MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunlarıYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/14
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#760
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

həcm maddənin bir ekvivalentinin həcmidir
 


( H
2
)    =   11,2 1    ( hidrogenin ekvivalenti  1-dir) 


( O
2
 )    =     5,61     ( oksigenin ekvivalenti 8 - dir) 
Hər hansı elementin nəzəri ekvivalenti   Kekule düsturu ilə tapılır :
 
             A 
E =     ------ 
 
                                          Val.  
A - atom kütləsi, Val. -   elementin valenti. 
 
27 
24
 
E(A1)      =    -------  =    9 ; 
E(Mg) ..=      ----------     =     12   və s.
 

2
 

 
9
5.  HƏCM  NİSBƏTLƏRİ  QANUNU  -1808-ci  ildə  fr.  alimi  Gey- 
Lüssak  tərəfindən  kəşf  edilib  :  Sabit  temperatur  və  təzyiqdə  reaksiyaya 
girən  qazların  və  qaz  hahında  alınan  maddələrin  həcmlərinin  bir-birinə  nisbəti 
sadə tam ədədlərin nisbəti kimidir 
 
H
2
      +      Cl
2
  -------- ►   2HC1    ; 
3H
2
      +     N
2
-------- >2 NH
3
 
1
:
1
:
2
 
3
:
1
:
2
 
           6.          AVOQADRO    QANUNU  1811-ci  ildə    ital.  alimi  Avoqadro  tərəfindən   
kəşf  edilib : Eyni   şəraitdə   müxtəlif  qazların  bərabər
 
həcmlərində bərabər sayda 
molekullar  var.  Qanun  1860-ci  ilədək  dünya  alimləri  tərəfindən  qəbul  olunmamışdır. 
Buna  səbəb  məşhur  isveç  alimi  Bertseliusun  elektrokimyəvi  nəzəriyyəsinin  hakim 
mövqedə olmasi idi. Avoqadro qanunu bu nəzəriyyəyə zidd çıxırdı. Qanuna ilk tərəfdar 
çıxan alim 1814-cü ildə Amper olmuşdur.
 
Avoqadro qanunundan 2 nəticə çıxır:
 
1.  Eyni şəraitdə müxtəlif qazların bərabər sayda molekulları bərabər həcm 
tutur 
2.  Normal şaraitdə hər hansı bir qazın 1 molu eyni həcm tutur. 
Müəyyən edilmişdir ki, normal şəraitdə bütün qazların 1 molunun tutduğu həcm 
eyni olub, 22,4 l-ə bərabərdir. Bu həcm qazın molyar həcmi adlanır. Qanunun riyazi 
ifadəsi belədir :
 
m
1
 
M

m
2
               M
2
 
 
 
 
m
1
,  m
2
   -   həcmləri eyni olan müxtəlif qazların kütlələri,  M
1
,  M
2
  -qazların mol-
yar kütlələri.
 
m
1
                                                                             M
1
 
 ----  =   D ( nisbi sıxlıq) isə, onda     D   =    -------     olar.    M
1
=M
2
∙D
 
m
2
                                                                             M
2
 
Deməli  bir  qazın  digər  qaza  görə  nisbi  sıxlığı  məlum  olarsa,  onda  həmin  qazın 
molekul  kütləsini  tapmaq  olar.  Adətən  qaz  halında  olan  maddələrin  molekul  kütlələri 
hidrogenə və ya havaya görə tapılır.
 
M     =     2 D
H 2
      ; 
M      =        29 ∙ D 
hava
 
 
Bu düsturlar Avoqadro qanunun nəticələrinə əsaslanır. 
 
            Şərait  qeyri-normal  olarsa  qazın  molekul  kütləsi  Klapeyron-Mendeleyev 
tənliyilə tapılır :   

 
10
                                                m
 
                   PV   =       
   RT
 
                                                                M 
 
Burada: P-təzyiq, V-həcm, m, M- qazın müvafiq olaraq kütləsi və molyar həcmi, R-
universal qaz sabiti ( 8,31 C/mol),   T-mütləq temperatur  ( 273 K )
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.  V. M. Abbasov və başq. «Ümumi kimyanın əsasları» . Bakı, 2000-ci il 
2.  B. V. Ə1iyev və başq. «Ümumi və qeyri-üzvi kimya». Bakı, 1987 
3.  Z. Ş. Qarayev   « Qeyri-üzvi kimya». Bakı, 1983. 
4.  I. U. Letifov   və başq.   «Kimya». Bakı,   1993. 
 
 
МЮВЗУ    2 
 
АТОМУН  ГУРУЛУШУ   ВЯ  ТЯРКИБИ.  АТОМ ЩАГГЫНДА 
НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР.  КВАНТ ЯДЯДЛЯРИ. ЕЛЕКТРОN  ОРБИТАЛЛАРЫ 
 
                                                 ПЛАН 
 
1. Атом  щаггында  илкин  тясяввцрляр 
2. Атомун  мцряккяблийини  сцбут едян фактлар 
3. Атом  моделляри 
4. Атомун планетар модели. Резерфордун ишляри 
5. Атом гурулушунун  Бор  нязярийyяси 
6. Чохелектронлу  атомларын гурулуш  нязяриййяси. Зоммерфелдин  ишляри 
7.  Дуалистик  нязяриййя. Атомун икили  –  корпускул-дальа тябияти. Де Бройлун  
ишляри 
8. Щейзенбергин  гейри-мцяййянлик  принсипи 
9. Атомун  нювляри : изотоп, изобар, изотон 
10.  Нцвя  реаксийалары 
11.  Квант  ядядляри 
12.  Паули  вя минимум енержи  принсипляри 
13.  Клечковски  вя  Щунд  гайдалары. 
 
 
АТОМ  ЩАГГЫНДА  ИЛКИН  ТЯСЯВВЦРЛЯР 
 
      Кимйа    елми  йарандыьы  эцндян    2    мцщцм  тялимин    бюйцк  ролу  олмушдур. 
Бунлардан    бири    атом,    диэяри  ися    валентлик    щаггында    тялимдир.  Бу  тялимлярин 
инкишафында ерамыздан яввял йашамыш гядим йунан философларынын бюйцк  хидмятляри 
олмушдур.  Илк  дюврлярдя  атом    дедикдя,    маддялярин  бюлцнмяйян  кичик 

 
11
щиссяъикляри,    елемент    дедикдя  ися  маддяни    ямяля  эятирян    диэяр    щиссяъикляр  
нязярдя тутулурду. 
       Атом щаггында  илк тясяввцрляр  щяля  бизим ерадан яввял дцнйанын бир чох 
юлкяляриндя, о ъцмлядян  Йунаныстанда,  Мисирдя,  Щиндистанда  вя с. йаранмышдыр. 
Бизим  ерадан  яввял  ХЫЫ  ясрдя  йашамыш  Мох  Сидонскинин  вя  б.е.я.  Х   ясрдя 
йашамыш Щиндистан  философу  Канаданын  ясярляридя атом  щаггында илк мялумалар  
верилир.  Бунунла    йанашы  б.е.я.  ХЫЫ  ясрдя      чин  ялйазмаларында  илк  «беш  материйа» 
щаггында  (су, од, аьаъ, торпаг, гызыл)  щаггында  мцяййян гейдляр вардыр. 
       Каинаты    йарадан  илк  материйалар    щаггында  гядим    йунан  философлары  
мцхтялиф    фикирляр  иряли    сцрмцшляр.  Мяс.  Фалес  -    суйу,  Анаксимандр  –  оду, 
Анаксиман  –  щаваны,  Ксенофон  ися    илк  материйа  кими  торпаьы  щесаб  едирди.  Щяр 
шейи даими щярякятдя вя дяйишмядя  эюрян Щероклит   илк материйанын од олдуьуна 
инанырды:  
«
Дцнйаны    щеч  кяс  йаратмамышдыр.  О,  ганунауйьун  аловланан  вя  сюнян  од 
олмуш, оддур вя од олаъагдыр».
 
       Философ Емпедокл  материйанын 4 нювцнц эюстярир ; 
су, од, щава вя торпаг.
 
Материйанын бу нювляри сонралар  «елемент»  адландырылмышдыр. 
       Философ    Левкипп  вя  тялябяси    Демокрит    эюстярирди  к,  каинаты  тяшкил  едян 
материйа 
атомлардан    вя  боршлуглардан
    ибарятдир.  Бу  тялими  инкишаф  етдирян 
Епикцр эюстярир ки,    
атомлар юз чякиляриня   эюря
 бир-бириндян фярглянирляр. 
        Идеалист    философлар  олан    Платон  вя  тялябяси    Аристотел    мяшщур    йунан 
философларынын  ахырынъы  нцмайяндяляри  олараг,  илк  дяфя  елементляр    ситемини 
йаратмагла  тябиятин  башланьыъынын  4    елемент  олдуьуну  : 
сц,  од,  щава,  торпаг
 
эюстярмишяр. Бунларын  бир-бириля биляшмясиндян  истилик, гураглыг, сойуг вя рцтубят  
ямяля эялир.  
       Азярбайъaнıн дащи шаири  вя философу  Низами Эянъяви  
суйу
 илк материйанын 
башланьыъы  щесаб  едирди. 
        Бюйцк 
рус 
алими 
Ломоносовун 
да 
елементляр 
вя 
онларын 
системляшдирилмяси  щаггында  фикирляри олмушдур. 
Ломоносова эюря материйа  2 ъцр  
щиссяъиклярдян ямяля эялмишдир. 
Онлардан бири маддянин бцтцн хассялярини юзцндя 
сахлайан  «
корпускуллар»
,  диъяри  ися    «
елементлярдир».
  Елементляр    ириляшяряк 
корпускуллар  ямяля  эятирир.  Елемент  дедикдя  –  атом,  корпускул  дедикдя  ися  
молекул  нязярдя  тутулурду.  Франсыз  алими    Лавуазе    маддянин    ахырынъы  бюлцнмя 
сярщяддини  елемент адландырмаьы  тяклиф  едирди. 
         Мцасир  кимйанын ясасыны   атом-молекул нязяриййяси тяшкил едир. Илк беля 
бир  нязяриййяни  1741-ъи илдя  Ломоносов иряли сцрмцшдцр. 
 
АТОМУН  МЦРЯККЯБЛИЙИНИ  СЦБУТ  ЕДЯН  ФАКТЛАР 
 
           ХЫХ  ясрин  ахырларынадяк  атом  бюлцнмяз    щесаб  едилирди.  Щяля 
Д.Менделейев  1871-ъи  илдя  узагэюрянликдя  демиşдир  :   
«  Щялялик  атомун 
мцряккяб  тяркибя  малик  олмасы  щаггында    тяръцби  ясас  йохдур.  Лакин  тяртиб 
етдийим дюври асылылыг, чох эуман ки, атомун мцряккяб олмасы етималыны тясдиг едя 
биляр».
 
          Електронун,  електролизин,  радиоактивли-йин,  фотоеффект,  газларын  електрик 
кечирмяси,  термоелектрон    емиссийасы  вя  с.  щадисялярин,  еляъя  дя  атом 

 
12
спектрлляринин, рентэен шцасынын  кяшфи  атомун мцряккяб гурулуша малик  олмасыны 
тясдиг етди. 
          Бу  кяшфляря  ясасланан  инэ.  алими    Стоней    1874-ъц  илдя  нязяри  олараг 
билдирди ки, маддялярин тяркибиня мянфи йцклц  електрикя малик щиссяъикляр дахилдир. 
Сонралар алим ( 1891)  бу щиссяъикляри 
 електрон
 адландырды.  
           Атомун  мцряккяблийини  тясдиq  едян  илк  тяърцби  факт    катод  шцаларынын 
кяшфи  олду.  Бц  шцалар    1879-ъу  илдя  инэ.  алими    Крукс  тяряфиндян  кяшф  едилмишдир. 
Алим  мцяййян  етди  ки,  катод    шцалары  мянфи    йцклц  щиссяъикляр  селиндян  ибарятдир. 
Сонракы  тятгигатлар  эюстярди  ки,  металлары  кюзяртдикдя,  щятта  гяляви  металлары 
ишыгландырдыгда, онлардан електрик йцклц щиссяъикляр сели айрылыр. 
          1897-ъи  илдя  мяшщур  инэ.  алими  Ъ.Томсон  катод  шцалары  щиссяъикляринин 
йцкцнц ( 4,8 
.
10
-10
 електростатик йцк  ващиди)  вя  кцтлясинт     ( 9,11
.
  10
-28
 г ,   йахуд 
1,602
.
 10
-19
 кл )  тяйин  едяряк ону Стонейин тяклифи иля  електрон адландырды. 
          1896-ъы  илдя  фр.  алими  А.  Беккерел  уран  филизи  цзяриндя  фосфорессенсийа  
щадисясини юйряняркян   мцшащидя етди ки, филиз габагъадан шцаландырылмадыьы щалда 
беля  юзцндян  шца  бурахыр.  Бунунла  Беккерел  атомун  мцряккяблийини  сцбут  едян 
йени бир кяшфя – радиоактивлийин кяшфиня имза атды.  Сонралар бу щадисяни Марийа вя 
Пйер  Кцриляр  даща  ятрафлы  юйрянмишляр.  Онлар  эюстярмишдляр  ки,  урана  йахын  
елемент олан ториум да юзцндян шца бурахыр. Уран филизи цзяриндя эениш тятгигатлар 
апаран алимляр тезликля  даща эцълц ралиоактивлийя малик 2 йени елемент  -  полониум 
вя радиуму  кяшф  едирляр. 
         1920-ъи  илдя  инэ.  алими  Резерфорд  мцяййян  едир  ки,  радиоактив  шцалар  
електрик  вя магнит сащясиндя   3 нюв шца айырыр ;  алфа, бета вя гамма шцалары. Бу 
шцалар тябият етибариля бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянирляр, беля ки, алфа шцалар 
мцсбят, бета – мянфи, гамма  шцалар ися йцксцздцр. Алфа шцаларын сцряти санийядя      
20.000  км,  бета    –  100.000  км,  гамма  шцаларынкы  ися  даща  артыгдыр.  Кичик  дальа 
узунлуьуна  малик  олан    гамма  шцалары  електромагнит  дальаларыдыр  вя  олдугъа 
йцксяк нцфузетмя габилиййятлидир. 
       Резерфорд  мцяййян  етмишдир  ки,  радиоактив  шцаланма  заманы  бир  елемент 
диэяр елементя чеврилир. 
       Инэ.    алимляри  Ф.  Содди    вя  К.  Файанс   

  -  вя 

  -  парчаланма  сащясиндя 
тятгигатлар  апараркян      Йердяйишмя    ганунуну  кяшф  едирляр.  Онлар  мцяййян 
етмишляр  ки,    алфа-  парчаланма  заманы  ямяля  эялян  йени  елементин  сыра  нюмряси 
дюври  системдя  2  ващид  азалыр,  бета  парчаланма  заманы  ися  –  бир  ващид  артыр. 
Гамма  парчаланмада    елементлярин  йцкц  вя  кцтлясиндя  щеч  бир  дяйишиклик  баш 
вермир. 
      1895-ъи  илдя    алман  алими  Рентэен  тяряфиндян    йени    х-  шцаларын  (  сонралар 
рентэен шцасы адландыпылмышдыр) кяшфи  атомун  мцряккяб бир систем олдуьуну бир 
даща  сцбута  йетирди.  Рентэен  катод  шцаларынын  тябиятини  юйряняркян  мцяййян 
етмишгдир  ки,  шцшя  борунун  катод  шцасы  дцшян  щиссяси    юзцндян  йени  шца  бурахыр. 
Рентэен  шцалары,  дальа  узунлуьу  эюрцнян  ишыг  шцаларынын  дальа  узунлуьундан   
кичик  олан  електромагнит  дальаларыдыр.  Катод  шцаларынын  мцхтялиф  маддя  
молекулларына  чырпылмасындан  ямяля  эялян  рентэен  шцаларынын  дальа  узунлуьу 
маддялярин мцхтялифлийиндян асылы олараг фяргли олур. Платин вя волфрамын бурахдыьы 
шцалар  даща  интенсив  олдуьундан  онлардан  рентэен  боруларында  антикатод  кими 
истифадя едирляр. 

 
13
        
       Бцтцн бу фактлар атомун мцряккяб бир ситем олдуьуну сцбут етди.  
        
       Електронун  кцтляси  ян  йцнэцл  елемент  олан  щидроэенин  кцтлясиндян  1840  
дяфя  кичикдир.  Бурадан  беля    бир  нятиъяйя  эялмяк  олур  ки,  атомун  кцтляси 
електронун  кцтлясиля  мцяййян  олуна  билмяз.  Демяли,  атомун  дахилиндя  онун 
кцтлясини  мыяййян  едян  диэяр  щиссяъикляр  дя  олмалыдыр.  Ялбяття,  бу,  алимляри 
дцшцндцрмяйя  билмязди.  Диэяр  тяряфдян  атом  бцтювлцкля  електронейтрал  олмагла  
йцкц сыфра бярабярдир. 
       Атомун  мцряккяблийи сцбут олундугдан сонра, дцнйа алимлярини атомун 
щансы  моделя  малик  олмасы  фикри  дцшцндцнмяйя  башлады.  Илк  дяфя  беля  бир  модел 
1901-ъи илдя Перрен (Франса)  тяряфиндян иряли сцрцлдц. О, атому 
миниатцр планетляр 
системиня  бянзядирди. 
Даща сонра  Келвин ( 1902, Инэилтяря),  Ленард (1903, алман) 
вя  Нагаока ( 1904, йапон) юз моделлярини иряли сцрдцляр. Нагаока атому  
Сатурн 
планетиня бянзядяряк эюстярирди ки, атом мцсбят йцклц щиссяъиклярдян ибарят олуб, 
ятрафында    електронлар  фырланыр.
  Юзлцйцндя  дяйярли  моделляр  олса  да,  бу 
моделлярдян щеч бири елементин хассяляринин онун атомунун гурулушу иля ялагясини  
изащ  едя  билмяди.  Бу  мясяляни      1904-ъц  илдя  инэ.  алими      Ъ.  Томсон  щялл  етди.  О, 
електронун кцтлясини вя йцкцнц щесабламаьа  мцвяффяг олду.
 
        
          1911-ъи  илдя    Резерфорд  тяърцбя  йолу  иля  Томсон  моделинин  щягигятя 
уйьун  олдуьуну  сцбут  етди.  О,  назик  метал  лювщяляри  алфа-щиссяъиклярля 
бомбардман  едяркян  мцшащидя  етди  ки,  щиссяъиклярин  яксяриййяти  юз  щярякят 
истигамятини  дяйяшмядийи  щалда, 
чох  аз  гисми  мцяййян  буъаг  алтында  юз  щярякят 
трайекторийасыны  дяйишир.
  Буна  алфа-щиссяъиклярин  сяпялянмяси  щадисяси  дейилир. 
Електронун  кцтляси  алфа-щиссяъийин  кцтлясиндян  7500  дяфя  кичик  олдуьундан  о.  алфа 
щиссяъиклярин  истигамятини  дяйишя  билмяз.  Одур  ки,  алфа  щиссяъиклярин  истигамятини 
дяйишян щиссяъик  
чох бюйцк сыхлыьа малик мцсбят йцклц щиссяъик
 олмалыдыр. Алим бу 
щиссяъийи  нцвя  адландырды.  Бцтцн  бунлар  щаггында  дяриндян  фикирляшян  дащи  алим  
атомун  планетар  моделини    иряли  сцрцр.  Бу  моделя  эюря  атомун  мяркязиндя 
мцсбят йцклц нцвя йерляшир, онун ятрафында ися електронлар щярякят едир. 
       Мцяййян    едилмишдир    ки,    нцвянин      юлчцсц    (  10
-13
  см),      атомун  
юлчцсцндян      (  10
-8
  см)    100.000  дяфя  кичикдир.  Лакин  буна  бахмайараг  атомун 
кцтлясинин  99,97%-и нцвядя топланмышдыр. Мцгайися цчцн дейяк : атому диаметри  
100  м  олан  бир  кцря  гядяр  бюйцтсяк  ,  нцвянин  диамери  1мм  олар.  Нцвя  олдугъа 
бюйцк  сыхлыьа  маликдир.  Яэяр    1см
3
  нцвяни  бир  йеря  топламаг  мцмкцн  олсайды 
онун кцтляси  116 мин тон оларды. 
       1932-ъи илдя инэ. алими Чедвик 
нейтрону 
кяшф етдикдян сонра, кечмиш совет 
алимляри    Д.Иваненко,  Е.Гапон  вя  алман  алими  Щейзенберг  нцвянин  протон  вя 
нейтронлардан  ибарят  олдуьуну  тяърцби  фактларла  субута  йетиряряк    нцвянин 
протон-нейтрон  нязяриййясини  иряли  сцрцрляр.  Протон  вя  нейтрон  бирликдя    нуклон 
адландырылыр.  Протон  мцсбят  йцклцдцр  вя  онун  мцтляг  гиймяти  елктронун  йцкцня 
бярабярдир.  Нейтрон  йцксцз  щиссяъикдир.  Протонла    нейтронун  кцтляси  тяхминян 
ейни олуб ващидя бярабярдир. Нцвянин йцкц протонларын сайы иля, кцтляси ися протон 
вя нейтронларын цмуми ъямиля мцяййян олунур: 
 

 
14
А  =   З  +  Н 
 
       Бурада    А  –  елементин  кцтля  ядяди,  З-  протонларын,  Н-    нейтронларын 
сайыдыр. 
       Резерфордун  планетар  нязяриййяси  атомун  гурулушунун  юйрянилмясиндя 
бюйцк  наилиййят  олса  да,  бязи  тяърцби  фактлары  изащ  едя  билмяди. 
Беля  ки,  классик 
електродинамиканын  ганунларына  эюря  нцвя  ятафында  фырланан  електрон,  фасилясиз 
олараг енержи шцаландырмалыдыр.
 Енержиси  тцкянян  електрон ,нящайат, нцвя цзяриня 
дцшмяли  вя  бунунла  атом  юз  мювъудлуьуну  итирмяли  иди.  Анъан  мялумдур  ки,  бу 
щадится  баш  вермир.  Диэяр  тяряфдян  планетар  модел    кюзярдилмиш  ъисимлярин  атом 
спектрляринин фасиляли (дискрет)  характер дашымасыны да изащ едя билмяди. 
      ХХ  ясрин  яввялляриндя  тядгигатлар  эюстярди  ки,  енержи  удуланда,  йахуд 
шцалананда фасилясиз дейил, дискрет шякилдя, мцяййян щиссялярля – квантларла удулур, 
шцаланыр вя с. 
      Бу  щадися  юз  изащыны    1913-ъц  илдя  Данимарка  алими  Н.  Борун 
нязяриййясиндя  тапды.  Бор  юз  нязяриййясини  иряли  сцряркян  Планкын  квант 
нязяриййясиня  (1900),  Резерфордун  планетар  молделиня  вя  атом  спеткрляриня 
ясасланмышдыр. Квант нязяриййясиня эюря атом фасилясиз йох, мцяййян порсийаларла 
– квантларла енержи шцаландырыр. 
                                   Е  =  щ

  
              
       бурада,    щ  –  Планк  сабити,    6,625    10
-34
  Ъ/  сан,   

-  шцаланма    тезлийи,  Е  – 
енержидир. Шца енержисинин квантлары – ф
отонлар
 адланыр. 
      Бор  нязяриййясинин  3  постулаты вар : 
     Ы. Електронлар нцвя ятафында истянилян йердя йох, анъаг  мцяййян стасионар 
орбитляр  цзря  щярякят  едир.  Бу  орбитляр    квант    орбитляри    адланыр.  Няр  орбитя 
мцяййян енержи Е
1
, Е
2
, Е
3
  вя с. мцвафиг эялир.  
     Ы  порстулатын рийази ифадяси белядир: 
                                 
 
 щ 
                мвр  =   --------- 
                                2 

 
    бурада  мвр   -   електронун щярякят мигдары моменти,  щ- Планк сабити,  2

 
- чеврянин узунлуьу,  н – баш квант ядяди. Тянликдян беля ифадя чыхыр :  Електронун 
чевря  цзря  щярякят  мигдары  моменти  фасилясиз  йох,   сычрайышла   дяйишир. 
      
      ЫЫ.  Електронлар  бу  стасионар  орбитлярдя  щярякят  едяркян,  атом  енержи 
шцаландырмыр. 
       
     ЫЫЫ.    Атом  анъаг  о  щалда  енержи  шцаландырыр  ,    йахуд  удур    ки,  електрон  бир 
ордитдян диэяр  ордитя  кечир 
Е  =  Е
2
 – Е
1
 
 
         Електрон  нцвядян ня гядяр  узугда оларса, атомун енержи ещтийаты  бир  о 
гядяр  чох  олар.  Нормал  щалда  атом  ян  аз  енержийя  малик  олур.  Атома  енержи 
верилярся,  бу  щалда  електрон  нцвядян  даща  узаг  мясафяйя  ютцрцлцр  вя  атом 
щяйяъанланмыш вязиййятя кечир. Верилян  енержи чох оларса, бу  щалда атом 
ионлашар.
 

 
15
Щяйяъанланмыш  щалда  атом  чох  йашайа  билмядийиндян  електрон  юз  яввялки 
вязиййятиня гайыдыр вя бу заман атом юзундян енержи шцаландырыр.        
         Бор  постулатлары  експериментал  йолла  1913-ъц  илдя  Франк  вя  Щертс 
тяряфиндян тясдиг едилди. 
        Юз 
нязяриййясиня 
ясасланан 
Бор, 
щидроэен 
атомунун 
гурулуш 
нязяриййфясини  ишляйиб  щазырламыш  вя  електронун  енержисини  щесабламышдыр. 
        
         Бор  нязяриййяси  чохелекторонлу  атомларын  гурулушуну  изащ  едя  билмяди. 
Бу  мясяляни  алман  алими  Зоммерфелдин  (  1916-1925)    нязяриййяси  щялл  етди. 
Нязяриййяйя  эюря 
атомда  стасионар  орбитляр  няинки  –  даиряви,  щятта  еллептик  
формада  олурлар.
 
Бунунла 
о, 
атомда 
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> Microsoft Word emirov vuqar doc

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə