Mühazirə otağı/Cədvəl Xəzər Universiteti, əsas bina, otaq №,12 00, 13 40 Məsləhət saatlarıYüklə 165,49 Kb.
tarix26.02.2017
ölçüsü165,49 Kb.
növüMühazirə
Əlavə 1. Sillabus forması

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZ LL105 Azərbaycan Ədəbiyyatı 1, 3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

2015, yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı

E-mail:

bashirli58@mail.ru

Telefon:

(012) 492-61-37

Mühazirə otağı/Cədvəl

Xəzər Universiteti, əsas bina, otaq № ,1200, 1340


Məsləhət saatları

5.05.2015

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Qaynaqlar:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 hissədə I c. (Ən qədim zamanlardan XIX əsrə qədər/ -B: Azərb. E.A. nəşr-tı .1960)

 2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 hissədə II c. (XIX əsrin əvvəllərindən 1917-ci ilə qədər) – B: Azərb. EA nəşr-tı, 1960

 3. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 hissədə. III c. (XX əsr) – B: Azərb. EA. nəşr-tı, 1960.

 4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə. I c. Bakı, “Elm” nəşr-tı, 2004.

 5. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə II c. Bakı, “Elm” nəşr-tı , 2007.

 6. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi. 6 cilddə III c. Bakı, “Elm” nəşrt-tı, 2009.

 7. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi 6 cilddə IV c. Bakı, “Elm” 2011.

 8. Səfərli Ə. Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan Ədəbiyyatı – Bakı “Ozan”, 1998

 9. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi – Bakı “Maarif”, 1981

 10. XX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Bakı. 1989

 11. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyaatı. Bakı, “Maarif”, 1992

 12. Həkimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. Bakı, “Maarif”, 1983.

 13. Cəlal M., Xəlilov P. Ədəbiyyatşünaslıq. B., 1972

 14. Qarayev Y. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı. Bakı, Elm, 2002

 15. Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyatı. 5 cild. Bakı, 2006.

 16. Sultanlı V. Mühacirət ədəbiyyatı. Bakı, “Şirvannəşr” , 1998.


Əlavə dərslik və ədəbiyyat:

17. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

18. “Kitabi-Dədə Qorqud”

19. “Koroğlu”

20. Xaqani. Əsərləri.

21. Nizami Gəncəvi. Lirika.

22. Nizami Gəncəvi. “Xəmsə”, “İskəndərnamə”.

23. Məhəmməd Füzuli. “Leyli və Məcnun”.

24. İmadəddin Nəsimi. Əsərləri.

25. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri.

26. Molla Vəlli Vidadi. Əsərləri.

27. Molla Pənah Vaqif. Əsərləri.

28. Qasım bəy Zakir. Əsərləri.

29. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri.

30. Mirzə Fətəli Axundov. Əsərləri.

31. Cəlil Məmmədquluzadə. Hekayələri. Pyesləri “Anamın kitabi”, “Ölülər”.

32. Nəriman Nərimanov. Əsərləri.

33. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri.

34. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Əsərləri.

35. Nəriman Nərimanov. Əsərləri.

36. Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.

37. Hüseyn Cavid. Əsərləri.

38. Səməd Vurğun. Əsərləri.

39. Mikayıl Müşfiq. Əsərləri.

40. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Əsərləri.

41. Məmməd Səid Ordubadi. Əsərləri.

42. Rəsul Rza. Əsərləri.

43. Bəxtiyar Vahabzadə. Əsərləri.

44. Məmməd Araz. Əsərləri.

45. Ramiz Rövşən. Əsərləri.

46. Süleyman Rəhimov. Əsərləri.

47. İsa Hüseynov. Əsərləri.

48. Anar. Əsərləri.

49. Elçin. Əsərləri.50. Mövlud Süleymanlı. Əsərləri.


Kursun vebsaytı

III İnternet saytları:

 1. www.xariciedebiyyat.azeriblog.com

 2. www.lit.az

 3. www.kultaz.com

 4. www.kitabxana.net

 5. www.kitab.az

 6. www.artyazar/azeriblog.com

 7. www.azyb.net
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər

Seminar

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələFəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
10

Final imtahanı
40

Davamiyyət
10

Yekun
100

Kursun təsviri

“Azərbaycan ədəbiyyatı” ümumi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir günümüzə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri, xalqımızın mə­də­niy­yətində mühüm yeri olan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığının ən zəruri məqamları öyrənilir, onların yazdıqları ən mühüm ədəbi əsərlər təhlil olunur. Burada eyni zamanda ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nə­zəriyyəsi və ədəbi tənqidin vəzifələri və məqsədləri və s. haqqında məlumat verilir.

Kursun məqsədləri

Kursun məqsədi (qeyri humanitar fakültələr) tələbələrdə ədəbiyyat, o cümlədən Azərbaycan ədə­biyyatı barədə təsəvvür yaratmaq, onun tarixi inkişaf mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli ədə­bi şəxsiyyətlərinin yaradıcılığı haqqında məlumat vermək, konkret bədii mətnlərin təhlili ilə ide­ya-bədii xüsusiyyətlərini incələmək, beləliklə gənc nəsildə ədəbiyyat haqqında ümumi biliklər yaratmaqdır.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

 • Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi tarixi inkişaf mərhələlərini bilməli.

 • Azərbaycan ədəbi mühitinin əsas cəhətlərini öyrənməlidirlər.

 • Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin həyat və yaradıcılığının əsas tərəflərini bilməli, görkəmli şair və yazıçıların əsərlərindən bəzi nümunələrlə tanış olmalıdırlar.

 • Təqdimat, esse, interaktiv müzakirə, müqayisə bacarığı.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş pla­nın­da göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək la­zım­dır.

İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

Semestr ərzində iki imtahan olacaq.

Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.

CədvəlHəftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1.

27.01.2015

27.01.2015

Ən qədim dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı

Tarixi və yayılma ərazisi.

Azərbaycan folkloru. Arxaik folklor janrları. Azərbaycan mifologiyası haqqında məlumat.

Qədim türk eposu. Tanrı ideyası. “Yaradılış”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Göy türk”, “Ərgənəkon”, Şu dastanı, “Köç” dastanları.

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nümunələri. Midiya əfsanələri. Avesta. Aran-Alban-Atropatena dövrü ədəbiyyat. M.Kalankaytuklu. “Ağvan tarixi” əsəri. Orxon-Yenisey abidələri. “Tonyukuk”. “Gültikin”, “Bilgə Kağan”. M.Kaşqarlı. “Divani-lüğətit-türk”. Y.Balasaqunlu. “Kutadqu-bilik.


Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. I cild. Elm, 2004

N.Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2004

Azərbaycan şifahi xalq

ədəbiyyatı.B. Maarif,1992
Oğuznamələr. “Kitabi-Dədə Qorqud”.

2.

3.02.2015

3.02.2015

XI-XII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Divan ədəbiyyatı haqqında məlumat. Xətib Təbrizi. Qətran Təbrizi.

Xaqanı. Məhsəti. Nizami və dövrü. Yaradıcılıqları. “Xəmsə”, “Xosrov və Şirin” poeması.Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. II cild. Elm, 2007

3.

10.02.2015

10.02.2015

Seminar. Ən qədim dövr, qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin məzmunu. Nizami, Xaqani, Məhsəti əsərlərindən nümunələrin əzbər soruşulması.

“Kitabi-Dədə Qorqud” – bir boyun məzmunu. “Koroğlu” dastanından bir qol. Bayatı, tapmaca, nağıl nümunələrinin soruşulmasıAzərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. I cild. Elm, 2004.

4.

17.02.2015

17.02.2015


Anadilli Azərbaycan poeziyası. Nəsimi. Xətai. Qəzəlləri.

“Dəhnamə”

M.Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Qəzəlləri. “Leyli və Məcnun”


Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. III cild. Elm, 2009

5.

24.02.2015

24.02.2015

Seminar

Nəsimi, Füzuli qəzəlləri-nin təhlili. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.

B. 1992


Aşıq sənəti. Yunis İmrə. Qurbani. Aşıq Abbas Tufarqanlı. Xəstə Qasım. Qoşmaları

6.

3.03.2015

3.03.2015

Aşıq Ələsgər. Qoşmaları

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B. 1992

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. III cild. B., 1960M.V.Vidadi. M.P.Vaqif. Qoşmaları.


7.

10.03.2015

10.03.2015

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. S.Ə.Şirvani. Qəzəlləri. Satiraları. “Allaha rüşvət”, “Köpəyə ehsan”

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. IV cild. B., 2011

Q.Zakir. Qoşmaları. “Durnalar”. A.Bakıxanov. Əsərləri. “Əkinçi”qəzeti

8.

17.03.2015

17.03.2015


Seminar. Şeirlərin əzbər soruşulması.

Keçilmiş şeirlərin əzbər soruşulması.

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. IV cild. B., 2011M.F.Axundzadə. Dövrü, dramaturqiyası. “Hekayəti–mərdi xəsis”.


9.

24.03.2015

24.03.2015


XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda, ədəbiyyat, mətbuat, maarif və teatr.

N.Vəzirov. Ə.Haqverdiyev. N.Nərimanov. H.Cavid. C.Cabbarlı. ƏsərləriXIX əsr Azərbaycan

Ədəbiyyatı Tarixi. B. 1981

M.F.Axundzadənin komediyalarının təhlili.


Seminar. M.F.Axundzadənin pyeslərinin məzmunu.


10.

31.03.2015

31.03.2015


M.Ə.Sabir. “Hophopnamə”. C.M.Məmmədquluzadə. “Ölülər”. “Poçt qutusu”

Y.Qarayev. XIX-XX yüzillər.

Azərbaycan Ədəbiyyatı, Elm, 2002

“Molla Nəsrəddin” jurnalı. U.Hacıbəyli. Yaradıcılığı

11.

7.04.2015

7.04.2015

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı.

V.Sultanlı. Azərbaycan

Mühacirət Ədəbiyyatı.

B.1998.


Seminar. Sabir – bir satira əzbər. C.Məmmədquluzadə - hekayələrinin, “Ölülər”, “Anamın kitabı” pyeslərinin təhlilinin soruşulması.

12.

14.04.2015

14.04.2015


Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı. M.Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”

XX əsr Azərbaycan Ədəbiy-yatı. 1989. Y.Qarayev. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı. B.2002


Repressiya olunmuş Azərbaycan ədibləri (1937)

13.

21.04.2015

21.04.2015


XX əsr. Azərbaycan nəsri.

M.S.Ordubadi. M.İbrahimov. S.Rəhimov. İ.Şıxlı. İ.Hüseynov (Muğanna). Ə.Əylişli, Anar, Elçin, M.SüleymanlıY.Qarayev. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı.

B.2002.
İ.Şıxlı “Dəli Kür”, M.Süleymanlı “Dəyirman” əsərlərinin təhlili

14.

28.04.2015

28.04.2015


XX əsrin I yarısı. Azərbaycan poeziyası.

H.Cavid. Ə.Cavad. S.Vurğun. S.Rüstəm. M.MüşfiqXX əsr. Azərbaycan

Ədəbiyyatı. B. 1989XX əsrin II yarısı. Azərbaycan poeziyası.

R.Rza, B.Vahabzadə, N.Xəzri, M.Araz, R.Rövşən, H.İsaxanlı15.

5.05.2015

5.05.2015


Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı, ümumi icmal

AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun illik ədəbi icmalları.


Seminar: XX əsr Azərbaycan nəsrinin bəzi əsərlərinin təhlili və poeziya nümunələrinin əzbər soruşulması. Mövzuların qavranılmasının yoxlanılması. Imtahana düşən suallar ətrafında ümumi icmal.

Aktivlik və davamiyyətə görə balların yazılmasıFinal imtahanı

Sillabus davamiyyət jurnalına əlavə olunur.

Əlavə 1. Sillabus forması

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZ LL105 Azərbaycan Ədəbiyyatı 3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

2015, yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı

E-mail:

bashirli58@mail.ru

Telefon:

(012) 492-61-37

Mühazirə otağı/Cədvəl

Xəzər Universiteti, əsas bina, otaq № ,1200, 1340


Məsləhət saatları

7.05.2015

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Qaynaqlar:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 hissədə I c. (Ən qədim zamanlardan XIX əsrə qədər/ -B: Azərb. E.A. nəşr-tı .1960)

 2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 hissədə II c. (XIX əsrin əvvəllərindən 1917-ci ilə qədər) – B: Azərb. EA nəşr-tı, 1960

 3. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 hissədə. III c. (XX əsr) – B: Azərb. EA. nəşr-tı, 1960.

 4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə. I c. Bakı, “Elm” nəşr-tı, 2004.

 5. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə II c. Bakı, “Elm” nəşr-tı , 2007.

 6. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi. 6 cilddə III c. Bakı, “Elm” nəşrt-tı, 2009.

 7. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi 6 cilddə IV c. Bakı, “Elm” 2011.

 8. Səfərli Ə. Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan Ədəbiyyatı – Bakı “Ozan”, 1998

 9. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi – Bakı “Maarif”, 1981

 10. XX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Bakı. 1989

 11. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyaatı. Bakı, “Maarif”, 1992

 12. Həkimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. Bakı, “Maarif”, 1983.

 13. Cəlal M., Xəlilov P. Ədəbiyyatşünaslıq. B., 1972

 14. Qarayev Y. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı. Bakı, Elm, 2002

 15. Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyatı. 5 cild. Bakı, 2006.

 16. Sultanlı V. Mühacirət ədəbiyyatı. Bakı, “Şirvannəşr” , 1998.


Əlavə dərslik və ədəbiyyat:

17. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

18. “Kitabi-Dədə Qorqud”

19. “Koroğlu”

20. Xaqani. Əsərləri.

21. Nizami Gəncəvi. Lirika.

22. Nizami Gəncəvi. “Xəmsə”, “İskəndərnamə”.

23. Məhəmməd Füzuli. “Leyli və Məcnun”.

24. İmadəddin Nəsimi. Əsərləri.

25. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri.

26. Molla Vəlli Vidadi. Əsərləri.

27. Molla Pənah Vaqif. Əsərləri.

28. Qasım bəy Zakir. Əsərləri.

29. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri.

30. Mirzə Fətəli Axundov. Əsərləri.

31. Cəlil Məmmədquluzadə. Hekayələri. Pyesləri “Anamın kitabi”, “Ölülər”.

32. Nəriman Nərimanov. Əsərləri.

33. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri.

34. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Əsərləri.

35. Nəriman Nərimanov. Əsərləri.

36. Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.

37. Hüseyn Cavid. Əsərləri.

38. Səməd Vurğun. Əsərləri.

39. Mikayıl Müşfiq. Əsərləri.

40. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Əsərləri.

41. Məmməd Səid Ordubadi. Əsərləri.

42. Rəsul Rza. Əsərləri.

43. Bəxtiyar Vahabzadə. Əsərləri.

44. Məmməd Araz. Əsərləri.

45. Ramiz Rövşən. Əsərləri.

46. Süleyman Rəhimov. Əsərləri.

47. İsa Hüseynov. Əsərləri.

48. Anar. Əsərləri.

49. Elçin. Əsərləri.50. Mövlud Süleymanlı. Əsərləri.


Kursun vebsaytı

III İnternet saytları:

 1. www.xariciedebiyyat.azeriblog.com

 2. www.lit.az

 3. www.kultaz.com

 4. www.kitabxana.net

 5. www.kitab.az

 6. www.artyazar/azeriblog.com

 7. www.azyb.net
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər

Seminar

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələFəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
10

Final imtahanı
40

Davamiyyət
10

Yekun
100

Kursun təsviri

“Azərbaycan ədəbiyyatı” ümumi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir günümüzə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri, xalqımızın mə­də­niy­yətində mühüm yeri olan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığının ən zəruri məqamları öyrənilir, onların yazdıqları ən mühüm ədəbi əsərlər təhlil olunur. Burada eyni zamanda ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nə­zəriyyəsi və ədəbi tənqidin vəzifələri və məqsədləri və s. haqqında məlumat verilir.

Kursun məqsədləri

Kursun məqsədi (qeyri humanitar fakültələr) tələbələrdə ədəbiyyat, o cümlədən Azərbaycan ədə­biyyatı barədə təsəvvür yaratmaq, onun tarixi inkişaf mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli ədə­bi şəxsiyyətlərinin yaradıcılığı haqqında məlumat vermək, konkret bədii mətnlərin təhlili ilə ide­ya-bədii xüsusiyyətlərini incələmək, beləliklə gənc nəsildə ədəbiyyat haqqında ümumi biliklər yaratmaqdır.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

 • Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi tarixi inkişaf mərhələlərini bilməli.

 • Azərbaycan ədəbi mühitinin əsas cəhətlərini öyrənməlidirlər.

 • Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin həyat və yaradıcılığının əsas tərəflərini bilməli, görkəmli şair və yazıçıların əsərlərindən bəzi nümunələrlə tanış olmalıdırlar.

 • Təqdimat, esse, interaktiv müzakirə, müqayisə bacarığı.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş pla­nın­da göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək la­zım­dır.

İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

Semestr ərzində iki imtahan olacaq.

Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.

CədvəlHəftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1.

29.01.2015

29.01.2015

Ən qədim dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı

Tarixi və yayılma ərazisi.

Azərbaycan folkloru. Arxaik folklor janrları. Azərbaycan mifologiyası haqqında məlumat.

Qədim türk eposu. Tanrı ideyası. “Yaradılış”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Göy türk”, “Ərgənəkon”, Şu dastanı, “Köç” dastanları.

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nümunələri. Midiya əfsanələri. Avesta. Aran-Alban-Atropatena dövrü ədəbiyyat. M.Kalankaytuklu. “Ağvan tarixi” əsəri. Orxon-Yenisey abidələri. “Tonyukuk”. “Gültikin”, “Bilgə Kağan”. M.Kaşqarlı. “Divani-lüğətit-türk”. Y.Balasaqunlu. “Kutadqu-bilik.


Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. I cild. Elm, 2004

N.Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2004

Azərbaycan şifahi xalq

ədəbiyyatı.B. Maarif,1992
Oğuznamələr. “Kitabi-Dədə Qorqud”.

2.

5.02.2015

5.02.2015

XI-XII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Divan ədəbiyyatı haqqında məlumat. Xətib Təbrizi. Qətran Təbrizi.

Xaqanı. Məhsəti. Nizami və dövrü. Yaradıcılıqları. “Xəmsə”, “Xosrov və Şirin” poeması.Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. II cild. Elm, 2007

3.

12.02.2015

12.02.2015

Seminar. Ən qədim dövr, qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin məzmunu. Nizami, Xaqani, Məhsəti əsərlərindən nümunələrin əzbər soruşulması.

“Kitabi-Dədə Qorqud” – bir boyun məzmunu “Koroğlu” dastanından bir qol. Bayatı, tapmaca, nağıl nümunələrinin soruşulmasıAzərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. I cild. Elm, 2004.

4.

19.02.2015

19.02.2015


Anadilli Azərbaycan poeziyası. Nəsimi. Xətai. Qəzəlləri.

“Dəhnamə”

M.Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Qəzəlləri. “Leyli və Məcnun”


Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. III cild. Elm, 2009

5.

26.02.2015

26.02.2015

Seminar

Nəsimi, Füzuli qəzəlləri-nin təhlili. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.

B. 1992


Aşıq sənəti. Yunis İmrə. Qurbani. Aşıq Abbas Tufarqanlı. Xəstə Qasım. Qoşmaları

6.

5.03.2015

5.03.2015

Aşıq Ələsgər. Qoşmaları

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B. 1992

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. III cild. B., 1960M.V.Vidadi. M.P.Vaqif. Qoşmaları.


7.

12.03.2015

12.03.2015

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. S.Ə.Şirvani. Qəzəlləri. Satiraları. “Allaha rüşvət”, “Köpəyə ehsan”

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. IV cild. B., 2011

Q.Zakir. Qoşmaları. “Durnalar”. A.Bakıxanov. Əsərləri. “Əkinçi”qəzeti

8.

19.03.2015

19.03.2015


Seminar. Şeirlərin əzbər soruşylması.

Keçilmiş şeirlərin əzbər soruşulması.

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi. IV cild. B., 2011M.F.Axundzadə. Dövrü, dramaturqiyası. “Hekayəti–mərdi xəsis”.


9.

26.03.2015

26.03.2015


XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda, ədəbiyyat, mətbuat, maarif və teatr.

N.Vəzirov. Ə.Haqverdiyev. N.Nərimanov. H.Cavid. C.Cabbarlı. ƏsərləriXIX əsr Azərbaycan

Ədəbiyyatı Tarixi. B. 1981

M.F.Axundzadənin komediyalarının təhlili.


Seminar. M.F.Axundzadənin pyeslərinin məzmunu.


10.

2.04.2015

2.04.2015


M.Ə.Sabir. “Hophopnamə”. C.M.Məmmədquluzalə. “Ölülər”. “Poçt qutusu”

Y.Qarayev. XIX-XX yüzillər.

Azərbaycan Ədəbiyyatı, Elm, 2002

“Molla Nəsrəddin” jurnalı. U.Hacıbəyli. Yaradıcılığı

11.

9.04.2015

9.04.2015

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı.

V.Sultanlı. Azərbaycan

Mühacirət Ədəbiyyatı.

B.1998.


Seminar. Sabir – bir satira əzbər. C.Məmmədquluzadə - hekayələrinin “Ölülər”, “Anamın kitabı” pyeslərinin təhlilinin soruşulması.

12.

16.04.2015

16.04.2015


Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı. M.Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”

XX əsr Azərbaycan Ədəbiy-yatı. 1989. Y.Qarayev. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı. B.2002


Repressiya olunmuş Azərbaycan ədibləri (1937)

13.

23.04.2015

23.04.2015


XX əsr. Azərbaycan nəsri.

M.S.Ordubadi. M.İbrahimov. S.Rəhimov. İ.Şıxlı. İ.Hüseynov (Muğanna). Ə.Əylişli, Anar, Elçin, M.SüleymanlıY.Qarayev. XIX-XX yüzillər. Azərbaycan Ədəbiyyatı.

B.2002.
İ.Şıxlı “Dəli Kür”, M.Süleymanlı “Dəyirman” əsərlərinin təhlili

14.

30.04.2015

30.04.2015


XX əsrin I yarısı. Azərbaycan poeziyası.

H.Cavid. Ə.Cavad. S.Vurğun. S.Rüstəm. M.MüşfiqXX əsr. Azərbaycan

Ədəbiyyatı. B. 1989XX əsrin II yarısı. Azərbaycan poeziyası.

R.Rza, B.Vahabzadə, N.Xəzri, M.Araz, R.Rövşən, H.İsaxanlı15.

7.05.2015

7.05.2015


Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı, ümumi icmal

AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun illik ədəbi icmalları.


Seminar: XX əsr Azərbaycan nəsrinin bəzi əsərlərinin təhlili və poeziya nümunələrinin əzbər soruşulması. Mövzuların qavranılmasının yoxlanılması. Imtahana düşən suallar ətrafında ümumi icmal.

Aktivlik və davamiyyətə görə balların yazılmasıFinal imtahanı


Yüklə 165,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə