Nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliYüklə 63,85 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü63,85 Kb.
#4763

Odam va uning salomatligi 8-sinf

201____-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Odam organizmining yashashi, normal o‘sishi, rivojlanishi, o‘qishi, mehnat qilishi uchun zarur shart-sharoit yaratish qaysi fan asosida o‘rganiladi?

 1. Anatomiya;

 2. Fiziologiya;

 3. Gigiyena;

 4. Mikrobiologiya.

 1. Bir xil vazifani bajaruvchi, bir nechta organlar yig‘indisi nima deyiladi?

 1. Organizm;

 2. Organlar sistemasi;

 3. To‘qima;

 4. Hujayra.

 1. Duksimon tuzilgan bo‘lib, tolasi juda kalta 0,1 mm bo‘lib, bitta yadro hamda miofibrill ipchalardan iborat to‘qima?

 1. Silliq tolali muskul;

 2. Yurak muskullari;

 3. Skelet muskullari;

 4. Nerv muskullari.

 1. Biriktiruvchi to‘qima turlari

 1. Qon,limfa, qoplovchi;

 2. Pay, tog‘ay, tog‘ay muskullari, qon;

 3. Tog‘ay, pay, ko‘ndalang yo‘lli sklet;

 4. Suyak, qon, limfa,tog‘ay va paylar.

 1. Uzun naysimon suyaklarni belgilang:

 1. Yelka, bilak, son, boldir;

 2. Qo‘l,oyoq,bilak,son;

 3. Peshona,yuqori jag‘,yelka;

 4. Yelka,oyoq,chanoq,boldir.

 1. Yuqorisi-dasta, o‘rtasi-tana, pasti qilichsimon qaysi suyakning qismi?

 1. Chanoq suyagi;

 2. To‘sh suyagi;

 3. Peshona suyagi;

 4. Ko‘krak suyagi.

 1. Suyakusti pardasi (periost) qaysi to‘qimadan iborat?

 1. Epiteliy;

 2. Nerv;

 3. Biriktiruvchi;

 4. Muskul.

 1. Kalta naysimon suyaklar berilgan qatorni aniqlang:

 1. Qo‘lning kaft va barmoq suyaklari;

 2. Son suyagi;

 3. Yelka suyagi ;

 4. Boldir suyagi.

 1. Umurtqa suyaklari necha yosh orasida suyakka aylanadi?

 1. 17-25;

 2. 10-12;

 3. 28-30;

 4. 15-16 yoshgacha.

 1. Organizmda kalsiy va fosfor tuzlari almashinuvini buzilishidan kelib chiqadigan kasallikni belgilang:

 1. Anemiya

 2. Raxit

 3. Gemofiliya

 4. Qandli diabet
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

2- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Odam tanasi va uning ayrim qismlari ma’lum vaqt davomida zarur bo‘lgan vaziyatni saqlab turishi, skelet muskullarining qaysi ishiga bog‘liq?

 1. Dinamik;

 2. Mayatniksimon;

 3. Statik;

 4. Perestaltik.

 1. Muskullarning kontrakturasi deb nimaga aytiladi?

 1. Charchagan muskul tolasi qisqarib, bo‘shasha olmay qoladi.

 2. Muskullar qisqarib, harakatlanadi va ish bajaradi.

 3. Odam tanasi va uning ayrim qismlari harakat bajaradi.

 4. Chiniqqan odamlarda muskullarning charchamasligi.

 1. Eritrositlar qanday funksiyani bajaradi?

 1. Organizmni himoya qiladi;

 2. O2 va CO2 gazini tashiydi;

 3. Qonni ivitadi;

 4. Oziq moddalar va CO2 gazini tashiydi.

 1. Leykositlar qanday funksiyani bajaradi?

 1. Organizmni himoya qiladi;

 2. O2 va CO2 gazini tashiydi;

 3. Qonni ivitadi;

 4. Zahira oziq to‘playdi.

 1. Odam tana massasini o‘rtacha necha foizini muskul tashkil etadi?

 1. 50%;

 2. 40%;

 3. 40-50%;

 4. 30-35%.

 1. Qorin muskullari kimlarda kuchli rivojlangan?

 1. Erkaklarda;

 2. Ayollarda;

 3. Yosh bolalarda;

 4. To‘g‘ri javob berilmagan.

7. Ko`krak qafasi muskullari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

 1. O`mrov osti muskuli, diagramma muskuli;

 2. Chaynash muskuli, mimika muskuli;

 3. Son , boldir muskuli;

 4. Yelka kamari muskuli.

8. 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda tabiiy egilishlar qanday bo‘ladi?

 1. Bo‘yin va bel qismi biroz egilgan bo‘ladi;

 2. Faqat bel qismi biroz oldinga egilgan;

 3. 1 yoshgacha bolalarda tabiiy egilishlar bo‘lmaydi;

 4. a va c javob to‘g‘ri.

9. Qad qomati to‘g‘ri odam….?

 1. tik turganda boshini tanasiga nisbatan to‘g‘ri va tiktutadi, 2 ta yelkasi va 2 ta kuragi bir tekisda bo‘ladi.

 2. qorin biroz ichkariga tortilgan, ko‘krak qafasi biroz oldinga chiqqan tovonlar, tizzalar bir-biriga tegib turadi.

 3. tik turganda boshi biroz oldinga engashgan ko‘krak qafasi botiqroq, umurtqa pog‘onasining bo‘yin va dumg‘aza qismlari biroz oldinga chiqqan bo‘ladi.

 4. a va b javob to‘g‘ri

10. Odam tanasida qancha muskul bor? 1. 300 ta;

 2. 400 ta;

 3. 500 ta;

 4. 600 ta.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

3 – NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib, eritib yuborish xususiyati nima deyilai?

 1. Immunitet;

 2. Antitoksin;

 3. Antitela;

 4. Yuqumli kasallik.

 1. O‘ng qorincha bilan o‘pka arteriyasi o‘rtasida nima joylashgan?

 1. Ikki tabaqali klapan;

 2. Uch tabaqali klapan;

 3. Yarim oysimon klapan;

 4. O‘pka arteriyasi.

 1. Yurak bo‘lmalari va qorinchalarining bir martadan qisqarib bo‘shashishi nima deyiladi?

 1. Yurak sikli;

 2. Diastola;

 3. Sistola;

 4. Minutlik hajm.

 1. Yurak muskullarini qaysi tomir qon bilan ta’minlaydi?

 1. Nomsiz arteriya;

 2. Tojsimon arteriya ;

 3. Aorta;

 4. Uyqu arteriyasi.

 1. Odam tana massasini o‘rtacha necha % ni muskul tashkil etadi?

 1. 50%;

 2. 40%;

 3. 40-50%;

 4. 30-35%.

 1. Eritrositlar qanday funksiyani bajaradi?

 1. Mikroblardan organizmni tozalaydi.

 2. Qonni ivishini ta’minlaydi.

 3. Kislorodni hujayra va to‘qimalarga yetkazib beradi.

 1. Leykositlar qanday funksiyani bajarishini belgilang

 1. Mikroblardan organizmni tozalaydi.

 2. Qonni ivishini ta’minlaydi.

 3. Kislorodni hujayra va to‘qimalarga yetkazib beradi.

 1. Trombositlar qanday funksiyani bajaradi?

a) Mikroblardan organizmni tozalaydi.

b) Qonni ivishini ta’minlaydi.

c) Kislorodni hujayra va to‘qimalarga yetkazib beradi.


 1. Qonning ivishi ushun qanday modda zarur?

 1. Ca tuzlari; b) K tuzlari;

c) Na tuzlari; d) oqsillar.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O‘quvchi javoblari
O‘qituvchi javoblari
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:4- NAZORAT ISHI
Mavzu:

Nazorat shakli:

Jadval

Savollar

Javoblar

1

Nafas olish a’zolariga nimalar kiradi?
2

Qon aylanish a’zolariga nimalar kiradi?
3

Nafas olish a’zolari kasalliklari.
4

Qon aylanish a’zolari kasalliklari.
5

Ovoz boylamlarining uzunligi ayol va erkaklarda
6

Nafas bilan chiqrilgan havo tarkibida O2; CO2; N (azot) necha %
7

O‘pkalar tashqi tomondan nima bilan o‘ralgan?
8

Erkak va ayollarda o‘pkaning tiriklik sig‘imi
9

Nanafas havosi o‘rtacha qancha to‘ladi
10

O‘pkaning tiriklik sig‘imi nima bilan o‘lchanadi?

Nazorat ishining bali – bahosi:
5 – NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Qon tomirlari va nerv tolalari tishning qaysi qismida joylashgan?

 1. Tishning ichki qismida bo‘shliqda joylashgan.

 2. Jag‘ suyaklariga birikkan bo‘ladi.

 3. Tishning milk bilan birikkan joyida.

 4. Tishning ko‘rinib turgan tashqi qismida.

 1. Og‘iz bo‘shlig‘ida necha juft so‘lak bezlarining kanalchalari ochiladi?

 1. 2 juft – til osti, jag‘ osti.

 2. 3 juft - til osti, jag‘ osti, quloq oldi.

 3. 3 juft - til usti, jag‘ usti, quloq oldi.

 4. b, c javoblar to‘g‘ri.

 1. Vorsinkalar qayerda bo‘ladi, ularning soni qancha?

 1. Yog‘on ichakda 30 – 40.

 2. Ingichka ichakda 5 millionga yaqin.

 3. Qizilo‘ngachda 4 millionga yaqin.

 4. Ingichka ichak shilliq qavatida 4 millionga yaqin.

 1. Oshqozon shirasi tarkibidagi fermentlar?

 1. Lipaza.

 2. Amilaza.

 3. Tripsin.

 4. Pepsin.

 5. Maltoza.

 6. Xlorid kislota.

 1. 1, 2, 3.

 2. 2, 3, 5.

 3. 1, 4.

 4. 1, 4, 6.

 1. Me’da osti bezi langergans orolchalari qismining hujayralari qaysi garmonni ishlab chiqaradi?

 1. Tiroksin;

 2. Lizotsin;

 3. Insulin;

 4. Pepsin.

 1. Oshqozonning hajmi qancha?

 1. 1-2 L;

 2. 2, 5 – 3 L;

 3. 2 – 2, 5 L;

 4. To‘g‘ri javob yo‘q.

 1. Organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi normal o‘tishida ishtirok etadigan vitamin?

 1. D vitamini;

 2. B vitamin;

 3. A vitamin;

 4. B2 vitamini.

 1. 1 gr yog‘ organizmda kislorod ta’sirida oksidlanib qancha energiya ajratadi?

 1. 8, 9 k. kal;

 2. 4, 3 k. kal;

 3. 9, 3 k. kal;

 4. 3, 9 k. kal.

 1. Bu kasallikni viruslar qo‘zg‘atib jigar hujayralarini zararlaydi. Bu virusning A, B va C turlari bor, kasallikning nomi qanday ataladi?

 1. Salmonelloz;

 2. Qandli diabet;

 3. Ichburug‘;

 4. Sariq kasalligi.

 1. Ayirish organlariga nimalar kiradi?

 1. Buyrak, teri, o‘pka;

 2. Buyrak, siydik pufagi, teri;

 3. Buyrak, jigar, me’da;

 4. Buyrak, jigar, teri.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
6 – NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli:

JadvalA’zolar nomi

Massasi

Organizmda joylashishi

Bajaradiga funksiyasi

1.

Yurak


2.

Me’da


3.

Jigar


4.

Buyrak


5.

Qalqonsimon bez


6.

Me’da osti bezi


7.

Ayrisimon bez


8.

Epifiz bezi


9.

Buyrak usti bezi


10.

Orqa miyaNazorat ishining bali – bahosi:

7 – NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Bosh miya necha qismdan iborat?

 1. 3 qism: bosh miya stvol, ustun, o‘rta miya.

 2. 2 qism: miya yarimsharlari, oraliq miya.

 3. 2 qism: bosh miyaning stvol, katta yarim sharlar.

 4. 5 qism: miya ko‘prigi, o‘rta miya, uzunchoq, oraliq miyacha.

 1. Orqa miyaning birinchi ko‘krak segmentigacha bo‘lgan sohada joylashgan nerv?

 1. Vegetativ;

 2. Simpatik;

 3. Parasimpatik;

 4. Varoliyev ko‘prigi.

 1. Shartsiz reflekslarga tegishli bo‘lgan belgilar qaysilar?

 1. Bu refleks hosil bo‘lishida markaziy nerv sistemaning pastki qismlari ishtirok etadi.

 2. Tashqi va ichki muhit ta’siriga javob.

 3. Tug‘ma reflekslar.

 4. Hayot davomida, hosil bo‘ladi.

 5. Shartsiz refleks: itda so‘lak ajralishi.

 6. Nasldan-naslga o‘tadi

 7. Markaziy bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘i

 8. Shartsiz refleks shartli refleks asosida hosil bo‘ladi

 1. 1,3,6;

 2. 1,5,7;

 3. 1,3,8;

 4. 2,4,5,6,7.

 1. Analizator nima?

 1. Organizmda tashqi muhit omillari ta’siri.

 2. Organizmning tashqi muhit ta’siriga javobi.

 3. Muhit ta’sirini qabul qiladigan sezgi a’zolari.

 4. Yarim sharlarning qo‘zg‘alishni qabul qilib tahlil qiladigan qismi.

 1. Ko‘z soqqasining ichki qismi nimadan tashkil topgan?

 1. Tashqi-fibroz, o‘rta-qon tomir;

 2. Tashqi-fibroz, ichki-to‘rsimon;

 3. Ko‘z ichi suyuqligi, ko‘z gavhari, shishasimon tana;

 4. Shoh parda, ko‘z gavhar.

 1. Bu kasallik holati bo‘lib, odamda to‘satdan yuzaga keladi. Odam chuqur uyquga ketadi, uning nafas olishi va yurak urishi sekinlashadi, bu qanday uyqu turi kiradi?

 1. Gipnotik uyqu;

 2. Tush ko‘rish;

 3. Narkotik uyqu;

 4. Letargiya uyqusi.

 1. Bosh miya katta yarimsharlari po‘stloq qavatining qalinligi qancha?

 1. 2,8-5,0;

 2. 2,5-3,0;

 3. 3,0-0,4;

 4. 6,0-7,0.

 1. Eshitish organi qanday qismlardan iborat?

 1. Tashqi, o‘rta va ichki;

 2. Yuqori, pastki va o‘rta;

 3. Tashqi, dasta, ichki;

 4. Suyak labrint, dahliz, endolimfa.

 1. Uzunchoq miyaning uzunligi va massasi qanchaga teng?

 1. 4-5 sm: 10 gr;

 2. 4-6 sm: 8 gr;

 3. 4-5 sm: 7 gr;

 4. 3-3,5 sm: 7 gr.

 1. Qaysi nerv tolasi- nerv markazidagi qo‘zg‘alishni ishchi organga yetkazadi?

 1. Sezuvchi nerv tolasi;

 2. Retseptor;

 3. Nerv markazi;

 4. Harakatlantiruvchi nerv tolasi.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
8 – NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Teri qanday vazifalarni bajaradi?

 1. Himoya, sezgi;

 2. Nafas olish, termo regulyatsiya;

 3. Ayirish, taktil sezgi;

 4. Barcha javoblar to‘g‘ri.

 1. Odam organizmidagi sezgi a’zolari (analizatorlar) necha qismdan tashkil topgan?

 1. Periferik, o‘tkazuvchi, markaziy qismlari;

 2. Tashqi, o‘rta, ichki qismlari;

 3. Markaziy, o‘tkazuvchi, tashqi;

 4. Ichki va tashqi.

 1. Uyqu kasalliklari qaysi javobda berilgan?

 1. Tabiiy fiziologik, gipnotik uyqu;

 2. Narkotik, gipnotik uyqu;

 3. Tabiiy fiziologik uyqu, oyparastlik;

 4. Oyparastlik, letargiya uyqusi.

 1. Jinsiy hujayralarda xromosomalar soni nechita?

 1. 18 ta;

 2. 19 ta;

 3. 21 ta;

 4. 23 ta.

 1. Odam tanasi hujayralarida xromosomalar soni nechta bo‘ladi?

 1. 48 ta;

 2. 42 ta;

 3. 44 ta;

 4. 46 ta.

 1. Endemik buqoq kasalligida qaysi sekretsiya bezining hajmi kattalashadi?

 1. Gipofiz;

 2. Epifiz;

 3. Qalqonsimon;

 4. Buyrak usti.

 1. Bosh miya necha qismdan iborat?

 1. 2;

 2. 3;

 3. 4;

 4. 5.

 1. Proprioret septorlarga qayerda joylashgan retseptorlar kiradi?

 1. Muskul, pay va bo‘g‘imlarda joylashgan retseptorlar;

 2. Ichki organlarda joylashgan retseptorlar;

 3. Muskul, pay va ichki organlarda joylashgan retseptorlar;

 4. Terida joylashgan retseptorlar.

 1. Vestibulyar analizator organizmning qaysi qismida joylashgan?

 1. Bosh miyada;

 2. Ichki quloq;

 3. Ko‘z soqqasida;

 4. Terida.

 1. Qizil yoki yashil rangni farqlay olmaslik qanday kasallik?

 1. Akkomidatsiya;

 2. Daltonizm;

 3. Miopiya;

 4. Gipermetropiya.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kataloq: source

Yüklə 63,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə