MÜƏLLİf haqqinda bir neçƏ SÖZYüklə 0,94 Mb.
səhifə6/14
tarix06.05.2017
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BUNA MİSALLAR
Məsələn, Məhəmməd ibn Yəqub Küleyni Cabirdən Əbu Cəfər əleyhissəlam haqqında belə rəvayət edir: "Mən ona dedim: — Əli ibn Əbu Talib nə üçün əmir-əlmöminin adlandırılmışdır? O dedi: — Onu Allah belə adlandırmış, Öz Kitabında da belə nazil etmiş-dir: “O zaman ki, sənin Rəbbin Adəm övladının bellə-rindən gələn zürriyyətlərini onların öz-özlərinə şahid etmiş və demişdir: — Məgər mən sizin Rəbbi-niz, Məhəmməd mənim Rəsulum, Əli əmirəlmöminin deyil?".222

Hamı bilir ki, "Məhəmməd mənim Rəsulum, Əli — əmirəlmöminindir" aləmlərin Rəbbinin Kəlamından deyil. Şiələr yalandan bu iftiranı Allahın adından uydururlar ki, öz saxta, yanlış əqidələrini sübuta yetirsinlər.

O həmçinin Cabirin belə dediyini rəvayət edir: "Cəbrayıl əleyhissəlam bu ayəni Məhəmmədə belə nazil etmişdir: "Əgər Bizim Öz qulumuz Əli haqqında nazil etdiyimizə şübhəniz varsa, onun kimi bir surə də siz nazil edin".223

O, Əbu Bəsirdən Əbu Abdulla əleyhissəlamın guya Allah-təalanın "Bir nəfər Əlinin vilayəti məsələsi ilə əlaqədar kafirlərə üz verəcək, dəfolunmaz əzab haqqında soruşdu" kəlamı ilə əlaqədar dedikləri haq-qında bir rəvayət eşitmişdir. Guya Əbu Abdulla əley-hissəlam demişdir: "Allaha and olsun ki, Cəbrayıl əleyhissəlam bunu Məhəmməd səlləllahü əleyhi və ali-hiyə belə nazil etmişdir".224

Yenə orada Əbu Həmzədən Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dediyi rəvayət olunur: "Cəbrayıl əleyhissəlam bu ayəni belə nazil etmişdir: "Adamların əksəriyyəti Əlinin vilayətinə nankorluq etdilər". Cəbrayıl əley-hissəlam başqa bir ayəni də belə nazil etmişdir: "De ki, (Əlinin vilayəti haqqında) sizin Rəbbinizdən gəl-miş xəbər doğrudur; kim istəsə, buna inansın, kim is-təsə, inkar etsin. Həqiqətən, biz Məhəmməd ailəsinə zülm edənlər üçün bir od hazırlamışıq".225

Cabir Əbu Cəfər əleyhissəlamın guya bir ayənin belə nazil olduğunu söylədiyini rəvayət etmişdir: "On-lar özlərinə Əli haqqında vəz olunmuşlara əməl et-səydilər, bu onların xeyrinə olardı".226

Münxil Əbu Abdulla əleyhissəlamın belə dediyini rəvayət etmişdir: "Cəbrayıl əleyhissəlam bu ayəni Məhəmməd səlləllahü əleyhi və alihiyə belə nazil etmişdir: "Ey Kitab göndərilmiş kəslər, bizim (Əli haqqında bir nur kimi) açıq-aşkar göndərdiyimizə inanın".227

Cabir Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dediyini söy-ləmişdir: "Cəbrayıl əleyhissəlam bu ayəni Məhəmməd səlləllahü əleyhi və alihiyə belə nazil etmişdir: "Onların (ədalətsizlik edib) Allahın (Əli haqqında) nazil etdiyini inkar etməklə öz vicdanlarını satma-ları necə də pisdir!".228

Əli ibn Ibrahim Qümmi öz təfsirinin müqəddimə-sində qeyd edir ki, "Qurana dəyişiklik edilmiş və təhrif üz vermişdir". O, sözünə davam edib deyir: "Allah-təalanın nazil etdiyi "Siz insanlar arasında peyda olmuş, tanınmış şeyə əməl edən, bəyənilməyən şeydən imtina edən və Allaha inanan ən yaxşı bir üm-mət idiniz" kəlamında göstərilənlərin əksi olmuş-dur”. Əbu Abdulla əleyhissəlam isə guya bu ayəni oxu-yana demişdir: "Əmirəlmöminini və Hüseyn ibn Əlini öldürən ən yaxşı ümmət?" Ondan soruşmuşlar: "Ey Rəsulullah övladı, bəs bu ayə necə nazil olmuşdur?" O demişdir ki, bu ayə belə nazil olmuşdur: "Siz insanlar üçün peyda olmuş ən yaxşı imamlarsınız". O sonra əlavə etmişdir: “Buradan çıxarılmış sözlər isə bunlardır: "Lakin Allah Əli haqqında sənə nazil etdi-yinə şahidlik edir". Bax belə nazil olmuşdur və bir də belə: "Ey Rəsul, Rəbbindən sənə Əli haqqında nazil olanı təbliğ et".229

Kaşi özünün "əs-Safi" adlı təfsirində Əyyaşinin öz təfsirində Əbu Abdulla əleyhissəlamın bu sözlə-rini qeyd etdiyini rəvayət edir: "Əgər Quran nazil olduğu kimi oxunsaydı, onda orada bizim adımız çəki-lərdi".230

Küleyni Hüseyn ibn Miyahın kimdənsə eşitdiyinə görə, bir nəfərin Əbu Abdulla əleyhissəlamın ya-nında bu ayəni oxuduğunu rəvayət etmişdir: "De ki, siz (yaxşı) işlər görün, Allah, Onun Rəsulu və möminlər sizin etdiyinizi görəcək". Guya Əbu Abdulla əleyhis-səlam bunu dinləyib demişdir: "Belə deyil, bu söz mö-minlər (müminun) yox, təhlükəsiz adamlar (məmunun) olmalıdır. Təhlükəsiz adamlar isə bizik".231

O həmçinin Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dedi-yini rəvayət etmişdir: "Cəbrayıl əleyhissəlam bu ayə-ni belə nazil etmişdir: "Ey adamlar, Rəsul sizə Rəbbi-nizdən (Əlinin vilayətinin haqqında) doğru xəbər gə-tirmişdir. Buna inanmağınız sizin xeyrinizə olar. Əgər siz (Əlinin vilayətini) inkar etsəniz, (bilin ki,) göydə və Yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur".232

Vilayətlə əlaqədar belə rəvayətlər onların hədis və təfsir kitablarında saysız-hesabsızdır. Visayət haq-qında rəvayətlərə gəlincə isə, Küleyninin rəvayət etdiyi kimi, Müəlla onu Qüdrət və Cəlal sahibi Alla-hın ər-Rəhman surəsində nazil etdiyi ayəsinə əlavə edərək: "Bəs siz ikiniz Rəbbinizin hansı nemətini yalana çıxarırsınız: Peyğəmbərini, yoxsa onun vari-sini?" şəklində oxumaqla Allah kəlamı səviyyəsinə qaldırır.233

Buna bənzər başqa rəvayətlər də var.

Demək istəyirik ki, onlar Quranın təhrif olundu-ğunu deyərkən müxtəlif məqsədlər güdürlər ki, bunlar-dan biri də onların dinin əsasına və qanununa çevir-dikləri imamət və vilayət məsələsinin isbatıdır. Onlar (imam) Rzadan belə nəql edirlər ki, o, bir xütbəsində demişdir: "Imamət Islamın onu daim ucal-dan özülü və ən uca budağıdır; namaz, zəkat, oruc və həcc imamətlə kamala yetir".234

Bu isə özünü yalnız Quranın dəyişildiyini və təb-dil edildiyini iddia etməklə doğrulda bilər ki, onlar üçün bu saxta əqidəni həmin iddia üzərində qurmaq mümkün olsun.

Ikincisi, şiələr Quranın təhrif olunduğuna baş-qa məqsədlə inanırlar. Görəsən, bu məqsəd kəramətli Rəsulullahın əshabələrinin fəzilətini inkar etmək-dən ibarət deyilmi? Çünki Quran onların uca məqa-mına, ali şanına, hündür mərtəbələrinə, yüksək dərə-cələrnə şəhadət verir. Belə ki, Qüdrət və Cəlal sahi-bi Allah (Quranda) mühacirlərin və ənsarların nəcib əxlaqını, gözəl xasiyyətlərini qeyd edərək onları mədh edir, onlara ağacları altından çaylar axan Cən-nət müjdəsi verir. Onlara, xüsusən Rəsulullahın raşidi xəlifələri Əbu Bəkrə, Ömərə, Osmana və Əli-yə (Allah onlardan razı olsun!) torpaqlar əldə etmək, Öz qullarına rəbbani, ilahi xəlifələr olmaq imkanı verəcəyini, düzgün, həqiqi islam dinini Yer kürəsinin hər tərəfinə onların mübarək, uğurlu əlləri ilə yaya-cağını, islamın və müsəlmanların bayrağını göylərə 2ucaldacağını, Öz sözünü uca tutacağını, onların bəzilərini Öz zikri ilə Rəsulullah səlləllahü əleyhi və səlləmlə birlikdə şərəfləndirəcəyini, Özünün əbədi olaraq yaşayacaq Kəlamında Öz rəsuluna və onlara əmin-amanlıq nazil edəcəyini vəd edir. Qüdrət və Cəlal sahibi Allahın Məhəmməd səlləllahü əleyhi və səlləmə nazil etdiyi və Qiyamət gününədək qoruyub saxlayacağına zəmanət verdiyi Qurani-məciddə müha-cirləri və ənsarları, onların başında Əbu Bəkri, Öməri, Osmanı, Əlini, Təlhəni, Zübeyri və başqa-larını mədh edərək dediyi kimi: "Mühacirlərdən və ənsarlardan dini ilkin qəbul edib başqalarını bu işdə qabaqlayanlardan və xeyir işdə onların ardınca gedənlərdən Allah razı olmuş, onlar da Ondan razı qalmışlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamış, onlar orada əbədi qala-caqlar. Bu, böyük qələbədir".235

Allah həmçinin demişdir: "Iman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda cihad edənlər və onlara sığı-nacaq verib arxa olanların hamısı həqiqi mömin-lərdir, onların günahları bağışlanacaq və onlara gözəl ruzi çatacaq".236

Allah yenə demişdir: "Sizlərdən öz mal-döalətini Məkkənin fəthindən əvvəl Allah yolunda sərf edib bu yolda döyüşənlər başqalarına bərabər olmaz. Onlar sonradan mal-dövlət sərf edib xərcləyənlərdən üstün-dürlər. Bununla belə, Allah onların hər birinə ən yaxşı şey vəd etmişdir. Allah sizin gördüyünüz hər bir işdən xəbərdardır".237

Allah bir başqa ayədə buyurmuşdur: "Peyğəmbərə iman gətirənlər, onun tərəfini saxlayıb ona arxa olanlar və onunla birlikdə nazil olmuş nurun ardınca gedənlər nicat tapacaqlar".238

Allah Peyğəmbər səlləllahü əleyhi və səlləmin Hü-deybiyyədə onunla birlikdə olmuş və bu yolda ölsələr də, ona sadiq qalacaqlarına and içmiş əshabələri haq-qında demişdir: "Sənə sadiq qalacaqlarına and içən-lər Allaha sədaqət andı içmiş kimidirlər, Allahın əli onların əlləri üstündədir".239

Allah onlara Cənnət müjdəsi verərək demişdir: "Allah möminlərdən onlar ağacın altında sənə səda-qət andı içdikləri zaman razı qalmışdır. O onların qəlbindəkini öyrənmiş, onlara əmin-amanlıq nazil etmiş və onları yaxın bir qələbə ilə mükafatlan-dırmışdır".240

Allah onun mömin əshabələri haqqında demişdir: "Məhəmməd Allahın Rəsuludur, onunla birlikdə olan-lar isə kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə qarşı rəhmlidirlər; onları rükuda və səcdədə Allahdan fəzilət və Onun razılığını diləyən görərsən. Onla-rın simaları üzlərində səcdədən qalan izdən bili-nər". Ayənin sonunda isə demişdir: "Allah sizlərdən iman gətirənlərə və xeyir işlər görənlərə onların günahlarını bağışlamağı və böyük mükafat vəd etmişdir".241

Bu da Allahın sözüdür: "Bu qənimət yurdlarından qovulub çıxardılmış, mal-dövləti əlindən alınmış, Allahın mərhəmətini və razılığını diləyən, Allaha və onun Rəsuluna kömək edən yoxsul mühacirlər üçün-dür. Onlar doğrucul kimsələrdir. Onlardan əvvəl yurd salan və iman gətirənlər isə onların yanına köçüb gələnləri sevər və onlara verilənlərə görə qəlblə-rində həsəd hissi duymazlar, özləri ehtiyac içərisində olsalar da, onların ehtiyacını özlərininkindən üstün tutarlar. Öz nəfslərindən qoruna bilən kəslər nicat tapıb səadətə qovuşa bilərlər".242

Allahın daha bir kəlamı: "Allah sizə iman aşıla-mış və onu sizin qəlblərinizdə zinətləndirmişdir; küfrə, yaramaz işlərə və itaətsizliyə qarşı sizdə nifrət oyatmışdır. Çünki (belələri) Allahın lütfü və neməti sayəsində doğru yolda olanlardır; Allah Hikmətli, Bilicidir".243

Allah raşidi xəlifələr haqqında demişdir: "Allah sizlərdən iman gətirənləri və xeyir işlər görənləri, onlardan əvvəlkiləri etdiyi kimi, Yer üzə-rində Özünün xəlifələri etməyi, onlar üçün Özünün qəbul etdiyi dinə imkan verməyi və onların qorxu-larını əmin-amanlıqla əvəz etməyi vəd etmişdir".244

Allah Peyğəmbərin bir əshabəsi haqqında demişdir: "Siz ona (Peyğəmbərə — tərc.) kömək etməzmisiniz? Axı inkar edənlər onu iki nəfərdən biri kimi qov-duqları zaman onlar ikisi birlikdə mağarada olanda o öz dostuna "Qəm yemə, Allah bizimlədir" deyərkən Allah ona kömək etmiş, ona arxayınlıq bəxş etmiş, onu sizin görmədiyiniz əsgərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərə əzab vermişdir; bu, kafirlərin cəza-sıdır".245

Bu məzmunlu çoxlu ayə var.

Bu kəramətli ayələr şiələr və onların tərəfini saxlayanlar üçün atom bombası kimi qorxuludur. Bu aydın və rüsvayçı mətnlər qarşısında onların Əbu Bəkri, Öməri, Osmanı və onların Rəsul əleyhissə-lamın əshabələri olan qardaşlarını (Allah onların hamısından razı olsun!) kafir çıxarmaq imkanı qal-mır. Belə olduqda onlar bu çətinlikdən Quranın təh-rif olunduğunu və dəyişdirildiyini deməklə, yaxud in-sanların qəlblərində nifrət hissi, beyinlərində iy-rənc duyğular oyadan batil izahların köməyi ilə xilas olurlar. Lakin hamı bilir ki, onların əqidəsi yalnız və yalnız bütün əshabələrin, xüsusilə üç raşidi xəli-fənin və onlarla yoldaşlıq etmiş, onlara kömək et-miş, hakimiyyətdə onlara şərik olmuş hər bir kəsin kafir hesab edilməsinə əsaslanır və bununla istiqa-mətlənir. Odur ki, deyirlər: "Peyğəmbərdən sonra üç nəfərdən başqa bütün adamlar dönük çıxdılar". Özü də bunu Əbu Cəfər — on iki imamdan biri deyir. Şiə-lərin böyük tarixçisi Kəşşi də bunu öz "Rical" kitabında qeyd edir.246

Kəşşi həmçinin Həmdveyhdən belə rəvayət etmiş-dir: "Bizə Eyyub ibn Nuh Məhəmməd ibn Fəzldən və Səfvan Əbu Xalid Qəmmatdan Həmranın Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dediyi haqqında bir hədis nəql etdiyini danışmışdır: "Gör bizim sayımız nə qədər azdır ki, bir qoyun cəmdəyinin üstünə yığılsaq, onu yeyib qurtara bilmərik. Istəyirsən, sənə bundan da təəccüblü bir xəbər verim?” Həmran demişdir: "Bəli, istəyirəm". Əbu Cəfər demişdir: "Mühacirlərin və ənsarların hamısı getdi... üç nəfərdən başqa".247

Bundan başqa da belə yalanlara, iftiralara və boş söhbətlərə rast gəlmək olar.

Bu hara, o hara? Onların buna cavabı inkardan və izahatdan başqa bir şey olmadı. Əlacsız qalıb dedi-lər ki, o adamlar Allahın onları mədh edən sözlərinə Allahın demədiklərini artırmış, Xaliqin onları danlamaq, kafir adlandırmaq və onlara Cəhənnəmə düşəcəkləri haqqında xəbərdarlıq etmək üçün nazil etdiklərini Qurandan çıxarmışlar. Küleyninin rəva-yət etdiyinə görə Əhməd ibn Məhəmməd ibn Əbu Nəsr demişdir: "Əbülhəsən əleyhissəlam mənə bir müshəf göstərmiş və demişdi ki, ona baxma. Mən isə onu aç-dım və orada oxudum: "Allahı inkar edənlər..." Orada Qüreyşdən yetmiş adamın özlərinin və atalarının adlarını gördüm”.248

Yuxarıda belə bir şiə rəvayəti vermişdik ki, guya "Əli mühacirlərə və ənsarlara bir Quran göstərmiş, Əbu Bəkr onu açanda birinci səhifədə mühacirlərin və ənsarların biabırçılıqlarının yazıldığı üzə çıxmışdır. Onlar həmin Quranı Əliyə qaytarmış və demişlər ki, bizim ona ehtiyacımız yoxdur".249

Şiə alimi Molla Məhəmməd Təqi Kaşaninin fars dilində yazdığı "Hidayət ət-talibin" adlı kitabından hərfi tərcümə edilmiş bir parçada nə dediyinə nəzər salaq: "Osman özünün dostlarından və Əlinin düşmən-lərindən olan Zeyd ibn Sabitə əmr etdi ki, Quranı toplasın, ondan Əhl əl-Beytin üstün cəhətlərini və onların düşmənlərini pisləyən yerləri çıxarsın. Hal-hazırda adamların əlində olan və Osman müshəfi kimi tanınmış Quran Osmanın əmrilə toplanmış hə-min Qurandır".250

Şiələrin məşhur adamlarından biri, Şeyxülislam və Xatimətülmüctəhidin (müctəhidlərin sonuncusu) lə-qəbləri ilə tanınan Molla Məhəmməd Baqir Məclisi yazır: "Münafiqlər Əlinin xəlifə olmasından qəzəb-ləndilər və xəlifənin başına bu müsibəti gətir-dilər, ikinci xəlifə ilə, yəni Allahın Kitabı ilə də belə rəftar etdilər, nəticədə onu parça-parça et-dilər".251

Başqa bir kitabda bildirilir ki, Osman bu Quran-dan üç şeyi: əmirəlmöminin Əlinin üstünlüklərini, Əhl əl-Beytin üstünlüklərini, Qüreyşi və üç xəlifəni pisləyən bu kimi ayələri: "Kaş ki, mən (Əbu Bəkri) özümə dost seçməyəydim"252 — çıxarmışdır.

Üçüncüsü, şiələr Rəsul əleyhissəlamın Allah-təba-rəkə və təalanın Öz Şanlı Kəlamında mədh etdiyi əshabələrinin məqamını inkar etmək üçün bu aydın Kəlamı daha bir səbəbə görə qəbul etməməli idilər ki, o da bu kəlamın əshabələrin (Allah onların hamı-sından razı olsun!), xüsusən də Əbu Bəkr, Ömər və Osmanın səyi ilə qorunub saxladığından ibarətdir. Belə ki, Quran bir cild içərisinə yalnız Siddiqin əmri və Faruqun rəhbərliyi ilə toplanmış və bu iş xoşbəxt, mübarək Osman dövründə başa çatmışdır. Onlar bu işləri ilə böyük fəzilət sahibi olmuşlar. Mən Allahdan onlar üçün bu işlərinə görə ən yaxşı mükafatı diləyirəm.

Elə ki şiələr Islamın həqiqi əsası olan Quranın üç raşidi xəlifənin (Allah onlardan razı olsun!) əli ilə hifz olunduğunu, Allahın onları bu fəzilətlə başqalarından fərqləndirdiyini gördülər, onların əlindən qəzəbləndilər və qəlblərini yeyən kin, yarala-rının közünü qoparan nifrət onları bu əsası və kökü yıxıb-dağıtmağa sövq etdi. Bu məqsədlə Quranın dəyiş-dirildiyini və təhrif olunduğunu deməyə başladılar. Meysəm Bəhrani şiələrin bu raşidi xəlifə Zünnu-reynə aid etdikləri on günahdan yeddincisini belə qeyd etmişdir: "Günahlardan yeddincisi odur ki, o, adam-ları xüsusən Zeyd ibn Sabitin qiraəti ətrafında top-ladı, müshəfləri yandırdı və şəkk yoxdur ki, nazil olmuş Quranı batil etdi".253

Bundan məqsəd həm də onları rüsvay etmək və belə bir böhtana məruz qoymaq idi ki, Əlinin və onun öv-ladlarının xilafət və imamət haqqını mənimsəyənlər Quranda onların özlərinin biabırçılıqları haqqında açıq-aydın mətnlər görəndə onları oradan çıxar-mışlar. Çünki Quranda çoxlu ayə, onların dediyinə görə, Əlinin və onun övladlarının xəlifəlik haq-qına malik olduqlarına dəlalət edirdi. Ona görə də onlar Quranda onların biabırçılıqlarından xəbər verən bir ayənin belə qalmasını istəmirdilər və bu-nun üçün də onların yerinə özlərindən uydurduqları ayələr əlavə etmişdilər. Küleyni “əl-Kafi”də Əbu Həmzədən Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dediyini rəvayət etmişdir: "Cəbrayıl bu ayələri belə nazil et-mişdir: "Kafirlik edib Məhəmməd ailəsinin haqqını mənimsəyənləri Allah nə bağışlamaz, nə də onlara əbədi qalacaqları Cəhənnəmin yolundan başqa bir yol göstərməzdi. Bu, Allah üçün asan bir iş idi".254

O yenə də Əbu Həmzədən Əbu Cəfər əleyhissəlamın bu sözlərini rəvayət etmişdir: "Cəbrayıl bu ayəni Məhəmməd səlləllahü əleyhi və alihiyə belə nazil etmişdir: "Məhəmməd ailəsinin haqqını mənimsə-yənlər onların haqqında deyilmiş yaxşı sözü başqası ilə əvəz etdilər, biz də Məhəmməd ailəsinin haqqını mənimsəyənlərə doğru yoldan kənara çıxdıqlarına gö-rə səmadan bir əzab nazil etdik".255

Qümmi Allahın "Baxsan görərsən ki, (Məhəmməd ailəsinə) zülm edənlər ölüm çırpıntıları içindədir-lər və məlaikələr də əllərini uzadıb onlara deyirlər ki, çıxarın canlarınızı, çünki siz bu gün alçaldıcı bir əzaba layiq görülmüsünüz" məzmunlu kəlamının altında qeyd edir ki, Abdulla əleyhissəlam bu haqda belə demişdir: "Bu ayə Müaviyə, Bəni Üməyyə, onların şərikləri və imamları haqqında nazil olmuşdur”.256

O, əş-Şüəra surəsindən sonra deyir: "Sonra Allah Məhəmmədin əleyhiməssəlam ailəsini və onların doğru yolda olan şiələrini qeyd etmiş və demişdir: "Iman gətirib xeyir işlər görənlərdən, Allahın adını çox zikr edənlərdən və haqları danılandan son-ra qalib gələnlərdən başqa", sonra onların düşmən-lərini və onların haqqını dananları qeyd etmiş və demişdir: "Məhəmmədin ailəsinə zülm edənlər onda biləcəklər ki, başqasına quyu qazan özü düşər".257Hamı bilir ki, bu rəvayətlərdəki "Məhəmməd ailə-sinin haqqı" ifadəsi şiələrin Uca Xaliqə atdıqları böyük bir böhtandan və uydurduqları iftiradan başqa bir şey deyil. Nəhayət, Təbərsinin "əl-İhticac"da qeyd etdiyi və bütün bu sifətləri şiələrin təsdiq et-dikləri kimi üzə çıxaran uzun bir rəvayətini misal göstərək.

Təbərsi qeyd edir ki, zindiqlərdən biri əmirəlmö-minin Əli ibn Əbu Talibə suallar verir və o, cava-bında deyir: "Mənim adım peyğəmbərlərin adlarından kiçik və ya böyük olduğuna görə yox, uzaqgörən adamlara işarə vermək üçün fərqləndirilir. Onun məcazi mənası Quranda münafiqlərdən olan böyük günah sahiblərinə işarədir. Bütün bunlar Allah-təalanın deyil, Quranı dəyişdirərək və təbdil edərək parça-parça edib dini bu dünyaya dəyişmiş adamların işi-dir. Allah Quranı dəyişdirənlərin əhvalatını özü-nün bu kəlamlarında bəyan etmişdir: "Öz əllərilə kitab yazıb sonra onu ucuz qiymətə satmaq üçün bu, Allahdan gəlmə kitabdır deyənlər...”; "Onlardan bir dəstə öz dillərini əyib guya Allah kitabı oxuduq-larını göstərmək istəyirlər..." (3/78 — tərc.). Guya onların Rəsul öləndən sonra, yəhudilərin və xristian-ların Musanı və Isanı itirdikdən sonra Tövratı və Incili dəyişdirmək, sözləri təhrif edib yerindən çaş salmaq üçün etdikləri kimi, öz batil hərəkət-lərini həyata keçirmək üçün işlətdikləri bəd əməl-lər bir çox ayələrdə öz əksini tapmışdır. Məsələn, "Allahın razı olmadığı sözləri ürəklərində gizli saxlasalar belə..." (4/108); "Onlar istəyirlər ki, Alla-hın nurunu öz ağızları ilə üfürüb söndürsünlər, Allah Öz nurunun sönməsinə razı olmur...", yəni onlar xəlifəlik məsələsini dolaşıq salmaq üçün Quranda Allahın demədiklərini yazmışlar, Allah isə onların qəlblərini kor etmişdir ki, onlar orada uydurduqla-rını və təhrif etdiklərini üzə çıxaran izlər qoysun-lar. Beləliklə, Allah onların yalanını, şişirtmə-lərini, qəlblərində gizlətdikləri əməllərini üzə çıxarmış və buna görə də onlara demişdir: "Haqqa batil libası geydirə bilməzsiniz". Allah onların bu hərəkətini qiymətləndirmək üçün misal gətirir: "Kö-pük bada gedər, insanlara fayda verən şey isə yerdə qalar”. Burada “köpük” deyəndə dinsizlərin Qurana daxil etdikləri sözlər nəzərdə tutulur, bu sözlər isə yoxa çıxır, batil olur və nəticədə məhv olur. Insan-ların fayda aldığı bir şey nə əvvəl, nə də sonra batilin daxil ola bilmədiyi, qəlblərin qəbul etdiyi həqiqi tənzildir — həqiqətən, səmadan nazil olmuş Allah kəlamıdır. Bu mənada Yer elmin məkanı və qə-rar tutduğu yerdir. Ümumi təqiyyə (ehtiyatlılıq,ehtiyat-lılıq naminə dini əqidəsini gizlətmək — tərc.) ilə nə Quranı dəyişənlərin adlarını çəkmək, nə də Qura-nın ayələrini onların Kitabda özlərindən Quranı korlayanların və Qibləmizdən üz döndərən millətlə-rin sübutlarını gücləndirmək üçün yazdıqlarına əla-vələr etmək olar. Allahın "Yetimlərə qarşı ədalət-sizlik etməkdən qorxsanız, qadınlardan istədiyiniz qədər nigah edin" kəlamında sənin üzə çıxardığın ziddiyyətdən görünür ki, yetimlərə qarşı ədalətli olmaqla qadınlarla nigah bağlamaq arasında heç bir uyğunluq yoxdur, çünki heç də bütün qadınlar yetim deyillər. Bu, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, münafiq-lərin Qurandakı "yetimlərə" və "qadınlardan nigah edin" ifadələrinin arasında Quranın üçdə birindən çoxunu təşkil edən müraciətləri və hekayətləri buraxmalarına işarədir. Bu və buna bənzər hallar münafiqlərin Quranda uydurduqlarının uzaqgörən və diqqətli adamlara görünməsindən ibarətdir. Belə-liklə, Quranı korlayanlar və Islama müxalif olan tayfaların nümayəndələri Quranı murdarlamağa imkan tapmışlar. Əgər bütün buraxılanlar, təhrif olunan-lar dəyişdirilənlər və bu qəbildən olan bütün hallar şərh olunsa, söhbət uzanar və təqiyyənin övliyaların (imamların — tərc.) üstün cəhətləri və düşmənlərin nöqsanlarından nəyin üzə çıxarılmasını qəti qadağan etməsi məlum olardı... Allah-təala Peyğəmbər səlləl-lahü əleyhi və alihini sair peyğəmbərlərdən üstün tut-duğu halda, Peyğəmbərin pisləndiyi, saymazlıqla töhmət edildiyi xitaba gəlincə, məlumdur ki, Qüdrət və Cəlal sahibi Allah Öz Kitabında dediyi kimi, hər bir peyğəmbərə müşriklərdən bir düşmən yaratmışdır. Peyğəmbərimiz səlləllahü əleyhi və alihi də öz Rəbbi yanında cəlalətə malik olduğundan Rəbbi onu düşməni ilə sınağa çəkmişdir. O düşməninin nifaqından və riyasından Peyğəmbərimizə onun peyğəmbərliyini dəf etmək üçün hər bir əziyyət və məşəqqət yetişmişdir. Düşmən onun özünü və nifrət etdiklərinə qarşı sə-yini təkzib etmiş, onun təsdiq etdiyi hər şeyi inkar etmişdir. O, Peyğəmbərin və özünün küfrünə, inadına, riyakarlığına, dinsizliyinə qarşı mübarizədə Peyğəm-bərə yaxınlıq edənlərin əleyhinə Peyğəmbərin dəvə-tini puç etmək, onun millətini dəyişdirmək və qanun-larına qarşı çıxmaq üçün mübarizə etmişdir. O öz hiyləsini tamamlamaq üçün Peyğəmbərin yaxın adamla-rını onun vəliəhdindən uzaqlaşdırmaqdan və hürküt-məkdən, onların ona yaxınlaşmasına mane olmaqdan, onları ona qarşı düşmənçiliyə təhrik etməkdən, Pey-ğəmbərin gətirdiyi Kitabı dəyişdirmək qəsdindən, oradan fəzilətli adamların fəzilətini, küfr işlə-dənlərin küfrünü, ona zülm etməkdə, şərik qoşmaqda düşmənlə dilbir olanların hərəkətlərini çıxarmaq-dan yaxşı yol tapmamışdır. Allah onların bu hərə-kətindən xəbərdar olub demişdir: "Bizim ayələrimizə inanmayanlar bizdən gizli deyillər". Həmçinin demiş-dir: "Istəyirlər ki, Allahın Kəlamını dəyişdirə-lər". Lakin elə ki Allahın bəyan etdiyi haqq və batil tərəfdarlarının adları ilə tanış oldular və bunun onların atdıqları düyünü açdığını gördülər, belə dedilər: "Bizim ona ehtiyacımız yoxdur, biz özümüzdə olana qaneyik". Allah həmçinin demişdir: "Onlar ona (Qurana) arxa çevirdilər və ucuz qiymətə satdılar; on-lar nə pis alver edirlər!" (3/187). Sonra izahını bil-mədikləri məsələlərin onların əleyhinə olması on-ları Quranı toplamağa, tərtib etməyə və ona özlərin-dən öz küfrlərinin dayaqları olan şeyləri daxil etmə-yə məcbur etdi. Onların carçısı car çəkdi ki, kimdə Quran varsa, onu bizə gətirsin. Onlar Quranın tərti-bini və qaydaya salınmasını Allahın əleyhissəlam öv-liyalarına qarşı düşmənçilikdə onlarla dilbir olan bəzi adamlara tapşırdılar. O da Quranı onların is-tədikləri kimi tərtib etdi. Orada onların qəzəblə-rinin və iftiralarının nöqsanlı olduğuna bu dəlalət edir ki, onlar öz ziyanlarına olan şeyləri öz xeyir-lərinə zənn edib saxlamış və ziddiyyətli, bir-birinə əks olan şeylər əlavə etmişlər. Allah biləndə ki belə hallar üzə çıxır və aşkar olur, demişdir: "Bu onların elmdə çatdıqları dərəcədir". Onların bu əyrilikləri və iftiraları uzaqgörən adamlara da gö-rünmüşdür. Quranda Peyğəmbər səlləllahü əleyhi və alihiyə əksiklik gətirən şey də dinsizlərin iftira-larındandır. Buna görə də Allah demişdir: "Onlar günah və yalan sözlər deyirlər".258

Dördüncüsü, şiələr Quranda təhriflər olduğunu ar-tıq göstərilmiş məqsədlərlə və digər bir məqsədlə fikirləşdilər ki, bu da azadfikirlilik və Quranın ehkamlarının gözlənilməməsindən — Allahın qoyduğu hüdudlara əməl olunmamasından ibarətdir. Belə ki, nə qədər ki təhriflər və dəyişikliklər var, ona necə əməl etmək, onun ehkamlarını necə gözləmək, əmrlə-rini necə yerinə yetirmək, qadağan etdiyi şeylərdən necə uzaqlaşmaq olar? Çünki bu təhrif və dəyişiklik onun ayələrindən, sözlərindən, hərflərndən hər bi-rində ehtimal oluna bilər. Beləliklə, şəriət hüdud-larından çıxmaq, onun pəncəsi altından qalmaqdan qurtulmaq, onun mənfəətlərindən faydalanmaqdan azad olmaq asanlaşır. Elə buna görə də şiələrin əksə-riyyəti nə qədər ki şiə məzhəbinə daxildirlər, Hüseyn ibn Əli (Allah onların ikisinə də rəhmət eləsin!) üçün matəmlər qurur, onun babası Rəsulullah səlləl-lahü əleyhi və səlləmin əshabələrini söyürlər və bu asiliklərə, fisqi-fücura görə cəzalanacaqlarına inanmırlar. Onlar üçün din Əliyə və onun övladla-rına məhəbbətdən başqa bir şey deyil. Bu barədə çoxlu rəvayətlər və hədislər qondarmışlar. Bunlardan biri də Küleyninin “əl-Kafi”də Yezid ibn Müaviyədən259 Əbu Cəfər əleyhissəlamın belə dediyi haqqında misal gətirdiyi rəvayətdir: "Məgər din məhəbbətdən başqa bir şeydir?" Guya o belə davam etmişdir: "Bir nəfər Peyğəmbər səlləllahü əleyhi və alihinin yanına gəlib dedi: "Ya Rəsulullah, mən namaz qılanları sevirəm, özüm isə namaz qılmıram, oruc tutanları da sevirəm, ancaq özüm oruc tutmuram". Rəsulullah səlləllahü əleyhi və alihi ona dedi: "Sən sevdiyin adamlarla bir-likdəsən".260

Şiələri belə batil şeyləri deməyə sövq edən səbəb-lər bunlardır...Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə