Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Madd

ə

 312. Rü

ş

v

ə

t verm

ə

 (aktiv rü

ş

v

ə

txorluq) 

312.1. Rü

ş

v

ət verm

ə

, yə

ni xidm


ə

ti v


ə

zif


ə

sinin (s


ə

lahiyy


ə

tl

ərinin) icrası il

ə

 ə

laq


ə

dar h


ə

hansı  hə

r

ək

ə

tin  edilmə

si  v


ə

  ya  bel

ə

  h


ə

r

ək

ə

tin  edilmə

sind


ə

n  imtina  olunması 

müqabilind

ə

 və

zif


ə

li 


şə

xs

ə onun özü v

ə

 ya üçüncü şə

xsl


ə

r üçün birba

ş

a v


ə

 ya dolayı 

yolla, 

şə

xsə

n  v


ə

  ya  vasit

ə

çid


ə

n  istifad

ə

  etm


ə

kl

ə  maddi  v

ə

  sair  nemə

t,  imtiyaz  v

ə

  ya 


güz

əş

t verilmə

si — 


 

min  manatdan  iki  min  manatad

ə

k  miqdarda  cə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı 


müsadir

ə

  olunmaqla  iki  ildə

n  be


ş

  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

hrum 


etm

ə

 ilə

 c

əzalandırılır.  

312.2.  V

ə

zif


ə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  bilə

-bil


ə

  qanunsuz  h

ə

r

ək

ə

tlə

r  (h


ə

r

ək

ə

tsizlik)  etmə

y

ə 

gör


ə

 ona rü


ş

v

ət verm

ə

 və

 ya t


ə

krar rü


ş

v

ət verm

ə

—  

iki  min  manatdan  dörd  min  manatad

ə

k  miqdarda  cə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı 


müsadir

ə

  olunmaqla  dörd  ildə

n  s


ə

kkiz  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan 

m

ə

hrum etmə

 il


ə

 c

əzalandırılır.  

Qeyd:  Rü

ş

v

ə

t  ver

əşə

xs  v

ə

zif

ə

li 

şə

xs  t

ə

r

ə

find

ə

n  t

ə

tbiq  edil

ə

n  h

ə

d

ə

-qorxu 

n

ə

tic

ə

sind

ə

  rü

ş

v

ə

t  verdikd

ə

  v

ə

  ya  rü

ş

v

ə

t  verm

ə

  haqqında  müvafiq  dövl

əorqanına könüllü m

ə

lumat verdikd

ə

 cinay

ə

t m

ə

suliyy

ə

tind

ə

n azad edilir. 

 


Cinay__ə__tin_elementl__ə__ri'>Cinay

ə

tin elementl

ə

ri  

“Milli v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r” 


10. 

şv

ə

tlə

 

əl

ə

  alma  normaları  “və

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ına  istinad  edir  ki,  bu  da Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd  hiss

ə

sind


ə

  öz 


ə

ksini  tapmı

ş

dır. 


S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  izah  edirl

ə

r  ki,  bu  qeyd  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  baş

qa  hiss


ə

l

əri  il

ə

 eyni hüquqi qüvv

ə

yə

 malikdir. Cinay

ə

t M

ə

c

ə

ll

ə

sinin 308-ci madd

ə

sinin qeyd hiss

ə

si: 

1.  Bu  f

ə

slin  (qeyd  –  o  cüml

ə

d

ə

n  311  v

ə

  312-ci)  madd

ə

l

ə

rind

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ədedikd

ə

  daimi,  müv

ə

qq

ə

ti  olaraq  v

ə

  ya  xüsusi  s

ə

lahiyy

ə

t  üzr

ə

  hakimiyy

ənümay

ə

nd

ə

si  funksiyalarını  h

ə

yata  keçir

ə

n,  yaxud  dövl

ə

t  orqanlarında,  yerli 

özünüidar

ə

 orqanlarında, dövl

ə

t v

ə

 b

ə

l

ə

diyy

ə

 mü

ə

ssis

ə

, idar

ə

 v

ə

 t

əş

kilatlarında, 

habel

ə

  dig

ə

r  kommersiya  v

ə

  qeyri-kommersiya  t

əş

kilatlarında  t

əş

kilati-

s

ə

r

ə

ncamverici  v

ə

  ya  inzibati-t

ə

s

ə

rrüfat  funksiyalarını  yerin

ə

  yetir

əşə

xsl

ə

r, 

beyn

ə

lxalq t

əş

kilatların nümay

ə

nd

ə

l

ə

ri, habel

ə

 «Korrupsiyaya qar

ş

ı mübariz

ə

 

haqqında»  Az

ə

rbaycan  Respublikası  Qanununun  m

ə

qs

ə

di  üçün  v

ə

zif

ə

li 

şə

xs hesab edil

ə

n dig

əşə

xsl

ə

r ba

ş

a dü

ş

ülür. 

2. V

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

r sırasına daxil olmayan dövl

ə

t qulluqçuları v

ə

 yerli özünüidar

ə

 

orqanlarının, 

habel

ə

 

kommersiya 

v

ə

 

qeyri-kommersiya 

t

əş

kilatlarının 

qulluqçuları  müvafiq  madd

ə

l

ə

rl

ə

  xüsusi  olaraq  n

ə

z

ə

rd

ə

  tutulmu

ş

  hallarda  bu 

f

ə

slin madd

ə

l

ə

ri il

ə

 cinay

ə

t m

ə

suliyy

ə

ti da

ş

ıyırlar. 

“Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

  haqqında”  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  qanununun 2-ci madd

ə

sinə

 (Korrupsiya ilə

 

ə

laq

ə

dar hüquqpozmaların subyektl

ə

ri) 

ə

sasə

n: 


  

2.1. A


ş

a

ğıdakı 

şə

xslə

r korrupsiya il

ə

 

əlaq

ə

dar hüquqpozmaların subyektlə

ridirl


ə

r; 


2.1.1  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  və

  qanunları  il

ə

  mü


ə

yy

əolunmu


ş

 qaydada dövl

ə

t orqanlarına seçilmiş

 v

ə ya t

ə

yin edilmiş

 

şəxsl

ə

r; 2.1.2 xüsusi s

ə

lahiyyə

əsasında dövl

ə

t orqanlarını tə

msil ed


ə

şəxsl

ə

r; 2.1.3 inzibati v

ə

zifə

 tutan dövl

ə

t qulluqçuları; 2.1.4  dövl

ə

t  orqanlarının  müvafiq  struktur  vahidlə

rind


ə

,  dövl


ə

t  idar


ə

,  mü


ə

ssis


ə

  v


ə

 

təş

kilatlarında,  habel

ə

  dövl


ə

tin  n


ə

zar


ə

t  s


ə

hm  z


ə

rfin


ə

  sahib  oldu

ğ

u  t


ə

s

ərrüfat 

subyektl


ə

rind


ə

  t


əş

kilati-s


ə

rancamverici  v

ə

  ya  inzibati  tə

s

ərrüfat  funksiyalarını  h

ə

yata keçir

əşə

xsl


ə

r; 


2.1.5 Az

ə

rbaycan Respublikasının dövlə

t orqanlarında seçkili v

ə

zif


ə

l

ər

ə

 namizə

dliyi 


qanunla mü

ə

yyə

n olunmu


ş

 qaydada qeyd

ə

 alınmı


ş

 

şəxsl

ə

r; 2.1.6  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə

  mü


ə

yy

ən  edilmi

ş

  qaydada yerli özünüidar

ə

etmə

 orqanlarına seçilmi

ş

 

şəxsl

ə

r; 2.1.7  yerli  özünüidar

ə

etmə

  orqanlarında  t

əş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-t

ə

sə

rrüfat funksiyalarını h

ə

yata keçirə

şəxsl

ə

r; 2.1.8  qanunla  mü

ə

yyə

n  edilmi

ş

  hallarda  dövlə

t  orqanlarının  s

ə

lahiyy


ə

tl

ərini  yerin

ə

 yetir

ə

n  qeyri-dövlə

t  orqanlarında  t

əş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-tə

s

ərrüfat 

funksiyalarını h

ə

yata keçirə

şəxsl

ə

r; 2.1.9  öz  nüfuzundan  v

ə

  ya ə

laq


ə

l

ərind

ə

n  istifadə

  ed


ə

r

ək  v

ə

zifə

li 


şə

xsin  q


ə

rarına 


qanunsuz  t

ə

sir  göstə

rm

ək  müqabilind

ə

  maddi  və

  sair  nem

ə

tl

ər,  imtiyazlar  v

ə

  ya güz

əş

tlə

əld

ə

 edə

şəxsl

ə

r; 2.1.10  v

ə

zifə

li 


şə

xs

ə  qanunsuz  olaraq  maddi  v

ə

  sair  nemə

tl

ər,  imtiyazlar  v

ə

  ya güz

əş

tlə

r t


ə

klif ed


ə

n v


ə

 ya v


ə

d ed


ə

n, yaxud ver

ə

n fiziki və

 hüquqi 


şə

xsl


ə

r v


ə

  ya bel


ə

 

hə

r

ək

ə

tlə

rd

ə vasit

ə

çilik etmiş

 

şəxsl

ə

r; 2.2  Bu  Qanunun  2.1.1-2.1.8-ci  madd

ə

lə

rind


ə

  göst


ə

ril


ə

nl

ər  bu  Qanunun  m

ə

qsə

di 


üçün v

ə

zifə

li 


şə

xs hesab edilirl

ə

r. 


12.  S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  bildirirl

ə

r  ki,  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd 

hiss

ə

sində

 mü


ə

yy

ən edilmi

ş

 “və

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ı habel


ə

, nazir v

ə

 icra hakimiyyə

tinin 


ba

ş

çılarını,  hakim  və

  prokurorları  da 

ə

hat


ə

  edir.  Onlar  izah  edirl

ə

r  ki,  halbuki  bu anlayı

ş

  dövlə

t  qullu


ğ

u  haqqında  qanunvericilikd

ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulan,  xüsusilə

  d


ə

  dövl


ə

qulluqçusu adlanan və

 yardımçı v

ə

zif


ə

 tutan, habel

ə

 b

əl

ə

diyyə

 qulluqçularının da daxil 

oldu

ğ

u  və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin  bütün  kateqoriyalarını 

ə

hat


ə

  etmir.  S

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin 


dediyin

ə

  görə

  bu  kimi 

şə

xsl


ə

r  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

rin


ə

  gör


ə

  c


ə

zalandırıla 

bilm

ə

sə

l

ər d

ə

 kömə

kçi, t


ə

hrikçi v


ə

 ya t


əş

kilatçı kimi (Cinay

ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 31 və

 32-ci 


madd

ə

lə

rin  h


ə

min  m


ə

c

əll

ə

nin  311-ci  maddə

si  il


ə

 

əlaq

ə

də

),  habel

ə

  Cinay


ə

Mə

c

əll

ə

sinin digə

r madd


ə

l

əri il

ə

 (mə

s

əl

ə

n cinayə

t m


ə

c

əll

ə

sinin 178 - də

l

əduzluq v

ə

 ya 179 - m

ə

nimsə

m

ə madd

ə

lə

ri il


ə

) c


ə

zalandırıla bil

ə

rl

ər.  

«T

əl

ə

b və

 ya t


ə

klifin v


ə

 ya v


ə

din q


ə

bul edilm

ə

si” (passiv rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma) 

13. Cinay

ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 311-ci maddə

si «t


ə

l

əb» v

ə

 «qə

bul etm


ə

» anlayı


ş

larını i


ş

l

ədir. 

Ə

lavə

  olaraq  bu  norma  «ümumi  himay

ə

darlıq  və

  ya  laqeydlik»  alternativ 

anlayı

ş

larından da istifadə

 edir ki, bu da rü

ş

v

ət alan v

ə

 ya rüş

v

ət ver

əşə

xsin xidm

ə

ti 


asılılıq  v

ə

ziyyə

tl

ərin

ə

  aid  edilir  və

  xidm


ə

ti  v


ə

zif


ə

l

ərin  konkret  icrası  v

ə

  ya  icrasından ç

ə

kinmə

  il


ə

 

əlaq

ə

dar deyildir.  «Tə

klif  v


ə

  ya  v


ə

din  q


ə

bul  edilm

ə

si» bar


ə

d

ə  s

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r bildirirl

ə

r ki, bu cür hə

r

ək

ə

tlə

r cinay


ə

t m


ə

c

əll

ə

sinin 28 və

 ya 29-cu madd

ə

l

əri il

ə

 ə

laq


ə

d

ə CM-nin 311-ci madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n cinayə

t

ə hazırlıq v

ə

 ya cinayə

t

ə c

ə

hd kimi c

ə

zalandırıla  bilə

r.  Bu  iddianı  t

ə

sdiq  ed


ə

n  m


ə

hk

əm

ə

  qə

rarı  v


ə

  ya  presedent  yoxdur. 

H

ə

mçinin  qeyd  edilmə

lidir  ki,  cinay

ə

t

ə  hazırlıq  yalnız  a

ğ

ır  və

  ya  xüsusil

ə

  a


ğ

ır 


cinay

ə

tlə

rd

ə  kriminalla

ş

dırılmış

dır.  Bu  M

ə

c

əll

ə

  ilə

  q


ə

sd

ən  v

ə

  ya  ehtiyatsızlıqdan tör

ə

dilmə

sin


ə

 gör


ə

 n

əz

ə

rdə

 tutulmu


ş

 azadlıqdan m

ə

hrum etm


ə

 c

əzasının yuxarı h

ə

ddi on  iki  ild

ə

n  artıq  olmayan ə

m

əll

ə

r  ağ

ır  cinay

ə

tl

ər  hesab  olunur.  Ona  gör

ə

  də

  Cinay


ə

Mə

c

əll

ə

sinin 28-ci maddə

si h


ə

min M


ə

c

əll

ə

nin 311-ci maddə

si v


ə

 312-ci madd

ə

sinin 2-


ci b

ə

ndinə

 t

ətbiq edil

ə

 bilə

r, lakin n

ə

 312-ci maddə

nin 1-ci hiss

ə

sin


ə

, n


ə

 d

ə nüfuz alveri 

cinay


ə

tin


ə

  t


ə

tbiq  edil

ə

  bilm


ə

z.  Ba


ş

a  çatmayan  cinay

ə

tl

ər

ə

  görə

  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

ti 


Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  baş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

tl

ər

ə

  görə

  m


ə

suliyy


ə

t  n


ə

z

ərd

ə

  tutan  müvafiq madd

ə

lə

rin


ə

  uy


ğ

un  olaraq  mü

ə

yy

ən  edilir,  lakin  63-cü  madd

ə

yə

 

əsas

ə

n  cə

zaların 


maksimum  h

ə

dlə

ri  m


ə

hdudla


ş

dırılıb.  Cinay

ə

t

ə  hazırlı

ğ

a  görə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya 


h

ə

cmi  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin  müvafiq  madd

ə

sind


ə

  ba


ş

a  çatmı


ş

 

cinayə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za  növünün  yuxarı  h

ə

ddinin  yarısından çox  ola  bilm

ə

z.  Cinayə

t  etm


ə

y

ə  c

ə

hdə

  gör


ə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

əMə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin  müvafiq  madd

ə

sind


ə

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

 ə

yyə

n  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za  növünün  yuxarı  h

ə

ddinin  dörddə

  üçünd


ə

n  çox  ola 

bilm

ə

z.  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  30-cu  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  cinayə

ti  ba


ş

a  çatdırmaqdan 

könüllü olaraq q

ə

ti imtina edə

şəxs cinay

ə

t mə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb olunmur. Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə