Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ə

sin

ə

 

qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya  yenil

ə

nm

ə

m

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

  baxılsın.  Cinay

əM

ə

c

ə

ll

ə

sinin  312-1-ci  madd

ə

sinin  xüsus

ə

n  h

ə

d

ə

f  olan 

şə

xsl

ə

r,  korrupsion 

davranı

ş

ın  müxt

ə

lif  formaları,  habel

ə

  dolayı  v

ə

  3-cü 

şə

xsin  xeyrin

ə

  elementl

ə

ri 

daxil  olmaqla  Konvensiyanın  12-ci  madd

ə

si  il

ə

  uy

ğ

unla

ş

dırılması  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 

baxılsın.  

60. 

Korrupsiya 

cinay

ə

tlə

rin


ə

 

görə

 

sanksiyalar bar

ə

sində

 

Azə

rbaycan 


Respublikasının  qanunvericiliyi  Konvensiyanın  19-cu  madd

ə

sinin  1-ci  paraqrafının t

ə

lə

bl

ərin

ə

  uyğ

undur.  Rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

rin


ə

  gör


ə

  sanksiyaların  s

ə

viyy


ə

si 


ş

və

t  alan  v

ə

zif


ə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  törə

dilmi


ş

  h


ə

r

ək

ə

t  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

tsizliyin  qanuni  və

 

qanunsuz  olmasından  asılıdır. Ə

n  a


ğ

ır  formalarında,  m

ə

s

əl

ə

n  özə

l  sah


ə

d

ə  v

ə

  dövlə

sahə

sind


ə

  qanunsuz  h

ə

r

ək

ə

t  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

tsizliyə

  gör


ə

  maksimum  8  il  azadlıqdan 

m

ə

hrum  etmə

  (aktiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma)  v

ə

  10  il  azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

  (passiv ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alma)  il

ə

  c


ə

zalandırılır.  Nüfuz  alveri  cinay

ə

ti  5  v


ə

  7  il


ə

d

ək  azadlıqdan 

m

əhrum etm

ə

 ilə

 c

əzalandırılır. Bununla bel

ə

 xatırladılmalıdır ki, rə

dd edilmi

ş

 t

əklif v

ə

 ya  v

ə

d iş

l

əri  v

ə

 real tə

klif v


ə

 ya  v


ə

din q


ə

bul edilm

ə

si yalnız baş

a çatmayan cinay

ə

tin 


t

ə

rkibini,  baş

qa  sözl


ə

  nüfuz  alveri  etm

ə

y

ə  hazırlıq  v

ə

  cə

hdin  t


ə

rkibini  yaradır.  Bu  cür 

hallarda  cinay

ə

tə

  hazırlı

ğ

a  gör


ə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin Xüsusi  hiss

ə

sinin  müvafiq  maddə

sind


ə

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

 daha  ciddi  c

ə

za  növünün  yuxarı  hə

ddinin  yarısından  çox  ola  bilm

ə

z.  Cinayə

t  etm


ə

y

ə 

c

əhd

ə

  görə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin 


müvafiq  madd

ə

sində

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za 


növünün  yuxarı  h

ə

ddinin  dörddə

  üçünd


ə

n  çox  ola  bilm

ə

z.  GDQ  yuxarıda  göstə

rilmi


ş

 

korrupsion  davranış

ın 


ə

sas  formalarına  gör

ə

  c


ə

zaların 


ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

 

mə

hdudla


ş

dırılması  il

ə

  ba


ğ

lı  narahatlı

ğ

ına  istinad  edir.  Bundan  baş

qa,  2005-2010-cu 

ilin statistikasına baxdıqda, GDQ narahatlıq keçirir ki, 2005-2010-cu il tarixl

ə

rdə

 yalnız 


34 

şə

xs  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  311-ci  maddə

si  (passiv  rü

ş

v

ətxorluq),  9 

şə

xs  312-ci madd

ə

  (aktiv  rüş

v

ətxorluq)  v

ə

  5  nə

f

ər  312-1-ci  madd

ə

  (nüfuz  alveri)  cinayə

tin


ə

  gör


ə

 

ittiham olunmuş

dur. Bu hüquq mühafiz

ə

 orqanlarının müvafiq yeni normalardan kifayə

qə

d

ər  x

ə

bə

rdar  olub  olmamaları  v

ə

  korrupsiya  cinayə

tl

ərinin  istintaqının  aparılması 

üçün  kifay

ə

t  q


ə

d

ər  resurs  v

ə

  bacarıqlara  malik  olub  olmamaları  mə

s

əl

ə

sini  qabardır. GDQ-nun  bu  nöqteyi-n

ə

zə

ri  il


ə

  ba


ğ

lı  m


ə

s

əl

ə

  diqqə

tl

ə  t

ə

hlil  edilmə

li,  xüsusil

ə

  bu 


hesabatda qaldırılmı

ş

 qanunvericiliyə

 mümkün d

ə

yi

şiklikl

ə

r barə

d

ə treninq v

ə

 metodiki tövsiy

ə

lə

r bar


ə

d

ə t

ə

dbirlə

r h


ə

yata keçirilm

ə

lidir. 


61. 

Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 312-ci maddə

sinin qeyd hiss

ə

si h


ə

m dövl


ə

t, h


ə

m d


ə

 öz


ə

sahə

d

ə  rü

ş

və

t  vermi


ş

 

şəxs  üçün  xüsusi  müdafi

ə

  tə

min  edir  ki,  bu  rü

ş

v

ət  ver

əşə

xsi 


cinay

ə

t mə

suliyy


ə

tind


ə

n “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs t


ə

r

əfind

ə

n tə

tbiq edil

ə

n h


ə

d

ə-qorxu n

ə

ticə

sind


ə

 ş

v

ət  verdikd

ə

  və

  ya  rü


ş

v

ət  verm

ə

  haqqında  müvafiq  dövlə

t  orqanına  könüllü 

m

ə

lumat verdikdə

” 

şərti il

ə

 azad edilir. Sə

f

ər zamanı, GDQ bu müdafi

ə

 ilə

 ba


ğ

lı bir sıra 

spesifik  m

ə

sə

l

əl

ə

ri  aydınlaş

dırmaq  imkanına  malik  olmu

ş

dur.  Görüş

l

ər  zamanı  aydın 

olmu


ş

dur ki, ikinci halda, y

ə

ni s


ə

mimi pe


ş

mançılıq halında müdafi

ə

 o halda tə

tbiq edil

ə

 

bilə

r  ki,  rü

ş

v

ət  ver

əşə

xs  bu  h

ə

l

ə  a

ş

kar  edilmə

mi

ş,  ya  da  a

ş

kar  edildiyini  bilmə

mi

ş 

m

əlumat  vermi

ş

  olsun.  Bundan ə

lav


ə

,  izah  edilmi

ş

dir  ki,  cinayə

t  yolu  il

ə

 

əld

ə

  edilmiş

 

gə

lirl


ə

rin müsadir

ə

 edilm


ə

sinin ümumi qaydalarına müvafiq olaraq s

ə

mimi pe


ş

mançılıq 

zamanı  verilmi

ş

  rüş

v

ət  h

ə

min şə

xs

ə  geri  qaytarılmır  v

ə

  müsadirə

  edilir.  Son  olaraq, 

qeyd  edilmi

ş

dir  ki,  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

tind


ə

n  azad  etm

ə

  m


ə

s

əl

ə

si  prokuror  tə

r

əfind

əh

ə

ll  edilir. Ə

g

ər  müdafi

ə

 şə

rtl


ə

ri  a


ş

kar  edils

ə

,  prokuror  rüş

v

ət  vermi

ş

 şə

xsi  cinay

əmə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  etm


ə

y

ə  bil

ə

r.  Sə

mimi  pe


ş

mançılıq  müdd

ə

asının  praktiki  tə

tbiqin


ə

 

münasibə

td

ə  b

ə

zi  hə

msöhb


ə

tl

ər  müzakir

ə

  zamanı  bildirmiş

l

ər  ki,  bu  praktika  kifay

əq

ə

də

r  s


ə

m

ər

ə

siz  və

  az  t


ə

tbiq  edil

ə

n  olmu


ş

dur.  (Ba

ş

  Prokurorluqdan  tə

qdim  edilmi

ş

 

statistikaya ə

sas


ə

n  bu  2005-2010-cu  il  tarixl

ə

rd

ə  c

ə

mi  12 şə

xs

ə  münasib

ə

tdə

  t


ə

tbiq 


olunmu

ş

dur).  Digə

r  t


ə

r

əfd

ə

n,  bə

zi  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r  v


ə

  dig


ə

r  h


ə

msöhb


ə

tl

ər  bu 

müdd


ə

anın  korrupsiya 

ə

m

əll

ə

rinin  qarş

ısının  alınmasında  ön

ə

mli  stimul  olduğ

unu 


bildirmi

ş

lə

r.  Baxmayaraq  ki,  GDQ  aktiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  gör

ə

  mə

hkumetm


ə

l

ərin 

sayının  az  olmasından  narahatlıq  keçirir  (2005-2010-cu  ill

ə

rd

ə  c

ə

mi  5),  prinsipcə

 

sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin  bu  vasit

ə

nin  m


ə

lumat  verm

ə

k  üçün  stimul  kimi  istifadə

  edilm


ə

si 


m

ə

qsə

di  il


ə

  qalması  bar

ə

d

ə  q

ə

rarını  qə

bul  edir.  Bir  sıra  h

ə

msöhb


ə

tl

ərin  fikrinc

ə

  bu normanın  Az

ə

rbaycan  Respublikasında  aktiv  hə

v

əsl

ə

ndirilmə

sin


ə

  ehtiyac  vardır. 

Bunun 

ə

ksinə

  olaraq,  GDQ  bu  müdafi

ə

nin  avtomatik  xarakteri  ilə

  ba


ğ

lı  narahatlıqları 

vardır.  Bel

ə

  ki,  rüş

v

ət  ver

əşə

xsl


ə

  ba


ğ

lı  v


ə

ziyy


ə

tin  v


ə

  m


ə

lumat  verm

ə

k  motivlə

rinin 


prokuror  v

ə

  ya  mə

hk

əm

ə

  tə

r

əfind

ə

n  baxılması  imkanı  yoxdur.  Prinsipcə

,  aktiv 

korrupsiya il

ə

 ə

laq


ə

dar çox mühüm i

ş

l

ər üzr

ə

 bu müdafiə

y

ə 

ə

sasə

n c


ə

zadan tam azad 

olunmaq  olar  v

ə

  bu  rüş

v

ət  ver

əşə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  rüş

v

ət  alan 

şə

xsə

  g


ə

l

əc

əüstünlükl

ə

rin ə

ld

ə  edilm

ə

si  mə

qs

ədi  il

ə

  tə

zyiq  kimi  istifad

ə

  oluna  bilə

r.  Ona  gör

ə

  d


ə

GRECO-nun  bu  mə

s

əl

ə

  ilə

 

əlaq

ə

dar  bə

yanatına  uy

ğ

un  olaraq,  GDQ  tövsiyə

  edir  ki, s

ə

lahiyy

ə

tli  orqanlara  m

ə

lumat  vermi

ş

  aktiv  rü

ş

v

ə

t  ver

əşə

xsl

ə

rin  c

ə

zadan 

avtomatik  v

ə

  tam  olaraq  azad  edilm

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sini  t

ə

hlil  edib  n

ə

tic

ə

sind

ə

n  asılı 

olaraq islahatı m

ə

s

ə

l

ə

si h

ə

ll edilsin. 

62. 


Ə

razi  v


ə

  v


ə

t

ənda

ş

lıq  yurisdiksiya  prinsiplə

ri  bütün  korrupsiya  il

ə

 

əlaq

ə

dar cinay

ə

tlə

r

ə  t

ə

tbiq  edilir.  Və

t

ənda

ş

lıq  yurisdiksiyasına  müvafiq  olaraq,  Cinayə

Mə

c

əll

ə

sinin  12-ci  maddə

sinin  1-ci  b

ə

ndi  Az


ə

rbaycan  Respublikasının  hüdudlarından 

k

ə

narda  cinayə

t  tör


ə

tmi


ş

  Az


ə

rbaycan  v

ə

t

ənda

ş

larının  və

  daimi  ya

ş

ayan  v


ə

t

ənda

şğ

ı 

olmayan şə

xsl


ə

rin  cinay

ə

t  m


ə

suliyy


ə

tini  mü


ə

yy

ən  edir,  amma  ikili  kriminallıq 

şə

rti  ilə

Bu  o  demə

kdir  ki,  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  və

t

ənda

ş

ı  yalnız  o  zaman  korrupsiya cinay

ə

tinə

  gör


ə

  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  edil


ə

  bil


ə

r  ki,  bu  h

ə

m  d


ə

  h


ə

min  xarici 

dövl

ə

tin  qanunvericiliyinə

 

əsas

ə

n  cinayə

t  sayılsın  v

ə

  m


ə

hk

əm

ə

  bu  zaman  hə

min 


dövl

ə

tin  cinayə

t  qanunvericiliyind

ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  c


ə

zanın  maksimum  h

ə

ddind


ə

artıq  cə

za  t


ə

yin  ed


ə

  bilm


ə

z.  Bu  müdd

ə

alar  Konvensiyanın  17-ci  maddə

sinin  1-ci 

b

ə

ndinin  tə

tbiqi  imkanlarını  m

ə

hdudla


ş

dırır.  N

ə

tic


ə

  olaraq,  GDQ  tövsiy

ə

  edir  ki, 
Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə