MÜNDƏRĠcatYüklə 404,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix23.12.2016
ölçüsü404,01 Kb.
  1   2   3   4

    MÜNDƏRĠCAT

 

 

MÜNDƏRĠCAT

 SIĞORTA SĠNĠFĠ

 ÜMUMĠ ANLAYIġLAR

 ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

 Maddə 1. SIĞORTA TƏMĠNATI

 Maddə 2. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ

 Maddə 3. SIĞORTA RĠSKLƏRĠ

 Maddə 4. SIĞORTA RĠSKLƏRĠNDƏN ĠSTĠSNALAR

 Maddə 5. SIĞORTANIN ƏHATƏ ETDĠYĠ ƏRAZĠ

 Maddə 6. TƏRƏFLƏRĠN HÜQUQLARI VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 7. SIĞORTA HADĠSƏSĠ BAġ VERDĠKDƏ SIĞORTALININ VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 8. SIĞORTA MƏBLƏĞĠ 

 Maddə 9. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN BAĞLANILMASI, ƏLAVƏ VƏ DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

EDĠLMƏSĠ, XĠTAM VERĠLMƏSĠ

 Maddə 10. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XĠTAM VERMƏNĠN 

NƏTĠCƏLƏRĠ

 

10 

Maddə 11. AZADOLMA MƏBLƏĞĠ

 

10 

Maddə 12. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ QAYDASI VƏ ġƏRTLƏRĠ, 

SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN VERĠLMƏSĠ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

 

11 

Maddə 13. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN VERĠLMƏSĠNDƏN ĠMTĠNANIN ƏSASLARI

 

11 

Maddə 14. SIĞORTALIYA XĠDMƏT GÖSTƏRĠLMƏSĠNĠN QAYDASI VƏ ġƏRTLƏRĠ

 

12 

Maddə 15. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN QAYDALAR ÜZƏRĠNDƏ ÜSTÜNLÜYÜ

 

13 

Maddə 16. 

VALYUTA HAQQINDA QEYD-

ġƏRT

 

13 

Maddə 17. XÜSUSĠ ġƏRTLƏR

 

13 

Maddə 18.  Ġġ SĠRLƏRĠNĠN GĠZLĠ SAXLANILMASI

 

14 

Maddə 19. MÜBAHĠSƏLƏRĠN HƏLLĠ QAYDASI

 

14 

SIĞORTALIYA (SIĞORTA OLUNANA GÖSTƏRĠLƏN XĠDMƏTLƏR)

 

15 

XARĠCĠ ÖLKƏLƏRƏ SƏFƏR EDƏN ġƏXSLƏRĠN FƏRDĠ QƏZA (BƏDBƏXT HADĠSƏ) VƏ 

QƏFĠL XƏSTƏLĠKLƏR ZAMANI YARANAN TĠBBĠ XƏRCLƏRĠNĠN SIĞORTASI ÜZRƏ 

TАRĠF DƏRƏCƏLƏRĠNĠN ƏSASLANDIRILMASI

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIĞORTA SĠNĠFĠ

 

 

Bu 


sığorta qaydaları ilə

 

müəyy

ə

n olunan sığorta növü fə

rdi q


ə

za v


ə

 x

əst

əlik sığortası sinfinə

 aiddir. 

 

ANLAYIġLAR

 

 

Sığorta  müqavilə

si  - 

sığortalının  müvafiq  sığorta  haqqı

 

ödə


m

əsi  müqabilində

 

sığorta  obyektinin  məruz  qala 

bil


ə

c

əyi riskl

ə

rlə

 

bağlı itkilərin, d

ə

yə

n z


ə

r

ərin 

ə

və

zinin v


ə

 

ya razılaşdırılan pul məbl

əğinin müə

yy

ə

n bir hadisənin baş 

verm


ə

si 


əsasında ödə

nilm


əsinin sığortaçı tə

r

əfind

ən öhdəlik kimi götürülməsi şə

rtl

ə

rinin təsbit edildiyi razılaşmadır.

 

Sığortaçı

 - 

sığorta müqaviləsind

ə

 nə

z

ərd

ə

 tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda qanunvericiliklə

 v

ə 

ya müqavilə

 

il

ə 

müə


yy

ən olunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqavilə

sinin t

ə

rə

fidir. 


S

ığortalı

  - 


sığorta  haqqı  ödə

y

ən,  sığorta  obyektinin  sığorta  etdirilməsind

ə

 sığorta  marağı  olan  sığorta 

müqavilə


sinin  t

ə

rə

fidir. 


Sığorta olunan

 - 


ə

mlak m


ə

nafel


əri sığorta müqavilə

si 


əsasında sığortalanan şə

xsdir.  


Faydalanan  Ģə

xs  - 

sığorta  qanunvericiliyinə

  v

ə

 ya  sığorta  müqavilə

sin


ə

 

uyğun  olaraq  sığorta  ödənişini  almaq hüququ  olan  şəxsdir.  Sığorta  müqavilə

sind


ə

 

faydalanan  şəxs  qismind

ə

 başqa  şə

xs  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmamışdırsa, 

sığortalı və

 (v

ə

 ya) sığorta olunan faydalanan şəxs sayılır.

 

Sığortanın obyekti

 - xari

cdə olduğu müddətdə fiziki şəxslərin həyat və sağlamlığı ilə bağlı əmlak mənafeləridir. 

S

ığortanın  predmeti

  - 


xaricdə  olduqları  müddətdə  həyat  və  sağlamlıqları  ilə  bağlı  əmlak  mənafelərini 

sığortalayanmış

 

fiziki şəxslərdir.  

Qism

ən sığorta 

- 

müqavilə

d

ə 

müə


yy

ən edilmiş sığorta mə

bl

əği sığorta dəy

ə

rindən az olduğu halda (qismən sığorta 

halında) sığortaçı zə

r

ə

rin ə

v

əzini sığorta məbl

əğinin sığorta də

y

ə

rinə

 olan nisb

ə

tind


ə

 

ödəyir. 

Azadolma  m

ə

bl

əği 

- 

sığorta  hadisə

si  n


ə

tic


ə

sind


ə

  yaranan  itkil

ə

rin  v


ə

  ya  d


ə

y

ən  z

ə

rərin  sığorta  təminatı  ilə

 

əhat

ə

 olunmayan  v

ə

 sığortalının  üzə

rind


ə

  qalan  hiss

ə

sidir.  Azadolma  mə

bl

əği hər bir  halda sığorta müqaviləsin

ə

 uyğun 

olaraq müə

yy

ə

n edilən sığorta ödənişi mə

bl

əğinə t

ətbiq olunur.Sığorta müqavilə

l

ə

rində

 

şərtli v

ə

 ya şə

rtsiz azadolma 

m

ə

bləği müə

yy

ən oluna bil

ə

r.  

ġərtli  azadolma  -  m

ə

bləğinin  nə

z

ərd

ə

 tutulması  halında,  sığorta  hadisə

si  n


ə

tic


ə

sind


ə

  d


ə

y

əz

ər

ə

rin hə

cmi h


ə

min m


ə

bl

əğdən çox olduqda zər

ə

r mə

bl

əğindən azadolma m

ə

bləği çıxılmır.

  

ġə

rtsiz  azadolma  -  m

ə

bləği  nə

z

ərd

ə

  tutulduqda  hə

min  m


ə

bl

əğ  hər  bir  halda  z

ə

rə

r  m


ə

bl

əğindəçıxılır.


 

Sığorta  haqqı

  riskl


ə

rin  q


ə

bul  edilm

ə

si  v


ə

 

ya  bölüşdürülməsi  müqabilində 

sığorta  müqavilə

sind

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödə

m

əli olduğu pul məbl

əğidir.


 

Sığorta mə

bl

əği 

- 

Sığorta mə

bl

əği sığortalanmış risklər üzrə 

sığortaçının öhdə

liyinin son h

ə

ddidir. Sığorta hadisəsi

  

qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana 

və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində 

baş verən hadisə və ya yaranan hal;

 

Fərdi  qəza  (bədbəxt  hadisə)

    - 


Sığortalının  səhhətinin  korlanması  (pisləşməsi)  və  ya  ölümü  ilə  nəticələnən, 

xəstəxana  və  ya  ixtisaslı  həkim  müalicəsi  tələb  edən,  bədən  xəsarətinə

 

(zədəyə)  səbəb  olan  istənilən  qəfil, gözlənilməz hadisə.

 

Qəfil  xəstəlik

  Sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddətdə  meydana  çıxan,  sığortalının  təcili  olaraq  tibb 

müəssisəsinə  yerləşdirilməsini  və  ya  tibb  işçilərinin  yardımını  tələb  edən  və  səyahətin  davam  etdirilməsinə  mane 

olan xəstəlik.

 

Həyat üçün təhlükə

 - 

İnsan həyatını təhlükədə qoyan bədən xəsarəti və ya xəstəlik. 

Servis  xidməti

  

Sığortalının  maraqları  üçün  xidmət  göstərən,  sığorta  hadisəsi  baş  verdikdə  sığortalıya,  sığorta 

müqaviləsində adı göstərilən və həmin müqavilədə nəzərdə tutulan xidmətləri göstərən servis şirkəti

 XARĠCĠ

 

ÖLKƏLƏRƏ

 

SƏFƏR

 

EDƏN

 

ġƏXSLƏRĠN

 

FƏRDĠ

 

QƏZA

 (

BƏDBƏXT HADĠSƏVƏ QƏFĠL XƏSTƏLĠKLƏR 

ZAMANI YARANAN 

TĠBBĠ XƏRCLƏRĠNĠN SIĞORTASI

 

 QAYDALARI 

 

ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 

 

 

Bu  Qaydalar  Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsi,  "Sığorta  fəaliyyəti  haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ

-

hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

 

1. SIĞORTA

 

TƏMĠNATI

 

 

Bu Qaydalar əsasında

 

bağlanan 

sığorta


 

müqaviləsi

 

ilə


 s

ığortaçı


Azərbaycan Respublikası

ndan xarici 

ölkələrə


 

səfər


 

edən


  (

ezamiyyə


,  turizm, 

işgüzar


,  qonaq 

  s. məqsədlə

)  h


üquq  və  fəaliyyət  qabiliyyətli  fiziki  şəxslərin

 

həmin 

ölkələrin

 

ərazisində 

fərdi


 

qəza


  (

bədbəxt  hadisə

və  qəfil  xəstəliklər  nəticəsində  yaranan 

tibbi  xərclər

inin 

ödənilməsinə 

təminat


 verir. 

 

2. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ

 

 

2.1. 

Bu  qaydalar  əsasında  bağlanılan  sığorta  müqaviləsinə  görə  1  yaşdan  65  yaşa  qədər  Azərbaycan 

R

espublikasının  vətəndaşları,  Azərbaycan  Respublikasında  yaşayan  əcnəbi  vətəndaşlar  və  vətəndaşlığı olmayan  şəxslər  sığortalı 

(

sığorta  olunan) 

ola  bilərlər.

 

Əgər  sığorta 

müqaviləsində

 

başqa  hal  nəzərdə tutulmamışdırsa, 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlar, I və II qrup əlillər, sığortalı ola bilməzlər. 

 

2.2.  S

ığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisələri

 

baş verərkəsığortaçı, seçilmiş sığorta proqramına 

     

(əlavə 1) müvafiq olaraq

əvvəlcədən ödənilmiş 

sığorta


 

haqqı


 

müqabilində

 servis 

xidməti vasitəsi ilə sığortalıya xidmət 

göstərilməsini təmin etməyi və bu xidmətə görə ona haqq ödəməyi öhdəsinə götürür.

 

 3. 

SIĞORTA RĠSKLƏRĠ

 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olduğu müddət ərzində və sığorta müqaviləsinin qüvvədə

 

olduğu 

müddə


t

də sığortalı

ya (

sığorta


 olunana) 

üz

 verən

 

aşağıdakı hadisələr sığorta hadisəsi sayılır : 

fərdi 

qəza


 (

bədbəxt hadisə

); qəfil xəstəlik- yux


arıda göstərilən səbəblərdən sığortalının (sığortalının) ölümü

 4. 

SIĞORTA RĠSKLƏRĠNDƏN ĠSTĠSNALAR

 

 

4.1.  S

ığortaçı  tətil,  xarici  təcavüz,  hərbi  əməliyyatlar  (müharibə  elan  olunub  olunmamasından  asılı  olmayaraq), 

vətəndaş müharibəsi, üsyan, qiyam, 

terrorizm, hakim

iyyət çevrilişi, hərbi çevriliş, radiaktiv yoluxmalar, daşqın, 

zəlzələ və digər təbii fəlakətlər, epidemiya, ətraf mühitin çirkləndirilməsi və yaxud digər fors major vəziyyətlər 

zamanı sığortalıya yardım göstərməkdən imtina edilməsinə və ya gecikdirilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

 

4.2. 

Sığortalının  servis  xidmətinin  göstərişlərini  yerinə  yetirməkdən  əsassız  imtina  etməsi  onun  sığorta  hadisəsi 

üzrə yardım almaq və ha

z

ırki qaydalarda nəzərdə tutulan xərclərin əvəzini almaq hüququnu itirməsinə səbəb olur. 

4.3. 

Sığorta hadisəsinə aşağıda sadalananlar aid edilmir :

 

a) 


Sığortalının xalq iğtişaşlarında, üsyanlarda, qiyamlarda, müharibələrdə və s. də iştirakı nəticəsində xəsarət 

alması;


 

b) 


Radioaktiv şüalanmanın birbaşa və ya dolayı təsiri nəticəsində alınan xəsarət və ya xəstəlik

c) Sığorta müqaviləsi bağlanan tarixə qədərki son 6 ayda müalicə və stomatoloji müdaxilə

 (

köməktələb etmiş 

xəstəliklər 

(Qeyd: 

əgər tibbi yardım həyatın xilas edilməsi, kəskin ağrının və ya əmək qabiliyyətinin 

uzun müddətli itirilməsinin qarĢısını almaq üçün məcburi tibbi müdaxilə ilə əlaqədar olmuĢdursa, bu 

məhdudiyyət tətbiq edilmir)

d) Hamiləliklə,  doğuşla,  onların  mürəkkəbləşməsi  və  nəticələri,  həmçinin  abortlarla  əlaqədar  xərclər 

(Qeyd: 

bədbəxt  hadisə  və  ya  gözlənilməz  xəstəlik  nəticəsində  hamiləliyin  məcburi  dayandırılması  halları 

istisna olmaqla)

e) 


əsəbi və ya pisixi xəstəliklərdən (depresiya) ortaya çıxması və kəskinləşməsi

f) kəskinləşmə  və  ya  qəfil  dekompensasiya    zamanı  həyatın  xilas  edilməsi  üçün  təcili  yardım  göstərilməsi 

halları  istisna olmaqla, xroniki xəstəliklər.  Böhrandan  sonra müalicənin başa  çatdırılmasına, müayinəyə, 

nəqliyata, repatriasiyaya çəkilən xərclər təminata daxil edilmir.

 

g) alkoqolik, narkotik və ya toksik  sərxoşluq nəticəsində əmək qabiliyyətinin (tam və ya qismən) itirilməsi.

 

h)  Sığortalının

 

intiharı,  intihara  qəsdi,  özünü  qəsdən  şikəst  etməsi    və  ya  xəstələnməsinə  və  ya zədələnməsinə səbəb olan  hər hansı düşünülmüş hərəkəti

i) zöhrəvi xəstəliklər, c

in

si yolla keçən yolla keçən xəstəliklər, QİÇS (SPİD) və ya ona oxşar sindiromlar. 

j) 


həvəskar səviyyədə avto

-

moto idman (avtomobil, motosklet və hər hansı mexaniki hərəkət vasitələri), hava 

idman  növləri,  alpinizm,  sualtı  üzgüçülüklə,  speleologiya,  döyüş  idman  növləri  məşğul  olma    nəticəsində 

baş verən bədbəxt hadisələr.

 

k) əlavə  tarif  ödənilməsi

 

halları  istisna    olmaqla  peşəkar 

və  ya  həvəskar  səviyyədə  (yarışlar,  təqdimatlar  və 

məşqlər daxil olmaqla) idmanın aşagıdakı növləri ilə məşgul olma nəticəsində baş verən bədbəxt hadisələr:

 

İdmanın növü: 

 

A Sinifi:  yüngül  atletika,  kroket,  qolf,  gimnastika,  üzgücülük  (sualtı  üzgüçülük  istisna  olmaqla)

skvoş, tenis, 

atıcılıq. 

 

B Sinifi  basketbol,  velosiped  idmanı,  həndbol,  otüstü  xokkey,

 

(at  qaçışı  yarışları  istisna  olmaqla), su idman növləri (raftinq

 istisna olmaqla), 

voleybol, qılınc oynatma, suya tulla

nma. 


C Sinifi: 

beysbol,  futbol,  Amerika  futbolu,  at  qaçışı,  su  altı  üzgücülük

,  raftinq,  reqbi,  speleologiya, 

polo, 


ağır 

atletika, 

qış idman növləri,

 

 l) 

mərcdə, cinayətlərdə və dalaşmada (özünümüdafiə 

istisna olmaqla) 

iştirak nəticəsində  baş verən bədbəxt 

ha

disələr 


 

4.4. 

Aşağıdakı  hallarda  təcili  tibbi  yardım  göstərilməsi  ilə  əlaqədar  xərclərin  əvəzi  ödənilmir  və  xidmətlər 

göstərilmir:

 

a) sığorta  müqaviləsi  qüvvəyə  minənədək  başlanmış  müalicə  kursları  və  həmçinin  ixtisaslı  həkimin

 

həmin səyahətlə bağlı tibbi göstəriş

 

verməsi; 

b) 


hər hansı ekskursiya və digər  mədəniyyət tədbirlərində iştirak etmək imkanının olmamasından 

S

ığortal

ı

ya dəyən mənəvi zərər;

 

c)  Servis şirkəti tərəfindən təşkil edilməyən hər hansı evakuasiya

;  


d) 

sanatoriya və ya istirahət evlərində olma;

 

e) 


qəfil xəstəlik və ya xəsarətlə əlaqədar olmayan tibbi müayinə və tibbi qulluq;

 

f) sünü  mayalandırma, sonsuzlugun müalicəsi və mayalanmanın qarşısının alınması üçün çəkilən xərclər

 

g)  protez qoyma (göz və diş daxil olmaqla),  protezlərin və ortopedik cihazların əldə edilməsi;

 

h) Sığ

ortal


ının

  (


sığorta

  olunan


ın

oldugu  yerdə  müalicə  edilə  bilən  və  onun  səyahətini  davam  etdirməsinə maneçilik törədə bilməyən yüngül xəstəlik və xəsarətlər zamanı evakuasiya;

 

i) müalicə olunmaq üçün nəzərdə tutulan səyahət;

 

j) həkim və ya tibb bacısının diaqnostika və müalicə üçün 

z

əruri olmayan xidmət göstərməsi;  

k) 


əgə

sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində ortaya çıxan xəs

a

rətlə şərtlənmirsə,  bərpaedici, müa

licəvi və ya fizioterapik yardım;

 

l) 


əgər sığorta

 

müqaviləsinin  

olduğu müddətdə baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində ortaya çıxan xəsarətlə 

şərtlənmirsə, kosmetik və plastik cərrahiyə;

 

m)  Profilaktik vaksnasiya, dezinfeksiya, həkim ekspertizasının aparılması;

 

n)  Tibb 

və elmdə rəsmi olaraq tanınmayan müalicə üsullarının tədbiq edilməsi; 

o) 


Sığotalının qohumları tərəfindən həyata keçirilən müalicə;

 

 5. 

SIĞORTANIN ƏHATƏ ETDĠYĠ ƏRAZĠ

 

 

Tərəflərin başqa cür razılaşdığı və belə razılaşmanın Sığorta müqaviləsində təsbit olunduğu hallar istisna olmaqla, sığorta Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən kənar  ərazini əhatə edir.

 

 
Yüklə 404,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə