredit siyosati; baho siyosati
C. investitsion siyosat; sotsial moliyaviy siyosat; boj siyosati
D. byudjet siyosati; soliq siyosati
“Moliya tizimi” tushunchasi keng ma’nodagi ...?
A. “moliya” tushunchasining taraqqiyoti natijasidir
B. “pul-moliya” tushunchasining taraqqiyoti natijasidir
C. “pul” tushunchasining taraqqiyoti natijasidir
D. “moliya-kredit” tushunchasining taraqqiyoti natijasidir
“Moliya” so’zining ona tilmizda ishlatilishining qanday ko’rinishlari mavjud?
A. biror shaxs, oila, jamoa, muassasa, tashkilot yoki davlat tasarrufi¬dagi pul mablag’lari
B. Pul fondlarini taqsimlash., sarflash
C. Davlat tasarufidagi moddiy va nomoddiy aktivlarni shakllantirish
D. Moliya tizimi faoliyati
Alohida olingan xo’jalik yurituvchi sub’ektning moliyaviy rejasi ...?
A. unga tegishli bo’lgan biznes-rejaning tarkibiy qismi hisoblanadi
B. unga tegishli bo’lgan iqtisodiy rejaning tarkibiy qismi hisoblanadi
C. unga tegishli bo’lgan moliyaviy rejaning tarkibiy qismi hisoblanadi
D. unga tegishli bo’lgan ijtimoiy rejaning tarkibiy qismi hisoblanadi
Amalga oshirish reglamentiga ko‘ra moliyaviy nazorat shakllarini ko‘rsating?
A. Majburiy va ixtiyoriy nazorat
B. Ichki va tashqi nazorat
C. Ommaviy va jamoa nazorati
D. Dastlabki, Joriy, So‘ngi nazorat
Amaliy xarakter kasb etuvchi moliyaviy nazoratning printsiplarini aniqlang?


A. natijalilik
B. oshkoralik
C. mustaqillik
D. ob’ektivlik
Asosiy daromadlar qanday jarayonda shakllanadi?
A. MDni moddiy ishlab chiqarish ishtirokchilari o‘rtasida taqsimlash jarayonida
B. Markazlashgan pul fondlarini shakllantirish jarayonida
C. Markazlashmagan pul fondlarini shakllantirish jarayonida
D. MD ni pul fondlariga taqsimlash jarayonida
Asosiy daromadlar qanday guruhlarga bo‘linadi?
A. Ishlab chiqarish sohasida band bo‘lganlar va ishlab chiqarish korxonalarining daromadlari
B. Davlat va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning daromadlari
C. Moliya tizimi sohalarining daromadlari
D. Mamlakatdagi barcha sub’ektlarning daromadlar
Byudjet siyosatidan qanday holatlarda foydalaniladi?
A. Byudjetda kontsentratsiya qilinadigan YaIM hissasini aniqlashda,
B. Moliyaviy siyosatni amalga oshirishda
C. Byudjetni to‘ldirishda
D. Ijtimoiy himoyani amalga oshirishda
Byudjet siyosatining ustuvorligini...?
A. Davlat siyosati aniqlab beradigan maqsadlarga erishish uchun pul resurslarini yo’naltirish tashkil etadi
B. Davlat siyosati aniqlab beradigan maqsadlarga erishish uchun pul resurslarini shakllantirish tashkil etadi
C. Davlat siyosati aniqlab beradigan maqsadlarga erishish uchun pul resurslarini iqtisod qilish tashkil etadi
D. Davlat siyosati aniqlab beradigan maqsadlarga erishish uchun pul resurslarini ko’paytirish tashkil etadi
Byudjet tizimining mohiyati?
A. Iqtisodiy munosabatlar va huquqiy me’yorlarga asoslangan hamda o’zaro qonuniy bog’liqlikda va aloqadorlikda bo’lgan
mamlakatning barcha byudjetlari yig’indisi
B. Moliya tizimining markaziy bo’g’ini
C. Byudjet daromadlari va xarajatlarining yig’indisi
D. Markaziy byudjet va maxalliy byudjetlar yig’indisi


Davlat byudjeti moliyaviy rejaning qanday turiga kiradi?
A. Asosiy moliyaviy reja
B. Moliyaviy rejalardan biri
C. Byudjet tashkilotlari rejasi
D. Yig’ma harajatlar smetasi
Davlat byudjeti qanday funktsiyalarni bajaradi?
A. YaIM ni qayta taqsimlash va nazorat funktsiyalari
B. Qiymat o‘lchovi va muomila vositasi funktsiyasi
C. Nazorat va vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini qayta taqsimlash funktsiyalari
D. Moliyaviy va tartibga solish funktsiyalari
Davlat moliyasi, mahalliy moliya va xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasida ...?
A. moliyaviy boshqaruvning sub’ekti bo’lib moliyaviy apparat deb nomlanuvchi maxsus xizmatlar maydonga chiqadi
B. moliyaviy boshqaruvning ob’ekti bo’lib moliya bo’limi deb nomlanuvchi maxsus xizmatlar maydonga chiqadi
C. moliyaviy boshqaruvning ob’ekti bo’lib moliyaviy apparat deb nomlanuvchi maxsus xizmatlar maydonga chiqadi
D. moliyaviy boshqaruvning sub’ekti bo’lib moliyaviy apparat deb nomlanuvchi maxsus xizmatlar maydonga chiqmaydi
Davlat moliyasining mustaqil bo‘g‘ini sifatida Davlat krediti?
A. davlat, yuridik va jismoniy shaxslar o‘rtasidagi pul munosabatlarining o‘ziga xos alohida shaklidan iboratdir
B. Byudjet daromadlarini ko‘paytirish maqsadida jalb etiladi
C. Byudjet ijrosini profitsit bilan bajarishga imkon beradi
D. Barcha javob to‘g‘ri
Davlat moliyaviy nazorati ...?
A. YaIM taqsimlanishining qiymat proportsiyalarini kuzatishga qaratilgan
B. YaIMni shakllantirishning qiymat proportsiyalarini kuza-tishga qaratilgan
C. YaIMni iste’mol qilishning qiymat proportsiyalarini kuzatishga qaratilgan
D. YaIMdan foydalanishning qiymat proportsiyalarini kuzatishga qaratilgan
Davlat moliyaviy nazorati ...?
A. davlatning moliya siyosatini amalga oshirishga va moliyaviy barqarorlik uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgandir
B. davlatning moliya siyosatini amalga oshirishga va moliyaviy beqarorlik uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgandir
C. davlatning moliya siyosatini ishlab chiqishga va moliyaviy barqarorlik uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgandir
D. davlatning moliya siyosatini ishlab chiqishga va moliyaviy beqarorlik uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgandir


Davlat moliyaviy nazoratining bosh maqsadi ...?
A. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni maksimallash-tirish va davlat boshqaruv xarajatlarini minimallashtirishdir
B. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni va davlat boshqaruv xarajatlarini minimallashtirishdir
C. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni va davlat boshqaruv xarajatlarini maksimallashtirishdir
D. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni minimallashtirish va davlat boshqaruv xarajatlarini maksimallashtirishdir
Davlat moliyaviy nazoratining bosh maqsadi nimalardan iborat?
A. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni maksimallashtirish va davlat boshqaruv xarajatlarini minimallashtirish
B. barcha iqtisodiy sub’ektlarning moliyaviy qonunchilik va moliyaviy intizomga rioya qilishini nazorat qilish
C. joylashtirilgan kapitaldagi foyda normasini oshirish maqsadida ajratmalar va boshqa xarajatlarni minimallashtirish
D. makro va mikro¬darajada moliya hamda pul oqimlarini boshqarish
Davlat moliyaviy siyosatini...?
A. mamlakat moliya tizimining barcha bo’g’inlarida moliyaviy resurslarning o’sishini balanslashtirilgan (mutanosiblashtirilgan) holda
ta’minlash bo’yicha davlat sotsial-iqtisodiy siyosatining bir qismi sifatida qarash kerak
B. mamlakat moliya tizimining barcha bo’g’inlarida moliyaviy resurslarning o’sishini balanslashtirilgan (mutanosiblashtirilgan) holda
ta’minlash bo’yicha sotsial siyosatning bir qismi sifatida qarash kerak
C. mamlakat moliya tizimining ayrim bo’g’inlarida moliyaviy resurslarning o’sishini balanslashtirilgan (mutanosiblashtirilgan) holda
ta’minlash bo’yicha davlat sotsial-iqtisodiy siyosatining bir qismi sifatida qarash kerak
D. mamlakat moliya tizimining ayrim bo’g’inlarida moliyaviy resurslarning kamayishini balanslashtirilgan (mutanosiblashti-rilgan) holda
ta’minlash bo’yicha davlat iqtisodiy siyosatining bir qismi sifatida qarash kerak
Davlat tomonidan tartibga solinish darajasiga qarab xarajatlar qanday guruhlarga bo‘linadi?
A. me’yorlashtiriladigan xarajatlar;me’yorlashtirilmaydigan xarajatlar
B. to‘g‘ri xarajatlar;egri xarajatlar
C. ishlab chiqarish va realizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan xara-jatlar; realizatsiyadan tashqari xarajatlar
D. doimiy xarajatlar; o‘zgaruvchan xarajatlar
Davlatning oliy moliyaviy nazorat organi qaysi?
A. Hisob palatasi
B. Davlat soliq qo‘mitasi
C. Davlat bojxona qo‘mitasi
D. Davlat mulk qo‘mitasi
Davlatning moliyaviy salohiyati kimlarning pul daromadlari va jamg‘armalari asosida shakllanadi?
A. Bozor iqtisodiyoti sub’ektlari va aholi
B. bank-kredit va sug‘urta tizimi sub’ektlari
C. uy xo‘jaliklari va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar
D. Iqtisodiyotning barcha sub’ektlari


Dunyoning barcha mamlakatlarida moliyaviy siyosat...?
A. moliya tizimi orqali amalga oshiriladi
B. byudjet tizimi orqali amalga oshiriladi
C. moliya-kredit tizimi orqali amalga oshiriladi
D. moliya-soliq tizimi orqali amalga oshiriladi
Eng umumiy ko’rinishda boshqaruv deb nimaga aytiladi?
A. boshqaruv sub’ektining boshqaruv ob’ektiga maqsadga yo’naltirilgan ta’siri boshqaruv deyiladi
B. boshqaruv ob’ektining boshqaruv sub’ektiga maqsadga yo’naltirilgan ta’siri boshqaruv deyiladi
C. boshqaruv sub’ektining boshqaruv ob’ektiga umumiy yo’naltirilgan ta’siri boshqaruv deyiladi
D. boshqaruv sub’ektining boshqaruv ob’ektiga xususiy yo’naltirilgan ta’siri boshqaruv deyiladi
Fuqarolik-huquqiy, ma’muriy va jinoiy choralarni qo‘llash na-tijasida olingan mablag‘lar, jumladan, jarimalar, kompensatsiya-lar va
davlat sub’ektlariga etkazilgan zararlarni tiklash bo‘yi-cha olingan mablag‘lar va majburiy undirilgan boshqa mablag‘lar qanday
daromadlar tarkibiga kiradi?
A. Nosoliq
B. Tiklanmaydigan
C. Jarimali
D. Soliqli
Hozirgi amaliyotda davlat byudjetining daromadlari qanday tartibda klassifikatsiya qilinyapti?
A. To’g’ri soliqlar, Egri soliqlar, Resurs to’lovlari va mol-mulk solig’i, ustama foydadan olinadigan soliq, obodonlashtirish va ijtimoiy
infratuzilmani rivojlantirish uchun soliq, boshqa daromadlar
B. Soliqli daromadlar va soliqsiz daromadlar
C. Biriktirilgan daromadlar va tartibga soluvchi daromadlar
D. To’g’ri soliqlar va egri soliqlar, resurs to’lovlari va mol-mulk solig’i
Hozirgi paytda notijorat tashkilotlarning operativ xarajatlari ...?
A. dunyo miqyosida yalpi milliy mahsulotning o’rtacha 3,5%ini tashkil etmoqda
B. mamlakat miqyosida yalpi milliy mahsulotning o’rtacha 3,5%ini tashkil etmoqda
C. alohida olingan mintaqalar miqyosida yalpi milliy mahsulotning o’rtacha 3,5%ini tashkil etmoqda
D. tarmoqlar miqyosida yalpi milliy mahsulotning o’rtacha 3,5%ini tashkil etmoqda
Hozirgi sharoitda Davlat byudjeti o‘z oldida turgan quyidagi muammolarni hal etishi kerak?
A. byudjet yordamida tartibga solish mexanizmini takomillashtirish
B. daromadlar bazasini (asosini) mustahkamlash asosida byudjet profitsitini oshirish


C. byudjet assignovaniyalaridan samarali foydalanish uchun boshqaruvni kuchaytirish
D. byudjet xarajatlarini kamaytirish
Hozirgi sharoitda Davlat byudjeti o’z oldida turgan quyidagi muammolarni hal etishi kerak?
A. yuqoridagilarga qo’shimcha ravishda yana byudjet assignovaniya-laridan samarali foydalanish ustidan nazoratni ham
kuchaytirish lozim
B. mamlakat taraqqiyotining ustuvor yo’nalishlari bo’yicha byudjet xarajatlarini restrukturizatsiya qilish
C. byudjet yordamida tartibga solish mexanizmini takomillash-tirish
D. daromadlar bazasi (asosi)ni mustahkamlash asosida byudjet defitining darajasini kamaytirish
Ijtimoiy iste’mol fondalariga nimalar kirmaydi?
A. Ishlab chiqarish fondlari
B. boshqaruv, mudofaa
C. sotsial ta’minot, sotsial sug’urta
D. maorif, sog’liqni saqlash
Ijtimoiy-iqtisodiy belgisiga ko‘ra byudjet daromadlari qanday guruhlarga bo‘linishi mumkin?
A. xo‘jalik yurituvchi sub’ektlardan olinadigan daromadlar, aholidan tushumlar
B. To‘g‘ri soliqlar, egri soliqlar, mol-mulk va resurs to‘lovlari
C. Nodavlat sek-tordan olinadi-gan daromadlar, davlat xo‘jaliklaridan daromadlar, aholidan olinadigan mablag‘lar
D. Byudjetning o‘z daromadlari va tartibga soluvchi daromadlari
Ikkilamchi yoki “kelib chiquvchi” daromadlarga...?
A. noishlab chiqarish sohasi tarmoqlarida olingan daromadlar va soliqlar (jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i va
boshqalar) kiradi
B. soliqlar (jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i va boshqalar) kiradi
C. noishlab chiqarish sohasi tarmoqlarida olingan daromadlar kiradi
D. noishlab chiqarish sohasi tarmoqlarida olingan daromadlar va soliqlar (jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i va
boshqalar) kirmaydi
Investitsiya siyosati ...?
A. davlat boshqaruvi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasini boshqarishning turli darajalarida amalga oshiriladi
B. davlat boshqaruvi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasini boshqarishning ayrim darajalarida amalga oshiriladi
C. davlat boshqaruvi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasini boshqarishning yuqori darajalarida amalga oshiriladi
D. davlat boshqaruvi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasini boshqarishning quyi darajalarida amalga oshiriladi
Iqtisodiy krizis (tanazzul), ishlab chiqarishning pasayishi, ishsizlikning ortishi sharoitida moliyaning holati (ahvoli)?


A. keskin yomonlashadi
B. keskin yomonlashmasligi mumkin
C. o’zgarmasdan qolaveradi
D. keskin yaxshilanadi
Ishlab chiqarish hajmiga nisbatan xarajatlar qanday gu-ruhlarga klassifikatsiya qilinadi?
A. doimiy xarajatlar; o‘zgaruvchan xarajatlar
B. to‘g‘ri xarajatlar;egri xarajatlar
C. me’yorlashtiriladigan xarajatlar
D. ishlab chiqarish va realizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan xara-jatlar; realizatsiyadan tashqari xarajatlar
Jamiyatda tovar munosabatlari qancha yuqori bo’lsa,...?
A. pulli soliqlarning salmog’i ham shuncha katta bo’la borgan
B. pulsiz soliqlarning salmog’i ham shuncha katta bo’la borgan
C. pulli to’lovlarning salmog’i ham shuncha katta bo’la borgan
D. pulsiz to’lovlarning salmog’i ham shuncha katta bo’la brogan
Korxona moliyaviy siyosatining maqsadi nimalardan iborat bo’lishi mumkin?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. yirik moliyaviy muvaffaqiyatsizliklardan va bankrot (kasod)ga uchrashdan qochib qutilish
C. raqobatchilar bilan kurashda etakchilikka (lider bo’lishga) erishish
D. raqobat kurashi sharoitida korxonaning sog’lom hayot kechirishi (faoliyat ko’rsatishi)ga erishish
Korxona moliyaviy siyosatining maqsadi nimalardan iborat bo’lishi mumkin?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. korxona iqtisodiy salohiyatining o’sish sur’atlari barqaror-ligini ta’minlash
C. ishlab chiqarish va realizatsiya hajmini oshirish
D. korxonaning bozor qiymatini maksimallashtirish
Korxonalarning moliyaviy siyosati...?
A. korxona moliyaviy menejerlarining biznesni yuritish maqsadlariga erishish borasidagi maqsadga yo’naltirilgan fao-liyatini anglatadi
B. korxona moliyaviy menejerlarining ishni yuritish maqsadlariga erishish borasidagi maqsadga yo’naltirilgan fao-liyatini anglatadi
C. korxona menejerlarining biznesni yuritish maqsadlariga erishish borasidagi maqsadga yo’naltirilgan faoliyatini anglatadi
D. korxona menejerlarining ishlab chiqarish maqsadlariga erishish borasidagi maqsadga yo’naltirilgan faoliyatini anglatadi
Kredit siyosati natijasida kreditning arzonlashuvi nimalarga olib keladi?


A. takror ishlab chiqarish jarayoni sub’ektlari daromadlarining oshishiga
B. Byudjet daromadlarini ko‘payishiga
C. Byudjet daromadlarini kamayishiga
D. Itisodiyotni rivojlanishiga
mahsulotlarning alohida turlari bo‘yicha uning o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlarini hisobga olgan holda xarajatlar qanday guruhlarga
bo‘linadi?
A. to‘g‘ri xarajatlar; • egri xarajatlar
B. me’yorlashtiriladigan xarajatlar; • me’yorlashtirilmaydigan xarajatlar
C. ishlab chiqarish va realizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan xara-jatlar; realizatsiyadan tashqari xarajatlar
D. doimiy xarajatlar; • o‘zgaruvchan xarajatlar
Mamlakat miqyosida moliyaviy ahvolning keskin yomonlashganligi nimalarda namoyon bo’ladi?
A. yuqoridagilarning hammasida
B. pul emissiyasida
C. davlat qarzining ortishi va unga xizmat qilish bo’yicha xara-jatlarning ko’payishida
D. davlat ichki va tashqi qarzlari hisobidan moliyalash-tiriladigan byudjet defitsitining kattaligida
Mamlakat moliyaviy resurslari o’sishining asosiy sharti?
A. MDning ortishi (ko’payishi)dir
B. YaIMning ortishi (ko’payishi)dir
C. tushumning ortishi (ko’payishi)dir
D. foydaning ortishi (ko’payishi)dir
Mamlakatda bozor islohotlarining amalga oshiri-lishi va printsipial jihatdan butunlay yangi bo’lgan iqtiso-diy va moliyaviy
siyosatning hayotga tatbiq etilishi ...?
A. moliya tizimining sohalari va bo’g’inlariga nisbatan ob’ektiv ravishda yangicha yondoshuvni taqozo etadi
B. moliya tizimining sohalari va bo’g’inlariga nisbatan sub’-ektiv ravishda yangicha yondoshuvni taqozo etadi
C. moliya tizimining sohalari va bo’g’inlariga nisbatan ob’ektiv ravishda yangicha yondoshuvni taqozo etmaydi
D. moliya tizimining sohalari va bo’g’inlariga nisbatan sub’-ektiv ravishda yangicha yondoshuvni taqozo etmaydi
Maxsus pul mablag’lari fondlari nimalar hisobidan shakllantiriladi?
A. xo’jalik sub’ektlarining turli faoliyatlaridan olingan daromadlar hisobidan maxsus pul mablag’lari fondlari shakllantiriladi
B. daromadlar hisobidan maxsus pul mablag’lari fondlari shakllantiriladi
C. turli faoliyatlardan olingan daromadlar hisobidan maxsus pul mablag’lari fondlari shakllantiriladi
D. yuqoridagi javoblar bir-biridan unchalik farqlanmaydi va ularning har birini to’g’ri javob deb qabul qilish mumkin


Milliy daromad qanday taqsimlanadi?
A. Hududlar o‘rtasida
B. Tizimlar o‘rtasida
C. Aholi o‘rtasida
D. korxonalar o‘rtasida
Milliy daromadni qayta taqsimlash va byudjet daromadlarini shakllantirish uchun qanday metodlardan foydalaniladi?
A. Soliyalar, soliqsiz daromadlar, tiklanmaydigan pul o‘tkazmalari
B. Soliqlar va majburiy to‘lovlar, subsidiyalar
C. Davlat krediti va pul emissiyasi
D. Soliqlar, davlat krediti, pul emisiyasi
Moliya -?
A. Pul fondlarini shakllantirish, taqsimlash va undan foydalanish bilan bog‘liq iqtisodiy munosabatlar yig‘indisi
B. Pulli munosabatarini tartibga soladi
C. Pul fondlarini ifoda etadi
D. Pulli munosabatlarni ifodalaydi
Moliya mexanizmi quyidagilardan qaysi birini o‘z ichiga olmaydi?
A. Pul fondlarini jamg‘arish tartibini
B. Moliyaviy qonunchilikni
C. moliyaviy rejalashtirish metodlarini
D. milliy xo‘jalikdagi moliyaviy munosabatlar tashkiliy shakllarining majmuini
Moliya puldan nimalari bilan farqlanadi?
A. Iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatiga ko‘ra
B. Mazmuni va bajaradigan funktsiyalariga ko‘ra
C. Funktsiya va vazifalariga ko‘ra
D. Mazmuni va mohiyatiga ko‘ra
Moliya qanday sharoitda paydo bo’ldi?
A. moliya davlatning vujudga kelishi va uning resurslarga bo’lgan ehtiyojining rivojlanishi bilan doimiy (uzluksiz) tovar-pul
munosabatlari sharoitida paydo bo’ldi
B. moliya davlatning vujudga kelishi bilan paydo bo’ldi
C. moliya resurslarga bo’lgan ehtiyojning rivojlanishi bilan doimiy (uzluksiz) tovar-pul munosabatlari sharoitida paydo bo’ldi
D. barcha javoblar to’g’ri


Moliya tizimi bu -?
A. Davlat va korxonalarning pul fondlarini shakllantirish, taqsimlash va foydalanish borasidagi shakl va metodlar to‘plami
B. Moliya tizimi bo‘g‘nilarining yig‘indisidir
C. Fondlarini shaklantirish, taqsimlash va foydalanish munosabati
D. Moliyaviy siyosatni amalaga oshirish vositasi
Moliya tizimi deb nima aytiladi?
A. pul fondlari(dan) shakllanadigan va foydalaniladigan moliyaviy munosabatlar turli sohalarining majmuiga moliya tizimi deyiladi
B. pul fondlari(dan) shakllanadigan moliyaviy munosabatlar turli sohalarining majmuiga moliya tizimi deyiladi
C. pul fondlaridan foydalaniladigan moliyaviy munosabatlar turli sohalarining majmuiga moliya tizimi deyiladi
D. pul fondlari(dan) shakllanadigan va foydalaniladigan moliyaviy munosabatlar turli sohalariga moliya tizimi deyiladi
Moliya tizimining davlat moliyasiga tegishli bo‘g‘nilarini ko‘rsating?
A. Davlat byudjeti, maqsadli nobyudjet fondlar, davlat krediti
B. Tijorat korxonalari moliyasi, moliyaviy vositachilar moliyasi
C. Respublika va mahalliy byudjetlar
D. Davlat korxonalari moliyasi va mahalliy moliya
Moliya tizimining funk tsiyalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. rejalashtirish; nazorat; rag’batlantirish
B. nazorat; taqsimlash; rivojlantirish
C. nazorat; rivojlantirish; rag’batlantirish
D. nazorat; rag’batlantirish
Moliya tizimining har bir sohasi va bo’g’iniga ...
A. pul fondlari va daromadlarini shakllantirish va ulardan foydalanishning o’ziga xos bo’lgan shakllari va metodlari tegishlidir
B. pul fondlari va daromadlaridan foydalanishning o’ziga xos bo’lgan shakllari va metodlari tegishlidir
C. pul fondlari va daromadlarini shakllantirishning o’ziga xos bo’lgan shakllari va metodlari tegishlidir
D. pul fondlari va daromadlarini shakllantirish va ulardan foydalanishning o’ziga xos bo’lgan metodlari tegishlidir
Moliya tizimining sohalarini ko‘rsating?
A. Davlat moliyasi va mahalliy moliya, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasi
B. Tijorat va notijorat korxonalari moliyasi
C. Davlat byudjeti, davlat krediti
D. Sug‘urta va tashkilotlar moliyasi


Moliya tizimining xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasiga tegishli bo‘g‘nilarini ko‘rsating?
A. Tijorat korxonalari moliyasi, moliyaviy vositachilar moliyasi, notijorat tashkilotlar moliyasi
B. Davlat moliyasi va mahalliy
C. Respublika va mahalliy byudjetlar
D. Davlat byudjeti, davlat krediti
Moliya vazirligi mamlakat miqyosida...?
A. yagona moliyaviy, byudjet, soliq va valyuta siyosatining amalga oshirilishini ta’minlaydi
B. xilma-xil moliyaviy, byudjet, soliq va valyuta siyosatining amalga oshirilishini ta’minlaydi
C. xilma-xil byudjet, soliq va valyuta siyosatining amalga oshirilishini ta’minlaydi
D. yagona byudjet, soliq va valyuta siyosatining amalga oshirilishini ta’minlaydi
Moliya vazirligining asosiy vazifalari quyidagi-lardan iborat bo’lishi mumkin?
A. yagona davlat moliya siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirish; Davlat byudjetining loyihasini tuzish va uning ijrosini
ta’minlash
B. yagona davlat moliya siyosatini amalga oshirish; Davlat byudjetining ijrosini ta’minlash
C. yagona davlat moliya siyosatini ishlab chiqish; Davlat byudjetining loyihasini tuzish
D. yagona davlat moliya siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirish; Davlat byudjetining ijrosini ta’minlash
Moliya vazirligining markaziy apparatida qanday boshqarma mavjud emas?
A. Moliya institutlari faoliyatini nazorat qilish boshqarmasi
B. Boshqaruv organlarini moliyalashtirish boshqarmasi
C. Investitsiyalar boshqarmasi
D. Buxgalteriya hisobi va uslubiyoti boshqarmasi
Moliya vazirligining muhim bo’linmasi G’aznachilik tizimi bo’lib, u ...?
A. davlat byudjetining kassa ijrosini ta’minlashda mas’-uldir
B. davlat byudjetining reja ijrosini ta’minlashda mas’-uldir
C. davlat byudjetining haqiqatdagi ijrosini ta’minlashda mas’uldir
D. davlat byudjetining foydali ijrosini ta’minlashda mas’-uldir
Moliya YaIMni taqsimlashning turli bosqichlariga xizmat qilib, uni...?
A. birlamchi taqsimlashda va qayta taqsimlashda ishtirok etadi
B. qayta taqsimlashda ishtirok etadi
C. birlamchi taqsimlashda ishtirok etadi
D. nazorat qilishda ishtirok etadi


Moliya yordamida...?
A. MDni ikkilamchi taqsimlanishi yoki qayta taqsimlanishi amalga oshiriladi
B. MDni birlamchi taqsimlanishi yoki qayta taqsimlanishi amalga oshiriladi
C. MDni taqsimlanishi amalga oshiriladi
D. MDni qayta taqsimlanishi amalga oshiriladi
Moliyaning ahvoli nimani belgilab beradi?
A. Mamlakat iqtisodiyotinining ahvolini
B. Markazlashmagan pul fondlarining hajmini
C. Tijorat bankalri va sug‘urta kompaniyalarining ahvolini
D. Markazlashgan pul fondlarining hajmini
Moliyaning mohiyati uning nimalari orqali namoyon bo’ladi?
A. uning printsiplari orqali namoyon bo’ladi
B. uning funktsiyalari orqali namoyon bo’ladi
C. uning belgilari orqali namoyon bo’ladi
D. uning yo’nalishlari orqali namoyon bo’ladi
Moliyaning nazorat funktsiyasi...?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. ilmiy-texnika taraqqiyotini jadallashtirishga yo’naltirilgan
C. milliy xo’jalikning barcha bo’g’inlarida ish sifatini uzluksiz yaxshilashga yo’naltirilgan
D. ijtimoiy va xususiy ishlab chiqarishning dinamik rivoj-lanishini ta’minlashga yo’naltirilgan
Moliyaning qanday funktsiyalari mavjud?
A. Taqsimlash va nazorat
B. Nazorat va rag‘batlantirish
C. Taqsimlash va tartibga solish
D. pul fondlarini shakllantirish va nazorat
Moliyaning roli...?
A. kam xarajat qilib eng yuqori natijalarga erishish, moliya-xo’jalik faoliyatini yanada yaxshilashda xo’jalik yurituvchi sub’ektlar har
bir xodimi va jamoasining moddiy manfaatdorligi va qiziquvchanligini oshirish vazifalariga bo’ysundirilgan
B. moliya-xo’jalik faoliyatini yanada yaxshilashda xo’jalik yurituvchi sub’ektlar har bir xodimi va jamoasining moddiy manfaatdorligi
va qiziquvchanligini oshirish vazifalariga bo’ysundirilgan
C. kam xarajat qilib eng yuqori natijalarga erishish vazifalariga bo’ysundirilgan
D. barcha javoblar noto’g’ri


Moliyaning taqsimlash funktsiyasi yordamida davlat faqatgina MDni qayta taqsimlashga emas, balki...?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. kapitalning jamg’arilishiga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi
C. iste’mol sohasiga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi
D. ishlab chiqarishga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi
Moliyaviy (byudjet) mexanizmi (i) orqa-li ishlab chiqarish-ning samaradorli-gini oshirish byudjetining qaysi funktsiyasining maqsadi
hisoblanadi?
A. nazorat
B. tartiga solish
C. taqsimlash
D. rag‘batlantirish
Moliyaviy bashoratlash ...?
A. moliyaviy rejalarni tuzish bosqichidan oldin sodir bo’ladi
B. moliyaviy rejalarni tuzish bosqichidan keyin sodir bo’ladi
C. moliyaviy rejalarni tuzish bosqichi bilan birgalikda sodir bo’ladi
D. moliyaviy rejalarni tuzish bosqichidan oldin sodir bo’ladi
Moliyaviy boshqaruv -?
A. Boshqariladigan ob’eklar va boshqariluvchi sub’ektlar tizimlarining yagonaligidan iborat
B. Ma’lum bir natijaga erishini ko‘zda tutish
C. Moliyaviy institutlarni pul munosabatlari ustidan boshqarish
D. Moliya tizimini boshqarishdan iborat
Moliyaviy boshqaruv murakkab jarayon bo’lib, ...?
A. boshqariladigan (ob’ektlar) va boshqaruvchi (sub’ektlar) tizimlarning yagonaligidan iboratdir
B. boshqariladigan (sub’ektlar) va boshqaruvchi (ob’ektlar) tizimlarning yagonaligidan iboratdir
C. boshqariladigan (sub’ektlar) va boshqaruvchi (ob’ektlar) tizimlarning alohida-alohidaligidan iboratdir
D. boshqariladigan (ob’ektlar) va boshqaruvchi (sub’ektlar) tizimlarning xilma-xilligidan iboratdir
Moliyaviy boshqaruv tizimining boshqaruv ob’ektlari tizimlar moliyaiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
A. Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar fondlarini shakllantirish va foydanish bo’yicha munosabatlar
B. Nobyudjet fondlarini shakllantirish va foydalanish bo’yicha munosabat
C. Sug’urta fondlarini shakllantirish va foydanish bo’yicha munosabatlar


D. Byudjet fondlarini shakllantirish va foydalanish bo’yicha munosabatlar
Moliyaviy boshqaruv tizimining ta’sir instrumentlariga nimalar kirmaydi?
A. Taqsimlash va nazorat
B. Moliyaviy rejalashtirish, bashortalash
C. Moliyaviy nazorat, dasturlashtirish
D. moliyaviy tartibga solish, moliyaviy qonunlarni qabul qilish
Moliyaviy boshqaruvning asosiy metodologik printsiplari quyidagilardan iborat?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. jamiyat barcha a’zolarining manfaatlariga mos kelish; iqtisodiy qonunlardan foydalanish
C. real imkoniyatlar asosida ichki va tashqi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish
D. pirovard maqsadga bog’liqlik; xo’jalik barcha tarmoqlarining makroiqtisodiy muvozanatliligi
Moliyaviy boshqaruvning asosiy metodologik printsiplariga nimalar kiradi?
A. jamiyat barcha a’zolarining manfatlariga mos kelishi
B. Maqsadni aniqlash
C. xo‘jalik barcha tarmoqlarining tengligi
D. tashqi moliyaviy munosabatlarni hisobga olish
Moliyaviy boshqaruvning konkret metodlari va shakllari quyidagilardan iborat bo’lishi mumkin?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. moliyaviy tartibga solish; moliyaviy nazorat
C. moliyaviy qonunlar (qonunchilik)ni qabul qilish; moliyaviy resurslarni jalb qilish metodlari tizimi
D. moliyaviy rejalashtirish; bashoratlash (prognozlashtirish); dasturlashtirish
Moliyaviy boshqaruvning markaziy organi ...?
A. Moliya vazirligi va uning joylardagi organlari hisoblanadi
B. Markaziy bank va uning joylardagi organlari hisoblanadi
C. Davlat soliq qo’mitasi va uning joylardagi organlari hisoblanadi
D. G’aznachilik va uning joylardagi organlari hisoblanadi
Moliyaviy boshqaruvning maxsus organi qaysi?
A. Moliya vazirligi
B. Vazirlar mahkamasi
C. Hisob palatasi


D. Oliy majlis
Moliyaviy boshqaruvning umumiy boshqaruv organi qaysi?
A. Vazirlar mahkamasi
B. DSQ
C. Markaziy bank
D. Moliya vazirligi
Moliyaviy boshqaruvning konkret metodlari va shakllariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
A. Taqsimlash va amalga oshirish
B. Moliyaviy rejalashtirish, bashortalash
C. moliyaviy tartibga solish, moliyaviy qonunlarni qabul qilish
D. Moliyaviy nazorat, dasturlashtirish
Moliyaviy nazorat ...?
A. ham davlatning va ham boshqa barcha iqtisodiy sub’ektlarning manfaatlari va huquqlarini ta’minlashga qaratilgan
B. faqat barcha iqtisodiy sub’ektlarning manfaatlari va huquqlarini ta’minlashga qaratilgan
C. faqat davlatning manfaatlari va huquqlarini ta’minlashga qaratilgan
D. faqat davlatning va boshqa barcha iqtisodiy sub’ektlarning manfaatlari va huquqlarini ta’minlashga qaratilmagan
Moliyaviy nazorat iqtisodiy kategoriya sifatida moliyaga ob’ektiv xos bo’lgan ...?
A. nazorat xususiyatining amalda namoyon bo’lishidir
B. taqsimlash xususiyatining amalda namoyon bo’lishidir
C. qayta taqsimlash xususiyatining amalda namoyon bo’lishidir
D. nazorat xususiyatining rejada namoyon bo’lishidir
Moliyaviy nazorat moliya ...?
A. funktsiyalarining amalga oshirilish shakli bo’lib xizmat qiladi
B. mohiyatining amalga oshirilish shakli bo’lib xizmat qiladi
C. tizimining amalga oshirilish shakli bo’lib xizmat qiladi
D. funktsiyalarining amalga oshirilish shakli bo’lib xizmat qilmaydi
Moliyaviy nazorat mustaqillik printsipi asosida qanday tashkil etiladi?
A. nazorat organining mo¬liyaviy jihatdan mustaqilligi, nazorat organlari rahbarla¬rining vakolat muddatlarining parlament
muddatlaridan uzoqligi, shuningdek, ularning konstitutsion xarakteri bilan ta’minlanishi kerak
B. davlat nazoratchilarining jamotchilik va ommaviy axborot vositalari bilan doimiy aloqada bo’lishini ko’zda tutadi


C. belgilangan (o’rnatilgan) standartlariga (ando¬zalariga) qattiq rioya etish asosida nazoratchilar ishining yuqori kasbiy darajada
bo’lishini taqozo etadi
D. nazoratchilar tomonidan amaldagi qonun¬chilikka so’zsiz itoat etilishini, taftish ishlarini amalga oshirish
Moliyaviy nazorat o’z ichiga qanday tekshiruvlarni qamrab oladi?
A. yuqoridagilarning barchasi birgalikda olib qaralsa, javob to’g’ri bo’ladi
B. byudjet rejasini tuzish va ijro etish (byudjet nazorati); o’zaro soliq munosabatlari
C. korxona va tashkilotlar, byudjet muassasalariga tegishli bo’lgan mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish;
va boshqalar
D. iqtisodiy qonunlarning talablariga rioya etish (MDni taqsimlash va qayta taqsimlash porportsiyalarining optimalligi)
Moliyaviy nazoratni amalga oshirish borasida Hisob palatasining bosh maqsadi nimadan iborat?
A. davlat mablag’larining sarflanishi ustidan umumiy nazo-ratni o’rnatish
B. mablag’larning sarflanishi ustidan umumiy nazoratni o’rnatish
C. davlat mablag’larining sarflanishi ustidan xususiy nazo-ratni o’rnatish
D. xo’jalik yurituvchi sub’ektlar mablag’larining sarflanishi ustidan xususiy nazoratni o’rnatish
Moliyaviy nazoratning har ikki sohasi ...?
A. amaldagi qonunlarning huquqiy ramkasi bilan cheklab qo’yiladi
B. amaldagi qonunlarning moliyaviy ramkasi bilan cheklab qo’yiladi
C. amaldagi qonunlarning iqtisodiy ramkasi bilan cheklab qo’yiladi
D. amaldagi qonunlarning siyosiy ramkasi bilan cheklab qo’yiladi
Moliyaviy nazoratning nodavlat turlari o’z ichiga qanday nazoratlarni oladi?
A. ichki firmaviy (korporativ) nazorat, , auditorlik nazoratlari
B. tijorat banklarining ichki audit xizmatlari va mustaqil auditorlik nazoratlari
C. ichki firmaviy (korporativ) nazorat, firmalari nazoratlari
D. tijorat banklar tomonidan mijoz-tashkilotlar ustidan nazorat va audiorlik nazoratlari
Moliyaviy oqimlar byudjeti bu ...?
A. haqiqatda turli davriy muddatlarda hisoblanadigan korxo-naning moliyaviy rejasidir
B. haqiqatda bir xil muddatlarda hisoblanadigan korxonaning moliyaviy rejasidir
C. rejada bir xil muddatlarda hisoblanadigan korxonaning moliyaviy rejasidir
D. rejada turli davriy muddatlarda hisoblanadigan korxo-naning moliyaviy rejasidir
Moliyaviy oqimlarni boshqarishning funktsiyalari quyidagilardan iborat?
A. bu erda bir-biridan printsipial jihatdan farq qiluvchi javoblar mavjud emas


B. qonunchilik; tartibga soluvchanlik; boshqaruvchanlik; nazorat-kuzatuv
C. qonunchilik; nazoratchilik (tartibga soluvchanlik); boshqaruv-chanlik; nadzorchilik (nazorat-kuzatuv)
D. qonunchilik; nazoratchilik; boshqaruvchanlik; nadzorchilik
Moliyaviy oqimlarning hajmi nimalarga bog‘liq bo‘ldai?
A. Mamlakat moliyaviy qudratiga
B. Mamlakatning faoliyatiga
C. YaIM hajmiga
D. Mamlakatning rivojlanishiga
Moliyaviy oqimlarning qanday turlari mavjud?
A. Byudjetli-soliqli, tijoriy, nobyudjet moliyaviy oqimlar
B. Notijorat va tijorat
C. Soliqli va kreditli
D. Byudjetli va byudjetsiz oqimlar
Moliyaviy oqimlarning samaradorligi pul mablag’-larining etarli bo’lmagan hajmida va o’z vaqtida tushma-ganligida...?
A. pasayadi
B. ortadi
C. o’zgarmasdan qoladi
D. o’sib borish tendentsiyasiga ega bo’ladi
Moliyaviy rejalashtirish nima?
A. Moliyaviy resurslarning balansliligini va prorportsionalliligini ta’minlashga qaratilgan faoliyat
B. Umumiy va oddiy ko‘rinishda, moliyaviy rejalarni amalga oshirish jarayoni
C. pul mablag‘laridan iqtisod qilib, tejab-tergab foydalanish hisobidan korxonaning foydasini oshirish
D. Umumiy va oddiy ko‘rinishda moliyaviy rejalarni tuzish jarayoni
Moliyaviy resurslarga bo’lgan qo’shimcha ehti-yojni mavjud bo’lgan byudjet resurslarini manyovr qilish, ya’ni byudjet kreditlarini bir
ob’ektdan ikkin-chisiga o’tkazish ...?
A. davlat byudjetining tartibga soluvchi rolini ifodalaydi
B. Davlat byudjetining taqsimlash funktsiyasida namoyon bo’ladi
C. davlat byudjetining rag’batlantiruvchi rolini ifodalaydi
D. Davlat byudjetining nazorat funktsiyasida namoyon bo’ladi
Moliyaviy siyosat - ?


A. moliyadan foydalanishning metodlari, uni tashkil qi¬lishning amaliy shakllari va metodologik printsiplari¬ning majmui
B. davlatning vazifalari va funktsiyalari ham o‘zgartirish
C. milliy xo‘jalik taraqqiyotida davlatning rolini oshirish
D. markazlashgan va markazlashmagan fondlarni tashkil etish, taqsimlash va sarflash
Moliyaviy siyosat … ?
A. moliyaviy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi
B. iqtisodiy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi
C. ma’rifiy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi
D. siyosiy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi
Moliyaviy siyosatni amalga oshirishning (o’tkazishning, hayotga tatbiq etishning) asosiy metodologik printsiplariga quyidagilardan
qaysi biri kirmaydi?
A. ichki va tashqi qarzlarni hisobga olish
B. jamiyat barcha a’zolarining manfatlariga muvofiq-ligi (mos kelishi)
C. pirovard maqsadga bog’liqlik
D. xo’jalik barcha tarmoqlarining makroiqtisodiy ba-lanslashtirilganligi (muvozanatliligi, mutanosib¬ligi)
Moliyaviy siyosatni amalga oshiruvchi moliya tizimining faoliyati qanday printsiplar asosida tashkil qilinadi?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. barcha moliyaviy muassasalar funktsiyalarining umumiyligi
C. barcha quyi boshqaruv organlarining faol ishtirokida markaz-dan umumiy boshqarish
D. moliya tizimi bo’g’inlarining o’ziga xos bo’lgan xususiyatlarini inobatga olib moliyaviy boshqaruvni amalga oshirish
Moliyaviy siyosatni faollashtirish maqsadida...?
A. moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash amaliyotini tubdan o’zgartirish katta ahamiyatga ega
B. moliyaviy resurslarni taqsimlash amaliyotini tubdan o’zgartirish katta ahamiyatga ega
C. moliyaviy resurslarni iste’mol qilish amaliyotini tubdan o’zgartirish katta ahamiyatga ega
D. moliyaviy resurslarni ayirboshlash amaliyotini tubdan o’zgartirish katta ahamiyatga ega
Moliyaviy siyosatni ishlab chiqishda quyidagilardan qaysi birining bo’lishi ahamiyatga ega emas?
A. ijtimoiy ehtiyojlar va ularni qondirish choralarini aniqlagan holda moliyaviy resurslardan foydalanish
B. taqsimlash munosabatlarining sub’ektlarini tanlash, ya’ni moliyaviy resurslarning egalari va taqsimlovchilarini tanlash
C. moliyaviy resurslarni shakllantirishning manbalari va metodlarini tanlash
D. davlatning funktsiyalariga bog’liq ravishda davlat ixtiyoridagi moliyaviy resurslarning markazlashtirilish darajasini aniqlash


Moliyaviy siyosatni...?
A. faqat iqtisodiy siyosatga bog’lab qo’yish maqsadga muvofiq emas
B. faqat iqtisodiy siyosatga bog’lab qo’yish maqsadga muvofiq
C. faqat ma’naviy siyosatga bog’lab qo’yish maqsadga muvofiq emas
D. faqat ma’naviy siyosatga bog’lab qo’yish maqsadga muvofiq
Moliyaviy siyosatning faoliyati qanday printsiplar asosida quriladi?
A. moliya tizimi bo’g’inlarining o’ziga xos bo’lgan xususiyatlarini inobatga olib moliyaviy boshqaruvni amalga oshirish
B. barcha moliyaviy muassasalar funktsiyalarining o’ziga xosligi
C. barcha boshqaruv organlarining faoliyatini ng mustaqilligi
D. Boshqaruvni takomillashtirish
Moliyaviy siyosatning asosiy maqsadi ...?
A. jamiyatning sotsial-iqtisodiy taraqqiyoti, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish uchun moliyaviy sharoitlarni yaratishdir
B. jamiyatning iqtisodiy taraqqiyoti, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish uchun moliyaviy sharoitlarni yaratishdir
C. jamiyatning sotsial taraqqiyoti, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish uchun moliyaviy sharoitlarni yaratishdir
D. jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti va aholi turmush darajasini oshirish uchun moliyaviy sharoitlarni yaratishdir
Moliyaviy siyosatning tarkibiy qismlari (yo’nalish-lari)dan biri ...?
A. pul siyosati hisoblanadi sifatida pul
B. sifatida pul siyosatini qarasa ham yoki qaramasa ham bo’laveradi
C. siyosatini qarash maqsadga muvofiq emas
D. pul siyosati hisoblanmaydi, chunki u mustaqil siyosatdir
Moliyaviy tahlil jarayonida rentabellikning qaysi ko’rsatkichlaridan foydalanilmaydi?
A. Ishlab chiqarishni rivojlantirish rentabelligi
B. Aylanma aktiv-larning rentabel-ligi, Aylanma-dan tashqaridagi aktivlarning rentabelligi
C. O’z kapita-lining rentabelligi
D. Sotuv (sotish) renta-belligi, Investi-tsiyalar-ning rentabelligi
Natural munosabatlar ustunlik qilgan jamiyat-larda taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlari qanday soliqlar va to’lanmalar
xarakteriga ega bo’lgan?
A. natural munosabatlar ustunlik qilgan jamiyatlarda taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlari natural soliqlar va turli
ko’rinishdagi shaxsiy to’lanmalar xarakteriga ega bo’lgan
B. natural munosabatlar ustunlik qilgan jamiyatlarda taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlari turli ko’rinishdagi shaxsiy
to’lanmalar xarakteriga ega bo’lgan
C. natural munosabatlar ustunlik qilgan jamiyatlarda taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlari natural soliqlar xarakteriga ega
bo’lgan
D. barcha javoblar noto’g’ri


Nazariya va amaliyotda moliyaviy bashoratlash ikkiga ajratiladi?
A. o’rta muddatli (5-10 yillik) moliyaviy bashoratlash; uzoq muddatli (10 yildan ortiq) moliyaviy bashoratlash
B. o’rta muddatli (3 yilgacha) moliyaviy bashoratlash; uzoq muddatli (5 yilgacha) moliyaviy bashoratlash
C. o’rta muddatli (5-7 yillik) moliyaviy bashoratlash; uzoq muddatli (10 yilgacha) moliyaviy bashoratlash
D. o’rta muddatli (7-10 yillik) moliyaviy bashoratlash; uzoq muddatli (10 yildan ortiq) moliyaviy bashoratlash
Nazorat organlarining yillik reja jadvali qaysi hukumat organi tomonidan ishlab chiqiladi?
A. Nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash
B. Oliy majlis
C. Hisob palatasi
D. Vazirlar mahkamasi
Nima uchun byudjet klassifikatsiya qilinadi?
A. Butun mamlkat miqyosida byudjet daromadlari va xarajatalarining to’g’ri rejalashtirilish va hisobga olinishini ta’minlash
uchuntejamkorlik va samarali foydalanish uchun
B. Daromad va xarajatlarni to’liq amalga oshirish va nazorat qilish uchun
C. Davromad va xarajatlar yo‘nalishini aniqlash uchun
D. Byudjetning daromad va xarajatlaridan
Nobyudjet moliyaviy oqimlar ...?
A. notijorat tashkilotlarining fondlarini shakllantiradi
B. notijorat tashkilotlarining fondlarini shakllantirmaydi
C. byudjet tashkilotlarining fondlarini shakllantiradi
D. byudjet tashkilotlarining fondlarini shakllantirmaydi
Nodavlat moliyaviy nazorati nechaga bo’linadi?
A. ikkiga bo’linadi: ichki (firma ichidagi, korporativ) va tashqi (auditorlik)
B. ikkiga bo’linadi: tashqi va auditorlik nazorati
C. ikkiga bo’linadi: ichki (firma ichidagi) va tashqi (auditorlik)
D. ikkiga bo’linadi: firma ichidagi va korporativ moliyaviy nazarat
Nodavlat moliyaviy nazoratining bosh maqsadi nimalardan iborat?
A. joylashtirilgan kapitaldagi foyda normasini oshirish maqsadida davlat foydasidagi ajratmalar va boshqa xarajatlarni
minimallashtirish
B. makro va mikro¬darajada moliya hamda pul oqimlarini boshqarish
C. barcha iqtisodiy sub’ektlarning moliyaviy qonunchilik va moliyaviy intizomga rioya qilishini nazorat qilish


D. davlat xazinasiga resurslarni tushurishni minimallashtirish va davlat xarajatlarini minimallashtirish
Notijorat asosda xo‘jalik yuritishning asosiy xususiyatlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
A. moliyaviy bozorning resurslaridan foydalangan holda investitsiyalash¬tirish uchun zarur bo‘lgan mablag‘larni jalb etish
B. e’lon qilingan maqsadlarga erishish uchun olingan foyda¬dan vosita sifatida foydalanish
C. faoliyatning foyda olishga emas, balki ma’lum bir mis¬siyaga erishishga yo‘naltirilganligi
D. bozor xo‘jaligining iqtisodiy samaradorligi va faoliyat¬ning sotsial samaradorligini birgalikda qo‘shib olib borish
Notijorat asosda xo’jalik yuritishning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat?
A. barcha javoblar to’g’ri
B. e’lon qilingan maqsadlarga erishish uchun olingan foydadan vosita sifatida foydalanish
C. bozor xo’jaligining iqtisodiy samaradorligi va faoliyatning sotsial samaradorligini birgalikda qo’shib olib borish
D. faoliyatning foyda olishga emas, balki ma’lum bir missiyaga erishishga yo’naltirilganligi
Notijorat tashkilotlarining oldiga qo’yilgan maqsadlar ...?
A. xilma-xil bo’lganligi uchun bu sektorning o’zi ham juda keng va rang-barang bo’lishi, tabiiydir
B. xilma-xil bo’lganligi uchun bu sektorning o’zi ham juda tor va bir xil bo’lishi, tabiiydir
C. bir xil bo’lganligi uchun bu sektorning o’zi ham juda keng va rang-barang bo’lishi, tabiiydir
D. yagona bo’lganligi uchun bu sektorning o’zi ham yagona va bir turda bo’lishi, tabiiydir
O‘zbekistonda moliyaviy siyosatning hozirgi kundagi asosiy vazifalari nimalardan iborat?
A. Davlat byudjeti daromadlarini katta qismini joylarga biriktirish
B. soliqlarning fiskal funktsiyasini yanada kuchaytirish
C. soliq siyosati belgilab bergan chora-tadbirlarni amaliyot¬ga tadbiq etishda nazoratni kuchaytirish
D. Umudavlat soliqlarini kamaytirish va mahalliy soliqlarni ko‘paytirish
O‘zining lug‘aviy ma’noi jihatdan frantsuzcha, lotincha va ruscha so‘zlarning sinonimi sifatida qanday ma’noni anglatadi?
A. Turli moddiy, moliyaviy, mehnat va boshqa turdagi boyliklarni bir korxona, bir tadbirkor o‘rganadi
B. Korxona yoki tarmoqning faqat foyda va xarajatlarini ko‘rib chiqadi
C. Korxona yoki tarmoqning faqat daromadlarini va xarajatlarini ko‘rib chiqadi
D. Mamlakat miqyosidagi iqtisodiyotni o`rganadi
O’zbekistonda moliyaviy siyosat hozirgi kundagi asosiy vazifalarining sakkizinchisi quyidagilardan iborat?
A. Davlat byudjeti daromadlari katta qismini joylarga beriktirish, milliy byudjetlarning daromad manbalarini mustahkamlash
B. Byudjet daromadlari katta qismini joylarga beriktirish, mahalliy byudjetlarning daromad manbalarini mustahkamlash
C. Byudjet daromadlari katta qismini joylardan olish, mahalliy byudjetlarning daromad manbalarini mustahkamlash


D. Byudjet daromadlarining katta qismini joylar o’rtasida o’zaro taqsimlash, mahalliy byudjetlarning daromad manbalarini
mustahkamlash
Prezident administrasiyasi moliya tizimiga qanday ta’sir ko’rsatadi?
A. Moliya tizimini faoliyatini tartibga soladi
B. Davlat byudjetini ko’rib chiqadi
C. Moliyaviy qonunlarni qabul qiladi
D. Davlat qarzining tegishlilik darajasini belgilash
Pul siyosati orqali qanday vazifalar amalaga oshiriladi?
A. muomaladagi pul miqdori tovarlar massasi miqdoriga mos kelmagan sharoitda pul massasining etmagan qismini qog‘oz pullar
hisobidan yoki xorijiy valyuta hisobidan to‘ldirish
B. Byudjet defitsitini oldini olish
C. Tovar ishlab chivqarishni chegaralash
D. mamlakatda xorijiy valyutaning muomalada bo‘lishiga ruxsat bermaslik
Qayta taqsimlashlar natijasida...?
A. ikkilamchi yoki “kelib chiquvchi” daromadlar tashkil topadi
B. birlamchi daromadlar tashkil topadi
C. asosiy daromadlar tashkil topadi
D. asosiy bo’lmagan daromadlar tashkil topadi
Qimmatli qog’ozlar bo’yicha komissiya ...?
A. fond bozori ishtirokchilarining faoliyatini nazorat qilib, byudjet fondiga tushuvchi tushumlarning ortishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi
B. fond bozori ishtirokchilarining faoliyatini nazorat qilmaganligi uchun byudjet fondiga tushuvchi tushumlarning ortishiga o’z ta’sirini
ko’rsata olmaydi
C. fond bozori ishtirokchilarining faoliyatini nazorat qilib, byudjet fondiga tushuvchi tushumlarning kamayishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi
D. fond bozori ishtirokchilarining faoliyatini nazorat qilmasa-da, byudjet fondiga tushuvchi tushumlarning ortishiga o’z ta’sirini
ko’rsatadi
Quyidagilardan qaysi biri davlat moliyaviy salohiyatining bo‘g‘inlariga kirmaydi?
A. TMK moliyasi
B. uy xo‘jaliklarining moliyaviy salohiyati
C. respublika va mahalliy byudjetlar,
D. bank-kredit tizimining moliyaviy salohiyati
Quyidagilardan qaysi biri korxona moliyaviy siyosatining maqsadi bo‘lishi mumkin emas?
A. Korxona faoliyatini davom ettirish uchun sharoitlari yaratish


B. ishlab chiqarish va realizatsiya hajmini oshirish
C. korxonaning bozor qiymatini maksimallashtirish
D. korxona iqtisodiy salohiyatining o‘sish sur’atlarini barqaror o‘stirish
Quyidagilardan qaysi biri moliyaning xarakterli belgisi hisoblanadi?
A. markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan pul fondlarini yaratish (vujudga keltirish)
B. Moliya tizimining mavjudligi
C. Pulni tovarga ayrboshlanishi
D. Nazoratning mavjudligi
Quyidagilardan qaysi biri moliyaviy siyosatning tarkibiy qismiga kirmaydi?
A. Inflyatsiyani oldini olish siyosati
B. sotsial moliyaviy siyosat
C. Byudjet- soliq siyosati
D. Pul- kredit siyosati
Quyidagilarni qaysi biri moliyaviy nazorat usullari hisoblanmaydi?
A. Taqsimlash va nazorat
B. tahlil, taftish
C. Nadzor, tadqiq
D. Tekshiruv,kuzatuv
Siyosat davlat faoliyatining...?
A. barcha yo’nalishlarini qamrab oladi
B. barcha yo’nalishlarini qamrab olmaydi
C. ayrim yo’nalishlarini qamrab oladi
D. faqat siyosiy yo’nalishlarini qamrab oladi
Soliq siyosatining asosiy vazifasi nimalardan iborat?
A. Soliq yukini kamaytirish
B. Soliq imtiyozlarini joriy etish
C. Soliqlarni byudjetdagi ulushini ko‘paytirish
D. Soliq turlarini kamaytirish
Soliqqa tortilgun-ga qadar XYuS ning foydasi?
A. XYuS ning sotuvdan olgan foydasiga bosh¬qa daromadlarni qo’shish va ulardan boshqa xarajatlarni ayirish natijasiga teng


B. soliqqa tortilgunga qadar XYuS ning foydasi va foydadan olingan soliq o’rta¬sidagi farqdan iborat
C. tovarlar, mahsulotlar, ishlar va xizmat-larni realizatsiya qilishdan olingan tushum va ularning tannarxi o’rtasidagi farq
D. XYuS ning yalpi foydasidan tijoriy xara¬jatlar va boshqaruv xarajatlarining chegirilgani
Sotsial moliyaviy siyosat ...?
A. pensiya siyosati, immigratsion siyosat, aholi ayrim sotsial guruhlariga moliyaviy yordam ko’rsatish siyosati va boshqa siyosatlarni
o’z ichiga oladi
B. pensiya siyosati, immigratsion siyosat, aholi ayrim sotsial guruhlariga moliyaviy yordam ko’rsatish siyosati va boshqa
siyosatlardan, biroz bo’lsa-da, farq qiladi
C. pensiya siyosati, immigratsion siyosat, aholi ayrim sotsial guruhlariga moliyaviy yordam ko’rsatish siyosati va boshqa
siyosatlardan o’ziga xosligi bilan ajralib turadi
D. pensiya siyosati, immigratsion siyosat, aholi ayrim sotsial guruhlariga moddiy yordam ko’rsatish siyosati va boshqa siyosatlarning
xususiy ko’rinishidir
Sotsial moliyaviy siyosat Konstitutsiyaga muvofiq ...?
A. mamlakat aholisining huquqlarini moliyaviy jihatdan ta’minlash bilan bog’liq
B. mamlakat ishchi va xizmatchilarining huquqlarini moliyaviy jihatdan ta’minlash bilan bog’liq
C. mamlakat yoshlarining huquqlarini moliyaviy jihatdan ta’minlash bilan bog’liq
D. mamlakat nafaqaxo’rlarining huquqlarini moliyaviy jihatdan ta’minlash bilan bog’liq
Sub’ekt xo‘jalik faoliyatini qamrab olishning to‘liqligiga qarab taftishning qanday turlari bo‘lishi mumkin?
A. to‘liq va qisman, mavzuli va kompleksli
B. mavzuli va kompleksli
C. Yoppasiga va tanlanma,
D. Rejali va rejadan tashqari
Taftish natijalari qaysi xujjatlar bilan rasmiylashtiriladi?
A. Dalolatnoma
B. Bildirishnoma
C. Ma’lumotnoma
D. Xabarnoma
Takror ishlab chiqarish bosqichlari...?
A. majburiy yoki shart bo’lib, hatto ularning birisiz takror ishlab chiqarish jarayoni uziladi
B. majburiy yoki shart bo’lmasdan, ularning birisiz takror ishlab chiqarish jarayoni davom etaveradi
C. majburiy yoki shart bo’lib, ularning birisiz takror ishlab chiqarish jarayoni uzilmaydi
D. majburiy yoki shart bo’lib, ularning birisiz takror ishlab chiqarish jarayoni davom etaveradi


Takror ishlab chiqarish jarayoni o’z ichiga quyidagi bosqichlarni oladi?
A. ishlab chiqarish; almashuv; ayirboshlash; taqsimlash; iste’mol
B. ishlab chiqarish; almashuv; taqsimlash; iste’mol
C. kengaytirilgan takror ishlab chiqarish, almashuv; taqsimlash; iste’mol
D. oddiy takror ishlab chiqarish, ayirboshlash; taqsimlash; iste’mol
Takror ishlab chiqarish jarayoni qaysi bosqichlarni o‘z ichiga oladi?
A. ishlab chiqarish, almashinuv, taqsimlash, iste’mol
B. taqsimlash, iste’mol
C. ishlab chiqarish va almashinuv
D. Tartibga solish, nazorat
Takror ishlab chiqarishning bosqichlariga...?
A. bir yoki bir necha iqtisodiy kategoriyalar xizmat qiladi
B. bir necha iqtisodiy kategoriyalar xizmat qiladi
C. alohida iqtisodiy kategoriyalar xizmat qiladi
D. hech qanday iqtisodiy kategoriyalar xizmat qilmaydi
Tijorat (tijoriy) moliyaviy oqimlari ...?
A. tadbirkorlik xo’jalik sub’ektlari tomonidan amalga oshiriladi
B. ayrim xo’jalik sub’ektlari tomonidan amalga oshiriladi
C. sanoat xo’jalik sub’ektlari tomonidan amalga oshiriladi
D. barcha xo’jalik sub’ektlari tomonidan amalga oshiriladi
Tijorat korxonalari va tashkilotlari....?
A. moliyaviy mustaqillikka ega
B. Foydani ishlab chiqarishni kengaytirishga yo‘naltiradilar
C. mahsulotni sotishdan olingan tushumni turli fondlarga taqismlaydilar
D. Ijtimoiy-sotsial fondlarni shakllan-tiradilar
To’liq qamrab olish, universal xarakterdalik nimani angalatadi?
A. Davlat byudjeti nazorat funktsiyasining xususiyatini
B. Davlat byudjeti taqsimlash funktsiyasining xususiyatini
C. Davlat byudjetining ahamiyatini
D. Davlat byudjetining xarakterli xususiyatini


Tushum qanday fondlariga bo‘linadi?
A. Amortizatsiya ajratmalari fondi, Moddiy xarajatlarni moliyalashtirish fondi Ish haqi fondi, Tovarlarni realizatsiya qilishdan olingan
foyda
B. Markazlashgan va markazlashmagan fondlarg
C. Umumiy va xususiy fondlarga
D. Ijtimoiy va su-urta fondlarga
Unitar (yagona) davlatlarda byudjet tizimi quyi-dagi ikki bo’g’indan iborat?
A. Davlat byudjeti; ko’p sonli mahalliy byudjetlar (shaharlar, okruglar, qishloq okruglari byudjeti)
B. Respublika byudjeti; ko’p sonli mahalliy byudjetlar (shaharlar, okruglar, qishloq okruglari byudjeti)
C. Davlat byudjeti; yakka-yu-yagona mahalliy byudjetlar (shaharlar, okruglar, qishloq okruglari byudjeti)
D. Davlat byudjeti; ko’p sonli viloyat byudjetlari (shaharlar, okruglar, qishloq okruglari byudjeti)
Unitar davlatlarning soliq tizimi nechta bo’g’indan tarkib topadi?
A. Umumdavlat soliqlari, mahalliy soliqlar va yig’imlar
B. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar va yuridik shaxslardan olinadigan soliqlar
C. Progressiv soliqlar, regressiv soliqlar
D. Davlat (federal) soliqlar, federatsiya a’zolarining byudjetlariga biriktirilgan soliqlar, mahalliy soliqlar va yig’imlar
Vazirliklar, qo’mitalar tomonidan o’ziga tegishli bo’lgan korxona va tashkilotlar ustidan olib boriladigan nazorat qanday
nazorat hisoblanadi.?
A. Mahkamaviy moliyaviy nazorat
B. Umumdavlat moliyaviy nazorati
C. Nodavlat moliyaviy nazorati
D. Vazirlik ichidagi moliyaviy nazorat
Xorijiy davlatlarda byudjet tizimining tarkibiy tuzilishi (tuzilmasi), ...?
A. eng avvalo, davlat tuzilishi (qurilmasi)ga bog’liq
B. eng avvalo, davlat hokimiyatiga bog’liq
C. eng avvalo, davlat apparatiga bog’liq
D. eng avvalo, mahalliy hokimiyatlar tuzilishi (qurilmasi)ga bog’liq
Xususiy XYuS larmoliyaviy salohiyati nimalardan iborat?
A. aylanmadan tashqari va aylanma aktivlar
B. Pul mabla-laridan
C. tugallanmagan ishlab chiqarish
D. tugallangan ishlab chiqarish


XYuS faoliyatining shart-sharoitlari va yo‘nalishlariga bog‘-liq ravishda xarajatlar qanday guruhlarga bo‘linadi?
A. ishlab chiqarish va realizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan xara-jatlar; realizatsiyadan tashqari xarajatlar
B. to‘g‘ri xarajatlar; egri xarajatlar
C. doimiy xarajatlar; o‘zgaruvchan xarajatlar
D. me’yorlashtiriladigan xarajatlar; me’yorlashtirilmaydigan xarajatla
XYuS larning moliyaviy resurslari .....?
A. ular resurslarining bir qismi bo‘lib, bu resurslar pul shaklida amal qiladi
B. ular ixtiyoridagi fondlardan iborat
C. Moddiy va mehnat resurslari
D. ular ixtiyoridagi kapitaldir
XYuS larning moliyaviy resurslarini shakllanish manbalari guruhiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
A. mulkdan foydalanish asosida berilgan moliyaviy resurslar
B. kreditorlik qarzlari hisobidan tashkil topadigan moliya-viy resurslar
C. moliyaviy bozorda shakllanadigan moliyaviy resurslar
D. mahsulot realizatsiyasining tushumi hisobidan shakllana-digan moliyaviy resurslar
XYuS ning yalpi foydasi?
A. tovarlar, mahsulotlar, ishlar va xizmat-larni realizatsiya qilishdan olingan tushum va ularning tannarxi o’rtasidagi farq
B. XYuS ning sotuvdan olgan foydasiga bosh¬qa daromadlarni qo’shish va ulardan boshqa xarajatlarni ayirish natijasiga teng
C. XYuS ning yalpi foydasidan tijoriy xara¬jatlar va boshqaruv xarajatlarining chegi¬rilgani
D. soliqqa tortilgunga qadar XYuS ning foydasi va foydadan olingan soliq o’rta¬sidagi farqdan iborat
YaIM va MD niqayta (ikkilamchi) taqsimlash kimlar o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlar doirasida sodir bo‘ladi?
A. Davlat va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar
B. Raxbarlar va xodimlar
C. Sug‘urta va bank tizimi
D. Korxona va aholi
Yalpi ichki (milliy) mahsulotni davlat byudjeti orqali taqsimlash qanday bosqichga ega?
A. o’zaro bog’langan va ma’lum darajada nisbatan mustaqil
B. o’zaro bog’langan va chambarchas
C. Bevosita va bilvosita bog’langan
D. mustaqil va ob’ektiv


Yüklə 312,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin