Mrt-nin iş prinsipi nəyə əsaslanır?Yüklə 120,81 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.01.2017
ölçüsü120,81 Kb.
#5198

s

sual


1

Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyəti onun bioloji təsirini müəyyən edir?                                                         

2

MRT-nin iş prinsipi nəyə əsaslanır?                             3

Həkim-rentgenoloq aşağıdakı şərtlərin hansıları olduğu zamanı 

rentgenoloji tədqiqatlardan imtina etməlidir?       

4

Böyüklərdə türk yəhərinin ardıcıl olaraq sagital və şaquli ölçüləri hansılardır ?                                                         

5

Tam kraniostenozun əsas əlaməti hansıdır ?                     6

Qırtlağın müayinəsində ən informatik metodika

 hansıdır ?                                                                             

7

Angiopulmonoqrafiya hansı patologiyanın diaqnostikasında həlledici rol oynayır ?                           

8

Uşaqlarda kəskin bronxitin rentgen diaqnostikası:          9

Divararalığın sağlam tərəfə yerdəyişməsi nəyi xarakterizə edir?

10

Vərəm bronxoadeniti üçün nə xarakterikdir?11

Döşdaxili zobun diaqnostikasında daha çox məlumat almaq üçün nədən 

istifadə olunur?

12

Udlaq və qida borusunun boyun nahiyyəsinin kontrastsız yan proyeksiyada Rentgen müayinəsi  adətən nəyin diaqnostikasında tətbiq olunur?

13

Qonşu orqanların xəstəlikləri zamanı onıkibarmaq bağırsaqda baş verən dəyişiklikləri müəyyən edən rentgenoloji metodika hansıdır?

14

Böyüklərə nisbətən 2-4 yaşa qədər uşaqlarda sol  diafraqma qübbəsi  sağa görə  harada yerləşir?

15

Reflyüks-ezofagit nəyin nəticəsidir?16

Aşağıdakılardan öd kisəsinin kəskin iltihabı prosessinin USM əlaməti 

hansıdır?

17

Süd vəzindən hansı xarakterli ifrazatın gəlməsi duktoqrafiya və ya qalaktoqrafiyaya mütləq göstərişidir?

18

Ürəyin ilkin rentgenoloji müayinəsi hansıdır?19

Nəyin hemodinamik artıq yüklənməsi “kəskin ağciyər ürəyi”-nə səbəb olur?

20

Fallo tetradası:21

Sümüyün sıxlığı rentgenoqrammada nə ilə müəyyən olunur?

22

"Cəllad" sınığı nədir və harada olur?23

Hansı xəstəliklər sarkomanı xatırladan patoloji sümükyaranma ilə 

fəsadlaşır?

24

Vərəmli ostit üçün nə xarakterikdir?25

Xondrodisplaziya  (Ollye) ocaqları ən çox harada müşahidə olunur?26

Osteomalyasiya nə deməkdir? 

27

Seropozitiv revmatoidli artrit seroneqativ revmatizm artritindən nə ilə fərqlənir?

28

Paramaqnit tərkibli kontrast maddələr hansı müayinə zamanı istifadə olunur?

29

Böyrək aplaziyasının diaqnostikasında hansı üsul dəqiqdir?30

Hidronefrozu müəyyən etmək üçün hansı sadə, asan üsulun tədbiqi 

məsləhətdir?

31

  Böyrək daşlarının USM görüntüsü:32

Yumurtalıq xərçənginin  müəyyənləşdirilməsi üçün hansı metod dəqiq 

sayılır?

33

Anadan yeni doğulmuş uşaqlarda ağciyərin  açılması nə vaxt aşkar olunur?

34

“Ağ döş qəfəsi” sindromu anadan yeni doğulmuş uşaqlarda ağciyərlərin rentgenoqrammasında nə vaxt müşahidə olunur?

35

“Qar qızı” (Qar qadını), ya  "8" simptomu hansı anomaliyada rast gəlinir?36

Düz bağırsağın  atreziyası nədir və rentgenoloji diaqnostikası  

A) Düz bağırsağın tamam olmamasıdır ( ageneziya) və rentgenolji təyin 

edilmir     B) Düz bağırsağın  distal ucun

37

Anadangəlmə pilorostenozun əsas simptomu nədir?38

"Yaşıl budaq " simptomu nədir?

39

Erkən raxitin əlamətləri hansılardır?40

Şüa-diaqnostik metodlar hansılardır?

41

Radionuklid diaqnostikası digər müayinə metodlarından nə ilə fərqlənir?42

Qalxanvari vəzin radionuklid müayinəsi zamanı aşkar olunan soyuq ocaq 

(cold node) daha çox hansı xəstəliyə xarakterikdir?

43

Təbii radioaktivlik  nədir?44

Maqnit sahəsində  ayrılan radioaktiv şüa dəstəsi neçə hissəyə ayrilir?

45

Radiodiaqnostik və radioterapevtik kabinetlərin personalı üçün icazə verilən hədd dozası nə qədərdir?                                       

46

Klassik  şüalandırma rejimi necədir?47

Rentgen vahidi nədir?

48

Dəri xərçəngi  zamanı ilkin doza neçə Qr olmaqla və 2-3 həftə sonra neçə Qrey(Qr) şüa verilir?

49

Kəskin şüa  xəstəliyinin hansı formaları var və xəstəliyin   ağırlığı nədən asılıdır?

50

Radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi hansı üsullarla aparılır?                                                                                   51

Təbii radiasiya fonunun illik dozası planetdə və Azərbaycanda nə 

qədərdir?

52

Menstruasiyadan asılı olaraq repropoduktiv dövrdə olan  qadınlar nə zaman rentgenoloji müayinələrdən keçə bilərlər?

53

Kəllə qapağı sümüklərinə hansı sınıqlar aiddir?54

Diaqnostikada ağciyər xəstəliklərinin əsas müayinə metodu hansıdır?

55

Bir qayda olaraq bronxopnevmoniya zamanı iltihabi fokus nə ilə məhdudlaşır?

56

Vərəm kavernası digər boşluqlardan nə ilə fərqlənir?57

Gərginləşmiş qapaqlı pnevmotoroksun ən dəqiq əlaməti hansıdır?

58

Axalaziya nədir?59

Çəmbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsinin əsas metodikası nədir?

60

Normal şəraitdə nazik bağırsaqda barium passajının müddəti ən azı nə qədərdir?

61

Hirşbrunq xəstəliyi  əsasən nədən əmələ gəlir?62

Mədə və 12 B/B  yaralarının ağırlaşmaları hansılardır?

63

Mədəaltı vəzin şişlərinin diaqnostikasında  hansı müayinə metodları  daha məsləhətdir?

64

Qaraciyər sistınin  KT əlamətləri hansıdır?65

Süd vəzilərinin mammoqrafik müayinəsini aparmaq menstrual dövrün 

hansı günlərində daha əlverişlidir?

66

Ürək qapaqlarının vəziyyəti haqqında optimal məlumatı nə ilə almaq olar?67

Aortal qapaqların çatmamazlığına xarakterik olan əlamətlər:

68

Tokayasu xəstəliyi  nədir və nələr  zədələnir?69

Hansı yuxarı ətraf oynaqların çıxığına daha çox rast gəlinir?

70

Atlas qəlpəli sınığın (Cefferson sınığı) əsas rentgen simptomu hansıdır?71

Pedjet deformasiya edici osteodistrofiyası  zamanı xal-xal lopa şəkilli 

lokalizasiya hansı sümüyə xarakterikdir?

73

Osteoblastoklastoma  (giqantoma) adətən harada lokalizasiya olunur?A) Apofiz   B) Epifiz   C) Diaf

74

Əsasən skeletin hansı hissəsi aseptik nekroza məruz qalır?75

Bexterev və Forestye xəstəliklərinin differensasiyası:                                                                                   

76

Böyrək distopiyasında və nefroptozda əsas differensial diaqnostik simptom nədir?

77

Nefroptoz zamanı əsasən hansı üsullardan  istifadə olunur?

78

Uroqrammada böyrək ləyəni və kasaların genişlənməsi, parenximanın atrofiyası, dalğalı lateral konturu ilə ölçülərin böyüməsi, fəaliyətin isə aşağı 

olması və ya tam izlənməməsi: bunlar hansı xəstəliyin əlamətləridir?

79

Böyrək polikistozu zamanı böyrəkdə hansı dəyişikliklər baş verir?80

USM müayinəsində "Qarlı fırtına" simptomu nə zaman patoqnomonik 

sayılır?

81

Sidik axarı mənfəzinin yırtığı necə adlanır və harada rast gəlinir?82

Prostat vəzinin böyük həcmdə xoşxassəli törəmələri nəcə vizuallaşır?

83

Qialin membran sindromuna aid olan ilkin əlamət hansıdır?84

“Türk qılıncı” sindromu  və ya "Yataqan ilan" simptomu  hansı 

anomaliyada rast gəlinir?

85

Anadan yeni doğulmuş uşaqlarda icmal qarın boşluğunun müayinəsini nə ilə dəqiqləşdirmək olar?

86

Mekonial keçməməzliyinin əsas simptomu nədir?87

Uşaqlarda dirsək oynaq nahiyəsində daha çox rast gəlinən sınıqlar 

hansıdır?

88

Kefalohematoma nədir?                                                                                                                             89

Pozitron-emission tomoqrafiya KT və MRT-dən nə ilə fərqlənir?                                                                                             

90

Hansı müayinə metodu skelet sümüklərində metastazların erkən aşkar olunmasında daha yararlıdır?

91

Radiologiya elmi nədir?                                                                                                                                92

Süni radioaktivlik nədir?

93

Radiumun  emansiyası:94

Radiodiaqnostik məqsədlə müayinədən keçən xəstələr neçə qrupa ayrılır 

və hansı qrupda hansı müayinələr aparılmır?                                                                                                                                                   

95

Şüa terapiyası metodları hansılardır?                                                                                                        96

Distansion  şüa terapiyası zamanı istifadə olunan şüa növü hansıdır?                                                                       

97

Atom partlayışı zamanı nələr olur?                                                                                                                 98

Bölünmə nüvə reaksiyası nədir?                                                                                                                       

99

Dozimetriya nədir?100

Qeyri-şişlərin müalicəsində şüa terapiyası əsasən hansı xəstəliklərdə 

tətbiq edilir?

101


İonizasion şüalardan qorunmanın hansı əsas faktorları var?                                                                                    

102


Hansı toxuma ionizasiya şüalanmasına  qarşı daha həssasdır?

103


KT müayinə metodunda əsasən hansı şüalardan istifadə olunur?

104


Radionuklid aktivliyin ölçü vahidi nədir?

105


Kompyuter tomoqrafiya digital rentgenoqrafiyadan nə ilə fərqlənir?                                                                                      

1. KT-zamanı üzvlərin aksial kəsikləri-skannerləri alınır.

106

Kəllənin yaş xüsusiyyəti hansıdır?107

Hidrosefaliyanın yaranmasının əsas səbəbi nədir?

108

Adenoidlərin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir?109

Nə döş qəfəsi orqanlarının normal kontrastlı rentgenoqramması sayılır?

110

Ağciyərin  tam atelektazının xarakterik əlamətləri hansılardır?111

İlkin vərəm kompleksi üçün nə xarakterdir?

112

Klebsiellyoz  pnevmoniyasına nə işarə verir?113

Barium məhlulu və əlavə yapışqanlıq maddəsi ilə qida borusunun 

rentgenoloji müayinəsi nə zaman faydalı ola bilər?

114


“Döş mədəsi”ndə qida borusu necə olur?

115


Mədə konturlarından kənara çıxan üçqat taxça, mədənin çapıqlı 

deformasiyası  nəyə xarakterikdir?

116

Mədənin hansı rezeksiyasından sonra adətən anastomozun peptik xorasına rast gəlinir?

117


Öd daşlarının  USM-də görüntüləri:

118


Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin bütün növləri üçün Mekonial 

keçməməzlikdən başqa ümumi rentgenoloji  əlamət  hansıdır?

119

Sol qulaqcığın atriomeqaliyası nə vaxt müşahidə olunur?120

Aortal stenozun ilkin əlaməti

121

Bilək sümüklərinin ən çox rast gələn travmaları hansıdır?122

Hematogen osteomielitin erkən rentgenoloji əlaməti hansıdır?

123

Uzun borulu sümüklərin əsasən hansı hissəsində sümük-qığırdaq ekzostozlar inkişaf edir?

124


Hansı bədxassəli sümük şişlərində patoloji sümükyaranma müşəhidə 

olunur?


125

Mielomanın çoxsaylı ocaqlı forması zamanı daha çox hansı sümüklər 

zədəyə məruz qalır?

126


Deformasiyaedici artroz harada ən çox rast gəlinir?

127


Ankilozlaşan spondiloartritdə (Ştryümpel-Meri-Bexterev xəstəliyi) əvvəlcə  

hansı oynaqlar zədələnir?

128

Bud-çanaq oynağında bud sümüyünün anadangəlmə çıxıqlarında hansı simptom daha əsasdır?

129


Oynağın sümük ankilozuna nə xarakterikdir?

130


Böyrək ölçülərinin azalması, kasa-ləyən sisteminin deformasiyası, kiçik 

kasalar konturlarının qeyri-dəqiq olması, böyrək qabıq maddəsinin kiçik 

damarlarının obliterasiyası – hansı xəstəliyə xarakterikdir?

131


KT zamanı normada böyrəküstü vəzi hansı şəkildə görünür?

132


Kiçik yaşlı uşaqlarda bronxit zamanı nəfəz çatışmamazlığı daha tez rast 

gəlinir, nəinki pnevmoniyalarda, bunun səbəbi nədir?

133

Qida borusunun müayinəsində uşaqlarda əsas işlənən rentgen kontrast preparatı hansıdır?

134


Pilorostenoz və pilorospazma şübhə olan uşaqların müayinəyə 

hazırlanması necə olur?

135

Pediatriyada bağırsaq invaqinasiyasının 90%-nı nə təşkil edir?136

Uşaqlarda uzun borulu sümüklərin hansı sınıqlarına daha çox rast gəlinir?

137

Uçan ulduz quyruğu ("kometa")  artefektı hansı zamanda USM-də köməklik göstərir?

138


 İonizasiya nədir?

139


Radiasiya orqanizmə necə düşə bilər?

140


Radioaktiv şüaları ölçən cihazlar hansılardır?                                                                       

141


Şüa terapiyasının hansı növləri var?                                                                                        

142


Şüa terapiyasında şüanın növünü təyin edən amillər hansılardır?

143


Kontakt şüa terapiyasının hansı üsulları var?                                                                            

144


Radioterapiyada istifadə edilən ionlaşdırıcı şüalar hansı qruplara bölünür?                                                                              

145


Dozimetr  ya Rentgenometr  nədir?

146


Radiometriya nədir və nəyi öyrənir?

147


Şüalanma zamanı xəstələrə göstərilən təxirə salınmaz tədbirlər 

hansılardır?

148

Qalxanvari vəz xərçəngində şişin növü və stadiyasından asılı olaraq şüa terapiyası hansı üsullarla, hansı radioaktiv maddə ilə və hansı dozada 

aparılır?                                                      149

Prostat vəzin xərçəngində 1 dəfəlik və toplam -cəm şüalanma dozası 

hansılardır?

150


Xroniki şüa xəstəliyinin gedişində neçə dövr ayırd edilir və nə qədər doza 

şüalanma zamanı əmələ  gəlir?

151

Şüa xəstəliyinin müalicəsinin  ümumi prinsipləri  hansilardır?                                                                        152

Sİ sistemində ekvivalent dozanın vahidi nədir?

153

Hansı doza rentgen ilə ölçülür?  154

Ultrasəs nədir və ultrasəs diaqnostikası hansı prinsipə əsaslanır?

155

Hansı müalicə növü zamanı xəstə aktiv palatada saxlanmalıdır?156

Xarici şüalanma dozasının ölçülməsində hansı metodlardan  istifadə 

olunur?

157


Sağlam insanların tibbi rentgenoloji yoxlama və elmi təcrübələr zamanı  

illik   şüalanma  dozası neçədən yüksək olmamalıdır?

158

Hansı xəstəliklər zamanı kəllə rentgenoqrammasında kirəcləşmə daha çox xarakterikdir?

159


USM zamanı qalxanvari vəzinin sist əlaməti hansıdır?

160


Bronxoqrafiya nə zaman  daha çox  tələb olunur?

161


Krupoz pnevmoniya nədir?                                                                                                             

162


Vərəm infiltratı nə ilə xarakterizə olunur?

163


Periferik xərçənglə ağciyər tuberkulyomasının differensial 

diaqnostikasında skialoji əlamətlər hansılardır?

164

Pnevmokoniozların xarekterik əlamətləri nədir ?165

Hidatidoz exinokokkun daha çox rast gələn forması hansıdır?

166

Timomalar daha çox divararalığının harasında yerləşir?167

Rentgenoloji  müayinə zamanı  Barium məhlulunun “per os”qəbulundan 24 

saat sonra nələr öyrənilir?

168


Öd-daşı xəstəliyində biliar sisteminin müayinəsində ən informativ və sadə 

metodika hansıdır?

169

Onikibarmaq bağırsağın soğanağı üç yarpaq  şəklində deformasiyalıdır, xoralı taxçaları (öpüşən taxça) harada axtarmaq lazımdır?

A) Soğanağın mərkəzində, ön və arxa divarda   B) Heç harda

170

Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri hansılardır?171

Qarın divarının yırtıq kisəsinin tərkibinin təyini üçün nə daha asan və 

informativdir?

172


Süd vəzi xərçənginin əsas patoqnomonik əlaməti hansıdır?

173

Sol qulaqçığın böyüməsi nəyin əsas əlamətidir?

174

İonlaşdırıcı şüaların dəriyə təsiri necə olur?                                                                                  175

Radioaktiv maddələrin bölünməsinin səbəbi nədir?                                                                           

176

Vərəmli ostit xəstəliyinin lokalizasiyasına adətən harada rast gəlinir?177

Skeletin radioizotop diaqnostika metodu ilə Yuinq sarkomasının 

müayinəsində nəyi müəyyənləşdirmək mümkündür?

178


Hansı sümük bədxassəli şişin klinikası və rentgenoloji şəkli osteomiyeliti 

xatırladır?

179

Podaqra xəstəliyinə əsasən ən çox kimlərdə və hansı yaş dövründə rast gəlinir?

180


Revmatoidli artritdə birinci növbədə hansi oynaq zədələnir?

181


Dozimetrlərin hansı növləri var?

182


Qeyri şişlərin müalicəsində kəskin dövrdə  şüa hansı dozalarda və neçə 

müddətə verilir?

183

Uşaqlığın xərçəngi zamanı distansion ɣ terapiyada şüa hansı dozalarda verilir?

184


Sınığın bitişməməsini nə təsdiq edir?

185


Fəqərəarası disk yırtıqlarının diaqnostikasında aşağıdakı müayinələrdən 

hansıları qızıl standart sayılır?

186

Büzüşmüş böyrək zamanı böyrək arteriyasının sütünunda nə baş verir?187

Fallopi borularının- uşaqlıq borularının keçiriciliyi necə yoxlanılır?

188

Anadan yeni doğulmuş uşaqların ürək anatomiyasının xüsusiyətləri hansıdır?

189


Kəskin naməlum səbəbli qarın ağrılarında hansı müayinədən başlamaq 

lazımdır?

190

Tibbi radiologiya şərti olaraq hansı hissələrə ayrılır?191

Atomun quruluşu:                                                                                                                            

192

Şüa müalicəsi radioaktiv şüalarin hansı təsirinə əsaslanır?                                                                                     193

Şüa patoloji ocağa hansı üsullarla verilir?                                                                             

194

Şüa müalicəsi zamanı şüalanma  ağırlaşmalarının profilaktikasında hansı üsullar səmərəlidir?                                                                                                                                                 

195

Toxumalar şüaya həssaslığına görə neçə yerə ayrılır? 

196

Şüa terapiyası necə aparılır?197

Şüanın təsiri hansı yollarla olur?

198

Süd vəzinin xərçənginin  I-II stadiyasında şüa terapiyası hansı sistemlə aparılır?

199


Şüa müalicəsində yanaşı effektlər?

200


Şüa xəstəliyinin əmələ gəlməsində  qəbul edilən dozadan  və şüalanma 

vaxtından başqa daha hansı faktor böyük əhəmiyyət kəsb edir və o 

faktorun hansı  daha çox ionizasiya əmələ gətirir?                                                                                                                    

201


Müasir radiologiyada radioaktivlik və doza  hansı metodlarla ölçülür və ən 

çox hansı metoddan istifadə edilir ?                                                                                                               

202

Sİ sistemində qəbul olunmuş dozanın vahidi nədir?203

İlk növbədə pasiyentin- xəstənin  hansı orqan və toxumaları rentgen 

şüalanmasından qorunmalıdır?

204


Rentgen şüalandırıcı borusunda qurğuşun diafraqmaların və müxtəlif 

qalınlıqda olan filtrlərin istifadəsinin səbəbi nədir?

205

Haunsfild  (Godfrey Newbold Hounsfield )  (vahid  Н və ya  Hounsfield Units və ya HU) vahidi hansı müayinənin göstərişidir?

206


Kəskin şüa xəstəliyinin inkişafı üçün hüdud dozası nə qədərdir?

207


Hansı xəstəlik zamanı kəllə qapağı sümüklərində periostal dəyişiklər 

müşahidə olunur?

208

Bəd xassəli şişlərin müalicəsində ən çox tətbiq edilən fraksion (Drob) metodda hansı variantlar var?

209


Bütün burun ətrafı ciblərinin vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə 

verir?


210

Kəskin sinusitin xarakterik əlaməti hansıdır?

211

Hansı hallarda KT müayinəsinin aparılması məsləhət deyil?212

London sxeması ilə sağ və sol ağ ağciyərlər neçə seqmentdən ibarətdir?

213

Ağciyərdə patoloji kölgəliyin lokalizasiyasını necə müəyyən etmək olar?214

Kəskin şüa xəstəliyinin stadiyaları hansılardır və şüalanma dozaları nə 

qədərdir?                                        

215


Ağciyərin pnevmoniya və vərəminin differensial rentgenodiaqnostikasında 

hansı əlamət əsas sayılmır?

216

Xroniki hematogen-disseminasiyalı ağciyər vərəmi adətən nə ilə xarakterizə olunur?

217


Divararalığı xəstəliklərinin şüa-diaqnostikası nəyə əsaslanır?

218


Aspirasion pnevmoniyada ağciyərin hansı hissəsi daha çox zədələnir?

219


Ağciyərin aspergilloması nədir və harada yerləşir?

220


Nazik bağırsağın enteroimaləsinin digər rentgenoloji müayinə 

metodlarından üstünlüyü nədir?

221

Senker divertikulu – farinqoözofageal divertikul hansı üzvdə və hansı divarda əmələ gəlir?

222


Mədə yarasının düz-əsas əlamətləri hansılardır?

223


Mədədə ölçüsü 3 sm-dən çox olan, 10 sm-dən çox məsafədə yerini 

dəyişən və qeyri-düzgün dairəvi formalı əsasən  solitar dolma defekti 

hansı xəstəliyin xarakterik əlamətidir?

224


Diafraqmanın tam relaksasiyası əsasən  harada müşahidə olunur?

225

Qarnın  boşluqlu  orqanlarının  perforasiyasının  əsas rentgenoloji əlaməti 

hansıdır?

226


Açıq arterial (Botal) axacaqı  nədir?

227


Hematogen osteomielitin periostal reaksiyası və sümük dəyişiklikləri nə 

zaman rentgenoloji müəyyən olunur?

228

Sümüklərdə metastazları daha erkən təyin etmək üçün tətbiq olunan diaqnostika metodu hansıdır?

229


Şüa xəstəliyi neçə yerə bölünür və kəskin şüa xəstəliyi ilə xroniki şüa 

xəstəliyinin əmələ gəlməsində hansı amillər ( doza və zaman)  var?                                                                             

230

Ürəyin  MRT-müayinəsi hansı hallarda qadağandır?231

 Bilək sümüklərinin ən çox rast gələn  travmaları hansıdır?

232

Atlas qəlpəli sınığın (Cefferson sınığı) əsas rentgen simptomu hansıdır?233

Kifoskoliozlar:

234

USM zamanı yumurtalıq şişinin hansı görüntüsü olur?235

Kiçik yaşlı uşaqlarda həzm traktının yuxarı hissəsinin  müayinəsi zamanı 

kontrast mayenin hansı həcmini birdəfəlik yemək porsiyasına hansı 

nisbətdə  daxil etmək  lazımdır?

236

Qida borusunun yuxarı sfinkteri nə vaxt işləməyə başlayır?237

Anadan yeni doğulmuş uşaqlarda anadangəlmə 12 barmaq bağırsağının 

tam keçməməzliyinin əsas səbəbi nədir?

238


Hirşprunq xəstəliyinin əsas əlaməti hansıdır və hansı müayinə üsulu ilə 

təyin edilir?

239

Uşaqlarda baş beyin strukturunun standart neyrosonoqrafiyası  əsasən hansı nahiyədə və hansı başlıqla aparılır?

240


Radioaktiv  şüaların hansı xassələri var?

241


Rentgenologiya elmi nəyi öyrənir və hansı əsas bölmələri var? 

242


Professor İ.H.İsayevə görə radioterapiyanın əsas metodları:

243


Onurğa beyninin sıxılma əlamətləri. Fəqərələrin və fəqərəarası disklərin 

degenerativ dəyişiklikləri:

244

İlkin vərəm kompleksinin neçə komponenti var ?245

"X" şüaları hansı ildə və kim tərəfindən kəşf edilib?

246

Beynəlxalq sistemdə BS(Sİ) və Beynəlxalq sistemdən kənar ölçü sistemində radionukleid aktivliyi:

247


Bədxassəli şişlərin müalicəsində istifadə olunan elektromaqnit dalğalı 

foton (kvant) ionlaşdırıcı şüalar hansıdır?

248

Radiologiya elmi nədir?249

Ağ ciyərlərin Rentgen anatomiyası:

250

Bədxassəli şişlərin müalicəsində istifadə edilən yüklü zərrəciklərdən ibarət olan korpuskulyar şüalar hansılardır ?

251


Meqakolon və Hirşprunq xəstəliklərinin fərqi nədir ?

A) Meqakolon və Hirşprunq  xəstəlikləri yoğun bağırsağın diffuz 

252

Rentgen və KT kabinələrinin işçiləri üçün (A qrupu) və əhalinin B qrupu üçün şüalanma hədd dozası uyğun olaraq bir ildə (ardıcıl olaraq hər 5 ildə) 

254


Pilorostenoz və pilorospazma şübhə olan uşaqların  müayinəyə 

hazırlanması necə olur?

255

Konveks başlıqlı ultrasəs aparatlarının tezliyi və nüfuzetmə dərinliyi əsasən hansılardır ?

256


Nefrokalsinoz nədir ?

257


MRT müayinəsini məhdudlaşdıran amillər:

258


Qara ciyərin kistalarının - sistinin KT əlamətləri hansıdır?

259


Xroniki şüa xəstəliyi hansı gündəlik və summar (cəm) dozada fasiləsiz, ya 

fraksion şüalanma zamanı əmələ gəlir, ağırlıq dərəcələri hansılardır və 

xəstəliyin gedişinə neçə dövr ayırd edilir ?

260


Deformasiyaedici artroz nədir?

261


İonlaşdırıcı şüaların patoloji ocağa verilməsi üsulları hansılardır ?

262


Döş qəfəsinin travmaları: sınıqlar, pnevmotoraks, hemopnevmotoraks, 

pnevmomediastinum, ağ ciyərlərin əzilmələri:

263

Xroniki endometritin exoqrafik əlamətləri hansıdır?264

Prostat vəzinin şüa-diaqnostik müayinəsində nələr ölçülür?

265

Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin hansı növləri vardır?266

Zollinger - Ellison sindromu nədir ?

267

Hipofiz adenomasının ən dəqiq rentgenoloji əlaməti hansıdır?268

Dişin aktiv müalicəsi zamanı rentgenoloji üsulun tez-tez istifadə edilməsinə 

səbəb nəfir?

269


Hansı hallarda KT müayinəsi məsləhət deyil ?

270


Qalxanvari vəzi xərçəngində, bir qayda olaraq, hansı radiofarm preparatı 

istifadə olunur?

271

"Pankost xərçəngi" termini  hansı şişlərə aid olunur?272

Ölmüş exinokokkun rentgenoqrammada xarakterik əlaməti hansıdır?

273

Qida borusunun distal hissəsinin şaquli vəziyyətdə öyrənilməsinin optimal rentgenoloji proyeksiyası hansıdır?

274


Çənbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsinin əsas metodikası nədir?

275


İlleosekal qapağın funksiyaları hansıdır?

276

Kontrast maddənin traxeyaya aspirasiyası və udlağın funksiyasının 

pozulması hansı xəstələrdə müşahidə olunur?

277


Qida borusunun kimyəvi yanıqlarından sonra daralmış çapıqlar adətən 

harada yerləşir ?

278

Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri hansılardır ?279

Diafraqmanın tam relaksasiyası adətən harada müşahidə olunur?

280

Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin bütün növləri üçün ümumi rentgenoloji əlamətlər hansıdır?

281


Hansı proyeksiyalı rentgenoqramda sağ mədəciyin konturları kənara 

çıxmır?


282

"Ağciyər ürəyi" hansı xəstəlyin kəskinləşməsidir?

283

Osteoblastik metastazlar hansı üzvün xərçəngi üçün xarakterikdir?284

Pnevmotoraks nədir və hansı növləri vardır?

285

Oynağın sümük ankilozuna nə xarakterikdir?286

USM zamanı böyrək polisistozunun fərqli əlaməti hansıdır?

287

Qara ciyərin seqmentlərinin sayı  neçədir?288

Aortanın koarktasiyası nə deməkdir?

289

Transabdominal USM zamanı uşaqlıq boruları necə vizualizasiya olunur?290

USM-də embrionun hərəkət aktivliyi ilk olaraq adətən hansı həftədən 

başlayır?

291


Prenatal USM zamanı dölün ağız boşluğundan və burun-udlaqdan inkişaf 

edən patoloji törəməsi  nə cür adlanır?

292

Süd dişlərinin adları: hansı tamdır?293

Süd dişlərinin formulu:

294

Daimi dişlərin formulu:295

Hansı düzdür?

296

Çıxıq nədir ?297

Sınıq nədir ?

298

Aşağıdakılar hansı xəstəliyin əlamətidir?Qozbellilik, braslet, təsbeh, yastıçanaq, qurbağa qarnı, ətrafların əyilməsi, 

299


Dişlərin rentgenoqrafiyası zamanı xəstənin  aldığı doza:

300


Radioloji  kabinetlərdə fərdi qoruyucu vasitələr hansılardır?

301


Atom partlayışı zamanı nələr olur?

302


Hansı müalicə növü zamanı xəstə aktiv palatada saxlanmalıdır?

303

Rentgen şüalarından qorunma vasitələri neçə cürdür və hansılardır?

304

Rentgenoqrafiyanın prinsipi nəyə əsaslanır?305

Şüa diaqnostikasına hansılar aiddir?

306

Rentgen borusunun quruluşu:307

Renrgenoskopiyanın prinsipi nəyə əsaslanır?

308

USM aparatının əsas hansı hissələri var?309

Doppleroqrafiya nədir ?

310

Doppleroqrafiya zamanı qanın rəngi nədən asılı olaraq fərqlənir və hansı rənglərdə olur?

311


Radioizotop diaqnostika nədir və onun əsas metodu hansıdır? 

A) Radioizotop diaqnostika radiofarmaçevtik preparatların orqanizmə 

312

Tənəffüs sisteminin şüa diaqnostikası metodları hansılardır?313

Krupoz pnevmoniyanın başqa adları, stadiyaları, şüa-diaqnostikası:

A) Pay pnevmoniyası, pnevmoplevrit, fibrinoz pnevmoniya, seqmentar 

314


Şüanın təsiri neçə vasitə ilə olur?

315


Onkologiyada radioterapiya hansı şüaların köməyi ilə aparılır?

316


Foton və ya kvant şüalanması təbiətcə necə şüalardır?

317


Korpuskulyar şüalar necə şüalardır?

318


İonlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozasının vahidi nədir?

319


 İonlaşdırıcı şüa dalğasının yuyulma trayektoriyası boyunca kvant və ya 

korpuskulyar hissəciklərin enerjisinin paylanması nəticəsində kütlədə nələr 

baş verir?

320


Breqq piki nədir?

321


İonlaşdırıcı şüaların təsirindən hüceyrələrdə neçə formada zədələnmə baş 

verir?


322

Şüalanmanın hüceyrəyə təsirini xarakterizə edən  4 bioloji proseslər 

hansılardırlar?

323


Reoksigenasiya nədir?

324


Repopulyasiya nədir?

325


Reparasiya nədir?

326


Şüa müaləcəsində kanserosid doza nədir?

327


Hansı toxumaların radiohəssaslığı daha yüksəkdir?

328


Hansı toxumaların radiohəssaslığı nisbi yüksəkdir?

329


Hansı toxumaların radiohəssaslığı orta yüksəkdir?

330


Hansı toxumaların radiohəssaslığı nisbi aşağıdır?

331


Hansı toxumaların radiohəssaslığı aşağıdır? 

332


Normal toxumaların tolerantlıq dozası nədir?

333

Şüa müalicəsi kursu qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq hansı 

məqsədlə aparıla bilər?

334


Onkoradioloqiyada xəstələrə şüa müalicəsinə hazırlıq və müalicə hansı 

ardıcıllıqla aparılır?

335

Şüa müalicəsi kursuna topometrik hazırlıq nədən ibarətdir?336

Klinik dozimetriya nədən ibarətdir?                                     

337

#VALUE!


337

Müştərək şüa müalicəsi nədir?

338

İntraoperasion şüalanma aparılmasında məqsəd nədir və bu metod nə zaman həyata keçirilir?

339


Cərrahi əməliyyatdan sonra aparılan şüa müalicəsində məqsəd nədir?

340


Korpuskulyar şüalara hansılar aiddir?

341


Aşağıdakılardan hansı radiobiologiyanın “4R”-nə daxildir?

342


Ekspozisiya dozasının ölçülmə vahidi nədir?

343


Udulma dozası nədir?

344


Udulma dozasının ölçülmə vahidi nədir?

345


Beynəlxalq vahidlər sistemində ekvivalent dozanın ölçülmə vahidi nədir?

346


Bunlardan hansı kvant şüalanmaya aid deyil?

347


Yerli şüa reaksiyalarına aiddir?

348


Sidik kisəsinin xərçəngində əsas kliniki simptomlar?

349


Qalxanabənzər vəzin müalicəsində istifadə olunan izotop?

350


Boşluqdaxili şüa terapiyası hansı şişlərdə istifadə olunur?

351


Rentgen şüaları kim tərəfindən kəşf olunub?

352


Yerli şüa reaksiyalarına aiddir?

353


Distansiyalı şüalanmanın mənbəyi yerləşir?

354


Applikasion üsulda radionuklidlərdən istifadə olunur?

355


Şüalanmaya həssaslıqdan asılı olaraq, şişlər olur?

356


Dəridə şüa reaksiyası hansıdır?

357


Distansiyalı qamma – terapiya olur hansı növdə olur?

358


Palliativ şüa terapiyasının məqsədi nədir?

360


Kontakt şüa üsulu nə deməkdir?

361


Radioaktiv preparatlar olur hansı növdə olur?

362


Ümumi şüa reaksiyalarına aiddir?

363


Şüa terapiyasının üsulları?

364


Təbii radioaktiv izotoplara aiddir?

365


Şüa terapiyasının növləri?

366


Kiçik çanaq və qarın boşluğu orqanların şüalandırıldığında bağırsaq 

tərəfindən nələr inkişaf edir?

367

Xayada və yumurtalıqlarda nə vaxt dəyişikliklər əmələ gəlir?368

Qırtlağın şüalanması zamanı hansı xəstəliyin əlamətləri inkişaf edir?

369

Ağ ciyərlərin inkişaf edən radyasion dəyişikliklər hansıdır?370

Qida borusu xərçənginin şüalanması zamanı xəstələrdə ezofaqitlər nə 

371

Şüa  sistitləri hansı dozada inkişaf etməyə başlayır?372

Limfa sistemi tərəfindən radiasion dəyişiklikləri nə vaxt müşahidə edilir?

373

Tez şüa reaksiyaları nə vaxt rast gəlir?374

Aşağıdakılardan hansı rentgen şüalarını xarakterizə edir ?

375

İonlaşdırıcı şüalara aiddir?376

Ağız boşluğu şişləri zamanı şüa terapiyası neçə faiz hallarda müstəqil 

müalicə kimi istifadə olunur?

377


Ağız boşluğu orqanlarının xərçəngi zamanı radikal şüa müalicəsi zamanı 

cəmi mənbə doza (CMD) birincili şişdə neçə Qr -dir?

378

Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyasına əks – göstəriş?379

 Şüalanan obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarı nədir?

380

Hansı doza rentgen ilə ölçülür?381

Kompüter tomoqrafiyası (KT) zamanı hansı detektorlardan istifadə olunur?382

KT müayinə metodunda hansı şüalardan istifadə olunur?

383

Hansı xəstəliklər zamanı USM (ultrasəs müayinəsi) daha əlverişlidir?384

Aşağıda göstərilən hansı orqanların zədələnməsində KT müayinəsi 

məsləhət görülür?

385


Rentgenoqrammada krupoz pnevmoniya zamanı zədələnmiş ağciyərin 

kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır?

386

Ölmüş exinokokkun rentgenoqrammada xarakterik əlaməti hansıdır?387

Qida borusunun axalaziyası, kardiospazm, kardioezofagial xərçəng və 

388

Qaraciyər sistın KT əlamətləri hansıdır?389

Ağ ciyər xərçəngin mərhələləsinin təyini üçün KT hansı rol oynayır?

390

Mədə - bağırsaq traktı xorasının əsas əlaməti hansıdır?391

392


Meqakolon termini hansı patomorfoloji halı əks edir?

393


Fibroz displaziya nədir ?

394


Hansı dişlərdən inkişaf edən bəd xassəli şişdir ?

395


Rentgen şüalarının hansı xassələri var ?

396


Rentgen şüalarının hansı xassələri var ?

397


Rentgen şüalarının hansı xassələri var ?

398


Rentgen şüalarının hansı xassələri var ?

399


Rentgen lentinin  dişlərə münasibətinə görə hansı növ rentgenoqrafik 

metodlar ayırd edilir ?

400

Sialoqrafiya nədir?401

Telerentgenoqrafiya nədir ?

402

Radiovizioqraf nədir ?403

Tomoqrafiya nədir ?

404

Termoqrafiya  nədir  ?405

Maqnit-rezonans tomoqrafiyasına əks göstəriş:

406

Döş qəfəsi üzvlərinin müayinəsi başlayır:407

Döş qəfəsi üzvlərinin həqiqi  ölçülərini təyin etmək üçün istifadə olunan 

üsul hansıdır ?

408


Divararalığının kontrastlaşdırılmış rentgenoloji müayinə üsulu hansıdır ?

409


Kəskin bronxit zamanı rentgenoloji müayinədə müşahidə olunur :

410


Laringit hansı dozada şüalanma zamanı əmələ gəlir ?

411


Radioepitelit hansı dozada şüalanma  zamanı əmələ gəlir ?

412


Dəridə eritema hansı dozada  şüalanma zamanı əmələ gəlir ?

413


Quru epidermit hansı dozada şüalanma zamanı əmələ gəlir ?

414


Ezofagit hansı dozada şüalanma zamanı inkişaf edir ?

415


Radiumun yarımparçalanma dövrü nə qədərdir ?

416


Co-ın yarımparçalanma dövrü nə qədərdir ?

417


Iridiumun yarımparçalanma dövrü nə qədərdir ?

418


Sümük iliyinin şüa zədələnmə və fəsadları hansı dozada yaranır ? 

419


Onurğa beyni və baş beyin hansı dozada şüalanmanı fəsadsız keçirir ?

420


Hansı dozada şüalanma zamanı gözdə katarakt inkişaf edir ?

421


#VALUE!

422


Hansı dozada  şüalanma zamanı yumurtalıqda davamlı amenoreya inkişaf 

423


Hansı dozada şüalanma zamanı davamlı oliqospermiya inkişaf edir ?

424


Şüa müalicəsinin daha uzaq fəsadları hansılardır ?

425


Mutagenez nədir ?

426


Teratogenez nədir  ?

427


Karsinogenez  nədir ?

428


Potensial letal zədələnmə nədir ?

429


Letal zədələnmə nədir ?

430


Subletal zədələnmə nədir ?

431


Zədələnmədən tamamilə bərpa olunmayan hüceyrələr  :

432


 Yüksək bərpa xüsusiyyətinə malik hüceyrələr :

433

Olduqca yüksək bərpa xüsusiyyətinə malik hüceyrələr :

434

Orta bərpa xüsusiyyətinə malik hüceyrələr:435

Alveolyar çıxıntı şişlərinin şüa müalicəsi neçə sahədən aparılır ?

436

Alveolyar çıxıntı şişlərinin şüa müalicəsi hansı metodla aparılır ?437

Şiş  xəstəliklərinin müalicəsində öz fiziki xüsusiyyətlərinə, bioloji təsirinə,  

438

Kontakt şüa müalicəsi dedikdə nə başa düşülür ?                                                                                                                                                                               439

Şiş  xəstəliklərinin müalicəsində öz fiziki xüsusiyyətlərinə, bioloji təsirinə,  

440

Kontakt şüa müalicəsi dedikdə nə başa düşülür ?                                                                                                                                                                               441

Şüa terapiyasına mütləq əks göstərişdir ?

442

Radioepitelit nədir?443

Boşluqdaxili şüa terapiyası hansı şişlərdə istifadə olunur ?                                                                                                      

444

 İnkişaf etmə vaxtına görə hansı şüa reaksiyalarını ayırd edirlər?445

#VALUE!


446

Applikasiya  metodu nədir ?

447

Qalxanvari vəz şişlərinin şüa müalicəsində cəmi doza nə qədərdir ?448

Ümumi şüa reaksiyalara hansılar aiddirlər?

449

Bekkerel beynəlxalq sistemdə hansı vahiddir?450

Baş beyin şişlərinin şüalanması neçə sahədən aparılır ?

451

Şişin tam reqressiyasının əldə olunması üçün aparılan şüa müalicəsi aşağıdakılardan hansıdır?

452


Qrey beynəlxalq sistemdə hansı vahiddir?

453


Distansion və boşluq- toxumadaxili-orqandaxili şüalanmadan birlikdə 

istifadə edilməsi şüa müalicəsinin hansı növünə aiddir?

454

Aşağıdakı hansı radioaktiv maddənin yarımparçalanma dövrü 5,3 ildir?                                                                                          455

Anastomozitlərdə şüa müalicəsi taktikası :

456

Şüalanmanın iki üsülu istifadə olunmaqla aparılan şüa müalicəsi necə adlanır?

457


Aşağıdakılardan hansı halda şüa müalicəsini aparmaq olmaz ?

458


Limfa sistemi tərəfindən radiasion dəyişiklikləri nə vaxt müşahidə edilir?

459


İonlaşdırıcı şüaların təsirindən müxtəlif toxuma və orqalarda inkişaf edən 

dəyişikliklər hansıdır?

460

Ekspozisiya dozasının köhnə anoloji vahidi hansıdır ?461

Palliativ  şüa müalicəsinin aparılmasında məqsəd nədir ?

462

Orqanizmin ümumi neçə Qr dozada şüalanması zamanı letal 463

Limfoskleroz hansı dozada şüalanma zamanı müşahidə olunur ?

464

Simptomatik şüa müalicəsi hansı  məqsədlə aparılır ?465

Selikli qişalarda inkişaf edən şüa reaksiyaları hansılardır ?

466

 Kvant şüalanması təbiətcə necə şüalardır?467

Alveolyar çıxıntı şişlərinin şüa müalicəsində distansion şüa müalicəsi 

hansı doza ilə başlanılır ?

468


Ağciyərlərdə inkişaf edən şüa reaksiyaları zamanı 2-3 ay sonra :

469


Orqandaxili şüa müalicəsi hansı lokalizasiyalı şişlərdə istifadə olunur ?

470


Distansion şüa müalicəsinin hansı növləri var ?

471


Distansiyalı şüalanmanın mənbəyi yerləşir?

472


Şüa terapiyasının metodlarına aid deyil?

473


Sümüklərin şüa zədələnmələrinə aiddir : 

474


Limfa sistemi tərəfindən baş verən radioloji dəyişiklik hansıdır ?

475


Şişin operabelni olmasını əldə etmək üçün aparılan şüa müalicəsi 

aşağıdakılardan hansıdır?

476

Daxili şüa müalicəsi nədir ?477

Epidermit  nədir?

478

Şüa müalicəsinə əks göstəriş hansıdır ?479

Hansı halda şüa müalicəsi aparmaq olmaz ?

480

Şüa müalicəsinə əks göstərişlər hansılardır ?481

Şəkərli diabet zamanı şüa müalicəsi hansı dozada aparılır ?

482

Ağciyərin aktiv vərəmi zamanı hansı doza şüalanmadan istifadə olunur ?483

Şüa malicəsinə əks göstərişlər :

484

Şüa müalicəsi hansı hallarda aparılmır ?485

Klinik əlamətlərin xarakterinə görə şüa reaksiya və fəsadları neçə cür olur 

?

486


İnkişaf etmə vaxtına görə şüa reaksiya və fəsadları neçə cür olur?

487


İonlaşdırıcı şüaların təsirindən müxtəlif orqan və toxumalarda inkişaf edən 

funksiya orqanik dəyişikliklər neçə qrupa bölünür ?

488

Yerli şüa reaksiyalarına aiddir:489

Yerli şüa reaksiyalarına aiddir:

490

Yerli şüa reaksiyalarına aiddir :491

Yerli şüa reaksiyalarına aiddir :

492

Ümumi şüa reaksiyalarına aiddir :493

Ümumi şüa reaksiyalarına aiddir :

494

Ümumi şüa reaksiyaları  :495

Çənə sınıqlarının  rentgenoloji müayinəsində görmək olar:

496

Çənənin iltihabi xəstəliklərində rentgenoloji simptomlar nə zaman təzahür edir ?

497


Hansı orqan və toxuma daha radiohəssasdır ?

498


Ən aşağı radiohəssaslığa malik toxuma hansıdır ?

499


Hansı toxumanın radiohəssaslığı nisbi aşağıdır?

500


Orta həssaslığa malik toxuma hansıdır ?

501


Radioterapiyadan 10 il və ondan sonrakı dövrdə ikinci onkoloji xəstəliklərin 

502


Qonadları şüalanmış valideynlərin uşaqlarında müxtəlif anomaliyalar, 

dölün inkişafdan dayanması və s. təhlükəsi nədir?

503

Hamiləliyin birinci 3 ayı müddətində şüa müalicəsi aparıldıqda döldə anomaliyaların inkişafı təhlükəsi olur. Gec dövrdə şüalanma isə dölün fiziki 

və əqli inkişafına təsir edir- bu hansı şüa fəsadlarına aiddir ?

504

Statik və dinamik şüalanma hansı metoda aiddir ?505

Qaraciyər sistlərinin müayinəsində əhəmiyyətli metodlar hansılardır ?

506

Uroqrafik müayinənin çatışmayan cəhətləri ?507

Uroqrafiyaya əks göstərişlər :

508

Qaraciyər qan dövranını öyrənməyə imkan verən metod hansıdır ?509

Mədə xərçəngi zamanı mühüm rentgenoloji əlamətlər hansılardır ?

510

Bütün dişlərin makrodentiyası hansı xəstəliyin əlaməti hesab olunur ?511

Ankiloz nədir ?

512

Rentgenoloji olaraq xroniki perisementitlər hansı dövrlərə bölünür ?513

Hansı dişlərdən inkişaf edən xoşxassəli şişdir ?

514

Hansı dişlərdən inkişaf edən bəd xassəli şişdir ?515

Hansı dişlərdən inkişaf edən xoşxassəli şişdir ?

516

Hansı dişlərdən inkişaf edən xoşxassəli şişdir ?                                       517

Hansı dişlərdən inkişaf edən bəd xassəli şişdir ?

518

Hansı dişlərdən inkişaf edən bəd xassəli şişdir ?519

Fibroz displaziya nədir ?

520

Venadaxili uroqrafiya  nəyə əsaslanır ?521

Radionuklid müayinədə işlədilən radioaktiv maddənin hansı xassəsi 

xüsusilə vacibdir ?

522


Damarların vəziyyətini öyrənmək üçün hansı kontrastlı müayinə üsulundan 

istifadə olunur ?

523

Pnevmoqrafiya nədir ?524

Ektodermal displaziya zamanı hansı diş anomaliyası müşahidə olunur ?

525

Ortopantomoqramma  hansı anatomik nahiyyələri daha yaxşı vizuallaşdırır 526

Rentgenoqrafiya nədir ?

527

Rentgenoskopiyanın əsas üstünlüyü nədən ibarətdir ?528

Çənə osteomielitinin əsas rentgen əlamətlərinə nə aiddir? 

529

Maqnit rezonans tomoqrafiya müayinəsi hansı xəstəliklərin müayinəsində 530

 Rentgen lentinin ağız boşluğunun daxilində yerləşməsi ilə aparılan 

müayinə hansıdır ?

531


Distansiyon rentgenoterapiyaya göstəriş:

532


Həzm traktının müayinəsində hansı kontrast maddə tədbiq olunur ?

533


Hansı metod stomatoloji müayinələrə aiddir ?

534


Dişlərdəki hansı proses rentgenoqramda çoxkameralı sistlər şəklində 

535


Tənəffüs sistemi xəstəliklərində istifadə olunan əsas müayinə metodu 

536


Xarici şüa müalicəsi necə adlanır ?

537


Qaraciyər və öd yollarının müayinəsində hansı metod esas seçimdir ?

538


Hansı metod stomatoloji müayinələrə aiddir ?

539


Dentin rentgenoqramda necə görünür ?

540


Hansı angioqrafiyanın növüdür ?

541


Rentgenoqramda ən tünd kölgəliyi dişin hansı hissəsi verir?

542


Ultrasəs müayinəsində kontaktın yaxşılaşdırılması üçün əsasən nədən 

istifadə olunur ?

543

Nə üçün dişlərin müayinə metodlarından biri “ağızdaxili” metod adlanır ?544

Rentgen lentinin ağız boşluğunun xaricində yerləşməsi ilə aparılan metod 

hansıdır ?

545


Dişləm rentgenoqrafiya dişin hansı hissələrini vizuallaşdırır ?

546


Hansı nahiyyə rentgenoqramda kölgəlik verir ?

547


Tüpürcək vəzilərinin müayinəsi necə adlanır ?

549


Hansı xəstəlikdə sialoqrafiya aparmaq məsləhətdir ?

550


Burunətrafı ciblərin rentgen müayinəsi hansıdır ?

551


Dişlərin olmaması ilə təzahür edən anomaliya hansıdır ?

552


Adentiya hansı xəstəlikdə rast gəlinir ?

553


Kariesin rentgenoqramda görünüşü :

554


Diş kökü sementinin alveolun sümük toxuması ilə birləşməsi şəklində 

təzahür edən anomaliya hansıdır ?

555

 Diş sınıqlarının əsas rentgenoloji əlamətləri hansılardır ?556

Dişətrafı sistlərin hansı formaları var ?

557

Follikulyar sistlərin iltihabının rentgenoloji əlaməti hansıdır ?558

559


Fibroz displaziyanın rentgenoloji əlamətləri hansılardır ?

560


Osteogen sarkomanın rentgenoloji simptomu hansıdır ?

561


Dişləm rentgenoqrafiya hansı müayinəyə daxildir ?

562


Karies nədir ?

563


Hansı müayinə qan damarlarının qızıl standartıdır ?

564


Venadaxili xolangio xolesistoqrafiya nədir ?


Yüklə 120,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə