MÜNDƏRĠcatYüklə 404,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix23.12.2016
ölçüsü404,01 Kb.
1   2   3   4

14.1.3. 

Sığortalının

 

tibb  məntəqəsinə  yerləşdirilməsinin  və  ya  repatriasiyasının  təşkil  edilməsi  üçün aşagıdakılar göstərilməlidir

  

Sığortalı 

(onun mənafeyi üçün fəaliyyət  göstərən istənilən şəxs) aşagıdakıları göstə

r

məlidir:


 

 Sığortalının 

 

soyadı, adı, 

yerləşdirildiyi 

 

xəstəxanın ünvanı və telefon  

nömrəsi


 müalicə edən həkimin soyadı, adı, ünvanı və telefon nömrəsi;

   L

azım olan tibbi yardımın diaqnozunu və xarakterini müəyyən etmək üçün 

servis 

şirkətinin təyin etdiyi həkim

- ekspert 

sığortalı ilə sərbəst əlaqə saxlamaq və xəstəliyinin tarixi ilə tanış olmaq imkanına sahib 

olmalıdır.

   Servis şirkəti yalnız müalicə tələb edən həkimlə razılaşdırmaqla, zərərçəkənin köçürülməsinin gününü 

və vasitəsini təyin edir.

  Xəstəxana müalicəsi tələb edən xəstəlik və ya bədən xəsarəti haqqında sığortalı (onun mənafeyi üçün 

fəaliyyət  göstərən  istənilən  şəxs)    hadisə  baş  verən  gündən  3  gün  müddətində 

s

ervis  şirkətinə  xəbər verməlidir.

  

Aparılma  təcili  yardım  maşınları,  dəmiryol  nəqliyyatı,  sərnişin  və  ya  sanitar  reys  təyyarələri 

vasitələr

in

dən maksimum səviyyədə istifadə edilir. 

 Sığortalı  sığorta  hadisəsi  nəticəsində  ziyanın  qarşısının  alınması  və  ya  miqdarının  azaldılması  üçün 

mümkün olan bütün vasitələrdən maksimum səviyyədə istifadə etməlidir.

 

14.1.4. 

Sığortalı öldyü halda repatriasiyanın təşkili və

 

xərclərinin 

ödənilməs

i:  Sığortalı

 

öldüyü halda 

onun cəsədi  vəfat e

t

diyi yerdən A

zərbaycanda dəfn olunacağı  yerə beynəlxalq 

standartlara müvafiq olaraq repatriasiya edilir  (

I, II, III, Proqramlar üzrə zəmanətlə

r) 

14.1.5. 

Sığortalını müşayiət edən uşaqları

n evaku

asiyasının təşkili və ödənilməsi Əgər  bədbəxt  hadisə  və  ya  xəstəlik  nəticəsində 

s

ığorta

 ilə  səyahət  edən  uşaqlar  (15  yaşına  qədər) 

nəzarət


siz qalarsa, s

ığortaçı onların təcili olaraq qaytarılmasını təşkil edir.

   (II, III  Proqramlar üzrə zəmanətlə

r) 


14.1.6. 

Təcili stomotoloji

 

yardımın təşkili və ödənilməsi Sığortaçı  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  baş  verən  zədələrlə  şərtlənən, 

s

ığortalıya 

göstərilən  təcili 

stomoto

loji  yardım  nəticəsində  baş  verən  zədələrlə  şərtlənən, s

ığortalıya

 

göstərilən  təcili  stomotoloji 

yardım  xidmətlərin

in 

və  həmçinin  150  ABŞ  dollarından  artıq  olmamaqla  kəskin  diş  ağrısı  zamanı göstərilmiş təcili stomatol

o

ji yardım xidmətinin dəyərini ödəyir. 

  (I, II, III, Proqramlar üzrə zəmanətlə

r) 


14.1.7. 

Fövqəladə hallarda yaxın qohumun səfərinin təşkili və ödənilməsi Əgər sığortalının

 

xəstəxanada qalması 15 gündən çox çəkərsə və onun saglamlığının vəziyyəti müalicə edən  həkimin  fikrincə  çox ağırdırsa,  Sığortaçı  sığortalının  yaxın  qohumunun  “

ekonomi  klas

”la  uçması 

üçün birbaşa və geriyə olan biletlərinin dəyərini ödəyir.

   (III Proqram üzrə zəmanətlə

r) 


14.1.8. 

Hüquqi yardımın təşkili və ödənilməsi Sığortaçı  və 

servis 


şirkəti,  əgər  onun  fəaliyəti  (hərəkəti)  oldugu  ölkənin  mövcud  qanunvericiliyi  ilə 

cinayət məsuliyyəti yaratmırsa,

  s

ığ

orta  olunana hüquqi yardım

  g


östərilməsini təşkil edir və 1

 

500 ABŞ dollarına qədər həcmdə olan xərcləri ödəyir.

   Profesional  f

ə

aliyyətə,  nəqliyyat  vasitələrinin    istifadəsinə  və  mühavizəsinə  aid  təqsirləndirmə  ilə 

əlaqədar xərclər ödənilmir.

   (III Proqram üzrə zəmanətlə

r) 


 

15. 

SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN QAYDALAR ÜZƏRĠNDƏ ÜSTÜNLÜYÜ

 

 

15.1. 

Sığorta müqaviləsi  bağlanarkən Sığortalı  və  Sığortaçı  bu Qaydaların müəyyən müddəalarının  dəyişdirilməsi 

və ya istisna edilməsi, həmçinin ona müəyyən əlavələr edilməsi barədə razılığa gələ bilərlər.

 

15.2. 

Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş istisnalar və məhdudiyyətlər qanunvericiliyə zidd olmadığı hallarda tərəflərin 

razılığı ilə sığorta təminatına daxil edilə bilər.

 

  

14 


16.  VALYUTA HAQQINDA QEYD-

ġƏRT

 

 

Sığorta haqqının ödənilməsi sığortalı (Sığorta olunan) və ya onun tapşırığı  ilə digər şəxs tərəfindən birdəfəlik nağd 

pulla  və  ya  köçürülmə  yolu  ilə,  sığorta  müqaviləsinin  bağlandığı  gün  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının 

müəyyən etdiyi ABŞ dollarının məzənnəsi əsasında manatla həyata keçirilir.

 

 

17. XÜSUSĠ ġƏRTLƏR 

 

 

17.1. 

Sığorta müqaviləsində qanunvericiliyə, əsas şərtlərə və bunlarla əlaqədar olan əlavə şərtlərə (klozlara) zidd 

olmayan xüsusi şərtlərdə yazıla bilər.

 

17.2. 

Sığorta müqaviləsinə əlavə və dəyişikliklər qarşılıqlı razılaşma əsasında yazılı şəkildə rəsmiləşdirilir.

 

17.3. 

Sığorta  müqaviləsinin  şərtlərinin  yerinə  yetirilməməsinə  və  ya  lazımi  qaydada  yerinə  yetirilməməsinə  görə 

tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

17.4. 

Sığorta  predmeti  bir  və  ya  bir  neçə  sığorta  müqaviləsi  ilə  həqiqi  dəyərindən  artıq  məbləğə  sığortalandıqda

 

sığorta məbləğinin sığorta dəyərindən artıq olan hissəsində sığorta müqaviləsi etibarsızdır. 

17.5. 

Sığortalı  ilə  sığortaçı  arasındakı  razılaşmaya  görə  davamlı  olaraq  eynicinsli  sığorta  predmetinin  müxtəlif 

hissələrinin oxşar şərtlərlə ayrı

-

ayrı dövrlər üzrə sığorta olunması vahid sığorta müqaviləsi tərtib edilməklə bir sığorta müqaviləsi əsasında həyata keçirilə bilər. 

 

17.6. 

Sığortalı  bu  qaydaların  1

7.5-


ci  bəndində  göstərilən  əmlakın  hər  bir  hissəsi  haqqında  sığorta  müqaviləsində 

razılaşdırılmış  məlumatları  vaxtında,

 

belə  məlumatların  təqdim  edilmə  vaxtı  müqavilədə  nəzərdə tutulmadıqda  isə  həmin  məlumatları  əldə  etdikdən  dərhal  sonra  sığortaçıya  çatdırmalıdır.  Məlumatlar  əldə 

edildiyi  zaman  zərərlərin  əvəzinin  sığortaçı  tərəfindən  ödənilməyəcəyi  məlum  olsa  belə  sığortalı  əldə  etdiyi 

məlumatları sığortaçıya çatdırmalıdır.

 

17.7. 

Sığortalı  tələb  etdikdə  sığortaçı  bu  qaydaların  1

7.5-


ci  bəndində  nəzərdə  tutulan  müqavilənin  aid  olduğu 

əmlakın ayrı

-

ayrı hissələri üzrə sığorta müqaviləsi verməlidir. 

17.8. 

Sığorta müqaviləsi sığortalıya (sığorta olunana) ödənilməsindən sonra verilir.

 

17.9. 

Əgər    müqavilədə  başqa  hal  nəzərdə  tutulmayıbsa,  müqavilə  müqavilədə  göstərilən  müddət  ərzində 

qüvvədə  olur    və  sığorta  haqqının  ödənilməsi  tarixindən  (nağdsız  hesablaşmalarda  pulun  Sığortaçının 

hesabına daxil olduğu andan) əvvəl olmamaq şərtilə, Azərbaycan Respublikasının sərhədini keçən andan 

qüvvəyə minir.

 

17.10. 

Sığortaçının məsuliyyəti müqavilədə müddətin birinci günü kimi göstərilmiş gündə saat 24:00

-

da başlayır və sığorta  müqaviləsində  sığorta  müddətinini  qurtardığı  gün  kimi  göstərilmiş  gündə  saat  24:00–

dan  gec 

olmayaraq  sona  çatır.  (Qeyd:  Sığortalının  müqavilədə  göstərilmiĢ  müddətlərdə  Azərbaycan 

Respublikasının  ərazisində  olduğu  zaman  fərdi  qəza  və  qəfil  xəstəliklə  əlaqədar  tibbi  xərclərinin 

ödənilməsi sığorta təminatına aid edilmir)

 

17.11. 

Sığorta  müqaviləsində  (müqaviləsində)  başqa  hal  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  bu  sığorta  ilə  MDB  ölkələri 

istisna olmaqla dünyanın istənilən ölkəsində baş verən sığorta hadisələrinə təminat verilir.

 

17.12. 

Müqavilənin  müqavilədə  göstərilmiş  qüvvədə  olma  ərazisi  yalnız  sığorta  haqqını  müəyyən  etmək  üçün 

istifadə edilir.

 

 

18. Ġġ SĠRLƏRĠNĠN GĠZLĠ SAXLANILMASI 

 

 

Sığortaçı,  sığortalıya  aid  öyrənəcəyi  iş  sirlərini  gizli  saxlamamaqdan  dəyən  ziyan  və  zərərlərə  görə  məsuliyyət 

daşıyır.

 

19. MÜBAHĠSƏLƏRĠN HƏLLĠ QA

YDASI 

 

19.1. 

Sığorta müqaviləsi üzrə ortaya çıxan mübahisələr tərəflərin danışıqlar yolu ilə həll edilir.

 

19.2. 

Razılığa  gəlinmədiyi  təqdirdə  mübahisələrə  Azərbaycan  Respublikasının  mövcud  qanunvericiliyində 

müəyyən olunmuş qaydada aidiyyatı üzrə məhkəmədə baxılır.

 

19.3. 

Sığorta  müqaviləsindən  irəli  gələn  bütün  tələblər  Azərbaycan  Respublikasının  mülki  qanunvericiliyi  ilə 

müəyyənləşdirilmiş müddətdə həll edilir.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

15 


 


Yüklə 404,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə