Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

xaricd

ə

  tör

ə

dilmi

ş

  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alma  v

ə

  nüfuz  alveri  cinay

ə

tl

ə

ri  üçün  ikili 

kriminalla

ş

dırma m

ə

s

ə

l

ə

sini qanunvericilikd

ə

 l

əğ

v edilsin. 

63. 

Bundan 


ə

lav


ə

,  GDQ  qeyd  edir  ki,  Konvensiyanın  17-ci  madd

ə

sinin  1-ci  bə

ndi 


yalnız  v

ə

tə

nda


ş

lar  t


ə

r

əfind

ə

n  xaricdə

  tör


ə

dilmi


ş

  cinay


ə

tl

ər

ə

  görə

  yurisdiksiyanı 

ə

yyə

n etmir, h

ə

m d


ə

 v

ət

ə

ndaş

lıq yurisdiksiyasını üzv dövl

ə

tl

ərin v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

ri v


ə

 

milli seçkili orqanlarının üzvlə

ri daxil olmaqla geni

ş

l

əndirir – m

ə

sə

l

ən heç d

ə

 və

t

ənda

ş

 olması  lazım  deyil.  Bu  geni

ş

lə

nm

ə  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  12-ci  maddə

sinin  1-ci 

b

ə

ndində

  heç  d


ə

  tam  öz 

ə

ksini  tapmamış

  v


ə

  yalnız  Az

ə

rbaycan  Respublikasının v

ə

tə

nda


ş

ğı  olan  v

ə

  ya ə

razisind


ə

  daimi  ya

ş

ayan  v


ə

t

ənda

şğ

ı  olmayan 

şə

xsl


ə

nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

dur.  Yerli  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r  v


ə

  milli  seçkili  orqanların  üzvl

ə

ri  hansı  ki, eyni zamanda Az

ə

rbaycan Respublikası və

t

ənda

ş

ları və

 ya 


ə

razisind


ə

 daimi ya

ş

ayan 


şə

xsl


ə

r  deyill

ə

r,  t


ə

nzimetm


ə

d

ən  k

ə

narda  qala  bilə

rl

ər.  Buna  baxmayaraq,  s

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  izah  etmi

ş

l

ər  ki,  bu  cür  problem  yarana  bilm

ə

z,  çünki  Azə

rbaycan 


Respublikasının qanunvericiliyin

ə

 ə

sas


ə

n “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ından daha geniş

 olan 


dövl

ə

t qulluqçuları ancaq Azə

rbaycan Respublikası v

ə

t

ənda

ş

ı olmalıdır. GDQ bu izahı q

ə

bul  edir,  lakin  qeyd  etmə

k  ist


ə

yir  ki,  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r

ə  dair  v

ə

tə

nda


ş

lıq  t


ə

l

əbin

ə

  ilə

 

bağ

lı  qanunvericiliy

ə

  d


ə

yi

şiklik  olsa,  o  zaman  yurisdiksiya  bar

ə

də

  qanunvericiliy

ə

  d


ə

 

müvafiq  də

yi

şiklikl

ə

r  edilmə

li  olacaq.  Son  olaraq,  GDQ  müxt

ə

lif  h


ə

msöhb


ə

tl

ərl

ə

 Konvensiyanın  17-ci  madd

ə

sinin  1c  bə

ndind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  standartların  milli 

qanunvericiliy

ə

 daxil edilmə

sini müzakir

ə

 etmi


ş

dir, m


ə

s

əl

ə

n eyni zamanda milli və

zif


ə

li 


şə

xs,  milli  v

ə

  ya  beynə

lxalq  parlament  assambleyalarının  üzvl

ə

ri,  beynə

lxalq 


t

əş

kilatların  və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

ri  v


ə

  ya  beyn

ə

lxalq  m


ə

hk

əm

ə

lə

rin  hakiml

ə

ri  v


ə

  ya  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

ri olan v

ə

t

ənda

ş

ların iş

tirakçılı

ğ

ı il


ə

 

əlaq

ə

dar yurisdiksiya. Müə

yy

ən edilmi

ş

dir ki, Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin 12-ci maddə

sinin 2-ci b

ə

ndi müvafiq halların bə

zil


ə

rini 


ə

hat


ə

 ets


ə

 

də

,  hamısını 

ə

hat


ə

  etmir.  Bu  müdd

ə

a  xüsusi  olaraq  Azə

rbaycan  Respublikasının 

maraqlarına q

ə

sd edilmə

si üz


ə

rind


ə

 d

ə yurisdiksiyanı mü

ə

yyə

n edir. N

ə

tic


ə

 etibarı il

əGDQ  nə

tic


ə

  g


ə

lir  ki,  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  bu  sahə

d

ə  qanunvericiliyi 

Konvensiyanın 17-ci madd

ə

sinin 1c bə

ndi il


ə

 tam uy


ğ

unluq t


əş

kil etmir v

ə

 ona gör


ə

 d

ə 

tövsiy


ə

 edir ki, eyni zamanda Azə

rbaycan Respublikası v

ə

t

ə

nda

ş

ı olan beyn

ə

lxalq 

t

əş

kilatların  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

ri,  beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyalarının  üzvl

ə

ri, 

beyn

ə

lxalq m

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

ri v

ə

 hakiml

ə

rinin i

ş

tirakı il

ə

 v

ə

t

ə

nda

şğ

ı 

olmayan 

şə

xsl

ə

r  t

ə

r

ə

find

ə

n  xaricd

ə

  tör

ə

dilmi

ş

  korrupsiya  cinay

ə

tl

ə

rin

ə

  gör

ə

 

cinay

ə

t  m

ə

suliyy

ə

tini  mü

ə

yy

ə

n  ed

ə

n  müvafiq  qanunvericilik  yurisdiksiyasını 

t

ə

min etsin.  

 

V. N

Ə

TIC

Ə

 

64. 


Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  korrupsiya  ilə

 

əlaq

ə

dar  normalarına  2006-cı  ildə

  edilmi


ş

 

də

yi

şiklikl

əAz

ə

rbaycan qanunvericiliyinin 

Konvensiyanın 

t

ə

lə

bl

ərin

ə

 uy

ğ

unlaş

dırılması  istiqam

ə

tind


ə

  ir


ə

liy


ə

  atılmı


ş

  mühüm  addım  hesab  edilm

ə

lidir.  Buna baxmayaraq, qalmı

ş

 çatış

mazlıqları aradan qaldırmaq m

ə

qs

ədi il

ə

 gə

l

əc

ə

kdə

 mühüm 


d

ə

yiş

iklikl


ə

rin edilm

ə

si z


ə

ruridir. Hal-hazırda, müvafiq rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma müdd

ə

alarında istifad

ə

  edilə

n  “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ı  m


ə

rk

əzi  v

ə

  yerli  sə

viyy


ə

d

ə  bütün  dövl

əqulluqçularını  v

ə

  digə

r  i


ş

çil


ə

ri 


ə

hat


ə

  etmir.  Rü

ş

v

ət  t

ə

klifi,  və

di  v


ə

  t


ə

klif  v


ə

  ya  v


ə

din 


q

ə

bul  edilmə

si  bitmi

ş

  cinay


ə

t  t


ə

rkibini  yaratmır.  Nüfuz  alverinin  kriminalla

ş

dırılması zamanı  qism

ə

n  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  cinay

ə

tlə

rind


ə

  a


ş

kar  edilmi

ş

  çatı


ş

mazlıqlar  var,  öz

əsektorda  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

rind


ə

  öz


ə

l  sektor  qurumunda  i

ş

l

əy

ə

  hə

r  hansı 

anlayı


ş

ı 

əhat

ə

  olunmur.  Və

t

ənda

ş

lıq  yurisdiksiyası  ilə

  ba


ğ

lı  Az


ə

rbaycan  Respublikası 

ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma v


ə

 nüfuz alveri cinay

ə

tl

ərind

ə

 ikili kriminallıq tə

l

əbinin l

əğ

v edilmə

sin


ə

 

inandırılmış

dır.  Bundan 

ə

lav


ə

,  sui-istifad

ə

  hallarının  mə

hdudla


ş

dırılması  m

ə

qs

ədi  il

ə

 könüllü m

ə

lumat vermiş

 rü


ş

v

ət ver

əşə

xsl


ə

rin cinay

ə

t m


ə

suliyy


ə

tind


ə

n azad olunması 

imkanı  yenid

ə

n  nə

z

ərd

ə

n  keçirilmə

lidir.  Son  olaraq,  cari  korrupsiya  müdd

ə

aları  xarici v

ə

 beynə

lxalq v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin, yerli v

ə

 xarici andlı iclasçıların və

 arbitrl


ə

ri 


ə

hat


ə

 etmir. 


Az

ə

rbaycan Respublikası Konvensiyanın maddə

l

ərin

ə

 edilmiş

 qeyd 


şə

rtl


ə

rin


ə

 yenid


ə

baxmalı  və

  bundan 

ə

lav


ə

  Konvensiyaya 

Ə

lav


ə

  Protokola  qo

ş

ulmalıdır.  Qeyd edilm

ə

lidir  ki,  Azə

rbaycanın  Konvensiyaya  qo

ş

ulmasından  6  il  keçsə

  d


ə

,  o, 


Konvensiyanın  madd

ə

lə

rin


ə

 

ən  çox  qeyd-

şə

rt  etmiş

  ölk


ə

l

ərd

ə

n  biri  olmaqda  davam edir.  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinə

  yenid


ə

n  baxılması  prosesi  gedir  v

ə

  cari  hesabat  və

  onu 


tövsiy

ə

lə

ri  indi  davam  ed

ə

n  islahat  prosesinə

  vaxtında  verilmi

ş

  töhf


ə

  kimi 


qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

lidir.  H

əşeyd

əə

vv

əl  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  korrupsiyaya qar

ş

ı  mübarizə

sind


ə

 

ən  böyük  v

ə

zifə

  qanunvericiliyin  s

ə

m

ər

ə

li  tə

tbiqind


ə

n  keçir.  Bu 

müvafiq cinay

ə

t müddə

alarının praktikada daha h

ə

lledici və

 d

əqiq t

ə

tbiqinə

 ça


ğ

ırır. 


65. 

Yuxarıda  qeyd  edil

ə

nl

əri  n

ə

zə

r

ə  alaraq,  GRECO  Az

ə

rbaycan  Respublikasına a

ş

ağ

ıdakı tövsiyə

l

əri ünvanlayır: 

i. 

dövl

ə

t  qullu

ğ

u  haqqında  qanunvericilikd

ə

  n

ə

z

ə

rd

ə

  tutulmu

ş

  dövl

əqulluqçularının  bütün  kateqoriyaları  v

ə

  idar

ə

etm

ə

  v

ə

  ya  t

əş

kilatı 

funksiyaları olmayan dövl

ə

t qulluqçuları da daxil olmaqla m

ə

rk

ə

zi v

ə

 yerli 

s

ə

viyy

ə

d

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin  bütün  kateqoriyalarının  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 

alınmasının  kriminalla

ş

dırılması  üçün  bütün  z

ə

ruri  qanunvericilik 

t

ə

dbirl

ə

ri görülsün. 

 

ii. 

Konvensiyanın  5-ci  madd

ə

sin

ə

  uy

ğ

un  olaraq  xarici  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin ş

v

ə

tl

ə

  aktiv 

ə

l

ə

  alınması  kriminalla

ş

dırılsın;  (ii)  xarici  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin 

passiv  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması,  habel

ə

  xarici  seçkili  orqanların  üzvl

ə

rinin 

aktiv  v

ə

 passiv rü

ş

v

ə

txorlu

ğ

unun kriminalla

ş

dırılması m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

, habel

ə

 

konvensiyanın  bu  madd

ə

l

ə

rin

ə

  qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya 

yenil

ə

nm

ə

m

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

  baxılsın;  (iii)  Konvensiyanın  11-ci  madd

ə

sin

ə

 

müvafiq  olaraq  beyn

ə

lxalq  m

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin  bütün  hakiml

ə

rinin  v

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə


Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə