Mühazirə otağı/ cədvəl 11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 303; Məsləhət saatlarıYüklə 109 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü109 Kb.
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

CHEM 201 Biochemistry, 3 credits

Departament

Kimya

Proqram

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2013

Fənni tədris edən müəllim(lər)

Ziyafəddin Əsədov

E-mail

z-asadov@mail.ru

Telefon

(+99412)4217916, 4211093

Mühazirə otağı/ cədvəl

11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 303;

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

CHEM 208 General and Inorganic Chemistry; Organic Chemistry; CHEM 311 Physical Chemistry

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü (məcburi seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər

 1. A.M.Məhərrəmov, M.Ə. Allahverdiyev.Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Bakı: Bakı Universiteti, 2009, 147 səh.

 2. A.M.Əfəndiyev, F.Q. İslamzafə., F.İ. İslamzadə. İnsan biokimyasının əsasları., cild 1, Bakı: Şirvannəşr, 2002, 320 səh.

 3. F.Q. İslamzafə, F.İ. İslamzadə, A.M.Əfəndiyev. İnsan biokimyasının əsasları., cild 2, Bakı: Şirvannəşr, 2003, 352 səh.

 4. F.İ. İslamzafə, A.M.Əfəndiyev, F.Q. İslamzadə. İnsan biokimyasının əsasları., cild 3, Bakı: Şirvannəşr, 2001, 316 səh.

Əlavə ədəbiyyat

 1. S.F.Qarayev, P.Ş.Məmmədova, A.Q.Nəbiyeva. Biokimyanın əsasları. Bakı: Təfəkkür, 2000., 359 səh.

 2. A.Quliyev, T.Həsənov, S.Güləhmədov. Bioloji kimya (statika). Bakı: BDU, 2004.

 3. A.Lenincer. Bioximiya. Moskva: Mir, 1985, 1023 səh. (rus dilində).

 4. T.T.Beryozov, B.F. Korovkin Bioloqiçeskaya ximiya. Moskva: Meditcina, 1950, 543 səh. (rus dilində).

 5. D.Q.Knorre, S.D.Mizina. Bioloqiçeskaya ximiya. Moskva: Visşaya Şkola, 1992, 479 səh. (rus dilində).

Kursun veb saytı

www.chemistry.coach.com / high.htm; www.chem.web.com

Tədris metodları

Mühazirə
x

Praktiki məşğələlər
x

Laboratoriya işləri
x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Davamiyyət
5

Fəallıq
10

Praktiki məşğələlər
10

Referat
10

Aralıq imtahan (yazılı)
25

Son imtahan (yazılı)
40

Yekun
100

Kursun məqsədi

Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq biokimyanın əsaslarının tələbələrə çatdırılmasıdır.

Kursun spesifik məqsədləri

 • Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması imkanlarını artırmaq

 • Tələbələrin fəallığına dəstək vermək

 • Biokimya fənninin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələbələrdə inkişaf etdirilən qabiliyyət:

Qaydalar (tədris siyasəti və davranış)

Ümumi qaydalar

Davamiyyət tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Yalnız üzürlü səbəb olduqda dekanlığa və müəllimə xəbərdarlıq etməklə dərs buraxıla bilər.
Gecikmə Tələbə dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikmişdirsə ,onun dərs otağına daxil olması və dərsə maneçilik törətməsinə icazə verilmir .

İmtahanlar İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür .İctimai fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir . İmtahanlar kumulyativ xarakterli olmalıdır . Son imtahanda sualların əksəriyyəti aralıq imtahandan sonra keçirilmiş materialların əsasında tərtib olunur .

Tələbənin kursu başa vurması 60% və daha artıq bal toplamış tələbə kursu bitirmiş hesab olunur. Əks halda tələbə bu kursu yenidən keçməlidir.

Pozuntu halları Aralıq və son imtahanlarda mövcud qayadaların pozulması ( köçürmə cəhdləri və digər qanunsuz hərəkətlər ) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur .

Dərslərdə davranış Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi etməlidir . İcazəsiz danışığa , lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri – etik davranışa qətiyyən yol verilmir .Tələbə dərsdə ən fəal şəkildə iştirak etməli , lazım olduqda suallar verməli və müzakirələrdən kənarda qalmamalıdır .

Həftələr

Gün

MövzularSaatlar

İstinadlarMühazirə

Məşğələ

1

2

3

4

5

6

1


12.02.2013
Biokimyaya giriş. Aminturşular, onların nomenklaturası və izomerliyi. Alınma üsulları və fiziki – kimyəvi xassələri. Zülalların tərkibinə daxil olan ά–aminturşuları. Aminturşuların fəza izomerliyi.

2

[1],s. 4-16

[2],s. 39-60


14.02.2013

Zülallar, onların kimyəvi tərkibi, fiziki – kimyəvi xassələri və nomenklaturası. Zülalların və aminturşuların keyfiyyət reaksiyaları.

2

[1],s.17-21

[2],s. 19-26;

92-91


2

19.02.2013

Zülalların sintezi. Sadə və mürəkkəb zülallar. Zülalların quruluşu haqqında müasir nəzəriyyələr. Zülalların bioloji funksiyaları

2

[1],s. 21-27

[2],s. 64-79;

97-121


21.02.2013

Seminar. Aminturşular və zülallar. Laboratoriya işi.
2

[1],s.4-27

3

26.02.2013

Nuklein turşuları. Nukleozidlər və nukleotidlər, onların nomenklaturası. Nuklein turşularının quruluşu . Xromatinlərin quruluşu.

2

[1],s. 28-34

[2],s.122-14028.02.2013

Karbohidratlar (şəkərlər), onların təsnifatı. Monosaxaridlər, onların quruluşu, alınma üsulları və fiziki – kimyəvi xassələri

2
[1],s. 35-45

[2],s. 144-1644

5.03.

2013


Disaxaridlər.Şəkərəoxşamayan polisaxaridlər. Nişasta . Sellüloza

2

[1],s. 45-50

[2], s.165-1837.03.

2013


Seminar. Nuklein turşuları. Karbohidratlar . Laboratoriya işi.
2

[1],s. 28-50

5

12.03.2013

Lipidlər, onların quruluşu .Yağlar və yağ turşuları, yağların fiziki – kimyəvi xassələri. Mürəkkəb lipidlər, mumlar, steroidlər və sterinlər.

2

[1],s. 51-55

[2], s.184-21214.03.2013

Vitaminlər, onların təsnifatı. Provitaminlər. Yağda həll olan vitaminlər

2
[1],s. 56-61

[2], s.6-326

19.03.2013

Suda həll olan vitaminlər. Vitaminəbənzər maddələr

2

[1],s. 61-68

[4], s.33-9121.03.2013

Bayram


7

26.03.2013

Bayram


28.03.2013

Seminar.Lipidlər .Vitaminlər. Laboratoriya işi.
2

[1],s. 51-68

8

2.04.2013

Hormonlar, onların təsnifatı. Mədəaltı vəzin hormonları ( insulin, qlükaqon )

2

[1],s. 69-75

[4], s.165-172,

241-253


4.04.2013

Böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilərin hormonları. Cinsiyyət hormonları . Hormonların təsir mexanizmi və tətbiqi

2
[1],s. 75-79

[4], s.254-273; 236-240; 280-291; 180-1899

9.04.2013

Prostaqlandinlər, onların quruluşu, təsir mexanizmi və tətbiqi

2[1], s. 80-86

[4], s. 295-30311.04.2013

Seminar. Hormonlar. Prostaqlandinlər. Laboratoriya işi
2

[1], s. 69-86

10

16.04.2013

Aralıq imtahan

218.04.2013

Fermentlər, onların quruluşu, təsnifatı və nomenklaturası. İzofermentlər. Fermentlərin təsir mexanizmi və aktiv mərkəzi

2
[1], s. 87-90

[4], s. 92-12511

23.04.2013

Fermentlərin sinifləri və əsas nümayəndələri. Fermentlərin təbabətdə rolu

2
[1], s. 90-94

[4], s. 126-127; 157-16825.04.2013

Seminar. Fermentlər
2

[1], s. 87-94

12

30.04.2013

Bioloji oksidləşmə. Toxumaların tənəffüsü, tənəffüs zənciri. Oksidləşdirici fosforlaşma

2
[1], s. 95-100

[2], s. 283-3142.05.2013

Maddələr mübadiləsi (metabolizm), onun əsas sxemi. Karbohidratların metabolizmi. Katabolizmin I və II ümumi yolları

2
[1], s. 101-108

[2], s. 264-28213

7.05.2013

Qlükozanın aerob parçalanması. Anaerob qlikoliz. Qlükozanın və qlikogenin biosintezi. Qlikogenin səfərbərliyi. Karbohidratların oksidləşməsinin pentafosfat yolu

2
[1], s. 109-117

[3], s. 3-769.05.2013

Bayram


14

14.05.2013

Seminar. Bioloji oksidləşmə. Metabolizmin əsas sxemi. Karbohidratların metabolizmi
2

[1], s. 95-117


16.05.2013

Zülalların metabolizmi. Zülalların həzmi və aminturşuların sorulması. Aminturşuların transaminləşməsi və aminsizləşməsi

2
[1], s. 117-121

[3], s. 162-19515

21.05.2013

Orqanizmdə ammonyakın zərərsizləşdirilməsi. Karbamidin əmələ gəlmə dövranı. Aminturşuların dekarboksilləşməsi. Serotoninin, γ-aminyağ turşusunun, katexolaminlərin və taurinin alınması. Triptofanın çevrilmələri

2
[1], s. 121-125

[3], s. 200-24323.05.2013

Zülalların sintezi. Kodonlar. Purin nukleotidlərinin katabolizmi və biosintezi. Pirimidin nukleotidlərinin mübadiləsi. Uridil turşusunun biosintezi

2
[1], s. 126-131

[3], s. 321-346; 274-28916

27.05.2013

Sitidil və timidil nukleotidlərinin biosintezi. Hemproteidlərin mübadiləsi, biosintezi və parçalanması. Lipidlərin metabolizmi. Yağ turşularının metabolizmi.

2
[1], s. 131-142

[3], s. 296-315, 107-13130.05.2013

Seminar. Zülalların və nuklein turşularının metabolizmi. Lipidlərin metabolizmi
2

[1], s. 117-135 s. 139-142
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.

Yüklə 109 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə