Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdirYüklə 176,11 Kb.
səhifə14/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

841) Xəstədə mərkəzi tetraparez, diafraqmanın parezi, tənəffüsün pozulması, bulbar əlamətlər müşahidə olunur. Bu zaman onurğanın hansı nahiyəsində patoloji proses olmasından şübhə edilməlidir?
A) Th2 - Th12

B) L1 - l2

C) C1 - C4

D) C5 - Th1

E) L3 - L5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh99
842) Kəllə sümüklərinin şişləri, iltihabi prosesləri və travamatik zədələnmələri zamanı hansı neyrocərrahi üsul istifadə edilir?
A) Laminoektomiya

B) Rezeksion trepanasiya

C) Kranioplastika

D) SPT


E) Frez dəliyinin qoyulması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh11
843) Arterial anevrizma səbəbiylə icra edilən endovaskulyar əməliyyatlar zamanı hansı arteriyalar punksiya edilərək, anevrizmaya doğru kateter yeridilir?
A) Yuxu və bud arteriyaları

B) Onurğa arteriyası

C) Orta beyin arteriyası

D) Ön birləşdirici arteriya

E) Əsas arteriya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh168
844) Xəstəliyin klinik gedişatına təsir etməyən, onun gələcək ağırlaşmalarının qarşısını alan əməliyyatlar neyrocərrahi əməliyyatların hansı formasına aiddir?
A) Radikal əməliyyatlar

B) Palliativ əməliyyatlar

C) Rekonstruktiv əməliyyatlar

D) Preventiv əməliyyatlar

E) Stereotaktik əməliyyatlar
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh20
845) Görmə sinirinin görmə çarpazına qədər zədələnməsi zamanı nə baş verir?
A) İkitərəfli korluq

B) Bitemporal hemianopsiya

C) Binazal hemianopsiya

D) Həmin gözdə korluq

E) Skatoma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh22
846) Mieloqrafiyanın hansı növləri vardır?
A) Qalxan, enən

B) Selektiv, superselektiv

C) Karotid, vertebral

D) Sadə, kontrastlı

E) KT, MRT
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh30
847) Bel punksiyası hansı səviyyələrdə aparılır?
A) Bel nahiyəsinin istənilən səviyyəsində

B) L1 - L2, L2 - L3

C) L3 - L4, L4 - L5

D) Th11 - Th12, Th12 - L1

E) L5 - S1, S1 - S2
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh37
848) Kvekenştdent sınağı hansı damarların sıxılması ilə icra edilir?
A) Üz venası

B) Vertebral arteriyalar

C) Xarici yuxu arteriyası

D) Vidaci venalar

E) Daxili yuxu arteriyası
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh38
849) Sagital tikişdən 2 sm yana, tac tikişdən 2 sm önə təyin olunan nahiyə necə adlanır?
A) Koxer nöqtəsi

B) Foramen maqnum

C) Təpə qabarı

D) Burdenko nöqtəsi

E) Dendi nöqtəsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh42
850) Arteriovenoz malformasiyalar aşağıda göstərilən hansı hissələrdən ibarətdir?

1. gətirici genişlənmiş arteriya

2. damar kələfi (arteriovenoz şunt)

3. aparıcı venalar

4. kapilyarlar
A) 1, 3, 4

B) 2, 3


C) 2, 3, 4

D) 2, 4


E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh168
851) Histoloji quruluşuna görə baş beyin şişləri hansı şişlərə təsnif edilir?
A) Supratentorial, subtentorial

B) İntraserebral, ekstraserebral

C) Mielinli, mielinsiz

D) Birincili, metastatik

E) Neyroektodermal, mezenximal
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh53
852) Öz ölçüsü kiçik olub, ətrafında böyük kista əmələ gətirən şiş necə adlanır?
A) Sarkoma

B) Papilloma

C) Pinealoma

D) Astrositoma

E) Angioretikuloma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh62
853) Hansı şişin yerləşdiyi zonada sümükdə çox zaman hiperostoz, az hallarda isə sümüyün dağılması müşahidə edilir?
A) Angioretikuloma

B) Astrositoma

C) Qlioblastoma

D) Araxnoidendotelioma

E) Medulloblastoma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh68
854) Hansı payın şişləri zamanı mürəkkəb reflekslər, hərəki afaziya, aqrafiya kimi məhəlli əlamətlər rast gəlinir?
A) Alın payının şişləri

B) Yan mədəciklərin şişləri

C) Gicgah payının şişləri

D) Təpə payının şişləri

E) Ənsə payının şişləri
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh68
855) Türk yəhəri nahiyəsinin şişlərinə hansı şişlər aiddir?

1. hipofizin şişləri

2. kraniofaringioma

3. türk yəhəri qabarının şişləri

4. yan mədəciyin şişi
A) 1, 3

B) 2, 3


C) 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 2
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh75
856) Körpü beyincik bucağının şişlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. VIII sinirin nevrinoması

2. Meningioma

3. Xolesteatoma

4. Astrositoma
A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 3


E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh79
857) Hansı sindrom zamanı onurğa beyni həcmli proseslərində, proses olan tərəfdə hərəki, əks tərəfdə hissi pozğunluqlar müşahidə edilir?
A) Konovalov simptomu

B) Broun-Sekar sindromu

C) Horner sindromu

D) Qum saatı sindromu

E) Pussep sindromu
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh98
858) Fəqərə sütununun metastatik şişini göstərin.
A) Mieloma

B) Xondroma

C) Hemangioma

D) Hipernefroma

E) Osteoma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh103
859) İntradural - ekstramedulyar həcmli proses zamanı sizin cərrahi taktikanız:
A) Laminoektomiya, şişin xaric edilməsi

B) Hemilaminektomiya, şişin xaric edilməsi,

C) Dekompressiv trepanasiya

D) Sümük plastik trepanasiya şişin xaric edilməsi

E) Transpedikulyar stabilizasiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004
860) Reklinqhauz xəstəliyi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə edilir?
A) Dəridə xarakterik ləkələrin (südlü kofe rəngli) olması

B) Dişlərin saralması

C) Ətrafların böyüməsi

D) Dırnaqlarda dəliklərin olması

E) Saçların tökülməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh105
861) Kəllədaxili hematomaları göstərin:

1. epidural

2. subdural

3. beyindaxili

4. subaraxnoidal

5. mədəcikdaxili
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 4, 5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh115
862) KBT(Kəllə-beyin-travması) almış bir xəstə səs qıcığına qarşı gözlərini açır, verilən suallara çaşqın cavab verir və yuxarı ətrafı ilə ağrını lokalizə edir. Qlazqo koma şkalası ilə xəstənin vəziyyətini dəyərləndirin:
A) 12

B) 13


C) 10

D) 14


E) 11
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh123
863) Xiazmadan sonra beyin qabığına - görmə mərkəzinə qədər olan sahədə görmə yolunun patoloji prosesi, görmə sahəsində hansı şəkildə pozğunluq əmələ gətirir?
A) Binazal hemianopsiya

B) Amovroz

C) Homonim hemianopsiya

D) Bitemporal hemianopsiya

E) Hetronim hemianopsiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh23
864) Kəllədaxili təzyiqin artmasını göstərən kranioqrafik əlamətlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Damar şırımlarının zəifləməsi

B) Barmaq basıqlarının dərinlənməsi

C) Kəllə tağı sümüklərinin nazikləşməsi

D) Damar şırımlarının güclənməsi

E) Uşaqlarda tikişlərin ayrılması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh26
865) Hipofizin şişi üçün kranioqrafik spesifik lokal əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Türk yəhəri girəcəyinin genişlənməsi

B) Türk yəhərinin birincili dağılması

C) Türk yəhərinin balonabənzər böyüməsi

D) Barmaq basıqlarının dərinləşməsi

E) Əsas cibin sıxılması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh27
866) Fəqərə sütununda osteoxondrozun spondiloqrafik əlamətlərini göstərin.

1. fəqərəarası sahənin daralması

2. arxa - yan osteofitlər

3. fəqərələrin yerdəyişməsi (spondilolistez)

4. fəqərə cisimlərinin sınıqları
A) 1, 2, 3

B) 2, 4


C) 1, 3, 4

D) 2, 3


E) 1, 2, 3, 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh27
867) Karotid angioqrafiya, hansı arteriyaya kontrast maddənin yeridilərək R - şəkillərin çəkilməsinə əsaslanır?
A) Daxili yuxu arteriyası

B) Orta beyin arteriyası

C) Ön birləşdirici arteriya

D) Vidaci venaya

E) Ümumi yuxu arteriyası
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh47
868) Hipertenziya sindromu zamanı aparılan əməliyyatları sadalayın.

1. həcmli prosesin xaric edilməsi

2. dekompressiv trepanasiya

3. şuntlayıcı palliativ əməliyyatlar

4. dekompressiv laminoektomiya
A) 1. 3. 4

B) 1. 2. 3. 4

C) 1. 2. 3

D) 2. 4


E) 2. 3. 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh49
869) Beyin toxumasına olan münasibətinə görə şişlər hansı formalara bölünür?
A) Supratentorial, subtentorial şişlərə

B) Neyroektodermal, mezenximal şişlərə

C) İntraserebral, ekstraserebral, hipofizar nahiyənin şişlərinə

D) İntraserebral, neyroektodermal

E) İntraserebral, mezenximal şişlərə
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
870) Beyindaxili şişlər üçün aşağıdakılardan hansı düzgündür?
A) Həmişə subtotal xaric edilir

B) Həmişə bədxassəli olur

C) Residiv vermir

D) Bədxassəli olmur

E) Tam radikal çıxarılmasına baxmayaraq təkrari inkişaf edir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
871) Ekstraserebral şişlər üçün yazılanlardan hansı düzgündür?
A) Total xaric etmək mümkün deyil

B) Çıxarıldıqdan sonar şüa müalicəsi mütləqdir

C) Bioloji xüsusiyyətlərinə görə bədxassəli olur

D) Bioloji xüsusiyyətlərinə görə xoşxassəli olur

E) Həmişə residiv verir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
872) Ekstraserebral şişlər üçün yazılanlardan hansı düzgündür?
A) Total xaric etmək mümkün deyil

B) Radikal çıxarıldıqdan sonar əsasən təkrari əmələ gəlmir

C) Çıxarıldıqdan sonar şüa müalicəsi mütləqdir

D) Bioloji xüsusiyyətlərinə görə bədxassəli olur

E) Həmişə residiv verir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
873) Hipofizar nahiyənin şişlərini göstərin.
A) Kraniofaringioma, medulloblastoma

B) Hipofizin adenoması, papilloma

C) Hipofizin adenoması, kraniofaringioma

D) Pinealoma, papilloma

E) Oliqodendroqlioma, qlioblastoma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
874) Metastatik şişlər üçün xarakterik KT mənzərə aşağıdakılardan hansıdır?
A) Şişin içərisində kiçik kistalar müşahidə edilir

B) Böyük ölçülü şiş, ətrafında kiçik kista

C) Böyük ölçülü şiş, kiçik ödem sahəsi

D) Kiçik ölçülü şiş, ətrafında böyük ödem sahəsi

E) Kiçik ölçülü şiş, ətrafında böyük kista
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004
875) Neyroektodermal şişləri göstərin.

1. oliqodendroqlioma

2. medulloblastoma

3. pinealoma

4. nevrinoma

5. araxnoidendotelioma

6. angioretikuloma
A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 4, 5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh54
876) Astrositoma üçün sadalananlardan hansı səhvdir?
A) Adətən beyin toxumasından az fərqlənir

B) Bütün yaşlarda rast gəlinir

C) Neyroektodermal şişlərin böyük hissəsini təşkil edir

D) Astrositlərdən əmələ gəlir

E) Sinirin qişasından əmələ gəlir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh55
877) Oliqodendroqlioma üçün sadalananlardan hansı səhvdir?
A) İçərisində kiçik kistalar olur

B) Mədəciklərin ependim hüceyrələrindən inkişaf edir

C) Çox vaxt mədəciklərin divarına doğru inkişaf edir və ora daxil olur

D) Aydın sərhədləri olur

E) Bu şişlər üçün əhəngləşmə xarakterikdir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh56
878) Qlioblastoma üçün sadalananlardan hansı səhvdir?
A) Spongiblaslardan inkişaf edir

B) Sərhədləri aydın olmur, sürətli inkişaf edir

C) Yarımkürə içərisində inkişaf edir, kistalı olur

D) Damarlarla zəif təchiz olunub, uzun müddət inkişaf edir

E) Çoxlu damarları olduğundan şişə tez - tez qansızma olur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh57
879) Aşağıdakılardan hansı cavab medulloblastoma üçün düzgündür?
A) Uşaqlarda rast gəlinmir

B) Metastaz vermir

C) Xoşxassəlidir

D) Şiş çıxarıldıqdan sonra uzun müddətə əmələ gəlir

E) Neyroektodermal şişlərə aiddir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh57
880) Papilloma üçün sadalananlardan hansı səhvdir?
A) Dairəvi şəkilli olub, nazik kapsulası olur

B) Nisbətən bərk konsistensiyalıdır, bəzən əhəngləşir

C) Əzgiləbənzər vəzin toxumasından əmələ gəlir

D) Ən çox uşaqlarda rast gəlinir

E) Damar kələfindən inkişaf edir, mədəciklərdə yerləşir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh58
881) Pinealoma haqqında sadalananlardan hansı düzdür?
A) əzgiləbənzər vəzin toxumasından əmələ gəlir

B) uşaqlarda heç vaxt rast gəlinmir

C) ən çox VIII sinirin qişasından inkişaf edir

D) residiv vermir

E) bədxassəli forması yoxdur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh58
882) Nevrinoma haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Sürətlə inkişaf edir

B) Böyük yaşlarda rast gəlinmir

C) Sinirin qişasından əmələ gəlir

D) ən çox VIII sinirin qişasından inkişaf edir

E) yavaş inkişaf edir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh59
883) Beyindaxili şişlərin residivləri haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) daha böyük sahəni tutur və dərin nahiyələrə yayılırlar

B) əsasən birincili şiş olan nahiyədə əmələ gəlirlər

C) qısa müddətə inkişaf edirlər

D) xoşxassəli qlial şişlər residiv zamanı bəd xassəliyə çevrilə bilər

E) uzun müddətə inkişaf edirlər
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh60
884) Meningioma üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Uşaqlarda tez - tez rast gəlinir

B) Xəstəliyin əlamətləri əsasən şiş böyük ölçüyə çatdıqda əmələ gəlir

C) Əsasən hörümcək torunabənzər qişadan inkişaf edir

D) Sərt qişa arteriyalarından və beyin damarlarından qidalanır

E) Yerləşdiyi zonada sümükdə çox zamanhiperostoz müşahidə edilir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh61
885) Angioretikuloma üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Şiş adətən kistanın içərisində yerləşir

B) Tərkibində çoxlu zülal olan kistalar əmələ gətirir

C) Bəd xassəlidir

D) Beyində olan damar mənşəli birləşdirici toxumalardan əmələ gəlir

E) Şiş kiçik ölçülü, kistası böyük ölçülü olur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh62
886) Sarkoma haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Beyin toxumasından kəskin fərqlənir

B) Total çıxarılması mümkün deyil

C) Bir neçə variantda - meninqosarkoma, angioretikulosarkoma, fibrosarkoma və s. rast gəlir

D) Beyin toxuması və sümükdə dağılma törədir

E) İçərisində kiçik kistalar, nekroz və qansızma zonaları müşahidə edilir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh63
887) Hipertenziya sindromunun əsas əlamətlərininə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

1. baş ağrısı

2. qusma

3. başgicəllənmə

4. qıcolma tutmaları

5. göz dibində durğunluq

6. aşağı vəya yuxarı paraplegiya
A) 1, 2, 3,

B) yalnız 6

C) 1, 3, 5,

D) 2, 3, 4,

E) 3, 6
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh64
888) Epileptik tutmalar ən çox hansı nahiyənin şişi üçün xarakterikdir?
A) Beyin kötüyünün şişi

B) IV mədəciyin şişi

C) Təpə nahiyəsinin

D) Gicgah payının

E) Beyinciyin
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh66
889) Göz dibində durğunluq və görmə sinirinin nevriti zamanı görmənin zəifləməsi, bu iki hala bir birindən anamnestik olaraq necə fərqlənir?
A) Durğunluq zamanı göz qarşısında dumanın, torun olması, nevritdə fotopsiyaların olması xarakterikdir

B) Durğunluq zamanı zəifləmə gec, nevrit zamanı tez əmələ gəlir

C) Durğunluq zamanı zəifləmə tez, nevritdə isə tez baş verir

D) Bir birindən fərqlənmir

E) Durğunluq adətən travma neticəsində müşahidə olunur, nevrit infeksion xəstəlikdən sonra
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh66
890) Baş beynin şişləri zamanı likvorda olan dəyişikliklərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Likvorda zülalın olması

B) Likvorda hüceyrələrin miqdarı artır

C) Rəngi ksantoxrom olur

D) Likvorda qanın olması

E) Bəzi hallarda likvor sınaq borusunda laxtalanır
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh67
891) Təpə payının şişləri zamanı aşağıda sadalanan məhəlli əlamətlərdən adətən hansına rast gəlinmir?
A) Hiposmiya və ya anosmiya

B) Aleksiya

C) Astereoqnoz

D) Apraksiya

E) Ataksiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh69
892) Alın payının şişləri zamanı rast gəlinən yerli əlamətlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) hiposmiya və ya anosmiya

B) ovuc - çənəaltı və tutma reflekslərinin mənfi olması

C) emosional pozğunluqlar

D) astaziya, abaziya

E) ataksiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh68
893) Hipomimiya, maskaya bənzər sifət, qeyri iradi gülüş və ağlama, yuxarıya baxışın parezi ən çox hansı nahiyənin şişləri zamanı müşahidə edilir?
A) Gicgah payının

B) Yan mədəciyin şişləri

C) Təpə payının

D) Alın payının

E) Talamusun
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh71
894) III mədəciyin şişlərininə aşağıdakılardan hansılar aid deyil?

1. Astrositoma

2. Medulloblastoma

3. Ependimom

4. Kolloid kista

5. Xolesteatoma

6. Xorioidpapilloma
A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4 5

D) 3, 4


E) 1, 2
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh72
895) Hansı nahiyənin şişi vaxtından əvvəl cinsi inkişafa səbəb olur?
A) alın payının şişləri

B) ənsə payının şişləri

C) hipofizin şişi

D) əzgiləbənzər vəzin şişi

E) təpə payının
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh73
896) Hipofizin adenoması zamanı cərrahi müdaxiləyə göstəriş hansıdır?
A) Giqantizm və ya akromeqaliyanın olması

B) Vaxtından əvvəl cinsi yetişkənliyin müşahidə edilməsi

C) Adenomanın supraselyar inkişafı, xiazmal sindromun əmələ gəlməsi

D) Yalnız rentgenoloji və endokrinoloji əlamətlər

E) Qadınlarda aybaşı tsiklinin pozulması, kişilərdə cinsi vəzilərin və üzvlərin zəif inkişaf etməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh76
897) Kəllə sümüklərinin həcmli törəmələri hansılardır?

1. osteoma

2. eozinofil qranuloma

3. epidermoid və dermoidlər

4. pinealoma
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh94
898) İntradural - ekstramedulyar şişləri göstərin.

1. meningioma

2. nevrinoma

3. oliqodendroqlioma

4. medulloblastoma
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 1, 2
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh96
899) İntramedulyar şişlər zamanı hansı yanaşma daha düzgündür?
A) Hemilaminektomiya şişin xaric edilməsi

B) Dekompressiv laminoektomiya, sərt qişanın açıq saxlanılması

C) Dekompressiv hemilaminektomiya

D) Korporektomiya, ön korporodez

E) Laminoektomiya, şişin xaric edilməsi, vertebroplastika
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh103
900) Şişin bir və ya iki fəqərəarası dəliyə daxil olaraq şiddətli ağrı törətdiyi hallarda hansı cərrahi yanaşma məqsədəuyğundur?
A) İntradural arxa kökcüyün kəsilməsi (radikulotomiya)

B) Dekompressiv laminoektomiya, sərt qişanın açıq saxlanılması

C) Dekompressiv hemilaminektomiya

D) Korporektomiya, ön korporodez

E) Laminoektomiya, şişin xaric edilməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh105
901) Hansı hallarda kəllə beyin travması açıq hesab edilir?

1. aponevroz və sümüküstlüyü zədələndikdə

2. kəllə əsası sümüklərinin sınıqlarında

3. dərialtı hematoma yığıldıqda

4. kəllə sümüklərini xətti sınığı olduqda
A) 2, 4

B) 1, 2


C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh107
902) Qapalı kəllə - beyin travması zamanı Qureviç - Mann simptomu hansı halda daha tez - tez rast gəlinir?
A) Beynin sıxılmasında

B) Baş beynin ağır dərəcəli əzilməsində

C) Baş beynin orta dərəcəli əzilməsində

D) Baş beynin silkələnməsində

E) Qəlpəli sınıqlar zamanı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh108
903) Xəstə avtoqəza nəticəsində xəsarət almışdır. Qısa müddətli huşunu itirmişdir. 2 - 3 gün ərzində ümumi beyin əlamətləri davam edib, ətraflarda yüngül hemiparez, koordinasiya pozğunluqları, vestibulyar dəyişikliklər müşahidə edilib. Lokal dəri örtüklərinin tamlığı pozulmayıb. Kranioqramlarda xətti sınıqlar təyin edilib. Likvorda qan aşkar edilib. Sizin müəyyən edəcəyiniz diaqnoz hansıdır?
A) Qapalı kəllə - beyin travması. Baş beynin ağır dərəcəli əzilməsi

B) Qapalı kəllə - beyin travması. Baş beynin silkələnməsi

C) Qapalı kəllə - beyin travması. Baş beynin orta dərəcəli əzilməsi

D) Qapalı kəllə - beyin travması. Baş beynin yüngül dərəcəli əzilməsi

E) Açıq kəllə - beyin travması. Baş beynin orta dərəcəli əzilməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh108


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə