MÜƏLLİf haqqinda bir neçƏ SÖZYüklə 0,94 Mb.
səhifə12/14
tarix06.05.2017
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
31 - O, Əbu Amr Məhəmməd ibn Ömər ibn Əbdüləziz Kəşşidir. Dördüncü əsr şiə alimlərindəndir. Onun həyətinin şiələrin oylağı olduğunu göstərirlər.

32 - "ər-Rical" kitabının müqəddiməsinə bax.

33 - "Rical əl-Kəşşi", səh. 101, Iraq, Kərbəladakı "əl-Ələmi" müəssisəsinin çapı.

34 - Maməqaninin "Tənqih əl-məqal" kitabı; 2-ci cild, səh.184, Tehran çapı.

35 - O, Əbu Məhəmməd Həsən ibn Musa Növbəxtidir. Hicrətin üçüncü əsrində onların ən görkəmli şəxsiyyətlərindəndir. Ravilərin təsnifatına dair bütün şiə kitablarında onun bioqrafiyası verilir. Onlardan hər biri onu nüfuzlu bir adam sayır və ona dua edir.

36 - Nəcaşinin "əl-Fihrist" (“Adlar göstəricisi”) kitabı, səh.47, Hindistan çapı, 1317 h.

37 - Tusinin "əl-Fihrist" kitabı, səh.97, Hindistan çapı, 1835-ci il.

38 - Tüstərinin "Məcalis əl-möminin" kitabı, səh.177, Iran çapı. Kitabın müqəddiməsindən götürülmüşdür.

39 - Ey Safi, gördünmü, Əlinin Rəsulullah səlləllahü əleyhi və səlləmin əshabələrinə və onun üç silahdaşına — Siddiqə, Faruqa və Zünnureynə məhəbbəti nə qədər güclüdür! O hətta onları ləkələyən bir adamı öldürmək istəyir. Bundan sonra demək olarmı ki, şiələrin arasında elə adamlar var ki, "Əshabələrdən bəzilərini təhqir edir, öz cihadları baxımından bunda heç bir pis cəhət görmürdülər. Məgər bu, şiələrlə Sünnə əhlinin bir-birinin səsinə səs verməsinə mane ola bilər?” Bəli, ola bilər, ey Safi! Bu bizim bir-birimizə yaxınlaşmağımıza və bir-birimizin səsinə səs verməyimizə mane olur. Məgər siz Əliyə, onun övladlarına (Allah eləməmiş) kafir deyənin, onlara ləkə vuranın səsinə səs verib ona yaxınlaşarsınız? Düzünü danış, Safi! Ey Allahın qulları! Kim kimin ardınca gedir-getsin, ədalət ədalətdir. Siz Müaviyəyə (Allah ondan razı olsun!) və onun oğluna Əliyə və Hüseynə (Allah onların hər ikisindən razı olsun!) müxalif olduqları üçün kafir deyirsiniz. Allahın buna icazəsi olmadığı halda, adamları necə kafir və əxlaqsız adlandırmaq olar?

40 - Növbəxtinin "Firəq əş-şiə" kitabı, səh.43 və 44; Iraq, Nəcəfdəki "əl-Mətbəə əl-Heydəriyyə" nəşriyyatının çapı, 1379 h. - 1959 m.

41 - Farsca "Rövzət əs-səfa" adlı şiə tarixi, 2-ci cild, səh.292, Iran çapı.

42 - ən-Nəsr surəsi.

43 - "Tövq əl-həmamə fi məbahis əl-imamə". Misal Şeyx Mahmud Alusinin "ət-Töhfə" kitabından götürülmüşdür (səh.16). Misir çapı, 1387 h.

44 - “Rical əl-Kəşşi", səh.100.

45 - "Rical əl-Kəşşi", səh.101.

46 - Təbərinin "Tarix əl-müluk və əl-üməm" kitabı, 5-ci cild, səh.90. Misir çapı.

47 - Bax: "Tarix ət-Təbəri", 5-ci cild, səh.66. Misir çapı. Bu faktları digər tarixçilər də qeyd etmişlər.

48 - "Rical əl-Kəşşi", səh.60 və 61.

49 - "Rical əl-Kəşşi", səh.61.

50 - Həmçinin, səh.61, Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin bioqrafiyasının altında.

51 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir (hədis alimlərinin, xüsusilə Buxari və Müslimin haqqında həmfikir olduqları hədislərə aid ifadədir — tərc.).

52 - "Rical əl-Kəşşi", səh.20. Salman Farsinin bioqrafiyası.

53 - "Rical əl-Kəşşi", səh.40. Bilalın və Süheybin bioqrafiyaları.

54 - "Rical əl-Kəşşi", səh.61.

55 - Ibn Babveyh Qümmi, "Kitab əl-xisal", səh.81, Tehran çapı.

56 - Bu təfsir haqqında onlar belə deyirlər: "O, Əhl əl-Beytlə əlaqədar nazil olmuş ayələrin üzündən maskanı çıxaran ilk təfsirlərdəndir. Bu təfsir çox təfsirlərin köküdür və həqiqətən iki doğruçunun (Cəfərin və Baqirin) təfsiridir. Onun müəllifi həqiqətən imam Əskərinin zamanında olmuşdur və s. və i.a. Bax: həmin təfsirin müqəddiməsi, səh.19.

57 - "Təfsir əl-Qümmi", səh.113, 2-ci cild, Iraq, Nəcəf mətbəəsinin nəşri, 1386 h.

58 - Həmçinin, səh.214, 1-ci cild, müqayisə üçün bax: Quran - 6/112 (tərc.).

59 - "Məqbuli-Quran əş-şii", urdu dilində, səh.281, Hindistan çapı.

60 - "Təfsir əl-Qümmi", 2-ci cild, səh.86. Müqayisə üçün bax: Quran: 22/52 (tərc.).

61 - "Təfsir əl-Qümmi", 1-ci cild, səh.164. Müqayisə üçün bax: 5/13 və 43/28 (tərc.).

62 - "Təfsir əl-Qümmi", 1-ci cild, səh.383, 384.

63 - "Rical əl-Kəşşi", səh.179, 180.

64 - "Rical əl-Kəşşi", səh.180. Kümeyt ibn Zeyd Əsədinin bioqrafiyasının başlığında.

65 - "Rical əl-Kəşşi", səh.33, 34, müqayisə et: 49/17 (tərc.)

66 - "Rical əl-Kəşşi", səh.34.

67 - "Təfsir əl-Qümmi", 1-ci cild, səh.109, müqayisə üçün bax: 3/106 (tərc.)

68 - "Rical əl-Kəşşi", səh.142, 143.

69 - Küleyninin "Kitab ər-Rövzə" əsəri, səh.59. Iran çapı. Müqayisə üçün bax: 4/137 (tərc.)

70 - "Əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-hüccə" hissəsi, 1-ci cild, səh.420, Iran çapı. Müqayisə üçün bax: 3/90 (tərc.).

71 - Safinin "Şərh əl-Kafi" əsəri, fars dilində, Iran çapı.

72 - "Rical əl-Kəşşi", səh.53. Abdullah ibn Abbasın bioqrafiyası başlığı altında.

73 - "Rical əl-Kəşşi", səh.54.

74 - Molla Bağır Məclisi, "Həyat əl-qülub", 2-ci cild, səh.756. Hindistan çapı.

75 - "Rical əl-Kəşşi", səh.57, 58.

76 - "Rical əl-Kəşşi", səh.52.

77 - "Təfsir əl-Qümmi", 2-ci cild, səh.158, 159.

78 - "Rical əl-Kəşşi", səh.41.

79 - Bu hədisi Tirmizi və Əhməd (öz "Müsnəd"ində) rəvayət etmişlər.

80 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir.

81 - "Təfsir əl-Qümmi", 1-ci cild, səh.220, müqayisə üçün bax: 7/40 (tərc.)

82 - "Rical əl-Kəşşi", səh.46.

83 - "Rical əl-Kəşşi", səh.55, 56, 57.

84 - Təbərsinin "əl-Ihticac" əsəri, səh.82, Iran çapı, 1302 h.

85 - "Rical əl-Kəşşi", səh.12, 13.

86 - "Rical əl-Kəşşi", səh.13.

87 - "Rical əl-Kəşşi", səh.15.

88 - "Nəhc əl-bəlağə", səh.448, Beyrut çapı.

89 - "Nəhc əl-bəlağə", səh.323.

90 - ən-Nur surəsi, 55-ci ayə.

91 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir.

92 - Müslim rəvayət etmişdir.

93 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

94 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

95 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir.

96 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

97 - Tirmizi və Ibn Macə Əlidən (Allah ondan razı olsun!) rəvayət etmişlər.

98 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

99 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

100 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

101 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir.

102 - Əhməd rəvayət etmişdir.

103 - Əbu Davud rəvayət etmişdir.

104 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

105 - Tirmizi rəvayət etmişdir.

106 - Razılaşma ilə qəbul olunmuş hədisdir.

107 - Buxari rəvayət etmişdir.

108 - Doktor Braun. "Iran ədəbiyyatı tarixi", 1-ci cild, səh.217, Hindistan çapı, urdu dilinə tərcümə.

109 - Yenə də bax: ingilis şərqşünası Braunun "Iran ədəbiyyatı tarixi", 4-cü cild, səh.49.

110 - "Iran ədəbiyyatı tarixi", 1-ci cild, səh.215, Hindistan çapı.

111 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Islamın dayaqları" fəsli. 2-ci cild, səh.20, Iran çapı.

112 - “əl-Kafi fi əl-üsul", 2-ci cild, səh.18, Iran çapı.

113 - "əl-Kafi fi əl-üsul", 2-ci cild, səh.18, Iran çapı.

114 - "Bəsair əd-dərəcat", 9-cu fəsil, 2-ci cild, Tehran çapı. Həmçinin Küleyninin "əl-Kafi" əsərinin "Kitab əl-hüccə" fəsli, 1-ci cild, səh.438, Iran çapı.

115 - "Bəsair əd-dərəcat", 2-ci cild, səh.10, Tehran çapı.

116 - "əl-Kafi"nin "Kitab əl-hüccə" fəsli, 1-ci cild, səh.438, Iran çapı.

117 - "Bəsair əd-dəracat", 9-cu fəsil, 2-ci cild, Iran çapı.

118 - "Təfsir əl-Qümmi", 1-ci cild səh.106, Iraq çapı. Müqayisə üçün bax: 3/81 (tərc.)

119 - "Firəq əş-şiə", səh.44.

120 - "Rical əl-Kəşşi", səh.101.

121 - “Rical əl-Kəşşi”, səh.143.

122 - “Təfsir əl-Qümmi”, 1-ci cild, səh.143.

123 - "Rical əl-Kəşşi", səh.246.

124 - Yunis surəsi, 9-cu ayə.

125 - əl-Bəqərə surəsi, 218-ci ayə.

126 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Tövhid kitabı", "Yeni fikir" fəsli, 1-ci cild, səh.147, Iran çapı.

127 - Həmçinin "Kitab əl-hüccə", 1-ci cild, səh.327.

128 - Növbəxti, "Firəq əş-şiə", səh.84, Nəcəf çapı.

129 - Taha surəsi, 52-ci ayə.

130 - əl-Həşr surəsi, 22-ci ayə.

131 - ət-Təhrim surəsi, 12-ci ayə.

132 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-hüccə", 1-ci cild, səh.283, Hindistan çapı.

133 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-hüccə", 1-ci cild, səh.258, Iran çapı.

134 - Ey Safi! Bundan sonra da deyəcəksən ki, Xətib şiələrə iftira atıb onların öz imamlarının qeybi bilmələrini sübut etdiklərini deyir? Görəsən, böhtançı kimdir? Sən, yoxsa Xətib? Insaflı və ədalətli ol! De görüm Xətibin bu sözü doğru deyildimi ki, "şiələr öz on iki imamları barədə imamların özlərinin öz barələrində iddia etmədiklərini iddia edib deyirlər ki, imamlar qeybi bilirlər və onlar bəşəriyyətin fövqündədirlər”. Küleyni həm də on iki imama xüsusi epitetlər və vəsflər edib onları insan səviyyəsindən bütpərəstlik dövründəki yunan məbudları səviyyəsinə qaldırmışdır. — "Əl-xütut əl-ərizə", səh.15, 6-cı nəşr.

135 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-Hüccə", səh.285, Iran çapı.

136 - Həmçinin 1-ci cild, səh.196, 197. Iran çapı.

137 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-Hüccə" 1-ci cild, səh.223. Iran çapı.

138 - Yəni "kimlərin öləndən sonra bu dünyaya qayıdacaqlarını". Bunu şiələrin "əl-Kafi"sinə haşiyə yazmış Əli Əkbər Qəffari belə təfsir etmişdir.

139 - "əl-Kafi fi əl-üsul", 1-ci cild səh.198, Iran çapı.

140 - ən-Nəml surəsi, 65-ci ayə.

141 - əl-Ənam surəsi, 59-cu ayə.

142 - əl-Ənam surəsi, 50-ci ayə.

143 - əl-Əraf surəsi, 188-ci ayə.

144 - Loğman surəsi, 34-cü ayə.

145 - ət-Tövbə surəsi, 101-ci ayə.

146 - ət-Tövbə surəsi, 42-ci ayə.

147 - "əl-Kafi fi əl-üsul", 1-ci cild səh.261, Iran çapı.

148 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Imamlar hər şeyi bilirlər və onlardan heç nə gizli deyil" fəsli, 1-ci cild səh.261, Iran çapı.

149 - "Bəsair əd-dərəcat", 7-ci fəsil, 5-ci cild, Iran çapı.

150 - Həmçinin 16-cı fəsil, 8-ci cild.

151 - Həmçinin 16-cı fəsil, 5-ci cild.

152 - "əl-Ənvar ən-Nemaniyyə", Seyid Nemətulla Cəzairi.

153 - "Bəsair əl-ənvar", "Kitab əş-şəhadə" fəsli, 5-ci cild səh.511, Iran çapı.

154 - O, beşinci əsr şiə əyanlarından olub, Müfid ləqəbli Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Neman ibn Əbdüssəlam Bağdadidir.

155 - Müfidin "əl-Əmali" kitabı, 3-cü fəsil səh.21. Heydəriyyə mətbəəsindəki üçüncü nəşri, Nəcəf, Iraq.

156 - Şeyx Müfidin "əl-Əmali" əsəri, 2-ci fəsil səh.15-16, Nəcəf çapı.

157 - "əl-Kafi fi əl-üsul", 1-ci cild səh.409, Iran çapı.

158 - Yenə orada.

159 - Yenə orada.

160 - Seyid Nemətulla Cəzairi. "əl-Ənvar ən-Nemaniyyə".

161 - Müqayisə üçün bax: 9/30 (tərc.)

162 - əl-Həcər surəsi, 9-cu ayə.

163 - əl-Qiyamə surəsi, 17, 18, 19-cu ayələr.

164 - əs-Səcdə surəsi, 42-ci ayə.

165 - Şeyx Seyid Mühibbəddin Xətib özünün "Əl-xütut əl-ərizə" risaləsində belə deyərkən haqlı idi: "Onlar bizim üçün və onlar üçün yaxınlaşmaq və birləşməkdən ötrü birləşdirici bir mənbə olmalı Qurana belə etiqad etmirlər". O, sonra 9-cu səhifədən 16-cı səhifəyədək şiələrin bizim və ümumiyyətlə, insanların əlində olan Qurana inanmadıqlarına, onu təhrif olunmuş, dəyişilmiş və naqis hesab etdiklərinə dair bəzi misallar gətir-mişdir.

Lütfulla Safi özünün "Məə əl-Xətib fi xütutihi əl-ərizə" kitabında 48-ci səhifədən 82-ci səhifəyədək ona (Xətibə) hay-küy və qətiyyətlə rədd cavabı verir və şiələrin Quranın təhrif olunması və dəyişdirilməsi etiqadında olduqlarını heç bir dəlilə və sübuta əsaslanmadan inkar edir.

Lakin birincisi, şiə şeyxi Lütfulla Safi Quranın təhrif olunmasını və dəyişdirilməsini söyləyən şiə mətnlərindən Xətibin qeyd etdiyi mətnləri inkar edə bilmir. O həmçinin nəin-ki Hacc Mirzə Hüseyn ibn Məhəmməd Təqi Nuri Təbərsinin kitabını, onun şiələr arasında məqamını və şan-şöhrətini inkar edə bilir, əksinə, onun hədis elmində məharətini və şiələr arasında yüksək məqamını etiraf edir.

Ikincisi, Safinin özü Quranda təhriflərin olmasına dair şiə etiqadının etirafından ibarət kitabında bəzi bu qəbildən olan ibarələr işlədir.

Üçüncüsü, şiə şeyxi, nəhayət, belə bir qərara gəlir ki, bu kimi mövzuları qurdalamaq olmaz, çünki bu şərqşünasların əlinə müsəlmanlara qarşı elə bir silah verər ki, müsəlmanların hifz olunduğunu və qorunduğunu iddia etdikləri Quran da Tövrat və Incil kimi ixtilafa səbəb olar. Onun bu sözü isə öz cinayətini başa düşmək və etiraf etməkdən başqa bir şey deyil.

Dördüncüsü, Safi Xətibdən fərqli olaraq Quran haqqında öz bəhsində onların məsum saydıqları on iki imam haqqında heç bir rəvayət misal gətirmir ki, bu da onların Quranda təhriflərin olmamasına inandıqlarına sübut və bunun təsdiqidir. Xətib isə öz bəhsində imamların ikisi haqqında Quranda dəyi-şiklik və təhriflər oluduğunu bəyan edən rəvayətləri misal gətirir. Budur, ey Safi! Biz sizin öz kitablarınızdan buna dair çoxlu hədislər və ravayətlər misal gətiririk. Elə hədislər və rəvayətlər ki, şiələrin Quran haqqında etiqadlarının rəhmətlik Xətibin qeyd etdiyi kimi olduğuna şübhə yeri qoymur. Siz onu yalnız öz məzhəbinizi gizli saxlamaq və müsəlmanları aldatmaqla inkar edə bilərsiniz.166 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Quranın üstünlükləri" kitabı, "Nadir hədislər" fəsli, səh.634, 2-ci cild, Tehran çapı, 1381 h.

167 - Təbərsinin "Məcmə əl-Bəyan" təfsiri, 2-ci cild, səh.406, Tehran çapı, 1374 h.

168 - "əl-Kafi fi əl-üsul"dan "Kitab əl-hüccə"nin "Lövhə, Cifr, Camiə və Fatimə Müshəfi haqqında" fəsli, səh.239, 240, 241. 1-ci cild, Tehran çapı.

169 - "Bəsair əd-dəracat", 2-ci hissə 17-ci fəsil, Iran çapı, 1285 h.

170 - “əl-Kafi”, "Kitab ər-rövzə" fəsli, səh.125, 8-ci cild, Tehran çapı və səh.61, Hindistan çapı.

171 - “əl-Kafi”, "Kitab ər-rövzə" fəsli, səh.50, 8-ci cild, Tehran çapı və səh.21, Hindistan çapı.

172 - Ibn Babveyh Qümminin "əl-Xisal" kitabı, səh.83, Tehran çapı, 1302 h.

173 - Mühsin Kaşinin "əs-Safi" adlı təfsiri, altıncı nəşrə müqəddimə, səh.10, Tehran çapı.

174 - Təbərsinin "əl-Ihticac" kitabı, səh.76, 77, Iran çapı, 1302 h.

175 - "əl-Kafi fi əl üsul", "Fəzl əl-Quran" kitabı, səh.631, 2-ci cild, Tehran çapı və səh.62, Hindistan çapı. Müqayisə üçün bax: 98/1 (tərc.)

176 - Meysəm Bəhrani. “Şərh “Nəhc əl-bəlağə”, səh.1, 11-ci cild, Tehran çapı.

177 - Seyid Nemətulla Cəzairi. "əl-Ənvar ən-Neməniyyə fi bə-yan mərifət ən-nəşə əl-insaniyyə".

178 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-hüccə", "Imamlardan baş-qa heç kəs bütün Quranı toplamamışdır" fəsli, səh.228, 1-ci cild, Tehran çapı.

179 - “əl-Kafi fi əl-üsul”, səh.633, 2-ci cild, Tehran çapı.

180 - Təbərsi. “əl-Ihticac”, müqəddimə.

181 - "əl-Ihticac əla əhl əl-licac", səh.223, Iran çapı, 1302 h.

182 - "əl-Kafi fi əl-üsul"dakı "Quran nazil edildiyi kimi göyə qaldırıla da bilər" fəsli, səh.619, 2-ci cild, Tehran çapı; səh.664, Hindistan çapı.

183 - Cəzairi. "əl-Ənvar", müqəddimə.

184 - Cəzairi. "əl-Ənvar".

185 - Nuri Təbərsinin "Fəsl əl-xitab fi isbat təhrif kitab Rəbb əl-ərbab" kitabı, səh.227, Iran çapı, 1298 h.

186 - "Fəsl əl-xitab fi isbat təhrif kitab Rəbb əl-ərbab" kitabı, səh.30.

187 - "Təfsir əs-Safi", 6-cı nəşrə müqəddimə.

188 - "Təfsir əl-Qümmi" kitabının müqəddiməsi, səh.5, 1-ci cild; Nəcəf çapı, 1386 h.

189 - Seyyid Teyyib Musəvinin "Təfsir əl-Qümmi"yə müqəddiməsi, səh.23, 24.

190 - əl-Bəqərə surəsi, 1-ci ayə.

191 - Səcdə surəsi, 42-ci ayə.

192 - əl-Həcər surəsi, 9-cu ayə.

193 - əl-Qiyamə surəsi, 17-19-cu ayələr.

194 - Hud surəsi, 1-ci ayə.

195 - əl-Maidə surəsi, 67-ci ayə.

196 - ət-Təkbir surəsi, 24-cu ayə.

197 - əl-Isra surəsi, 106-cı ayə.

198 - Ali-Imran surəsi, 13-cü ayə.

199 - Məhəmməd surəsi, 24-cü ayə.

200 - əl-Isra surəsi, 9-cu ayə.

201 - "Təfsir əl-Qümmi", səh.84, 1-ci cild, "Ayət əl-Kürsi"nin altında. Müqayisə et: 2/255 (tərc.)

202 - "Təfsir əl-Qümmi", səh.360, 1-ci cild. Bunun bənzəri Əyyaşi və Safinin təfsirlərində var.

203 - "Lisan əl-ərəb", səh.614, 615, 1-ci cild. Beyrut çapı, 1967.

204 - "Təfsir əl-Qümmi", səh.117, əl-Furqan surəsi.

205 - "əl-Ihticac" səh.119 və "əs-Safi" səh.11; müqayisə et: 4/3 (tərc.)

206 - “əl-Kafi”nin "əl-Hüccə" hissəsi, səh.414, 1-ci cild, Tehran çapı.

207 - "Təfsir əs-Safi", "Ya eyyüha ən-nəbi..." ayəsinin altında, səh.214, 1-ci cild, Tehran çapı.

208 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl-hüccə"nin "Vilayət haq-qında nazil olmuşlara dair əhvalatlar və çıxarışlar" fəsli səh.416, 1-ci cild, Tehran çapı. Müqayisə et: 20/115 (tərc.)

209 - "Təfsir əl-Qümmi", səh.389, 1-ci cild. Bu rəvayəti Kaşi də "Təfsir əs-Safi"də “əl-Kafi”dən iqtibas etmişdir. Abzasdakı ayəni müqayisə etmək üçün bax: 16/92 (tərc.)

210 - “əl-Kafi”dən "Kitab əl-hüccə", "Imamlara itaət etməyin fərz olması" fəsli, səh.186, 1-ci cild, Tehran çapı.

211 - “əl-Kafi”dən "Kitab əl-hüccə", səh.187, 1-ci cild, Tehran çapı.

212 - “əl-Kafi”dən "Kitab əl-hüccə" fəsli, "Imamı tanımaq" fəsli, səh.181, 1-ci cild, Tehran çapı.

213 - "əl-Kafi fi əl-üsul", "Kitab əl iman və əl-küfr" hissəsi, "Islamın dayaqları" fəsli, səh.18, 2-ci cild, Tehran çapı və səh.369, Hindistan çapı.

214 - "əl-Kafi fi əl-üsul", səh.18, 2-ci cild, Tehran çapı və səh.368, 1-ci cild, Hindistan çapı.

215 - "Bəsair əd-dərəcat", 9-cu fəsil, 2-ci cild, Tehran çapı, 1285 h.

216 - Səfanın "Bəsair əd-dərəcat" əsəri, 10-cu fəsil, 2-ci cild, Iran çapı.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə