“Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyas ə tYüklə 1,02 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix19.05.2017
ölçüsü1,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 
 
YYSQ
 
2014
 
        
Asif Həsənli 
 
“Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar 
siyas
ə
t

 
 
İraqın ABŞ tə
r
ə
find
ən işğalı
 
 
 
Sisayi publisistika 
 
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 
 N 02-05  (06 - 2014) 
            
 
W W W
.
K
İ
T A B X A N A
.
N E T    
 
M İ
L L
İ
 
V İ R T U A L - E L E K T R O N
 
K
I
T A B X A N A
 
 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
2 
www.kitabxana.net
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
 
 “Çağdaş Azərbaycan publisitikası”: 02-05  (06 - 2014
 
Bu elektron nəşr 
http://www.kitabxana.net
 - Milli Virtual 
Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan publisitikası” Kulturoloji-
bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 
Elektron Kitab N 02-05  (06 - 2014) 
Asif Həsənli 
 
“Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyasə
t

 
 
İraqın ABŞ tə
r
ə
find
ən işğalı
 
 
 
Siyasi publisitika 
 
Qeyd: Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir. 
  
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 02-05  (06 - 2014) 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:   
Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 
 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
3 
 
Professional Oxucu Liqası 
 
Asif H
ə
s
ə
nli 
 
 
 
 
 
Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyasə

 
İraqın ABŞ tə
r
ə
find
ən işğalı
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
4 
 
ABŞ
-
İraq mü
harib
ə
sinin gizli m
ə
qam
ları
 
 
Pauellin etira
fının onsuz da heç bir ə
h
ə
miy-
y
ə
ti yox idi, amma h
ə
r halda bu eti
raf ABŞ
-
ın 
irti
caçı si
yas
ə
tini k
ə
skin sur
ə
td
ə
 t
ə
nqid v
ə
 
ifşa edə
n bir fakt kimi tarix
ə
 h
ə
kk olunacaq
dı.
 
 
ABŞ
-
ın cinayə
tkar siyas
ə
ti n
ə
tic
ə
sind
ə
 bir 
ölkə
 tamamil
ə
 da
ğıdılıb mə
hv olur, dig
ər öl
k
ə
-
l
ə
r is
ə
 
çə
kil
ən böyük ma
liyy
ə
 x
ə
rcl
əri üzün
-
d
ən ağır böh
ranla qar
şı
la
şır
lar 
 
XX 
ə
s
rin axır
la
rından baş
laya
raq ABŞ İraqa qarşı 
t
ə
ca
vüz
kar siyas
ət yürüt
m
ə
y
ə
 
başladı. Mə
qs
ə

ABŞ
-
ın he
gemonlu
ğunu qə
bul etm
ə
k ist
ə
m
ə
y
ə

v
ə
 
açıq
-
açığına pre
zident Corc Bu
şun ün
va
nına 
s
ə
rt ittihamlar v
ə
 t
ə
hqirl
ər yağdı
ran S
ə
d
dam Hü
-
seyn rejimini devirm
ə
k idi. Amma re
jimi yıx
maq 
üçün həmişə
 ol
duğu kimi si
yasi b
ə
han
ə
 
ə
sas rol 
oynama
lıydı ki, belə
 b
ə
han
ə
 ta p
maq da ABŞ hö
-
kum
ə
tin
ə
 o q
ə
d
ə
r d
ə
 
çə
tin deyildi. 
1991-ci ilin yanvar-fevral ayla
rında İraq
-

veyt 

harib
ə
sind
ə
n (17 yanvar-28 fevral 1991-ci il) 
sonra Birl
əşmiş Mil
l
ə
tl
ə
r T
əş
kila
tının eks
pert 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
5 
qrupu İraqda nüvə
 sila
hının, kim
y
ə
vi v
ə
 bakterio-
loji sila
hın ol
ma
sını yox
la
maq üçün İraqa gön
d
ə
-
ril
miş
di. H
ə
min komissiya 1998-ci il
ə
 q
ə
d
ər İraqın 
h
ə
rbi obyektl
ə
rind
ə
 t
ə
f
tiş etmiş, lakin heç bir şey 
tapa bilm
əmiş
di.  
MAQATE (Atom Ener
jisi üzrə
 Beyn
ə
lxalq Agent-
lik) öz he
saba
tın
da birt
ə
r
ə
f
li möv
qe tut
muş və
 
İraqda nüvə
 sila
hının və
 ya h
ə
r han
sı baş
qa kim-
y
ə
vi v
ə
 bakterioloji sila
hın ol
mama
sını
 b
ə
yan et-
m
əmiş
di. Q
ərb döv
l
ə
tl
ə
ri is
ə
 n
ə
zar
ə
t
çi ko
missiya-
nın orada qalma müd
d
ə
tinin ar
tırıl
ma
sını tə
l
ə

ed
ə
r
ə
k S
ə
d
dam Hü
sey
nin nüvə
 sila
hına ma
lik ol-
ma
sını id
dia edirdil
ə
r. Bundan hidd
ə
tl
ə
n
ən S.Hü
-
seyn 1998-ci ild
ə
 BMT-
nin nüvə
 ener
jisi  üzrə
 n
ə
-
zar
ə
t
çi
l
ə
ri
nin öl
k
ə
d
ən çı
xa
rılması haqqın
da 
ə
mr 
ver
miş
di.  
Qeyd edim ki, 1991-ci il aprelin 3-d
ə
 Birl
əşmiş 
Mill
ə
tl
ə
r T
əş
ki
latı Tə
h

k
ə
siz
lik Şurası 687 saylı 
Q
ə
tnam
ə
 q
ə
bul et
miş
di. Q
ə
tnam
ə
d
ə
 

harib
ə
nin 
yekun
ları haqqın
da m
ə
lumat veri
lir, İraqın ə
razi-
sind
ə
 MAQATE-nin ekspert qrupunun f
ə
aliyy
ə
ti 
qeyd edilirdi.  
Q
ə
tnam
ə
nin dig
ər şə
rtl
ə
rin
ə
 
görə
 
şiə
l
ə
rin v
ə
 
kürd
l
ərin sıx yaşadığı yer
l
ə
rd
ə
 amerikan v
ə
 ingilis 
ə
sg
ə
rl
ə
ri yerl
əş
dirilm
ə
li idi ki, guya onlar bu az
lıq
-

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
6 
ları qo
rusun
lar.  Əs
lind
ə, İraqda şiə
l
ə
r o q
ə
d
ə
r d
ə
 
az
lıq təş
kil etmirdil
ə
r. Sad
ə
c
ə
, S
ə
dda
mın ha
ki-
miyy
ə
tind
ə
 
ə
sas
ən sün
nil
ə
r c
ə
ml
əşmiş
dil
ər. ABŞ
-
ın şiə
l
əri mü
dafi
ə
 etm
ə
sind
ə
 is
ə
 
baş
qa m
ə
qs
ə
d-
l
ə
r daya
nırdı.
 
İlk baxış
dan bel
ə
 t
ə
s
ə
v
vür et
m
ə
k olar ki, ameri-
kanlar v
ə
 ingilisl
ər çox hu
manist v
ə
 xeyirxah in-
sanlar
dır, ABŞ və
 
Böyük Bri
taniya is
ə
 
baş
qa mil-
l
ə
tl
ə
rin, xalqla
rın və
 etnik az

qla
rın qayğısına qa
-
lan döv
l
ə
tl
ə
rdir (!) 
Elita
sının ə
sas
ən sünni mü
s
ə
lmanla
rın
dan ibar
ə

olan İraqda şiə
l
ərin hü
quqla
rını qo
rumaq nec
ə
 d
ə
 
xeyirxah v
ə
 
ə
dal
ə
t
li bir işdir! Amma bu «iş»in ar
-
xa
sında şo
vinizm v
ə
 
dünya hökm
ran
lığı ide
ya
ları 
daya
nır
sa, o zaman 
ə
dal
ə
t v
ə
 xeyirxah
lıq an
caq 
imitasiya xarakteri da
şıyır və
 
çox keçmir ki, şo
vi-
niz
min qatı ele
mentl
əri özünü açıq şə
kild
ə
 

-
ruz
ə
 verir.  
Ə
sas
ən şiə
 

s
ə
lmanla
rının yaşadığı mü
q
ə
dd
ə

K
ə
rb
əla şə
h
ə
rinin bombardman edilm
əsi şiə
l
ə
r
ə
 
olan düş
m
ən mü
nasib
ə
tin 
ə
n bariz t
ə
c
ə
s
sümü
-
dür. 
 
Bel
ə
 
bir şə
h
ərin ABŞ
-
ın rə
hb
ə
rliyi al
tın
da bom-
bardman edilm
ə
si v
ə
h
şi
lik v
ə
 az
ğınlıqdır!
 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
7 
K
ə
rb
əla şə
h
ə
rinin bombardman edilm
ə
si, m
ə
s-
cidl
ə
rin at
əşə
 tutul
ması  dünya mü
s
ə
lmanla
rını 
hidd
ə
t
ə
 g
ə
tir
ə

ə
n t
ə
sirli hadis
ə
 kimi tarixd
ə
 h
ə

zaman qalacaq! 
İmam Hü
seyn(
ə
)in q
ə
bri yerl
əşən bir şə
h
ərin mü
-
harib
ə
 meyda
nına çev
rilm
ə
si Alla
hın qə
z
ə
bind
ə

yan keçə
 bilm
ə
zdi!  
Nec
ə
 
ki keç
m
ə
di! K
ə
rb
ə
la
nın bom
bardman edil-
m
ə
sind
ə
n c
ə
mi bir ay son
ra ABŞ
-
ı sunami basdı, 
qa
sırğa
lar v
ə
 
fırtı
nalar bu Allah
sız öl
k
əni öz ağu
-
şuna ala
raq minl
ə
rl
ə
 in
sanı və
 
yüz
l
ə
rl
ə
 bi
nanı su 
al
tın
da qoydu! Daha sonra me
şə
l
ə
rind
ə
 yan
ğın
lar 
başladı! Bir tə
r
ə
fd
ə
 okean v
ə
 sel sula
rının daş
-
ması, su
nami, dig
ə
r t
ə
r
ə
fd
ə
 d
ə
h
şə
tli yan
ğın
lar 
K
ə
rb
ə
la
nın ca
va
bını ve
rirdi! 
İraqın şi
ma
lın
da v
ə
 c
ə
nubun
da ABŞ və
 
Böyük 
Britaniya aviasiya

n
ın yer
l
əş
dirilm
ə
si yuxa
rıda 
qeyd etdiyimiz Q
ə
tnam
ə
y
ə
 daxil edil
miş
di ki, bu 
da İraq avia
siya
sının hə
min 
ə
razil
ə
rd
ə
 
uçuşunu 
qada
ğan edir
di.  
1993-
cü ilin yanvar ayında ABŞ, Fran
sa v
ə
 

-
yük Bri
taniya h
ə
r
bi hava qüv
v
ə
l
ə
ri hava
dan İra
-
qın cə
nubunda yerl
əşə
n zenit-raket kompleksin
ə
 
iki raket z
ə
rb
ə
si endir
miş
di. 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
8 
1998-ci ild
ə
 
İraqın BMT
-
nin xü
susi komissi
yası ilə
 
ə
m
ə
k
daşlıq et
m
ə
kd
ə
n imtina etm
əsi mü
harib
ə
nin 
baş
lama
sını reallaşdır
maqda m
ə
hz b
ə
han
ə
 ro-
lunu oy
nadı. İraqda küt
l
əvi qırğın si
lahla
rının ol
-
ması günün reallığına çev
rildi, q
ə
rb m
ə
tbua
tı 
İraqı «ə
n t
ə
h

k
əli ölkə», S.Hü
seyn rejimini is
ə
 
«sülhü poza bi
l
ə
c
ək rejim» ad
lan
dırdı.
 
H
ə
min ild
ə
 
ABŞ və
 
Böyük Bri
taniy
a İraqa qarşı 
«sə
h
ra tülküsü» adı altın
da h
ə
rbi 
ə
m
ə
liyyatlara 
başladı və
 havadan z
ə
rb
ə
l
ə
r endir
di. İraqın Hava 

cumun
dan Mü
dafi
ə
 (HHM) sis
temi işə
 
düşdü 
v
ə
 cavab z
ə
rb
ə
l
ə
ri endirildi. Dinc 
ə
hali z
ə
r
ə

çə
kdi. Silah
lı in
sident getdikc
ə
 
qızışa
raq 2003-
cü 
il
ə
 q
ə
d
ə
r davam etdi v
ə
 
iki ölkə
 ara
sında mü
hari-
b
ə
y
ə
 g
ə
ti
rib çı
xart
dı.
 
11 sentyabr 2001-ci il tarixd
ə
 
Ümumdün
ya Tica-
r
ə
t T
əş
kila
tının və
 onun ya
nındakı hündür qül
l
ə
-
nin kamikadze t
ə
yyar
əçi
l
ə
rin ter
ror hü
cumu n
ə
ti-
c
ə
sind
ə
 da
ğıdılması mü
naqi
şəni daha da qızış
-
dırdı. 2002
-ci ilin aprelind
ə
 
Böyük Bri
taniya
nın 
baş na
ziri Toni Ble
yer öl
k
ə
si
nin İraqa qarşı mü
-
harib
ə
d
ə
 

tira
kına razılıq verdi. C.Buş ta
libl
ə
r
ə
 
qar
şı mü
bariz
əni güc
l
ə
ndir
di. Əf
qa
nıs
tanda v
ə
-
ziyy
ə
t g
ə
rginl
əş
di, h
ə
rbi 
ə
m
ə
liyyatlar ge
niş
l
ə
ndi. 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
9 
Bu arada S.Hü
seyn BMT-
nin xü
susi komissiya

-
nın öl
k
ə
sin
ə
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 ra
zılıq ver
di v
ə
 komissiya 

f
ə
t
tiş
l
əri düz 2003
-
cü ilin mart ayına qə
d
ə
r ax-
ta
rış
la
rını da
vam etdirdil
ə
r, la
kin heç bir silah aş
-
kar edilm
ə
di. 
Buna baxmayaraq 2003-
cü ilin ə
vv
ə
ll
ə
rind
ə
 
ABŞ 

kum
əti İraqın nüvə
 sila
hına ma
lik ol
ması fik
ri 
üzə
rind
ə
 dayan
dı və
 
İraqın bey
n
ə
lxalq ictimaiyy
ə

üçün tə
h
lükə
 
ocağı ol
du
ğunu qeyd etdi, S.Hü
sey-
ni h
ə
t
ta Əl
-Qaid
ə
 t
əş
kila
tını si
lahlan
dır
maqda itti-
ham etdi. 
ABŞ
-
ın kəş
fiyyat orqan
ları isə
 bunun tamamil
ə
 
ə
k
sini söy
l
ə
yir v
ə
 
İraqda nüvə
 sila
hının ol
ma

-
ğını is
rarla bildirirdil
ə
r. 2002-ci il sentyab
rın 18
-d
ə
 
M
ə
rk
ə
zi K
əş
fiy
yat İda
r
ə
sinin direktoru Corc Te-
ner prezi
dent C.Buşa mə
lumat ver
di ki, İraq
da 
nüvə
 si
lahı yoxdur, İraq baş
qa h
ə
r han
sı küt
l
ə
vi 
qırğın si
la
hına ma
lik deyildir. Bu m
ə
ruz
ə
 
MKİ
-nin 
hesaba
tında öz ə
k
sini tapdı, amma C.Buşun gös
-
t
ərişi ə
sa
sın
da Konqres
ə
 bu haq
da bir söz de
yil-
m
ə
di.  
Eyni zamanda, 2002-ci ild
ə
 
MKİ ABŞ
-
ın keçmiş 
s
ə
firi Cozef Uilsonu Nigeriyaya bel
ə
 bir missiya 
il
ə
 k
əş
fiy
yata gön
d
ə
r
di: «S.Hü
seyn guya Nigeriya 
il
ə
 uran almaq haq
qında mü
qavil
ə
 imzala
yıb. 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
10 
Ura
nın alınması, İraqa gön
d
ə
rilm
ə
si v
ə
 
baş
qa 
detal
ları haqqın
da informasi
yanı də
qiql
əş
dirm
ə

la
zımdır. İraq nə
 vaxt, han
sı yolla, necə
 
uranı 
alıb, 
harada z
ə
nginl
əş
dirm
ə
k fikrind
ədir? Bütün 
bu suallara cavab ta
pıl
ma
lıdır».
 
Cavab is
ə
 tezlikl
ə
 ta
pıldı. Uil
son m
ə
xfi kanallarla 
Nigeriya
nın döv
l
ə
t arxivin
ə
, k
əş
fiyyat idar
ə
sin
ə

t
ə
h

k
ə
sizlik m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
 v
ə
 h
ə
rbi ticar
ə

ə
laq
ə
-
l
əri üzrə
 nazirliy
ə
 gi
riş ə
ld
ə
 etdi v
ə
 
İraq
la bel
ə
 bir 

qavil
ə
nin olma
dığını, hə
t
ta S.Hü
seynin bu m
ə
-
s
ə
l
ə
 il
ə
 
bağlı Ni
geri
yaya mü
raci
ə
t etm
ə
diyi ay
dın
-
laşdırıldı. Uilson MKİ
-y
ə
 r
ə
smi m
ə
ruz
ə
 
etdi, MKİ 
is
ə
 
öz növ
b
ə
sind
ə
 
C.Buşa mə
ruz
ə
 etdi. Amma 
C.Buş yenə
 d
ə
 bu m
ə
ruz
ə
ni Konqresd
ə
n gizli 
sax
ladı və
 
Döv
l
ə
t Departamentinin hesaba
tına 
sa
lın
mama
sına nail oldu.
 
H
ə
tta bundan son
ra C,Buş öz çıxış
la
rın
da d
ə
f
ə
-
l
ə
rl
ə
 b
əyan etdi ki, S.Hü
seyn Nigeriyadan uran 
al
mışdır. ABŞ
-
ın döv
l
ə
t katibi Kolin Pauell is
ə
 
heç 
bir 
ə
sas olma
dan İraqın nüvə
 sila
hına sa
hib ol-
ma
sını id
dia edir, f
ə
rziyy
ə
l
ə
r
ə
 v
ə
 

lahiz
ə
l
ə
r
ə
 
üstünlük ve
r
ə
r
ə
k konkret fakt
ları tə
kzib edirdi. 
2003-
cü i
l fevra
lın 5
-d
ə
 
Pauell BMT TŞ
-
nın ic
la-
sında çox
say
lı «də
lill
ər» gə
tir
ə
r
ə
k deyirdi: 

www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 
 
11 
«İraq küt
l
əvi qırğın si
lahla
rına ma
likdir. Sad
ə
c
ə

S.Hü
seyn h
ə
l
ə
lik h
ə
min silah
ları bey
n
ə
l
xalq mü
-
f
ə
t
tiş
l
ə
rd
ə
n gizli saxla
mağa nail olur.
 M
ə
rk
ə
zi 
K
əş
fiy
yat İda
r
ə
si bu silahla
rın sax
lan
dığı yeri 
müə
yy
ən edib, amma tam aşkara çı
xarma
yıb».
 
Bu cür sax
ta v
ə
 yalan m
ə
lumat
lar İraqa qarşı mü
-
harib
ə
ni real
laşdırdı və
 b
ə
han
ə
ni la
büd etdi. Heç 
bir il keç
m
ə
di ki, Kolin Pauell T
ə
h

k
ə
siz
lik Şu
ra-
sın
da et
diyi çıxışın hə
qiq
ə
t
ə
 uy
ğun ol
ma
dığını, 
onun saxta
laşdırıldığını, hə
tta haq
sızlıq et
diyin
ə
 
görə
 
peş
man oldu
ğunu və
 vicdan 
əzabı çə
kdiyini 
etiraf etdi.  
Y
ə
qin ki, vicdan insana 
ə
zab ver
ə
nd
ə
 o bu 
əzabı 
bölüş
m
ək üçün özünə
 yer axta
rır. K.Pauell vic
-
dan 
ə
za
bını özün
d
ə
 hiss ed
ə
rk
ə
n yer tapa bil-
m
ə
s
ə
 d
ə
, etira
fını söy
l
ə
m
ə
y
ə
 adam tap
mışdı. 
Pauellin eti
rafı, nə
d
ə
ns
ə
, m
ə
tbuatda o q
ə
d
ə
r d
ə
 
sensasiya yarat
madı.
 

r
ə
s
ə
n, n
ə
 
üçün mə
tbuat bu etirafa ciddi reak-
siya verm
əmiş
di. Z
ə
nnimc
ə, bütün bu kom
pani-
ya
nın İraqı vurmaq üçün təş
kil olunma
sının heç 
k
ə
s
ə
 sirr olma
ması sə
b
ə
bind
ən idi. Axı, «görü
-
n
ə
n k
ə
nd
ə
 n
ə
 b
ə
l
ə
d
çilik?»
 
Pauellin etira
fının on
suz d
a heç bir ə
h
ə
miyy
ə
ti 
yox idi. Amma h
ə
r halda bu eti
raf ABŞ
-
ın ir
ti
caçı 

Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə
file -> Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə