Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdirYüklə 176,11 Kb.
səhifə4/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

197) Triple-H terapiya nədir?
A) Hipernatriemiya, hiperosmollyarlıq, hipertenziya

B) Hipovolemiya, hiposmollyarlıq, hemodilyusiya

C) Hipovolemiya, hipotenziya, hemodilyusiya

D) Hipertenziya, hipervolemiya , hemodilyusiya

E) Hiperkaliemiya, hipertermiya, hipotenziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
198) Arterial anevrizmalarda subaraxnoidal qansızmaların kəskin dövründə arterial hipertenziyanın saxlanılması taktikası riski necə xarakterizə olunur?
A) Təhlükəsizdir

B) Beyin toxumasının perfuziyasının yaxşılaşdırılması üçündür

C) Baş ağrılarının artmasına görə qorxulu hesab edilir

D) Ürək atımının yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır

E) Təkrari qansızma riski mövcüddur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
199) Arterial anevrizmalarda subaraxnoidal qansızmaların kəskin dövründə arterial hipotenziyanın saxlanılması taktikası riski necə xarakterizə olunur?
A) Beyin toxumasına perfuziyanın yaxşılaşdırılması üçün

B) Baş ağrılarının artmasına görə qorxulu

C) Təhlükəsizdir

D) Təkrari qanzızma qorxusu

E) Ürək atmasinın artırılması üçün
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
200) Serebral perfuzion təzyiq necə xarakterizə olunur?
A) Qanın özlülüyü ilə düz mütənasibdir

B) Serebral damarın radiusu ilə əks mütənasibdir

C) Kəllədaxili təzyiq və sistem təzyiqinin cəmi ilə düz mütənasibdir

D) Kəllədaxili təzyiqə bərabərdir

E) Kəllədaxili təzyiq və sistem təzyiqinin fərqi ilə düz mütənasibdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
201) Kəskin subaraxnoidal qansızmalarda hansı preparatlar istifadə olunur?
A) β-blokatorlar

B) Angiotenzin Çevirici Fermentin İnhibitorları

C) β2-mimetiklər

D) Kalsium antoqonistləri

E) Maqnezium preparatları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
202) Qan plazmasının neçə mmol/l və daha yuxarı osmolyarlığında mannitol məsləhət deyil?
A) 320 mmol/l

B) 300 mmol/l

C) 270 mmol/l

D) 280 mmol/l

E) 280 mmol/l
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik, 2001
203) Mannitol hansı müddətdə təyin edilməlidir?

A) 1 həftə

B) 3-4 sutka

C) 1 dəfə

D) 1 sutka

E) 2-3 sutka


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
204) Subaraxnoidal qansızmalar və beynin başlanan ödemində hansı preparatların təyini əks-göstərişdir?
A) Lasiks

B) Kontrikal

C) Mannitol

D) Albumin

E) Qlükokortikoid hormonlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
205) Baş beynin ödeminin müalicəsində hiperventilyasiya hansı müddətdə aparılır?
A) 2-3 sutka

B) 1 həftə

C) 2-3 saat

D) 1 saat

E) 1 sutka
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
206) Arterial Anevrizmanın(AA) rekonstuktiv əməliyyatın xüsusiyyətləri:
A) Anevrizma boynunun kliplənməsi

B) Anevrizmanın çıxarılması

C) Damarın xaric edilməsi

D) Damarın uzadılması

E) Damarın tikilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
207) Arterial Anevrizmanın (AA) bu lokalizasiyasında cərrahi müdaxilə riski yüksəkdir və onların kliplənməsi aparılmır.

A) Daxili yuxu arteriyasının (DYA ) bifurkasiyası nahiyəsi

B) İnfraklinoid

C) Karotid–oftalmik

D) Supraklinoid

E) Ön beyin arteriya-ön birləşdirici arteriya


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
208) DYA infraklinoid seqmentinin AA-sı partlayarkın SAQ mənzərəsi ilə yanaşı bunlar xarakterikdir:

A) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

B) Üçlü və gözün hərəki sinirinin zədələnmə əlamətləri

C) Psixi pozğunluqlar

D) Sütun pozğunluqları

E) Hərəki pozğunluqlar


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
209) Daxili yuxu arteriyasının supraklinoid seqmentinin arterial anevrizması üçün hansı sinirin parezi xarakterikdir?
A) 3

B) 11


C) 12

D) 10


E) 8
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
210) Silvi yarığının disseksiyasında xiazmal-sellyar nahiyəyə giriş necə aparılır?
A) Bitişmələrin və sfeno-pariyetal sinusa açılan xırda venaların ehtiyatla koaqulyasiyası və kəsilməsi

B) Gicgah nahiyəsi medial şöbələrinin razeksiyası

C) Düz qırışın rezeksiyası

D) Ensefalotomiya

E) Alın və gicgah paylarının kobud traksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
211) Xiazmal-sellyar nahiyəyə yaxınlaşma zamanı Silvi yarığının disseksiyasında orientir nədir?
A) Aparıcı sinir

B) Gicgah payı

C) Alın payı

D) Görmə siniri

E) Gözhərəki siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
212) Daxili yuxu arteriyası və arxa beyin arteriyası anevrizmasının partlamasında xarakterik simptomatika hansıdır?

A) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

B) Psixi pozğunluqlar

C) Beyin kötüyü əlamətləri

D) Hərəki pozğunluqlar

E) Gözün hərəki pozğunluqları


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
213) Karotid-oftalmik arteriyası anevrizmasının partlamasında xarakterik simptomatika hansıdır?
A) Beyin kötüyü əlamətləri

B) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

C) Hərəki pozğunluqlar

D) Psixi pozğunluqlar

E) Gözün hərəki pozğunluqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
214) Ön birləşdirici və ön beyin arteriyası anevrizmasının partlamasında xarakter simptomatika hansılardır?
A) Gözün hərəki pozğunluqları

B) Beyin kötüyü əlamətləri

C) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

D) Psixi pozğunluqlar

E) Hərəki pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
215) Orta beyin arteriyası (OBA) anevrizmasının partlamasında xarakter simptomatika hansıdır?
A) Gözhərəki pozğunluqları

B) Hərəki pozğunluqlar

C) Psixi pozğunluqlar

D) Beyin kötüyü əlamətləri

E) Görmə hemianoptik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
216) Bəzən ön beyin arteriyası-ön birləşdirici arteriyanın (ÖbeyA-ÖbirA) anervizmasının ayrılmasında məqsədəuyğundur?
A) Anevrizma kisəsinin punksiyası

B) Görmə sinirinin və xiazmanın kənari rezeksiyası

C) Terminal səfhənin rezeksiyası

D) Gicgah payı medial şöbələrinin kənari rezeksiyası

E) Düz qırışın rezeksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
217) ÖBeyA-ÖBirA anervizmasının ayrılmasında hansı arteriya az funksional əhəmiyyət kəsb edir və koaqulyasiya edilə, kəsilə bilər?
A) Fronto orbital

B) Daxili yuxu arteriyasının sərt qişa şaxəsi

C) Fronto polyar

D) Hubnerin qayıdan siniri

E) Perforasiyaedici arteriyalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
218) Arterial anevrizmanınnın treppinqinə əksər hallarda göstərişlər:
A) Karotid oftalmik anervizmalar

B) Ön birləşdirici arteriyanın arterial anevrizması

C) Bazilyar arteriyanın proksimal şöbələri

D) Arxa birləşdirici arteriyanın ayrılma nahiyəsində daxili yuxu arteriyasının supraklinoid nahiyəsinin arterial anevrizması

E) DYA bifurkasiyasının anevrizması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
219) Ən çox baş beyin damarları AA-larının hansı lokalizasiya variantında beyindaxili hematomalara rast gəlinir?

A) Daxili yuxu arteriyasının kavernoz şöbəsinin

B) Karotid oftalmatik

C) Orta beyin arteriyası

D) Daxili yuxu arteriyasının bifurkasiyası

E) Bazilyar arteriyanın


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
220) OBA AA-sının cərrahiyyəsində AA-nın disseksiyası proksimal şöbələrdən nə vaxt başlanılır?
A) Arterial anevrizma proksimal yerləşəndə

B) Subaraxnoidal qansızmanın yalnız soyuq dövrlərində

C) Heç biri düz deyil

D) Səthi yerləşmiş hematomalarda

E) Arterial anevrizma distal yerləşəndə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
221) OBA AA partlaması nəticəsində əmələ gələn beyindaxili hematomaların xaric edilməsi üçün xarakterdir:

A) Birinci növbədə gətirici arteriyanın proksimal şöbələrini ayırmaq

B) Xaric etməni səthi şöbələrdən başlamaq, tam xaric etməmək, anevrizma kisəsində hematoma fraqmentlərinin saxlamaq

C) Kapsula ilə tam xaric etmək

D) Hematomanı xaric etməmək, konservativ müalicə aparmaq

E) Xaric etməni anevrizma kisəsi nahiyəsində başlanılması


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
222) Sagital sinus nahiyəsinin açıq zədələnmələrində xəstə hansı vəziyyətdə nəql olunmalıdır?
A) Başı yuxarı qaldırılmaqla arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

B) Yarımoturaq vəziyyətdə

C) Baş qaldırılmaqla yanı üstə uzanmış vəziyyətdə

D) Qarnı üstə uzanmış vəziyyətdə

E) Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
223) Perikallyoz arteriyanın AA-da cərrahi yaxınlaşma yolu:

A) Paramaedian

B) Yarımkürəarası

C) Orbito – ziqomatik

D) Pterional

E) Transpiramid


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
224) Arterial anevrizmaya endovaskulyar müdaxilə yolu hansıdır?
A) Transvenoz

B) Transkranial

C) Transoral

D) Transfemoral

E) Transorbital
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
225) Arterial anevrizmanın dekonstruktiv əməliyyatlarında hansı qurğudan istifadə olunur?
A) Spiral

B) Stent


C) Ayrılmayan ballon kateter

D) Ayrılan ballon kateter

E) Embol
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
226) Arterio-venoz malformasiyanın (AVM) xaric edilməsi nədən başlanır?
A) Afferent damarların saxlanılması

B) Heç bir əhəmiyyəti yoxdur

C) Drenaj venasının kliplənməsi

D) Afferent damarların kliplənməsi

E) Drenaj venasının saxlanılması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
227) Kəskin dövrdə arterio-venoz malformasiyanın cərrahi əməliyyatına göstərişlər hansıdır?

A) Beyindaxili hematoma

B) Hunt and Hess 4-5 qreyd

C) Subaraxnoidal qansızma

D) Baş ağrıları

E) Nevroloji itkilər


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
228) Sol təpə payında kiçik ölçülü AVM (anamnezdə SAQ) aşkarlanıb. Hansı tədbir həyata keçirilməlidir?

A) Transkranial kəsib götürülmə

B) Şüa terapiyası

C) Konservativ müalicə

D) Müşahidə

E) Endovaskulyar əməliyyat


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
229) Təpə payının kiçik ölçülü, səthi AVM-nı soyuq dövrdə necə əməliyyat etməli:
A) Balonlarla endovaskulyar afferent damarların bağlanması

B) Mikrocərrahiyyə

C) Afferent damarların kliplənməsi

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Radiocərrahiyyə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
230) Sol yarımkürənin epileptik sindromla təzahür edən yayılmış AVM-ində görülən tədbirlər:

A) Dinamikada müşahidə

B) Qıcolmaəleyhinə müalicə təyin etmək

C) Planlı əməliyyat

D) Əməliyyat vacib deyil

E) Təcili əməliyyat


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
231) Sol yarımkurənin dərin şöbələrinin kiçik ölçülü AVM (anamnezində SAQ ) müalicənin növü:

A) Mikrocərrahiyyə

B) Afferent damarların balonlarla endovaskulyar okklyuziyası

C) Radiocərrahiyyə

D) Konservativ

E) Afferent damarların kliplənməsi


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
232) Perikalyoz arteriyanın AVM-nə cərrahi yaxınlaşma:

A) Paramedian

B) Orbito-ziqomatik

C) Yarımkürəarası

D) Transpiramid

E) Pterional


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
233) Arterio-venoz malformasiyasının endovaskulyar müalicəsi üçün zəruri avadanlıq hansıdır?

A) Angioqrafik apparat və elektron-optik çevirici

B) Rentgen apparat

C) Ultrasəs müayinə

D) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

E) Kompüter tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
234) Arterio-venoz malformasiyanın transkranial xaric edilməsində anesteziyanın növü hansıdır?

A) Regional neyroleptanalgeziya və epidural

B) Epidural

C) Yerli


D) İntubasion narkoz

E) Regional neyroleptanalgeziya


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
235) Arterio-venoz malformasiyanın endovaskulyar müalicəsində anesteziyanın növü hansıdır?

A) İntubasion narkoz

B) Epidural

C) İntubasion narkoz,epidural

D) Yerli

E) Regional neyroleptanalgeziya


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
236) Çoxkanallı qan təchizatı olan yayılmış AVM-in cərrahi müalicə taktikası:

A) Radiocərrahiyyə

B) Afferent arteriyaların kliplənməsi

C) Mərhələli endovaskulyar embolizasiya

D) Kombinəolunmuş cərrahiyyə

E) Total ekssiziya


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
237) Arterio-venoz malformasiyanın superselektiv embolizasiyası necə aparılmalıdır?
A) Transaortal

B) Mikrokateterdən superselektiv

C) Açıq ayrılmış beyin damarından

D) Angioqrafik kateterdən

E) Transkarotid
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
238) Arterio-venoz malformasiyanın endovaskulyar cərrahiyyəsində hansı yapışqan tərkibindən istifadə edilir?

A) Dəftərxana yapışqanı

B) BF

C) SianokrilatD) Rezin yapışqanı

E) Supersement


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
239) Arxa kəllə çuxuru beyin strukturlarının əsas qan təchizatı mənbələri hansılardır?
A) Arxa beyin arteriyası

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Onurğa arteriyası

E) Təpə-ənsə arteriyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
240) Arxa kəllə çuxurunda yerləşməyən dural sinus hansıdır?
A) Yuxarı daşlı sinus

B) Siqmayabənzər sinus

C) Aşağı sagital sinus

D) Kavernoz sinus

E) Köndələn sinus
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
241) Arxa kəllə çuxurunda arterio-venoz malformasiyanın mümkün olan qan təhcizatı mənbələri hansıdır?

A) Arxa beyin arteriyasının distal şaxələri

B) Arxa aşağı beyincik arteriyası

C) Orta beyin arteriyası

D) Orta beyin arteriyası, arxa beyin arteriyasının distal şaxələri

E) Ön beyin arteriyasının qısa şaxələri


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
242) Cərrahi yaxınlaşma zamanı bir qayda olaraq bu faktorlar nəzərə alınmır:

A) AVM-in qan təchizatı və drenaj xüsisiyyətləri

B) Damar rejimində maqnit-rezonans tomoqrafiyasının xarakteri

C) İcmal kranioqrafiya

D) Kontrastla kompüter tomoqrafiyasının məlumatları

E) Arxa kəllə çuxurunda arterio-venoz malformasiyanın hemodinamik xüsusiyyətləri


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
243) Venoz mielopatiyaların əsas diaqnostika metodu nədir?

A) Lumbal punksiya

B) MR-angioqrafiya

C) Ultrasəs dopleroqrafiya

D) Selektiv fleboqrafiya

E) Komputer tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
244) Venoz mielopatiyalarda əsas nevroloji simptom nədir?
A) Spastik aşağı paraparez

B) Süst paraparez

C) Spastik yuxarı paraparez

D) Kökcük ağrı sindromu

E) Spastik hemiparez
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
245) Gedişatına görə venoz mielopatiyanın inkişafı:
A) Kəskinləşmələrlə

B) Proqradient artan

C) Kökcük sindromu ilə

D) Remissiyalarla

E) Apoplektik tip
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
246) Onurğa beyni hansı arteriyanın şaxələri ilə qidalanmır?

A) Yuxu arteriyaları

B) Körpucukaltı arteriya

C) Qarın aortası

D) Onurğa arteriyaları

E) Döş aortası


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
247) Onurğa beyninin arterio-venoz malformasiyası əksər hallarda harada yerləşir?
A) Döş nahiyyəsində

B) Torako-lumbal səviyyədə

C) Yuxarı boyun nahiyyəsində

D) Yuxarı döş nahiyyəsində

E) Orta boyun nahiyyəsində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
248) Karotid-kavernoz fistulun (KKF) etiologiyası:

A) Infeksion

B) Travmatik

C) Hemodinamik

D) Anadangəlmə anomaliya

E) Yatrogen


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
249) Karotid-kavernoz fistulun əsas diaqnostik metodları hansıdır?
A) Provakasion sınaqlar

B) Vizual baxış

C) Perkusssiya

D) Auskultasiya

E) Palpasiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
250) KKF-də xemozun patogenezi:
A) Likvirosirkulyasiyanın pozulması

B) Orbita toxumasının infeksiyası

C) Orbitanın hematoması

D) Göz arteriyasnın okklyuziyası

E) Orbitadan qan axınının pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
251) KKF-lərdə cərrahi əməliyyata göstərişlər:
A) Xemoz

B) Funksional KKF

C) Hissiyyat pozğunluqları

D) Göz damarlarının episkleral inyeksiyası

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
252) KKF-lərdə tətbiq olunan əsas cərrahi əməliyyatlar:
A) Boyunda daxili yuxu arteriyasının bağlanması

B) İntrakranial klip

C) Gözün enukleasiyası

D) Göz venasının bağlanması

E) KKF-in okklyüziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
253) KKF- lərdə endovaskulyar əməliyyat aparmaq üçün lazım olan avadanlıq:

A) Kompüter tomoqrafiyası

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Rentgen apparat

E) Angioqrafiya cihazı


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
254) Bu neyrocərrahlardan hansı KKF-in endovaskulyar cərrahiyyəsi ilə məşğul olmuşdur:
A) Oqleznev K.Y

B) Arutyunov A.İ

C) Konovalov A.N

D) Serbinenko F.A

E) Burdenko N.N
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
255) Balon kateter nədən hazırlanıb?
A) Metaldan

B) Volframdan

C) Lateks rezindən

D) Tənzifdən

E) Platindən
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
256) KKF-in endovaskulyar əməliyyatlarında anesteziyanın növü:
A) Yerli+ neyroleptanalgeziya

B) Regiona

C) İntubasion narkoz

D) Yerli


E) Epidural
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
257) KKF-də endovaskulyar müdaxilə yolu:
A) Transvenoz

B) Transoral

C) Transfemoral

D) Transkranial

E) Transorbita
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
258) Kavernoz sinus nahiyəsində afferent damarı meningohipofizar kötükdən olan arterio-sinus fistulasının (ASF) müalicə metodu:

A) Mikrokateterdən superselektiv

B) Açıq ayrılmış beyin damarından

C) Angioqrafik kateter

D) Transaortal

E) Transkarotid


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
259) ASF-nin endovaskulyar cərrahiyyəsində hansı yapışqan tərkibindən istifadə edilir?
A) Rezin yapışqanı

B) Dəftərxana yapışqanı

C) Supersement

D) BF


E) Siankrilat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
260) ASF-nın müalicəsində embolizəedici maddələr hansılardır?
A) Hemostatik süngər

B) Hidrogel

C) İvalon

D) Metal kürəciklər

E) Mikrospiral
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
261) Kəllədaxili hipertenziya və pulsasiyaedici ağrılar nə üçün xarakterikdir?
A) Beyin şişi

B) Daxili yuxu arteriyasının stenozu

C) Daxili yuxu arteriyasının trombozu

D) KKF


E) ASF
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
262) KKF-də gözün üstündə küyün xarakteri:
A) Əks tərəfdəki yuxu arteriyasını sıxanda itməyir

B) Eynitərəfli DYA-nı sıxarkın itir

C) Nəbzlə əlaqəsi olmayan pulsasiyaedici

D) Eşidilmir

E) Daimi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
263) Oksipital-sinus fistulası üçün xarakterdir:
A) Boyun-ənsə nahiyəsində pulsasiya

B) Oftalmoplegiya

C) Enoftalm

D) Ekzoftalm

E) Subaraxnoidal qansızma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
264) Lobar və lateral hematomalarda hematomanın həcmindən asılı olaraq cərrahi əməliyyata göstərişlər:
A) 40 sm³ -dən çox

B) 30 sm³ -dən çox

C) 5 sm³ -dən çox

D) 50 sm³ -dən çox

E) 15 sm³ -dən çox
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
265) Qarışıq hematomalarda cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 15 sm³-dən çox

B) 40 sm³-dən çox

C) 5 sm³-dən çox

D) 30 sm³-dən çox

E) 50 sm³-dən çox
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
266) Medial hematomalarda cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 5 sm³-dən çox

B) 15 sm³-dən çox

C) 50 sm³-dən çox

D) 20 sm³-dən çox

E) 40 sm³-dən çox
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə