Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Subtentorial hematomaların hansı diametrində cərrahi müalicə göstərişdir?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə5/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

267) Subtentorial hematomaların hansı diametrində cərrahi müalicə göstərişdir?

A) 5 sm-dən az

B) 3 sm-dən çox

C) 1 sm


D) 5 sm-dən çox

E) 7 sm-dən çox


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
268) Hemorragik insultda cərrahi müalicənin variantına hansı aid deyil?

A) Endovaskulyar müdaxilə

B) Ventrikulyar drenajın qoyulması

C) Dekompression trepanasiya

D) Stereotaksik əməliyyat

E) Hematomanın xaric edilməsi


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
269) Hematomanın xaric edilməsindən sonra təkrari qanaxmanın profilaktikası üçün hematoma yatağına nə yeridilir?

A) Butil sianokrilat

B) Histakril

C) Taxokomb

D) Ballon kateter

E) PVA yapışqanı


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
270) Hematomaların hansı lokalizasiyasında açıq cərrahi əməliyyat özünü az doğruldur?
A) Subtentorial

B) Qarışıq

C) Medial

D) Lobar


E) Lateral
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
271) Hematomaların hansı iki lokalizasiyasında stereotaktik əməliyyat daha məqsədəuyğundur?
A) Medial

B) Subtentorial

C) Lateral

D) Lobar


E) Qarışıq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
272) Medial hematomalarda hansı tip cərrahi müdaxilə məqsədəuyğundur?

A) Düz


B) Stereotaksik

C) Ventrikulyar drenajın qoyulması ilə dekompressiv trepanasiya

D) Endovaskulyar

E) Endoskopik


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
273) Beyindaxili hematomanın əmələ gəlməsi səbəbi nədir?
A) Damarın stenozu

B) Damarın okklyuziyası

C) Damarın partlaması

D) İntimanın disseksiyası

E) Damarın əyilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
274) Hansı kəllədaxili hematomalar subtentorial hematomalara aiddir?
A) Lobar

B) Medial

C) Qarışıq

D) Kötük


E) Lateral
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
275) Hemorragik insult üçün xarakterik deyil:
A) Arterial təzyiqin davamlı qalxması

B) Qusma


C) Huşun aşağı düşməsi

D) Nazal likvoreya

E) Baş ağrısı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
276) İşemik insultdan fərqli olaraq hemorragik insult üçün xarakterdir:

A) Nitqin pozulması

B) Likvorda qan

C) Aterial təzyiqin qalxması

D) Baş ağrısı

E) Nevroloji defisit


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
277) Hemorragik və işemik insultların differensial diaqnostikasında əsas rolu nə oynayır?
A) Elektroensefaloqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Transkaranial ultrasəs dopleroqrafiya

D) Reoelektroensefaloqrafiya

E) Nevroloji baxış
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
278) Hemorragik insultun müalicəsində hansı qrup preparatlar əks-göstərişdir?
A) Hemostatiklər

B) Nootroplar

C) Hormonlar

D) Antikonvulsantlar

E) Antikoaqulyantlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
279) Başın magistral arteriyalarının işemiyasında etioloji faktorlar hansılardır?
A) İnfeksion

B) Travmatik

C) Hemodinamik

D) Endokrin

E) Sinir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
280) Beyinin işemiyasının embolik faktorlarına nə aiddir ?
A) Başın magistral arteriyalarının əyriliyi

B) Kiçik serebral damarların lipoqlianozu

C) Başın magistral arteriyalarının ekstravazal kompressiyası

D) Kardiogen emboliya

E) Generalizə olunmuş ateroskleroz
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
281) Tranzitor işemik həmlədə (beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu) simptomların müddəti nə qədərdir?

A) 12 saata qədər

B) 6 saata qədər

C) Davamlı

D) 24 saata qədər

E) 14 gün


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
282) Kiçik insultda (beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu) simptomların müddəti nə qədərdir?

A) 6 saata qədər

B) 12 saata qədər

C) 24 saata qədər

D) 14 gün

E) Davamlı


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
283) Kritik stenoz–damar mənfəzinin nə qədər daralmasıdır?
A) 50-60%

B) 100 %


C) 60-70%

D) 80-99 %

E) 60-75%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
284) Aterosklerotik plakın xaric edilməsi bu alətlə aparılır:
A) Sorucu ilə

B) Skalpellə

C) Lopatka ilə

D) Toxumaların ultrasəsə dezindikatoru ilə

E) Koaqulyatorla
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
285) Eversion endarterektomiya zamanı aterosklerotik plak belə xaric edilir:
A) Çevirmə üsulu ilə

B) Yamağın kəsilməsi və tikilməsi

C) Yamağın tikilməsi

D) Arteriyanın zədələnmiş seqmentinin rezeksiyası

E) Yandırılma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
286) Ümumi yuxu arteriyasının (ÜYA) bifurkasiyasında düz endarterektomiya əməliyyatının xüsusiyyətləri:

A) Boylama arteriotom kəsiyi

B) Daxili yuxu arteriyasının punksiyası

C) Daxili yuxu arteriyası ümumi yuxu arteriyasından çəp xətlə ayrılma

D) Transfemoral

E) Köndələn arteriotom kəsiyi


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
287) ÜYA bifurkasiyasından eversion endarterektomiya əmliyyatının xüsusiyyətləri:
A) Daxili yuxu arteriyasının punksiyası

B) Daxili yuxu arteriyasının ümumi yuxu arteriyasından çəp xətlə ayrılma

C) Transfemoral

D) Boylama arteriotom kəsiyi

E) Köndələn arteriotom kəsiyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
288) Düz eversion endaterektomiyada daxili yuxu arteriyasının hansı diametrində yamağın qoyulmasına göstərişlər yaranır?

A) <6mm


B) <5mm

C) <9mm


D) <7mm

E) <8mm
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


289) Damardaxili şuntun tətbiqinə interoperasion göstərişlər hansıdır?
A) Düzgün formalaşmış Villiz dairəsi

B) Xəstənin yaşı

C) Monitorinqin göstəriciləri və pis retroqrad qan dövranı

D) Daxili yuxu arteriyasının subkritik stenozu

E) Daxili yuxu arteriyasının hipoplaziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
290) Damardaxili şuntun tətbiqinə preoperasion göstərişlər hansılardır?
A) Qapanmış Villiz dairəsi

B) Daxili yuxu arteriyasının hipoplaziyası

C) Yaş

D) Açılmış Villiz dairəsi və ya əks tərəfin müştərək stenozuE) Daxili yuxu arteriyasının subkritik stenozu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
291) Karotid endarterektomiyaya göstərişlər hansılardır?
A) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial seqmentinin okkluziyası

B) Daxili yuxu arteriyasının supraklinoid seqmentinin stenozu

C) Orta yuxu arteriyasının stenozu

D) Daxili yuxu arteriyasının əyriliyi

E) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial seqmentinin stenozu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
292) Karotid angioplastika nədir?
A) Stenozlaşmış seqmentin ballon endovaskulyar dilatasiyası

B) Onurğa arteriyasının istmoplastikası

C) Daxili yuxu arteriyasının ağzının plastikası

D) Daxili yuxu arteriyasının seqmentinin protezləşməsi

E) Onurğa-yuxu şuntlama
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
293) Karotid hövzənin revaskulyarizasiyası üçün ekstra-intrakranial mikroanastomozun (EİKMA) yaradılmasına göstərişlər hansıdır?

A) Daxili yuxu arteriyasının ilgəkşəkilli olması

B) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial stenozu

C) Daxili yuxu arteriyasının okkluziyası

D) Onurğa arteriyası (OA) aplaziyası

E) OA stenozu


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
294) Daxili yuxu arteriyası və onurğa arteriyası mənfəzinin stenozunun müştərək simptomlarında xəstələrin aparılması taktikası:

A) İlk növbədə vertebrobazilyar hövzənin əməliyyatı

B) Eyni vaxtda hər iki hövzədə əməliyyat

C) İlk növbədə karotid hövzənin əməliyyatı

D) Konservativ müalicə

E) Ekstra-intrakranial mikroanastomozun (EİKMA) yaradılması


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
295) Karotid hövzənin revaskulyarizasiyasında ekstra-intrakranial mikroanastomoz nəyin arasında qoyulmalıdır?

A) Xarici yuxu arteriyası və (OA)

B) Daxili yuxu arteriyası və onurğa arteriyası (OA)

C) Daxili yuxu arteriyası və arxa beyin arteriyası

D) Ön beyin arteriyası (ÖbeyA) və ön birləşdirici arteriya (ÖbirA)

E) Ön beyin arteriyası (ÖbeyA) və orta beyin arteriyası (OBA)-nın qabıq şaxəsi


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
296) Vertebro-bazilyar hövzənin revaskulyarizasiyasında ekstra-intrakranial mikroanastomoz nəyin arasında qoyulmalıdır?

A) ÖBA və OBA-nın qabıq şaxəsi

B) Xarici yuxu arteriyası və OA

C) ÖBA və OBA

D) Daxili yuxu arteriyası və arxa birləşdirici arteriya

E) Daxili yuxu arteriyası və OA


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
297) Karotid endarterektomiyada müvəqqəti sıxıcıların açılması ardıcıllığı necədir?
A) Daxili yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası - ümumi yuxu arteriyası

B) Ümumi yuxu arteriyası - Daxili yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası

C) Xarici yuxu arteriyası - Ümumi yuxu arteriyası - Daxili yuxu arteriyası

D) Xarici yuxu arteriyası - Daxili yuxu arteriyası - ümumi yuxu arteriyası

E) Daxili yuxu arteriyası - Ümumi yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
298) Ümumi yuxu arteriyasının sıxılması anında anestezioloji tədbir hansıdır?
A) Hipertermiya

B) Yoxdur

C) Nəzarət olunan hipotenziya

D) Səthi narkoz

E) 5000 TV-i heparinin təyini
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
299) Daxili yuxu arteriyasının mümkün olan maksimal sıxılma müddəti (beyin qan dövranının normal kompensasiyasında və ya mənfəzdaxili şuntun adekvat işləməsi) nə qədərdir?
A) 15 dəq

B) 25 dəq

C) 20 dəq

D) 30 dəq

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
300) Açıq kəllə- beyin travması nədir?
A) Başın yumşaq toxumalarının istənilən zədələnməsi

B) Aponevroz və sümüküstlüyünün zədələnməsi ilə yara

C) Skalplaşmış yara

D) Dəri örtüklərinin didilmiş yarası

E) Başın yumşaq toxumalarının sıyrıntısı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
301) Dəlib keçən kəllə- beyin travması nədir?
A) Nazal və qulaq likvoreyası, beyinnin sərt qişasının zədələnməsi ilə kəllə sümüklərinin sınığı

B) Sümüküstlüyün zədələnməsi ilə yara

C) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil

D) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

E) Beyinnin sərt qişasının zədələnməməsi ilə kəllə sümüklərinin sınığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
302) Sülh dövründə kəllə- beyin travmasının təsadüf olunma səbəblərindən əsası?
A) İzolə olunmuş travma

B) Alkohol intoksikasiyası zamanı travma

C) Avtotravma

D) Kombinə olunmuş travma

E) Müştərək travma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
303) Kəllə- beyin travmasının nəticələrinə davamlı anatomik pozğunluqlardan nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Baş beyin və beyin qişalarının

C) Kəllə sümüklərinin

D) Likvor boşluqlarının

E) Kəllədaxili damarların
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
304) Hansı klinik forma toxuma nəticələrinə aid deyil?
A) Porensefaliya

B) Posttravmatik araxnoidit

C) Kəllənin defekləri

D) Yad cisimlər

E) Beyin qişası çapıqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
305) Likvordinamik nəticələrə nə aid deyil?
A) Əlaqəli kistalar

B) Xroniki hiqromalar

C) Xroniki hematomalar

D) Pnevmosefaliya

E) Porensefaliya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
306) Başın yumşaq toxumalarının açıq zədələnmələrinə nə aiddir?
A) Səthi sıyrıntılar

B) Aponevrozun zədələnməməsi ilə yara

C) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

D) Sümüküstlüyünə kimi yara

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
307) Qapalı kəllə- beyin travması zamanı başın yumşaq toxumalarının zədələnmələrinin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Aseptik sarğılrın qoyulması, antiseptik və antibakterial dərmanlarla işləmə

B) Zədələnmiş toxumaların kəsilməsi

C) Birincili cərrahi işlənilmə

D) Aniseptik və antibakterial dərmanlarla işləmə

E) Aparmamaq olar


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
308) Başın dərisinin kəsilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Bərabər kənarlı

B) Cavabların hamısı səhvdir

C) Əzilmiş kənarlı

D) Didilmiş kənarlar

E) Aponaevrozun zədələnməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
309) Deşilmiş yara nə ilə xarakterizə olunur?
A) Bütün sadalananlar ilə

B) Bərabər kənarlı

C) Nöqtəvi giriş dəliyi

D) Bol qanaxma

E) Qanaxmanın olmaması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
310) Dogranmış yara necə xarakterizə olunur?
A) Əzilmiş kənarlı

B) Qanaxmanın olmamasından başqa bütün sadalananlar ilə

C) Qanaxmanın olmaması

D) Bərabər kənarlı

E) Bol qanaxma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
311) Başın dərisinin didilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Mülayim qanaxma

B) Qeyri-bərabər kənarlı, mülayim qanaxma

C) Bərabər kənarlı

D) Bol qanaxma

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
312) Başın dərisinin əzilib-didilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Aponevroz zədələnib

B) Yaranın kənarları qeyri-bərabərdir

C) Yaranın kənarları hamardır

D) Yaranın kənarları nekrotik dəyişilib

E) Yaranın kənarları hamar olmasından başqa bütün sadalananlar ilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
313) Dişlənmiş yara necə xarakterizə olunur?
A) Yaranın kənarları qeyri-bərabərdir

B) Yaranın kənarları nekrotik dəyişilib

C) Bir neçə giriş dəlikləri

D) Hamısı düzdür

E) Aponevroz zədələnməyib
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
314) Başın dərisinin skalplaşmış yaraları necə xarakterizə olunur?

A) Qeyri- bərabər kənarlı yara

B) Bərabər kənarlı yara olmasından başqa bütün sadalananlar ilə

C) Dəri-aponevrotik loskut

D) Bol qanaxma

E) Bərabər kənarlı yara


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
315) Baş beynin silkələnməsi hansı növ travmalara aiddir?
A) Açıq kəllə-beyin travmasına

B) Agır dərəcəli kəllə-beyin travmasına

C) Kəllə sümüklərinin zədələnməsi liə travma

D) Subaraxnoidal qanaxmalı travma

E) Qapalı kəllə-beyin travmasına
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
316) Baş beyinin silkələnməsində huşun itirilməsi nə qədər davam edir?
A) 10 dəqiqəyə qədər

B) Saatdan çox

C) 30 dəqiqəyə qədər

D) Sutkadan çox

E) Bir neçə saat
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
317) Retroqrad amneziya nədir?
A) Travmaya qədərki qısamüddətli amneziya

B) Travma müddətində amneziya

C) Travmadan sonra və qabaq qısamüddətli amneziya

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) Travmadan sonra qısamüddətli amneziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
318) Baş beyinin silkələnməsində ümumi beyin simptomları arasında nə müşahidə olunur?
A) Başağrısı ,ürəkbulanma, qusma

B) Huşun qısamüddətli itirilməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Keçən nistaqm, işıqdan qorxma

E) Kobud olmayan anizorefleksiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
319) Baş beyinin silkələnməsində vegetativ pozğunluqlar hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Yüksək tərləmə

C) Titrətmə

D) Ürəkbulanma, qusma, zəiflik

E) Üzün hiperemiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
320) Baş beyinin silkələnməsində müşahidə olunan astenik simptomlar hansılardır?
A) Yüksək tərləmə

B) Tez yorulma

C) Qıcıqlılıq

D) Başgicəllənmə

E) Baş agrısı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
321) Baş beyinin silkələnməsində ola biləcək yarımkürə simptomlarına nə aiddir?
A) Afatik pozğunluqlar

B) Hissiyyat pozğunluğu

C) Ətrafların parezi

D) Anizokoriya

E) Anizorefleksiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
322) Baş beyinin silkələnməsində stasionarda qalma müddəti (orta ) nə qədərdir?
A) Ambulator müalicə məsləhətdir

B) 3 gün


C) 7 gün

D) 14 gün

E) 1 ay
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
323) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi necə təyin edilir ?

A) Huşun bir neçə saat itirilməsi

B) Kobud kötük pozğunluğu

C) Huşun 10 dəqiqəliyə itirilməsi, mülayim yarümkürə simptomatikası

D) Huşun bir neçə gün itirilməsi

E) Kobud yarümkürə simptomatikası


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
324) Baş beyinin orta dərəcəli əzilməsi necə təyin edilir?
A) Subaraxnoidal qansızma

B) Bütün sadalananlarla

C) Mülayim yarümkürə simptomatikası

D) Huşun 10 dəqiqəliyə itirilməsi

E) Huşun bir neçə saat itirilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
325) Baş beyinin ağır dərəcəli əzilməsi necə təyin edilir?

A) Kobud yarümkürə simptomatikası

B) Huşun bir neçə gün itirilməsi

C) Bütün sadalananlarla

D) Kobud sütun pozğunluğu

E) Subaraxnoidal qansızma


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
326) Baş beyinin sıxılması necə xarakterizə olunur?
A) İşıqlanma dövründən sonra huşun itirilməsi, kötük simptomatikasının artması

B) Huşun bərpa olması

C) Kötük simptomatikasının artması

D) Birincili kötük simptomatikası

E) Travma anından huşun itirilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
327) Beyin silkələnməsi fonunda sıxılmanın inkişafı üçün nə xarakterikdir?
A) Meningial simptomlar

B) Kötük simptomatikası

C) Ümumi beyin simptomatikası

D) Dislokasion sindrom

E) Huşun uzunmüddət itirilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
328) Baş beyinin əzilməsində huşun itirilməsi müddəti nə qədərdir?
A) Bütün sadalananlar

B) 10 dəqiqəyə qədər

C) Bir neçə sutka

D) Bir neçə saat

E) 10 dəqiqədən 1 saata qədər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
329) Baş beyinin əzilməsində rast gəlinməyən ümumi beyin simptomu hansıdır?
A) Karlaşma tipli huşun pozğunluğu

B) Sopor tipli huşun pozğunluğu

C) Baş ağrısı

D) Nistaqm

E) Ürəkbulanma,bir neçə dəfə qusma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
330) Baş beyinin əzilməsində kötük pozğunluqlarına nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Çoxsaylı nistaqm

C) Bulbar sindrom, birincili kötük simptomatika

D) İkitərəfli patoloji işarələr

E) Yuxarı baxışın iflici
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
331) Baş beyinin əzilməsində ocaqlı yarımkürə simptomlarına nə aiddir?
A) Motor afaziya, sensor afaziya

B) Bütün sadalananlar

C) Parez, ifliclər

D) Hissiyyatın pozulması

E) Anizorefleksiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
332) Baş beyinin ağır dərəcəli əzilməsində mezensefal simptomatikaya nə aiddir?
A) Qertviq-Majandi simptomu

B) İkitərəfli patoloji reflekslər

C) Əzələ tonusunun dissosiasiyası

D) Yuxarı baxışın parezi

E) Vertikal nistaqm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
333) Baş beyinin əzilməsində ekstrapiramid simptomatikaya nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Ekstrapiramid tipli tonusun dəyişilməsi və ətraflarda tremor

C) Qertviq-Majandi simptomu

D) Yuxarı baxışın parezi, spontan vertikal nistaqm

E) Hissiyyatın pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə