Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlərYüklə 0,99 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix06.05.2017
ölçüsü0,99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ƏDƏBĐYYAT 
 
1. «Turan» jurnalı, 1991, № 21, səh. 105-106 
2. M.F.Axundov. Əsərləri, ikinci cild, Bakı, 1961 səh. 10,15,32,36,450 
3. «Günay» qəzeti, 19.03.05 
4. «Dirçəliş » jurnalı, 2005, № 84-85, səh. 137-139 
5. V.L.Veliçko. Kavkaz. Russkoe delo i mejduplemennıe voprosı. SPb. 1904. 
str. 37 
6.  V.F.Maevskiy.  Arməno-tatarskaə  smuta  na  Kavkaze  kak  odin  iz  fazisov 
armənskoqo voprosa. Tiflis. 1915. str. 36 
7. Rusiyanın Van və Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin xatirələri. Bakı. 
1944. səh. 27 
8. «Armənskiy qenoüid». Mif i realğnostğ. Spravoçnik faktov i dokumentov. 
Baku, 1992. str. 243-244  
9. Yenə orada, səh. 245-246  
10.  Səmyuel  A.  Uimz.  Ermənistan–terrorçu  «xristian»  ölkənin  gizlinləri. 
Ermənilərin böyük fırıldaq seriyaları. Bakı, 2004. səh 35 
11. Yenə orada 
12.  Đsmayıl  Musayev.  «Erməni  genosidi»,  yoxsa  türk  müsəlman  soyqırımı. 
Birinci kitab. Bakı. 2001. səh 13 
13.  Səmyuel A. Uimz. Göstərilən əsər, səh. 45  
14.  Yenə orada, səh. 42-63 
15. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. Bakı, 1990, səh. 239-240 
16. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Xarici siyasətimiz. Bakı, 1993. səh 29-31 
17. «Armənskiy qenoüid». Mif i realğnostğ. Spravoçnik faktov i dokumentov. 
Baku, 1922. str. 243-244 
18. Yenə orada, səh.142 
19. Səmyuel A. Uimz. Göstərilən əsər, səh. 42-63 
20. Djatlin Makkarti, Karolin Makkarti. Törki i arməne. Baku, 1996. str. 72 

Tofiq Köçərli                                    - 147 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
21. O.V.Kaçaznuni. Daşnaküutön bolğşe neçeqo delatğ!. Baku, 1990, str. 10-
11 
22. Djordj de Malevil. Armənskaə traqediə 1915 qoda. Baku, 1990,  
str. 46 
23. Yenə orada, səh. 49 
24. Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları. Bakı, 1991, səh. 7 
25. «Armənskiy qenoüid». Mif i realğnostğ. Spravoçnik faktov i dokumentov. 
Baku, 1992. str. 243-244 
25a. Filipp Babkov. KQB i vlastğ. Moskva, 2003, str.308 
25v. Yenə orada, səh.311-312 
25v. Yenə orada, səh. 
25q. Yenə orada, səh.316 
25d. Yenə orada. 
26.M.S.Ordubadi. Qanlı illər… Bakı, 1991, səh.17 
27. M.M.Nəvvab 
28. O.V. Kaçaznuni.  Göstərilən əsər, səh 
29. Öriy Pompeev. Krovavıy omut Karabaxa. SPb, 1992, str. 5 
30. Mixail Qorbaçev. Jiznğ i reformı. Kniqa 1, Moskva, 1955, str. 
30a. Filipp Babkov. Göstərilən əsər, səh. 116 
30b. Yenə orada. 
30v. Filipp Babkov. Göstərilən əsər, səh. 117 
31. «Azadlıq » qəzeti, 2.08.1991 
32. «Svobodnaə mıslğ» jurnalı, 1997, № 4 
33. E. Primakov. Mir posle 11 sentəbrə, str. 55 
34. Adonü. Armeniə v gpoxu Östiniana. Erevan, 1971, str. 398 
35. B.Đşxanən. Narodnosti Kavkaza. SPb, 1916, str. 18 
36.Q.A.Gzov.  Snoşeniə  Petra  Velikoqo  s  armənskim  narodom.  Dokumentı. 
SPb, 1898, str. 18 
37. Salex Beu.Armənstvo Baku, 1994, str.66 

Tofiq Köçərli                                    - 148 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
38. Djatlin Makkarti, Karolin Makkarti. Göstərilən əsər, 1996, səh.13 
39. Djordj de Malevil. Armənskaə traqediə 1915 qoda. Baku, 1990, str 
40.  A.A.  Abbasov.  Azərbaycanda  arxeologiya  və  etnoqrafya  elmlərinin 
hazırki  durumu  və  inkişaf  perspektivləri.-  «Azərbaycan  arxeologiyası  və 
etnoqrafiyası» jurnalı, 2003, №1, səh 7. 
41.  Đ.H.Nərimanov.  Naxçıvanın  erkən  əkinçi-maldar  əhalisinin  tarixindən.  – 
Yenə orada, səh. 33 
42. Naxçıvan statistika güzgüsündə, Bakı, 1999, səh. 13 
43. Azərbaycan tarixi. Đkinci cild.Bakı, 1988, səh. 30-49 
44. Yenə orada. 
45.  Z.M.  Bünyadov. Azərbaycan  atabəyləri  dövləti  (1136-1225).  Bakı,  1985, 
səh. 191-193; Nailə Vəlixanlı. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 1993, səh. 
36 
46. Z.M. Bünyadov. Göstərilən əsər, səh.193 
47.  B.Z.Piriyev.  Azərbaycanın  qədim  diyarı  Naxçıvan.  AEA-nın  xəbərləri, 
1999, № 2, səh. 6-7 
48.  R.M.Gfendiev.  arxitektura  sovetskoqo  Azerbaydjana.  Moskva,  1986, 
str.16 
49. B.Z.Piriyev. Naxçıvan tarixindən səhifələr. Bakı, 2004, səh. 24 
50. Yenə orada, səh. 87-88 
51. «7 gün» qəzeti, 19.12.1992 
52.  Bratskaə  pomohğ  postradavşim  v  Turüii  armənam.  Moskva,  1847,  str. 
627-628 
53. Yenə orada, səh. 629-630 
54. Q.A.Ezov.  Göstərilən əsər, səh. 100, 276, 317 
55. V.L.Veliçko.  Göstərilən əsər, səh.35 
56. Bratskaə pomohğ postradavşim v Turüii armənam, str. 650 
57. Q.A.Ezov.  Göstərilən əsər, səh. 85-91 
58. Yenə orada, səh. XXXII 

Tofiq Köçərli                                    - 149 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
59. Yenə orada, səh. XXXVIII, XXXIX 
60.  Sobraniə  aktov  otnosəhixsə  k  obozreniö  istorii  armənskoqo  naroda,  ç. 
II.Moskva, 1832, str. 53-54 
61.  P.Q.Butkov.  Materialı  dlə  novoy  istorii  Kavkaza  s  1722  po  1803  qod.  ç. 
I.SPb, 1869, str. 67-68 
62. V.A.Potto. Kavkazskaə voyna. T.1 Stavropolğ, 1994, str. 37 
63. P.K. Butkov.   Göstərilən əsər, III hissə, səh. 170 
64. Yenə orada, səh.171 
65. Yenə orada, səh. 169 
66. Yenə orada, səh. 170 
67. Yenə orada, səh. 178 
68. Yenə orada, səh. 679 
69. Yenə orada,II hissə, səh. 411 
70. AKAK, II cild, səh. 560-592 
71. Yenə orada, səh.592 
72. V.A.Potto. Göstərilən əsər, səh.317 
73.  Yenə orada, səh. 316 
74. S.Mamedov, T. Veliev, A.Qodjaev. Đstoriə Azerbaydjana. Uçebnik dlə 9-
qo klassa, Baku, 2001.  
75. Yenə orada 
76. Yenə orada, səh. 74-76 
77. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. Naxçıvan xanlığı. səh. 94-99 
78. Yenə orada 
79. M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, səh. 32 
80. A.S.Qriboedov. soçineniə M.-L. 1959, str. 493  
81. V.A.Potto. Göstərilən əsər, 3-cü cild, səh. 85 
82. Yenə orada, səh. 93 
83. Yenə orada, səh. 63 
84. Yenə orada, səh. 81 

Tofiq Köçərli                                    - 150 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
85. Yenə orada, səh. 88-89 
86. Yenə orada, səh.472 
87. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. Göstərilən əsər, səh. 46-47 
88. Yenə orada 
89. V.A.Potto. Göstərilən əsər, səh. 467 
90. Yenə orada 
91. Yenə orada, səh.473 
92. Yenə orada 
93. Yenə orada, səh. 480 
94. ADTA. f. 970, siyahı 1, iş 1. v. 51 
95.  Mehmed  Hocaoğlu.  Arxiv  vəsiqələriylə  tarixdə  erməni  mezalimi  və 
ermənilər. Đstanbul, 1976, səh. 810 
96. Yenə orada, səh.812-813 
96a. Yenə orada, səh.813-814 
97. Azərbaycan tarixi. Beşinci cild. Bakı, 2001, səh. 407 
98. Mehmed Hocaoğlu. Göstərilən əsər, səh. 796 
99. Yenə orada, səh.796-797 
100. «Azerbaydjan» qəzeti, 14.01.1919 
101. Azərbaycan tarixi. Beşinci cild, səh. 411 
102. M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, səh. 56 
102a. Đ.Şaxdin. Daşnaküutön na slujbe russkoy beloqvardeyhinı i anqliyskoqo 
komandovaniə na Kavkaze. Tiflis, 1931, str.15-28 
103. Azərbaycan bölgələrində erməni sorunu (1918-1920). Ankara, 2001, səh. 
437 
104. Yenə orada, səh.438 
105. «Azerbaydjan» qəzeti, 16.05.1919 
105a. Mehmed Hocaoğlu, səh. 822 
106. «Borğba» qəzeti, 2.09.1919 
107. Səmyuel A. Uimz. Göstərilən əsər, səh.175 

Tofiq Köçərli                                    - 151 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
108. Azərbaycan bölgələrində erməni sorunu (1918-1920), səh. 64 
109. Tofiq Köçərli. Qarabağ. Bakı, 2002,səh. 333 
110.  Tofiq  Köçərli.  Yaddan  çıxmaz  Qarabağ  .  Nəqşi-cahan  Naxçıvan.  Bakı, 
1998, səh. 277-278 
111.  Azerbaydjanskaə  Respublika.  Dokumentı  i  materialı.  1918-1920.  baku, 
1998, str. 403  
112. Mehmed Hocaoğlu. Göstərilən əsər, səh.822 
113. Yenə orada, səh. 825 
114. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə, səh. 244 
115. Səmyuel A. Uimz. Göstərilən əsər, səh 
116. Yenə orada 
117.  K  istorii  obrazovaniə  Naqorno-Karabaxskoy  Avtonomnoy  Oblasti 
Azerbaydjanskoy SSR. Dokumentı i materialı. Baku, 1989, str. 35 
118. Əli Fuad Celesoy. Moskva xatirələri. Đstanbul, 1955, səh.73 
119. Yenə orada, səh. 74 
120. Azərbaycan tarixi. Altıncı cild, Bakı, 2000 
121. Səmyuel A. Uimz. Göstərilən əsər, səh 
122. Əli Fuad Celesoy. Göstərilən  əsər, səh. 67 
123. Yenə orada, səh. 73 
124. Đbraqimzade F.Z. Naxçıvanskaə avtonomnaə respublika – ieotğemlemaə 
çastğ  Azerbaydjanskoqo  qosudarstva.  –  Azerbaydjan  i  Rossiə.  Đstoriçeskiy 
dialoq. Moskva, 2004, str. 268 
125. «Nezavisimaə qazeta» 29.02.1996 
126. Yenə orada, 29.03.1997 
127. Fətəli xan Xoyski. Həyat və fəaliyyəti (sənəd və materiallar). Bakı, 1988, 
səh. 40 
128. Yenə orada, səh. 41 
129. A.S.Qriboedov. Soçineniə. Moskva, 1982, str. 611 

Tofiq Köçərli                                    - 152 - 
 
Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər 
 
130.Opisanie  Naxiçevanskoy  provinüii,  sostavlennoe  V.Q.  (V.Qriqorğev  – 
T.K.) SPb, 1833, str, 75 
131.  Đ.Şopen.  Đstoriçeskiy  pamətnik  sostoəniə  armənskoy  oblasti  v  gpoxu  ee 
prisoedineniə k Rossiyskoy imperii. SPb, 1852, str. 635-40 
132. Naqornıy Karabax. Đstoriçeskaə spravka. Erevan, 1988, str.15 
133. P.Q.Butkov. Göstərilən əsər, Birinci hisə, səh. 68 
134.  K.N.Smirnov.  Materialı  po  istorii  i  gtnoqrafii  Naxiçevanskoqo  kraə. 
Tiflis. 1934; Baku. 1999, str.45 
135.  R.F.Safarov.  Dinamika  gtniçeskoqo  sostava  naseleniə  Đrevanskoy 
qubernii (gtnopolitiçeskiy aspekt) – AMEA-nın xəbərləri, 2004, № 4, səh. 112 
136.  Mamedbeyli  G.Q.  Xanı  Naxçıvanskie.  –  Azerbaydjan  i  Rossiə. 
Đstoriçeskiy dialoq. Moskva, 2004, str. 261-265 
137. V.L.Veliçko. Göstərilən əsər, səh. 36 
138.  S.O.  Kişmişev.  Poxodı  Nadir  şaxa  v  Qerat,  Kandaqar,  Đndiö…  Tiflis, 
1889, str. 252 
139. K.N.Smirnov. Göstərilən  əsər, səh. 48 
140. Yenə orada. 


Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə