Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyaları  üzvl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  (ETS  173 

madd

ə

 10) 

 

33. 


Az

ə

rbaycan  Respublikası  beynə

lxalq  parlament  assambleyaları  üzvl

ə

rinin 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alınması  il

ə

 

əlaq

ə

dar  qeyd-şə

rt  etmi


ş

dir.  Buna  baxmayaraq  s

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  qeyd  edirl

ə

r  ki,  bu şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınmasının  bir  qismi  qanunvericiliy

ə

 ə

sas


ə

n  qism


ə

əhat

ə

  olunur.  Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin  dediyin

ə

 

əsas

ə

n,  beynə

lxalq 


parlament  assambleyaları  üzvl

ə

rinin  rüş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  ya  passiv 

ə

l

ə  alınması  Cinay

əM

ə

cə

ll

əsinin 311 v

ə

 312-ci maddə

l

ərin

ə

 ə

sas


ə

n kriminalla

ş

dırılmı


ş

 hesab oluna bil

ə

r, 


bel

ə

  ki,  beynə

lxalq  parlament  assambleyaları  üzvl

ə

ri  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  308-ci madd

ə

sinin qeyd 

hiss


ə

sind


ə

 

nə

z

ərd

ə

 tutulmu

ş

 “beyn

ə

lxalq t

əş

kilatların nümay

ə

ndə

l

əri”  anlayı

ş

ına  daxil  edilə

  bil


ə

r.  S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  qeyd  edirl

ə

r  ki,  milli v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınmasına  gör

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  cinay


ə

tin  elementl

ə

ri 


v

ə

  sanksiyalar  habelə

  beyn


ə

lxalq  parlament  assambleyaları  üzvl

ə

rinin  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

alınması  cinay

əəm

ə

llə

rin


ə

  t


ə

tbiq  edilir.  Beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyaları üzvl

ə

rinin rüş

v

ətl

ə

 aktiv və

 ya passiv 

ə

l

ə alınması il

ə

 bağ

lı h


ə

r hansı m

ə

hk

əm

ə

 qə

rarı 


v

ə

 presedent mövcud deyil.   

Beyn

ə

lxalq  m

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin  hakiml

ə

rinin  v

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 

alınması (ETS 173 madd

ə

 11) 

34. 


Beyn

ə

lxalq  mə

hk

əm

ə

lə

rin  hakiml

ə

rinin  v


ə

  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  rü

ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

 

passiv ə

l

ə  alınması  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  311  və

  312-ci  madd

ə

l

ərind

ə

  aydın  tə

sbit 


edilm

ə

miş

dir.  Buna  baxmayaraq  s

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  qeyd  edirl

ə

r  ki,  bu şə

xsl


ə

rin 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alınmasının  bir  qismi  qanunvericiliy

ə

 

əsas

ə

n  qismə

əhat

ə

  olunur. S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

rin  dediyin

ə

 

əsas

ə

n,  beynə

lxalq  m


ə

hk

əm

ə

lə

rin  hakiml

ə

rinin  v


ə

 

və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  rü

ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  passiv 

ə

l

ə  alınması  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  311  və

 

312-ci  maddə

l

ərin

ə

 ə

sas


ə

n  kriminalla

ş

dırılmı


ş

  hesab  oluna  bil

ə

r,  bel


ə

  ki,  beyn

ə

lxalq 


m

ə

hkə

m

əl

ə

rin hakimlə

rinin v


ə

 v

əzif

ə

li şə

xsl


ə

ri Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 308-ci maddə

sinin 


qeyd hiss

ə

sində

 n

əz

ə

rdə

 tutulmu


ş

 “beyn


ə

lxalq t


əş

kilatların nümay

ə

nd

əl

ə

ri” anlayış

ına 


daxil edil

ə

 bilə

r. S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r qeyd edirl

ə

r ki, milli və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

alınmasına  gör

ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  cinay


ə

tin  elementl

ə

ri  v


ə

  sanksiyalar  habel

ə

 

beynə

lxalq  m


ə

hk

əm

ə

lə

rin  hakiml

ə

rinin  v


ə

  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  rü

ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  passiv 

ə

l

ə alınması cinay

əə

m

əll

ə

rinə

 t

ətbiq edilir. Beyn

ə

lxalq mə

hk

əm

ə

lə

rin hakiml

ə

rinin v


ə

 

və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  rü

ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  passiv 

ə

l

ə  alınması  il

ə

  bağ

lı  h


ə

r  hansı  m

ə

hk

əm

ə

 q

ə

rarı və

 presedent mövcud deyil. 

 

Nüfuz alveri (ETS 173 madd

ə

 12) 

35. 


Az

ə

rbaycan  Respublikası  nüfuz  alveri  ilə

 

əlaq

ə

dar  qeyd-şə

rt  etmi


ş

dir.  Buna 

baxmayaraq 2006-cı ilin 31 may tarixind

ə

 qüvvə

y

ə minmi

ş

 də

yi

şiklikl

ə

rə

 

əsas

ə

n aktiv v

ə

 ya passiv nüfuz alveri cinayə

t sayılır.  

Madd

ə

 312-1. V

ə

zif

ə

li 

şə

xsin q

ə

rarına qanunsuz t

ə

sir göst

ə

rm

ə

 (nüfuz alveri)  

312-1.1. 

Şə

xs  tə

r

əfind

ə

n  öz  hə

qiqi  v


ə

  ya  güman  edil

ə

n  t


ə

sir  imkanlarından  istifad

ə

 

edə

r

ək, v

ə

zifə

li 


şə

xsin q


ə

rarına qanunsuz t

ə

sir etm


ə

k m


ə

qs

ədil

ə

 özü və

 yaxud üçüncü 

şə

xsl


ə

r  üçün  maddi  v

ə

  sair  nemə

tin,  imtiyazın  v

ə

  ya  güzəş

tin  ist


ə

nilm


ə

si  v


ə

  ya 


alınması — 

 

üç  min  manatdan  beş

  min  manatad

ə

k  miqdarda  cə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı 


müsadir

ə

  olunmaqla  üç  ildə

n  yeddi  il

ə

d

ək müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

rhum 


etm

ə

 ilə

 c

əzalandırılır.  

312-1.2. 

Şə

xs

ə  öz  h

ə

qiqi  və

  ya  güman  edil

ə

n  t


ə

sir  imkanlarından  istifad

ə

  ed


ə

r

ək, 

v

əzif

ə

li şə

xsin q


ə

rarına qanunsuz t

ə

sir etm


ə

k üçün maddi v

ə

 sair nemə

tin, imtiyazın v

ə

 

ya güzəş

tin verilm

ə

si — 


 

min  manatdan  iki  min  manatad

ə

k  miqdarda  cə

rim


ə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı 


müsadir

ə

  olunmaqla  iki  ildə

n  be


ş

  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

hrum 


etm

ə

 ilə

 c

əzalandırılır. 

Cinay


ə

tin elementl

ə

ri 
İ

ddia v

ə

 ya t

ə

sdiq edir ki, o milli v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin q

ə

rarına qanunsuz t

ə

sir göst

ə

r

ə

 bilir” 

36. 


Bu  anlayı

ş

  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  312-1-ci  maddə

sind


ə

  “öz  h


ə

qiqi  v


ə

  ya  güman 

edil

ə

n  tə

sir  imkanlarından  istifad

ə

  ed


ə

r

ək,  v

ə

zifə

li 


şə

xsin  q


ə

rarına  qanunsuz  t

ə

sir 


etm

ə

k mə

qs

ədil

ə

” anlayış

ı il


ə

 h

əyata keçirilmi

ş

dir. Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r qeyd edirl

ə

r ki, 


bu  halda  t

ə

sirin  hə

qiq


ə

t

ən  h

ə

yata  keçirilib-keçirilmə

m

əsi  v

ə

  ya  arzu  olunan  nə

tic


ə

nin 


ba

ş

 verib-vermə

m

əsinin 

ə

hə

miyy


ə

ti yoxdur. Dig

ə

r t

ə

yinedici elementl

ə

37. 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma cinay

ə

tl

ərinin t

ə

yinedici elementlə

rinin böyük hiss

ə

si nüfuzla aktiv  v

ə

  ya  passiv  alver  etmə

y

ə  d

ə

  tə

tbiq  edilir.  Buna  baxmayaraq,  nüfuz  alveri 

cinay

ə

tinin  dolayı  yolla  törə

dilm


ə

si  t


ə

nzim  edilm

ə

mi

şdir  v

ə

  üçüncü şə

xsin  xeyrin

ə

 

anlayış

ı ancaq passiv nüfuz alverind

ə

 n

əz

ə

rdə

 tutulmu


ş

dur. 


Sanksiyalar  

38. 


Passiv  nüfuz  alveri  üç  min manatdan  be

ş

 min  manatadə

k miqdarda  c

ə

rim


ə

  v


ə

 

ya ə

mlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  üç  ildə

n  yeddi  il

ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

rhum 


etm

ə

  ilə

  c


ə

zalandırılır.  Aktiv  nüfuz  alveri  min  manatdan  iki  min  manatad

ə

k  miqdarda c

ə

rimə

  v


ə

  ya 


ə

mlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  iki  ildə

n  be


ş

  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan 

m

ə

hrum etmə

 il


ə

 c

əzalandırılır. 

Yerli  arbitrl

ə

rin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  (ETS  191)  v

ə

  Xarici  arbitrl

ə

rin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 

alınması (ETS 191 madd

ə

 4) 

39.  


Yerli v

ə

 xarici arbitrlə

rin rü


ş

v

ət yolu il

ə

 ə

l

ə alınması Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin 311 və

 

312-ci maddə

l

əri t

ə

rə

find


ə

n ehtiva edilmir.  

Yerli  andlı  iclasçının  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  (ETS  191)  v

ə

  Xarici  andlı  iclasçının ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması (ETS 191 madd

ə

 6) 

40. 


Yerli v

ə

 xarici andlı iclasçıların rüş

v

ət yolu il

ə

 ə

l

ə alınması Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin 311 v

ə

 312-ci maddə

l

əri t

ə

rə

find


ə

n ehtiva edilmir.  

Dig

ə

r m

ə

s

ə

l

ə

l

ə

İş

tirakçılıq hə

r

ək

ə

tlə

ri 


41. 

Yuxarıda  sadalanan  bütün  cinay

əəm

ə

llə

rinin  tör

ə

dilm


ə

sind


ə

  köm


ə

kçilik  v

ə

 

tə

hrikçiliy

ə

 gör


ə

 cinay


ə

tin tör


ə

dilm


ə

sind


ə

 i

ştirakçılıq anlayı

ş

ı altında cinayə

t m


ə

suliyy


ə

ti 


n

ə

zə

rd

ə  tutulmu

ş

dur.  Eyni  sanksiyalar  cinayə

t  tör


ə

d

əşə

xslə

  yana


ş

ı  cinay


ə

tin 


köm

ə

kçisinə

  v


ə

  t


ə

hrikçisin

ə

,  habel


ə

  t


əş

kilatçısına  da  t

ə

tbiq  edilə

  bil


ə

r,  amma 

m

ə

hkə

m

ə  c

ə

zanı  onların  hə

r  birinin  cinay

ə

tin  tör


ə

dilm


ə

sind


ə

  faktiki  i

ş

tirakının xarakterind

ə

n və

 d

ər

ə

cə

sind


ə

n asılı olaraq mü

ə

yy

ən etm

ə

lidir. Yurisdiksiya 

42. 


Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  Ümumi  hissə

sinin  bütün  cinay

əəm

ə

llə

rin


ə

  t


ə

tbiq  edil

ə

 

bilə

n müvafiq müdd

ə

alarına 


ə

sas


ə

n yurisdiksiya ilk növb

ə

d

ə Az

ə

rbaycan Respublikası ə

razisind


ə

 tör


ə

dilmi


ş

 cinay


ə

əm

ə

llə

ri üz


ə

rind


ə

 mü


ə

yy

ən edilir (

ə

razi prinsipi), Cinayə

Mə

c

əll

ə

sinin  11-ci  maddə

sin


ə

  müvafiq  olaraq  habel

ə

  Az


ə

rbaycan  Respublikasının 

ə

razisind


ə

 ba


ş

lamı


ş

 v

ə ba

ş

a çatmış

 cinay


ə

tl

əri d

ə

 ə

hat


ə

 edir. Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə