MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunlarıYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/14
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#760
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2. Zəncirin davam etməsi. 
3. Zəncirin qırılması
 
HCl molekulunun əmələ gəlməsi misalında yazarıq; 
 
I. 
Cl : Cl → Cl
 
.
   +   Cl
.
 
II. 
Cl
 
.
   
 +   H
2
 → HCl + H
.
 
H
.
 
  +  Cl : Cl → HCl   +   Cl

          Cl

 
 +   H
2
 →  HCl  +    H · 
III. 
H
.
 
   +    H
.
 → H

 
Cl
.
 +   Cl
.   
 → 
Cl
2
  
            
           Polimerləşmə,  yanma,  krekinq  və  s.  zəncirvari    reaksiyalardır.  Suyun 
elementlərdən alınması da zəncirvari proses üzrə gedir. 
Zəncirvari  reaksiya  nəzəriyyəsini  Nobel  mükafatları  laureatları  N.Semyonov  və 
Z.Xinşelvud (ing.) işləyib hazırlamışdır. 
 
Kimyəvi tarazlıq. Le-Şatelye prinsipi 
 
Kimyəvi reaksiyalar dönən və  dönməyən  olmaqla  iki  qrupa bölünür. Yalnız bir 
istiqamətdə gedən reaksiyalara dönməyən və ya axıra qədər gedən reaksiyalar deyilir. 
Dönməyən  reaksiyalar  zamanı  qaz  halında  ,  çöküntü  halında  və  az  dissosiasiya  
edən maddə alınmalıdır. 
 
Mg + H
2
SO
4
→ MgSO
4
 + H
2
↑ 
BaCl
2
 + Na
2
SO
4
→ BaSO
4
↓ + 2NaCl 
NaOH + HCl = NaCl + H
2

Na
2
CO

 + 2 HCl = 2 NaCl + CO
2
↑+ H
2

Kimyəvi  reaksiyaların  əksəriyyəti  dönəndir,  bu  zaman  reaksiyanın  son  məhsulu 
parçalanaraq ilkin maddələri əmələ gətirir. 
 
H
2
 + J
2
 = 2HJ 

 
42
2HJ = H
2
 + J

H
2
 + J
2
          2HJ 
 
Dönən prosesdə düzünə və tərsinə gedən reaksiyaların sürətlərinin bərabərləşdiyi 
hala kimyəvi tarazlıq deyilir. Kütlələrin təsiri qanununa əsasən hər iki reaksiyanın sürəti 
belə ifadə olunur. 
 
                                      V

= K

[H
2
] [J
2
]             V
2  
= K

[HJ]
2
 
 
Tarazlıq halında V
1
=V
2
 olduğundan yaza bilərik: 
 
                                  K

[H
2
] [J
2
] = K

[HJ]

 
                                       
K
K
K
J
H
HJ2
1
2
2
2
 
 
  K-  müəyyən  temperaturda  sabit  olan  iki  kəmiyyətin  nisbətini  əvəz  edir  və 
tarazlıq  sabiti  adlanır.  Xarici  şərait  dəyişdikdə  sistemin  tarazlıq  halı  pozulur.  Xarici 
şərait dedikdə, temperatur, təzyiq və qatılıq nəzərdə tutulur. 
Bunlardan biri dəyişdikdə tarazlıq pozulur və reaksiyada iştirak edən  maddələrin 
qatılığı yeni tarazlıq halı yaranana qədər dəyişir. 
Sistemin bir tarazlıq halından başqasına keçməsinə tarazlıq yerdəyişməsi deyilir.  
Tarazlığın  xarici  şəraitdən  asılılığı  1884-cü  ildə  fransız  alimi  A.Le-Şatelye 
tərəfindən  müəyyən  edilmişdir.  Bu  asılılıq  Le-Şatelye  prinsipi  adlanır  və  belə  ifadə 
olunur. 
Sistem  tarazlıqda  olduqda,  xarici  şəraiti  müəyyən  edən  kəmiyyətlərdən 
birini  dəyişdikdə,  sistemin    tarazlığı  həmin  şəraitin  təsir  effektinin  azalması 
istiqamətində öz yerini dəyişir
          
    3 H
2
 + N
2
          NH
3
 
 
N

və  H

  qatılığını
    yaxud 
təzyiqini  artırsaq  tarazlıq  NH
3
-ün  alınması 
istiqamətinə yönələcəkdir. 
Əgər tarazlıq sabiti məhlulda maddənin ionlaşmasını xarakterizə edirsə, bu halda 
o, ionlaşma , yaxud dissosiasiya sabiti adlanar. 
 
CH
3
COOH          CH
3
COO
-
 + H
+
 
 
 
      K=                                                      
                                                                   
 
 
 
 
[H
+
][CH
3
COO] 
[CH
3
COOH] 

 
43
Ə D Ə B İ Y Y A T 
 
1.  Ə. Əliyev və başq. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya”, Bakı-1987. 
2.  Ş. Musayev  və başq. “ Ümumi kimya” I h. , Bakı-1989. 
3.  İ. Lətifov və başq. “Kimya”, Bakı-1993. 
4.  V. Abbasov və başq. “Ümumi kimyanın əsasları”, Bakı-2000. 
 
 
                                                 МЮВЗУ   6 
 
         
                            ДИСПЕРС   СИСТЕМЛЯР.  МЯЩЛУЛЛАР      
 
 
                                                   ПЛАН 
 
1.  Дисперс  системляр ,  онларын  нювляри 
2.  Мящлуллар,  онларын агрегат  щаллары 
3.  Маддялярин щяллолмасы , щяллолманын температурдан асылылыьы 
4.  Пайланма  гануну 
5.  Щенри  гануну.  Парсиал  тязйиг 
6.  Мящлуллар  щаггында  нязяриййяляр 
7. Мящлулларын  гатылыьы. Доймуш, доймамыш,   ифрат доймуш  мящлуллар 
8. Мящлулларын  гатылыьынын  ифадя  цсуллары 
9.  Гейри-електролитлярин дуру  мящлулларынын  хассяляри 
                 10.  Раул  вя  Вант – Щофф  ганунлары 
 
 
                    Бир    маддянин    кичик  щиссяъикляр  шяклиндя  дiэяр  маддя  мцщитиндя 
пайланмасындан  алынан  систем    дисперс    систем    адланыр
.  Пайланан  маддя  – 
дисперс  фаза, мцщит  ися дисперс мцщит щесаб олунур. 
                   Щиссяъиклярин  юлчцсцндян  асылы  олараг  дисперс  системляр    3    група  
бюлцнцр : 
         
       1.   Кобуд  дисперс  системляр.  
 
                Щиссяъиклярин юлчцсц  100 нм-дян (нанометр) вя йа   1 мк-дан (микрон) 
бюйцк олур.  ( 1 нм = 10
-9
 м =  10
-7
 см ;    1 мк  =  10
-4
 см ).  Щиссяъiкляр ади 
эюзля  эюрцнцр.  Суспензийа  вя  емулсийа  буна  мисал  ола  биляр.  Беля  систем 
давамсыз олур. 
                 
                Мцщит    майе,
    пайланмыш  щиссяъикляр  щялл  олмайан 
бярк
  маддяляр 
олдугда  систем
  -    суспензийа  адланыр.  Мяс.    буланыг  су.  Мящлул  сакит  щалда 
олдугда,  онда  щялл  олан  щиссяъикляр  сыхлыьындан  асылы  олараг  ,  йа  чюкцнтц 
щалында, йа да мящлулун сятщиндя айрылыр. 

 
44
                 
                Мцщит  вя  пайланмыш  щиссяъикляр  майе  олдугда,  беля  систем  емулсийа 
адланыр.   Мяс. сцд вя онун тяркибиндя олан йаь. Сцд сахландыгда тяркибиндя 
олан йаь гаймаг шяклиндя цст щиссядя айрылыр. 
 
 2.    Инъя  дисперс  системляр. 
 
         Щиссяъиклярин  юлчцсц    1–  100  нм  арасында  дяйишир.  Беля  дисперс  систем  
коллоид мящлул  вя зол адланыр. Желатин, кисел, йумуртанын суда  мящлулу вя с. 
коллоид мящлула мисал ола биляр. Щиссяъикляр анъаг микроскопла эюрцнцр. 
                 3.  Мящлуллар.   
 
                  Щиссяъиклярин  юлчцсц    1  нм-дян  кичик  олур,    щятта  микроскопла  да 
эюрмяк мцмкцн олмур. Мящлуллар щялледиъи вя щялл олан маддялярдян ибарят 
олан биръинсли  системдир. Башга тяриф дя вермяк олар : мящлуллар – ики вя даща 
артыг  компонентдян    вя  онларын  гарышылыглы  тясир  мящсулларындан    ибарят  олан  
щомоэен  системдир. Мяс.  сулфат туршусунун суда мящлулунда  су ( щялледиъи), 
сулфат туршусу вя щидратлашмыш  Щ

,   ЩС0

-
,  С0
4
2- 
 ионлары  олур. 
 
                  Мящлуллар  агрегат  щалына      эюря      3    група    бюлцнцр  :    газ,    майе    вя 
бярк  мящлуллар. Бу  щалда щялледиъи - мигдары чох олан маддяляр щесаб едилир. 
Щава  газ мящлулунун ян бариз   нцмунясидир. Щавада азот газынын мигдары 
даща чох (78%) олдуьундан,  о -   щялледиъи , диэяр газлар ися ( О
2
,  Ъ0
2
, Ар  вя 
с. ) щялл олан маддялярдир. 
                  Тябии  сулар,  ган,    лимфа,  щцъейрялярарасы  мящлуллар    вя  с.  бир  сюзля 
щялледиъиси су олан мящлуллар -  майе  мящлуллар щесаб едилир. Бярк  мящлуллара  
яринтиляри, дямир пуллары, тябии минераллары  вя с.  мисал эюстяря билярик. 
 
                  Маддялярин  щяллолма  габилиййяти,  щялледиъинин  мцяййян  мигдарында 
щяллолма дяряъясиндян асылы олуб,  3  група бюлцнцр :   
 
                  а.  Йахшы  щялл  оланлар    -  ади температурда  100 гр   суда  10 гр-адяк  
маддя щялл оларса 
                  б.  Пис  щялл оланлар  -   100 гр  суда  1 гр-адяк  маддя  щялл оларса 
                  ъ.  Практики  щялл олмайанлар  -   100  гр  суда  0,01  гр-а  гядяр  маддя  
щялл  оларса                                                                                     
 
                Цмумиййятля практики олараг суда щялл олмайан маддя  йохдур. 
 
                 
                     МАДДЯЛЯРИН  ЩЯЛЛ ОЛМАСЫ  ВЯ  ЩЯЛЛОЛМАНЫН       
                                        ТЕМПЕРАТУРДАН  АСЫЛЫЛЫЬЫ 
 
                  Маддялярин  суда  щялл  олмасы  илк  нювбядя  онун  тяркибиндян  вя 
гурулушундан асылыдыр. Мцяййян едилмишдир ки,  «охшар – охшарда»  щялл олур. 
Мяс.  Гейри-полйар  вя  аз  полйар  щялледиълярдя  еля  бирляшмяляр  йахшы  щялл  олур 

 
45
ки, онларын молекуллары гейри-полйар вя йа аз полйар олсун. Полйарлыьы чох олан 
маддяляр ( су, гейри-цзви  дузлар вя с.) беля щялледиъилярдя щялл олмур. Яксиня, 
полйарльы чох олан щялледиъилярдя – су, спирт, майе аммонйак вя с.  -   полйар, 
йахуд ион типли маддяляр йахшы, гейри-полйар маддяляр ися пис щяллолур. 
                     
                   Температур бу вя йа диэяр дяряъядя щяллолмайа тясир едир. Температур 
артдыгъа бир сыра бярк маддялярин, мяс. К, Пб, щямчинин аммониум – нитрат 
дузларынын  щяллолма  габилиййяти  артыр,  бязи  бирляшмялярдя  ися  температур  щялл 
олмайа аз тясир эюстярир. Мяс. 0
0
 
Ъ-дя 100 гр  суда  35,6 г  НаЪл щялл олдуьу 
щалда,  100
0
Ъ-дя  бу  мигдлар    ъями  3,5  г  артыр.  Температур    Ли-сулфат  вя  Ъа- 
асета-тын щялл олмасына щятта мянфи  тясир эюстярир. Кристаллщидратларын щяллолма 
габилий-йяти мцяййян температура гядяр артдыгдан сонра азалар. Бу, онларын 
ашаьы щидрат-лашмыш вязиййятя кечмясиля изащ олунур. 
                    Майелярдян  етил  спирти,  асетон,  сиркя  туршусу,  нитрат,  хлорид,  сулфат 
туршулуры  суда  истянилян  нисбятдя  щялл  олур.  Бязян  щяллолма  заманы  мящлулун 
цмуми щяъми азалыр.  Мяс. 500  мл су иля 500  мл спиртин  гарышыьындан 1000  мл 
йох  ,  965  мл  мящлул  алыныр.  Ялбяття  бу,  молекуллар  арасында  щидроэен 
рабитясинин  йаранмасы  иля  ялагядардыр.  (Менделеевин  докторлуг  иши  бундан 
бящс едир ).  
 
                     Бир-бириля гарышмайан  2 щялледиъидя 3-ъц маддянин щяллолма габилййя-
тини  юйрянян  фр.  алими    М.  Бертло  вя  Йункфлейм    пайланма    гануну  кяшф 
етмишляр  :  Ейни  температур  вя  тязйигдя  бир-бириля  гарышмайан  2  щялледиъидя  
цчцнъц  маддянин  щялл  олмасындан  алынан  мящлулларын  гатылыглaрынын  нисбяти, 
щялл олан маддянин гатылыьындан асылы олмайыб  сабит  кямиййятдир : 
 
                        Ъ
1
 
                       -----   =    К,       бурада  Ъ
1
 вя Ъ
2
 – щялл олан маддянин мцвафиг      
                        Ъ
2
 
                                                  щялледиъилярдяки гатылыьы, К-пайланма ямсалы. 
 
                  Пайланма  ганунундан  екстраксийа  просесиндя  –  мящлулда  бир 
маддянин  диэяр  щялледиъинин    васитясиля  айрылмасында    истифадя  едилир.Мяс. 
ичярисиндя  йод  олан  суйа  бензол  ялавя  етсяк,  йод  бензолда  даща  йахшы  щялл 
олдуьундан тядриъян бензола кечир. 
 
                   Газларын  суда  щяллолма  габилиййяти  дя  мцхтялифдир    Мяс.  Нормал 
шяраитдя 1 л суда 21,7 мл  Щ
2
,  23,5 мл Н
2
,  49 мл 0
2
,  80 мл С0
2
,  500 мл ЩЪл,  
1300 мл НЩ
3
 щялл олур.  Бир гайда  олараг температур артдыгъа  газларын суда 
щялл олмасы  азалыр.        
          
                   Газларын  майелярдя  щялл  олмасынын  тязйигдян  асылылыьы  1803-ъц  илдя 
Щенри  тяряфиндян  мцяййян  едилмиш  вя  Щенри  гануну  иля  ифадя  едилир  :    Сабит 
температурда  газларын  майелярдя  щяллолма  габилиййяти,  онун  мящлул 
цзяриндяки  тязйиги  иля  дцз  мцтянасибдир. 
Бу  ганун  щяллолма  габилиййяти  аз 

 
46
олан  вя  щялледиъи  иля  реаксийайа  эирмяйян      газлара  шамил  едилир
.  Ганунун 
рийази ифадяси белядир : 
 
                                                 Ъ  =  К П 
 
                   Бурада  :    Ъ  –  газын  мящлулдакы  гатылыьы,    П-  газын  тязйиги,    К- 
мцтянасиблик ямсалы олуб, Щенри ямсалы да адланыр. Газ гарышыьынын щяллолмасы 
заманы,    тязйиг    «парсиал  тязйиг»    ифадясиля  явяз    олунур.  Буну  Далтон 
юйряндийиндян  ганун  –  Щенри-Далтон    гануну  адланыр.    Парсиал  тязйиг    газ 
гарышыьында щяр бир газын тякликдя эюстярдийи тязйигдир. Мялумдур ки, щавада 
тяхминян 20%  0
2
,  80% Н
2
 вардыр. Демяли щавада онларын парсиал тязйиги   0,2 
вя 0,8 атм.  олаъагдыр : 
 
                                1
.
 20                                              1
.
 80 
              П (0
2
)   =  -------- =  0,2 атм.        П(Н
2
)  =  ---------  =   0,8  атм. 
                                 100                                               100 
 
 
                        МЯЩЛУЛЛАР  ЩАГГЫНДА  НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР 
 
          Мящлуллар  щаггында  3  нязяриййя мювъуддур : 
                 
                 1. Физики  нязяриййя 
                 2. Кимйяви  нязяриййя 
                 3  Физики-кимйяви  нязяриййя 
         
                  Физики  нязяриййя  Вант-Щофф вя С. Аррениус тяряфиндян 1887-ъи илдя иряли 
сцрцлмцшдцр.  Нязяриййядя  щялл  олан  маддя  щиссяъикляриля  щялледиъи  арасында 
гаршылыглы  тясир  инкар  едилир,  нязяря  алынмыр.  Башга  сюзля  десяк,  физики 
нязяриййя мящлуллара маддялярин механики гарышыьы кими бахырды. 
                   
                  Щямин  ил  Д.  Менделейев  мящлулларын  кимйяви  нязяриййясини  –  щидрат 
нязяриййясини  иряли  сцрцр.  Бу  нязяриййяйя  эюря  мящлул  щялл  олан  маддя 
щиссяъикляри  иля  щялледиъи  арасында  гаршылыглы  тясирдян  ямяля  эялян  системдир. 
Алынан  бирляшмяни  алим    -    солватлар    адладырмышдыр,  Щялледиъи  су  оларса  – 
бирляшмяляр щидратлар адланыр. Бу бирляшмяляр анъаг мящлулда мювъуддурлар 

 
                      На
+

2
0)
6
 ,  С0
4
2-
 (Щ
2
0)
6
,   Ъа
2+
( Щ
2
0)
6
,  Фе
2+
 (Щ
2
0)
6   
вя с. 
 
                   Бязи  маддяляр  суда  щялл  едилдикдя,  йахуд  бухарлагдырылдыгда  щялледиъи 
молекуллары  щялл  олан  маддялярин  тяркибиндя  галыр.  Беля  маддяляр 
кристалщидратлар адланыр :  
                    ЪуС0
4
.
 5Щ
2
0,    ЪаЪл
2
.
 6Щ
2
0,   МнЪл
2
.
 4Щ
2
0,  НиС0
4
.
 7Щ
2
0,   ЗнС0
4
.
 7Щ
2

 

 
47
                   Бу нязяриййялярин щяр бири айры-айры груп бирляшмляря тятбиг едиля биляр. 
Мяс.  физики  нязяриййя    -    идеал  мящлуллар  цчцн,  кимйяви  нязяриййя  ися    ион 
гурулушлу вя  полйар маддялярин мящлуллары цчцн доьрудур. 
                  
                    Идеал  газларда  олдуьу  кими  идеал  мящлулларда  да  айры-айры 
компонентляр  арасында  гаршылыглы  тясир  гцввяси  нязяря  алынмыр.  Бу 
мящлулларда  истилик  еффекти  йаранмыр.    Мисал  олараг  майе  карбощидроэенляр  
гарышыьындан  ибарят  олан  бензини,  керосини,  бензол-  толуол    гарышыьыны  вя  с.  
эюстярмяк олар. 
                  Щазырда мящлуллара физики-кимйяви систем  кими бахылыр. Бу нязяриййянин 
мцяллифляри Каблуков  вя Кистйаковскидир. 
 
                    
                                        МЯЩЛУЛЛАРЫН   ГАТЫЛЫЬЫ  
 
                 Щялледиъи  вя  йа    мящлулун    мцяййян  мигдарында  щялл  олан  маддя 
мигдарына   
        мящлулун  гатылыьы  дейилир.  Щялл  олан  маддянин  мигдарына  эюря  мящлуллар  – 
доймамыш, доймуш  вя  ифрат  доймуш  мящлуллара бюлцнцр. 
                 Сабит  температурда  щялледиъинин  мцяййян  мигдарында  щялл  олмуш 
маддянин артыг мигдары щялл олурса, беля мящлул доймамыш мящлул, маддянин 
артыг  мигдары  щялл  олмурса  ися  –  доймуш  мящлул  адланыр.  Маддялярин,  отаг 
температурундан  йцксяк  температурда  щазырланмыш  мящлулуну  сойутдугда 
ифрат  доймуш  мящлул  алыныр.Сойутма  просеси  еля  апарылмалыдыр  ки,  мящлулда 
кристаллашма  баш  вермясин.  Ифрат  доймуш    мящлулларда    щялл  олмуш  маддянин 
мигдары  доймуш  мящлулдакындан  чох  олур.  Беля  мящлул  давамсыз  олур  вя 
азаъыг  титряйишдян,  йахуд  мящлула  аз  мигдарда  салынмыш    кристалл  щиссяъийин 
тясириндян кристаллашма просеси баш верир. İfrat doymuş məhlulu rus alimi Lovits 
öyrənmişdir. 
              
               Мящлулун  гатылыьыны  дягиг  ифадя  етмяк  цчцн    ашаьыдакы          5  цсулдан 
истифадя едилир : 
             
1.  Фаизли гатылыг вя йа фаизли мящлул – мящлулун 100 грамында щялл олмуш  
        маддянин грамларла мигдарыдыр. Ашаьыдакы дцтурла ифадя олунур : 
 
                                        м 
                         Ъ

 =   ------- 
.
 100%    
                                        м 
1
  
 
                  бурада ,  м – щялл олан маддянин, м
1
 – мящлулун кцтлясидир.
 
             
                  м 
1
 =  

 В  олдуьундан  йазарыг: 
 
                                                  м 
                                     Ъ
%
 =  -------  · 100 

 
48
                                                

 В 
 
              Бурада,  

 - мящлулун сыхлыьы,  В  -  мящлулун щяъмидир. 
              Мясяля.    10  гр  шякярдян  вя  100  гр  судан  ибарят  олан  мящлулун  гатылыьыны 
тапаг:  
        
              Щялли : Юнъя мящллулун кцтляси тапылыр :   м 
1
 = 100  +  10  =   110 гр  мящлул 
                                                   
                                                   10 
                                     Ъ
%
  =  ------- 
.
 100 =  9,9 % 
                                                   110 
 
               2.  Молйар гатылыг вя йа молйар мящлул – мящлулун 1 литриндя щялл олан 
         маддянин мол сайы иля ифадя олунур. Ашаьыдакы дцстурла щесабланыр  
                                                
                                                   н 
                                    Ъ
М
  =  ------ 
                                                  В 
 
              Бурада,  н – щялл олан маддя молларынын  сайы,   В – мящлулун щяъмидир 
 
                               м                                         м 
                    н  =  ------  олдуьундан,   Ъ
М
 =  -------    олар.   
                               М                                       МВ 
 
              Бурада ,  М – щялл олан маддянин молйар   кцтляси,  м – онун кцтлясидир. 
 
              Мящлулун  щяъми  миллилитрля  верилярся,  молйар  гатылыг  ашаьыдакы  дцстурла 
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> Microsoft Word emirov vuqar doc

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə