Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Madd

ə

 28. Cinay

ə

t

ə

 hazırlıq 

28.1.  Cinay

ə

t  tör


ə

tm

ək  üçün  vasit

ə

  və

  ya  al


ə

t  axtarma, 

ə

ld

ə  etm

ə

  və

  ya  hazırlama, 

yaxud  cinay

ə

t  törə

tm

ək  üçün  ba

ş

qaları  ilə

 

əlaq

ə

yə

  girm


ə

,  sövd


ə

l

əşm

ə

  və

  yaxud 


cinay

ə

t  törə

tm

ək  üçün  q

ə

sdə

n  ba


ş

qa  cür 


şə

rait  yaratma  zamanı  cinay

əşəxsin 

irad


ə

sind


ə

n  asılı  olmayaraq  ba

ş

a  çatdırılmamış

dırsa,  bel

ə

 

əm

ə

llə

r  cinay


ə

t

ə  hazırlıq 

hesab olunur. 28.2.  Yalnız  a

ğ

ır  və

  xüsusil

ə

  a


ğ

ır  cinay

ə

tl

ərin  tör

ə

dilmə

sin


ə

  yön


ə

lmi


ş

  hazırlıq  cinay

əmə

suliyy


ə

tin


ə

 s

əb

ə

b olur. Madd

ə

 29. Cinay

ə

t etm

ə

y

ə

 c

ə

hd 

Bilavasit

ə

  cinay


ə

t  tör


ə

tm

əy

ə

  yönə

ldilmi


ş

  q


ə

sd

ən  edil

əə

m

əl  (h

ə

rə

k

ət  v

ə

  ya h

ə

rə

k

ətsizlik), 

şə

xsin irad

ə

sində

asılı olmayan 

s

əb

ə

blə

r

ə 

gör


ə

 

baş

çatdırılmamış

dırsa, cinay

ə

t etm


ə

y

ə c

ə

hd hesab olunur. Madd

ə

 30. Cinay

ə

t tör

ə

tm

ə

kd

ə

n könüllü imtina etm

ə

 

30.1.  Cinay

ə

ti  ba


ş

a  çatdırmaq  imkanına  malik  oldu

ğ

unu  d


ə

rk  ed


ə

şəxs  t

ə

rə

find


ə

cinayə

t

ə  hazırlıq  h

ə

rə

k

ətl

ə

rinin  və

  ya  bilavasit

ə

  cinay


ə

t  tör


ə

tm

əy

ə

  yönə

ldilmi


ş

 

əm

ə

lin (h

ə

rə

k

ət  v

ə

  ya  hə

r

ək

ə

tsizliyin)  dayandırılması,  cinayə

ti  tör


ə

tm

əkd

ə

n  könüllü  imtina etm

ə

 sayılır. 30.2.  Cinay

ə

ti  baş

a  çatdırmaqdan  könüllü  olaraq  q

ə

ti  imtina  edə

şəxs  cinay

əm

ə

suliyyə

tin


ə

 c

əlb olunmur. 

30.3.  Cinay

ə

ti  ba


ş

a  çatdırmaqdan  könüllü  imtina  ed

əşəxs  yalnız  o  halda  cinay

əm

ə

suliyyə

tin


ə

 c

əlb olunur ki, onun tör

ə

tdiyi ə

m

əld

ə

 baş

qa bir cinay

ə

tin t


ə

rkibi olsun. 

(....) 

“V

əd verm

ə

, tə

klif etm


ə

 v

ə ya verm

ə

” (aktiv rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma) 

14. 


Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin 312-ci maddə

si “verm


ə

k” anlayı

ş

ından istifadə

 edir. “T

ə

klif” 


v

ə

  ya  “və

d  verm


ə

”  bar


ə

d

ə  s

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  bildirirl

ə

r  ki,  cinayə

t

ə  c

ə

hd  və

  ya 


cinay

ə

tə

  hazırlıq  kimi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  28  və

  ya  29-cu  madd

ə

si  il


ə

  h


ə

min 


M

ə

cə

ll

ənin 311-ci madd

ə

si ilə

 

əlaq

ə

də

 olmaqla c

ə

zalandırılır. “H

ə

r hansı qanunsuz üstünlük” 15. 

“H

ər  hansı  qanunsuz  üstünlük”  anlayı

ş

ı  aktiv  və

  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma 

normalarında  “h

ə

r  hansı  maddi  və

  ya  sair  nem

ə

t,  imtiyaz  və

  ya  güz

əş

t”  anlayış

ı  kimi 


istifad

ə

  olunmuş

dur.  “Qanunsuz”  elementi  birba

ş

a  istifadə

  edilm


ə

mi

şdir.  Qeyd 

edilm


ə

lidir ki, dövl

ə

t qulluqçularına və

 seçilmi


ş

 / t


ə

yin edilmi

ş

 v

əzif

ə

li şə

xsl


ə

r

ə aid olan 

v

ə  h

ə

diyyə

l

ər  bar

ə

də

  ümumi  normaları  mü

ə

yy

ən  ed

ə

n  “Korrupsiyaya  qarş

ı  mübariz

ə

 

haqqında”  qanunun  8-ci  maddə

si  v


ə

zif


ə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  hə

diyy


ə

  q


ə

bul  edilm

ə

sini 


m

ə

hdudlaş

dırır.  Bu  normaya  müvafiq  olaraq,  v

ə

zif


ə

li 


şə

xs  xidm


ə

ti  v


ə

zif


ə

l

ərinin 

q

ər

ə

zsiz  icrasına  tə

sir  ed


ə

  bil


ə

n  v


ə

  ya  bu  cür  t

ə

sir  t


əə

ssüratı  yaradan  v

ə

  ya  onun v

ə

zifə

l

ərinin  icrası  müqabilind

ə

  mükafat  qismində

  veril


ə

n  v


ə

  ya  bu  cür  mükafat 

t

əə

ssüratı yaradan hə

diyy


ə

l

əri özü v

ə

 ya digə

şəxsl

ə

r üçün tə

l

əb ed

ə

 və

 ya q


ə

bul ed


ə

 

bilmə

z. Bunun 

ə

ksin


ə

 olaraq, v

ə

zif


ə

li 


şə

xs xidm


ə

ti v


ə

zif


ə

l

ərinin icrası il

ə

 ə

laq


ə

dar bir il 

ə

rzind


ə

 h

ər hansı fiziki v

ə

 ya hüquqi şə

xsd


ə

n ümumi m

ə

bl

əğə

lli beş

 manatdan yuxarı 

olan bir v

ə

 ya bir neçə

 h

ədiyy

ə

ni qə

bul ed


ə

 bilm


ə

z. S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r izah edirl

ə

r ki, 


bu kimi xırda h

ə

diyyə

l

ər v

ə

zifə

li 


şə

xsin xidm

ə

ti v


ə

zif


ə

l

ərinin q

ə

rə

zsiz icrasına t

ə

sir ed


ə

 

bilə

n v


ə

 ya bu cür t

ə

sir t


əə

ssüratı yaradan v

ə

 ya onun və

zif


ə

l

ərinin icrası müqabilind

ə

 mükafat  qismind

ə

  verilə

n  v


ə

  ya  bu  cür  mükafat  t

əə

ssüratı  yaradan  hə

diyy


ə

l

ər  istisna 

olmaqla rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma cinay

ə

tinin tə

rkibini yaratmır. 

“Birba

ş

a və

 ya dolayı” 16. 

Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 311 və

 312-ci madd

ə

l

əri d

ə

qiq müə

yy

ən edir ki, aktiv v

ə

 ya passiv rü

ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma “birba

ş

a v


ə

 ya dolayı yolla, 

şə

xs

ən v

ə

 ya vasitə

çid


ə

n istifad

ə

 

etmə

kl

ə” tör

ə

dilə

 bil


ə

r. 


“Özü üçün v

ə

 ya hə

r hansı ba

ş

qa 


şə

xs üçün” 

17. 

Aktiv v


ə

 ya passiv rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma cinay

ə

tlə

rini mü


ə

yy

ən ed

ə

n normalar “özü v

ə

 ya üçüncü şə

xs üçün” anlayı

ş

larından istifadə

 edir. S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r izah edirl

əki, “üçüncü şə

xs” anlayı

ş

ı h


ə

m fiziki, h

ə

m d


ə

 hüquqi 


şə

xsl


ə

ri 


ə

hat


ə

 edir. 


“Öz xidm

ə

ti və

zif


ə

l

ərini icra etm

ə

 və

 ya icra etm

ə

kd

ən ç

ə

kinmə

” 

18. Qanunvericilik  v

ə

zifə

li 


şə

xsin  öz  xidm

ə

ti  v


ə

zif


ə

l

ərini  icra  etm

ə

  və

  ya  icra 

etm

ə

kdə

n  ç


ə

kinm


ə

nin  qanuni  v

ə

  qanunsuz  hallarını ə

hat


ə

  edir.  S

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

izah  edirlə

r  ki,  “v

ə

zif


ə

  öhd


ə

likl


ə

ri”  qanunla  mü

ə

yy

ən  edilmi

ş

  və

 

əm

ə

k  müqavilə

sind


ə

 

nə

z

ərd

ə

 tutulmuş

 öhd


ə

likl


ə

r kimi ba

ş

a dü


ş

ülm


ə

lidir. 


“Q

ə

sdə

n tör


ə

dilmi


ş

” 

19. S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  Qrup  ekspertl

ə

rin


ə

  izah  etmi

ş

l

ər  ki,  h

ə

m  aktiv,  hə

m  d


ə

 

passiv rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma yalnız q

ə

sdə

n tör


ə

dil


ə

 bil


ə

r. 


Sanksiyalar. 

20. 


Passiv  rü

ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alma  üç  il

ə

d

ək  müdd

ə

tə

  mü


ə

yy

ən  v

ə

zifə

  tutma  v

ə

  ya 


ə

yyə

n  f


ə

aliyy


ə

tl

ə  m

əşğ


ul  olma  hüququndan  m

ə

hrum  edilmə

kl

əə

mlakı  müsadirə

 

olunmaqla  dörd  ildə

n  s


ə

kkiz  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

hrum  etmə

  il


ə

 

cə

zalandırılır.  S

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  izah  edirl

ə

r  ki,  bu  sanksiyalar  mə

cburi  qaydada 

ə

yyə

n  edilmi

ş

dir. 


Ə

g

ər  bu  cinay

ə

t  qabaqcadan ə

lbir  olan  bir  qrup 

şə

xs  v


ə

  ya 


müt

əşə


kkil d

ə

stə

 t

ər

ə

fində

n, t


ə

krar tör


ə

dildikd


ə

, külli miqdarda tör

ə

dildikd


ə

 v

ə ya h

ə

də

-

qorxu  tə

tbiq  olunmaqla  tör

ə

dildikd


ə

 

əmlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  sə

kkiz  ild

ə

n  on  iki il

ə

də

k  müdd


ə

t

ə  azadlıqdan  m

ə

hrum  etmə

  il


ə

  c


ə

zalandırılır.  Bu  hallarda  mü

ə

yy

əv

əzif

ə

  tutma  və

  ya  mü


ə

yy

ən  f

ə

aliyyə

tl

ə  m

əşğ


ul  olma  hüququndan  m

ə

hrum  edilmə

cə

zası  mü


ə

yy

ən  edilm

ə

miş

dir.  Aktiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  min  manatdan  iki  min 

manatad


ə

k  miqdarda  c

ə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  iki  ildə

n  be


ş

  il


ə

d

əmüdd


ə

t

ə  azadlıqdan  m

ə

hrum  etmə

  il


ə

  c


ə

zalandırılır. 

Ə

g

ər  bu  cinay

ə

t  və

zif


ə

li 


şə

xs 


t

ə

rə

find


ə

n bil


ə

-bil


ə

 qanunsuz h

ə

r

ək

ə

tlə

r (h


ə

r

ək

ə

tsizlik) etmə

y

ə gör

ə

 ona rüş

v

ət verm

ə

 v

ə

  ya  tə

krar  rü


ş

v

ət  verm

ə

 ə

lam


ə

tl

əri  il

ə

  törə

dils


ə

  onda  iki  min  manatdan  dörd  min 

manatad

ə

k  miqdarda  cə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  dörd  ildə

n  s


ə

kkiz 


il

ə

də

k müdd


ə

t

ə azadlıqdan m

ə

hrum etmə

 il


ə

 c

əzalandırılır.  

21. 


Xatırladılmalıdır  ki,  yalnız  rü

ş

və

t  t


ə

l

əb  etm

ə

  və

  ya  q


ə

bul  etm


ə

  v


ə

  ya  verm

ə

 

bitmiş

 cinay


ə

t t


ə

rkibini mü

ə

yy

ən edir. Bunun 

ə

ksinə

 olaraq, t

ə

klif v


ə

 ya v


ə

d s


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin  izahına 

ə

sas


ə

n  cinay


ə

t  hazırlıq  v

ə

  ya  c


ə

hd  kimi  c

ə

zalandırılır.  Bu  hallarda maksimum  sanksiyalar  m

ə

hdudlaş

dırılır.  Yuxarıda 

ə

traflı  göstə

rildiyi  kimi  cinay

ə

t

ə 

hazırlı


ğ

a  gör


ə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin 


müvafiq  madd

ə

sində

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za 


növünün  yuxarı  h

ə

ddinin  yarısından  çox  ola  bilmə

z.  Cinay

ə

t  etm


ə

y

ə  c

ə

hdə

  gör


ə

 

cə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin  müvafiq 

madd

ə

sində

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za  növünün 

yuxarı h

ə

ddinin dörddə

 üçünd


ə

n çox ola bilm

ə

z. 


22. 

Cinay


ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  58-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n,  cə

za  t


ə

yin  edil

ə

rk

ən  tör

ə

dilmiş

 

cinayə

tin  xarakteri  v

ə

  ictimai  tə

hlük


ə

lilik  d


ə

r

əc

ə

si,  tə

qsirkarın 

şə

xsiyy


ə

ti,  o  cüml

ə

d

əc

əzanı  yüngüll

əş

dirə

n  v


ə

  a


ğ

ırla


ş

dıran  hallar,  habel

ə

  t


ə

yin  olunmu

ş

  c


ə

zanın 


şə

xsin 


islah  olunmasına  v

ə

  onun  ailə

sinin  h


ə

yat 


şə

raitin


ə

  t


ə

siri  n


ə

z

ər

ə

  alınır.  Cə

zanı 


a

ğ

ırlaş

dıran  v


ə

  ya  yüngüll

əş

dir


ə

n  hallar  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  58  və

  59-cu 


madd

ə

lə

rind


ə

 n

əz

ə

rdə

 tutulmu


ş

dur. 


23. 

Ox

şar  sanksiyalar  dig

ə

r  müqayisə

  edil


ə

  bil


ə

n  cinay


ə

tl

ərd

ə

  də

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmu

ş

dur  (də

l

əduzluq,  m

ə

nimsə

m

ə,  v

ə

zifə

  s


ə

lahiyy


ə

tl

ərind

ə

n  sui-istifadə

  v


ə

  v


ə

zif


ə

 

sə

lahiyy


ə

tl

ərini a

ş

ma, və

zif


ə

 saxtakarlı

ğ

ı v


ə

 sair). Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə