Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Madd

ə

  11.  Cinay

ə

t  qanununun  Az

ə

rbaycan  Respublikası 

ə

razisind

ə

  tör

ə

dil

əcinay

ə

tl

ə

r

ə

 gör

ə

 qüvv

ə

si 

11.1.  Az

ə

rbaycan  Respublikasının ə

razisind


ə

  cinay


ə

t  tör


ə

tmi


ş

 

şəxs  bu  M

ə

cə

ll

ə 

ə

sasında  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  edilir.  Az

ə

rbaycan  Respublikası ə

razisind


ə

 

baş

lamı


ş

,  yaxud  davam  etmi

ş

  v


ə

  ya  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t,  Az


ə

rbaycan  Respublikası 

ə

razisind


ə

 tör


ə

dilmi


ş

 cinay


ə

t sayılır. 

11.2.  Az

ə

rbaycan  Respublikasının ə

razi  sularında,  X

ə

z

ər  d

ə

nizinin  (gölünün) Az

ə

rbaycan  Respublikasına  mə

nsub  olan  bölm

ə

sind


ə

,  Az


ə

rbaycan  Respublikasının 

üz

ə

rində

ki  hava  m

ə

kanında  və

  iqtisadi  zonasında  tör

ə

dil


ə

n  cinay


ə

t  Az


ə

rbaycan 


Respublikası 

ə

razisində

 tör


ə

dilmi


ş

 cinay


ə

t sayılır. 

11.3.  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  hava  və

  ya  d


ə

niz  limanında  qeydiyyatda  olan, 

Az

ə

rbaycan  Respublikasının  bayrağ

ı  v


ə

  ya  tanınma  ni

ş

anı  altında  Azə

rbaycan 


Respublikasının  hüdudlarından  k

ə

narda  açıq  sularda  və

  ya  hava  f

ə

zasında  hə

r

ək

əed

ə

n  su  və

  ya  hava  g

ə

misind


ə

  cinay


ə

t  tör


ə

tmi


ş

 

şəxs  bu  M

ə

cə

ll

ə 

ə

sasında  cinayə

mə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edilir. 

11.4.  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  hə

rbi  donanmasına  v

ə

  ya  h


ə

rbi  hava  qüvv

ə

l

ərin

ə

 m

ə

xsus  olan  gə

mid


ə

  cinay


ə

t  tör


ə

tmi


ş

 

şəxs,  h

ə

min  gə

minin  oldu

ğ

u  yerd


ə

n  asılı 

olmayaraq, bu M

ə

cə

ll

ə 

ə

sasında cinayə

t m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edilir. 

11.5. Az


ə

rbaycan Respublikası 

ə

razisind


ə

 cinay


ə

t tör


ə

tmi


ş

 xarici dövl

ə

tl

ərin diplomatik 

nümay


ə

nd

əl

ə

rinin  və

  toxunulmazlıq  hüququna  malik  olan  dig

əşəxsl

ə

rin  cinayə

mə

suliyy


ə

ti haqqında m

ə

s

əl

ə

 beynə

lxalq hüquq normalarına uy

ğ

un olaraq hə

ll edilir. 

 

43. 


Xaricd

ə

  törə

dilmi


ş

  cinay


ə

tl

ər

ə

  münasibə

td

ə  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  12-ci madd

ə

sinin  1-ci  bə

ndi  mü


ə

yy

ən  edir  ki,  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  və

t

ənda

ş

ları  və

 

Azə

rbaycan Respublikasında daimi ya

ş

ayan v


ə

t

ənda

şğ

ı olmayan 

şə

xsl


ə

r Az


ə

rbaycan 


Respublikasının  hüdudlarından  k

ə

narda  törə

tdikl


ə

ri 


ə

m

əl

ə

  (hə

r

ək

ə

t  və

  ya 


h

ə

rə

k

ətsizliy

ə

)  görə

,  bu 


ə

m

əl  h

ə

m  Azə

rbaycan  Respublikasının,  h

ə

m  d


ə

 

ərazisind

ə

 tör

ə

dildiyi  xarici  dövlə

tin  qanunvericiliyin

ə

 

əsas

ə

n  cinayə

t  sayılırsa  (ikili  kriminallıq 

t

ə

lə

bi)  cinay

ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  edilirl

ə

r.  Bu  halda  Azə

rbaycan  m

ə

hk

əm

ə

lə

ri 


t

ə

rə

find


ə

n  t


ə

yin  edil

ə

n  c


ə

za, 


ə

razisind


ə

  cinay


ə

t  tör


ə

dilmi


ş

  xarici  dövl

ə

tin  qanunu  ilə

 

nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  c


ə

zanın  yuxarı  h

ə

ddind


ə

n  çox  ola  bilm

ə

z.  Bununla ə

laq


ə

dar 


s

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  qeyd  etmi

ş

l

ər  ki,  dövl

ə

t  qulluqçuları,  hakimlə

r,  prokurorlar, 

parlament 

üzvl


ə

ri 


v

ə

 seçkili 

v

əzif

ə

li şə

xsl


ə

Azə

rbaycan 


Respublikasının 

v

ət

ə

ndaş

ğına  malik  olmalıdır.  Bundan 

ə

lavə

əcn

ə

bilə

r  v


ə

  v


ə

t

ənda

şğ

ı  olmayan 

şə

xsl


ə

Azə

rbaycan 


Respublikasının 

hüdudlarından 

k

ə

narda Az

ə

rbaycan Respublikasının 

v

ət

ə

ndaş

larına, 


Az

ə

rbaycan Respublikasının 

maraqlarına 

(m

ə

nafelə

rin


ə

)  qar


ş

ı  cinay


ə

t  tör


ə

tdikl


ə

ri  halda,  habel

ə

  Az


ə

rbaycan  Respublikasının 

t

ə

rə

fdar  çıxdı

ğ

ı  beyn


ə

lxalq  müqavil

ə

l

ərd

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  hallarda  v

ə

  bu  cinayə

t

ə 

gör


ə

  xarici  dövl

ə

td

ə  m

ə

hkum  olunmadıqda,  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

si ə

sasında  cinay

əmə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb  edil


ə

  bil


ə

rl

ər.  (S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  bildirirl

ə

r  ki,  bunlar  korrupsiya cinay

ə

tlə

rin


ə

 d

ə aiddir). 

 

Maddə

  12.  Cinay

ə

t  qanununun  Az

ə

rbaycan  Respublikası 

ə

razisind

ə

n  k

ə

narda 

tör

ə

dil

ə

n cinay

ə

tl

ə

r

ə

 gör

ə

 qüvv

ə

si 

12.1. Az


ə

rbaycan Respublikasının v

ə

t

ənda

ş

ları və

 Az


ə

rbaycan Respublikasında daimi 

ya

ş

ayan  və

t

ənda

şğ

ı  olmayan 

şə

xsl


ə

r  Az


ə

rbaycan  Respublikasının  hüdudlarından 

k

ə

narda  törə

tdikl


ə

ri 


ə

m

əl

ə

  (hə

r

ək

ə

t  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

tsizliyə

)  gör


ə

,  bu 


ə

m

əl  h

əAz

ə

rbaycan  Respublikasının,  hə

m  d


ə

 

ərazisind

ə

  törə

dildiyi  xarici  dövl

ə

tin 


qanunvericiliyin

ə

 ə

sas


ə

n  cinay


ə

t  sayılırsa  v

ə

  bu  cinayə

t

ə  gör

ə

  hə

min 


şə

xsl


ə

r  xarici 

dövl

ə

tdə

  m


ə

hkum  olunmamı

ş

larsa,  bu  Mə

c

əll

ə

 ə

sasında  cinay

ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lb 


edilirl

ə

r. 12.2. 

Ə

cnə

bil


ə

r  v


ə

  v


ə

t

ənda

şğ

ı  olmayan 

şə

xsl


ə

r  Az


ə

rbaycan  Respublikasının 

hüdudlarından  k

ə

narda  Azə

rbaycan  Respublikasının  v

ə

t

ənda

ş

larına,  Azə

rbaycan 


Respublikasının  maraqlarına  (m

ə

nafelə

rin


ə

)  qar


ş

ı  cinay


ə

t  tör


ə

tdikl


ə

ri  halda,  habel

ə

 

Azə

rbaycan  Respublikasının  t

ə

r

əfdar  çıxdı

ğ

ı  beynə

lxalq  müqavil

ə

l

ərd

ə

  nə

z

ərd

ə

 tutulmu

ş

  hallarda  və

  bu  cinay

ə

t

ə  gör

ə

  xarici  dövlə

td

ə  m

ə

hkum  olunmadıqda,  bu M

ə

cə

ll

ə 

ə

sasında cinayə

t m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edil

ə

 bilə

rl

ər. 

12.3.  Sülh  v

ə

  insanlıq ə

leyhin


ə

  cinay


ə

tl

ər,  müharib

ə

  cinayə

tl

əri,  insan  alveri, 

terrorçuluq,  terrorçulu

ğ

u  maliyyə

l

əşdirm

ə

,  hava  gə

misini  qaçırma,  girov  götürm

əiş

g

ənc

ə

lə

r,  d


ə

niz  quldurlu

ğ

u,  narkotik  vasitə

l

ərin  v

ə

  psixotrop  maddə

l

ərin  qanunsuz 

dövriyy


ə

si,  saxta  pul  v

ə

  ya  qiymə

tli  ka


ğ

ızları  hazırlama  v

ə

  ya  satma,  beynə

lxalq 


müdafi

ə

də

n  istifad

ə

  ed


ə

şəxsl

ə

rə

  v


ə

  ya  t


əş

kilatlara  hücum  etm

ə

,  radioaktiv materiallarla 

ə

laqə

dar cinay

ə

tl

ər, habel

ə

 cə

zalandırılması Az

ə

rbaycan Respublikasının t

ə

rə

fdar  çıxdı

ğ

ı  beyn


ə

lxalq  müqavil

ə

l

ərd

ə

n  irə

li  g


ə

l

ən  dig

ə

r  cinayə

tl

ər  tör

ə

tmiş

 

Azə

rbaycan Respublikası v

ə

t

ənda

ş

ları, ə

cn

əbil

ə

r və

 ya v


ə

t

ənda

şğ

ı olmayan 

şə

xsl


ə

r, 


cinay

ə

tlə

rin  tör


ə

dilm


ə

si  yerind

ə

n  asılı  olmayaraq,  bu  Mə

c

əll

ə

 ə

sasında  cinay

əmə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edilir v

ə

 cə

zalandırılır. 

12.4.  Sülhm

ə

ramlı  hə

rbi  birl

əş

m

əl

ə

rin  tə

rkibin


ə

  daxil  olan  Az

ə

rbaycan  Respublikası Silahlı  Qüvv

ə

lə

rin


ə

  m


ə

nsub  h


ə

rbi  hiss

ə

l

ərin  h

ə

rbi  qulluqçuları  Azə

rbaycan 


Respublikasının  hüdudlarından  k

ə

narda  törə

tdikl


ə

ri  cinay

ə

t

ə  gör

ə

,  Azə

rbaycan 


Respublikasının  beyn

ə

lxalq  müqavilə

l

əri  il

ə

  baş

qa  hal  n

ə

z

ərd

ə

  tutulmamış

sa,  bu 


M

ə

cə

ll

ə 

ə

sasında cinayə

t m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edilirl

ə

r. 12.5.  Bu  M

ə

cə

ll

ənin  12.1—12.4-cü  madd

ə

lə

rind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

 

şəxsl

ə

rə

 

Azə

rbaycan  Respublikasının  m

ə

hk

əm

ə

lə

ri  t


ə

r

əfind

ə

n  tə

yin  edil

ə

n  c


ə

za, 


ə

razisind


ə

 

cinayə

t  tör


ə

dilmi


ş

  xarici  dövl

ə

tin  qanunu  ilə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  c


ə

zanın  yuxarı 

h

ə

ddində

n çox ola bilm

ə

z. 


 

Müdd


ə

tl

ə44. 


Cinay

ə

t  mə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lbetm


ə

  müdd


ə

tl

əri  cinay

ə

tlə

rin  t


ə

snifatına 

ə

sas


əə

yy

ən edilir – böyük ictimai t

ə

hlükə

 tör


ə

tm

əy

ə

n, az ağ

ır, a


ğ

ır v


ə

 ya xüsusil

ə

 a

ğır. Bu 

ə

sasla  da  rüş

v

ətl

ə

  passiv ə

l

ə  alma  (madd

ə

  311.1-311.3)  və

  bil


ə

-bil


ə

  qanunsuz 

h

ə

rə

k

ətl

ə

r (hə

r

ək

ə

tsizlik) etmə

y

ə gör

ə

 rüş

v

ət verm

ə

 və

 ya t


ə

krar rü


ş

v

ət verm

ə

 (maddə

 

312.2)  rüş

v

ətl

ə

  aktiv ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

rin


ə

  gör


ə

  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lbetm


ə

 

müddə

ti  12  ildir.  Qanuni  h

ə

r

ək

ə

t  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

tsizliyə

  gör


ə

  rü


ş

v

ətl

ə

  aktiv ə

l

ə  alma 

(312.1)  v

ə

  nüfuz  alveri  cinayə

tl

ərin

ə

  görə

  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

  c


ə

lbetm


ə

  müdd


ə

ti  7 


ildir. 

Müdafi


ə

l

ə45. 


Az

ə

rbaycan  Respublikası  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  312-ci  maddə

sinin  qeyd 

hiss

ə

sinə

 

əsas

ə

n rüş

v

ətl

ə

 aktiv ə

l

ə alma cinay

ə

ti üçün xüsusi müdafiə

 mövcuddur. Cinay

ə

t M

ə

c

ə

ll

ə

sinin 312-ci madd

ə

sinin qeydi: ş

v

ə

t ver

əşə

xs v

ə

zif

ə

li 

şə

xs t

ə

r

ə

find

ə

n t

ə

tbiq edil

ə

n h

ə

d

ə

-qorxu n

ə

tic

ə

sind

ə

 rü

ş

v

əverdikd

ə

  v

ə

  ya  rü

ş

v

ə

t  verm

ə

  haqqında  müvafiq  dövl

ə

t  orqanına  könüllü  m

ə

lumat 

verdikd

ə

 cinay

ə

t m

ə

suliyy

ə

tind

ə

n azad edilir. 

S

əlahiyy

ə

tli şə

xsl


ə

r  izah  edirl

ə

r  ki,  bu  müdafiə

d

ən  yararlanmaq  üçün  m

ə

lumat  vermə

 

Baş

  Prokurorluq,  Daxili 

İş

l

ər  Nazirliyi  v

ə

  ya  Vergilə

r  Nazirliyi  kimi  müvafiq  hüquq 

mühafiz

ə

  orqanlarına  verilmə

lidir.  S

ə

lahiyy


ə

tli  orqanların  bu  bar

ə

d

ə  artıq  m

ə

lumatı oldu

ğ

u  halda  rüş

v

ət  ver

əşə

xs  yalnız  bu  hal  ona  m

ə

lum  olmadıqda  cinayə

mə

suliyy


ə

tind


ə

n azad edilir. Cinay

ə

t m


ə

suliyy


ə

tind


ə

n azad edilm

ə

 prokuror tə

r

əfind

əh

ə

ll  edilir. Ə

g

ər  müdafi

ə

  uğ

urla  h


ə

yata  keçirilmi

ş

dirs


ə

,  o  zaman  rü

ş

v

ət  ver

əşə

xsin 


bar

ə

sində

 cinay


ə

t i


ş

inin m


ə

hk

əm

ə

yə

 gönd


ə

rilm


ə

sin


ə

 ehtiyac yoxdur.  

Statistika  

46. 


Ba

ş

 prokuror yanında Korrupsiyaya  qarş

ı mübariz

ə

 idar


ə

sind


ə

n t


ə

qdim edilmi

ş

 

statistikaya ə

sas


ə

n 2005-2010-cu ill

ə

rd

ə 34 

şə

xs Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 311-ci maddə

si 


il

ə

  (passiv  rüş

v

ətxorluq;  1  cinay

ə

t  iş

i  öz


ə

l  sektorda  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  il

ə

 ə

laq


ə

dar),  9 

şə

xs  312-ci  maddə

  il


ə

  (aktiv  rü

ş

v

ətxorluq)  v

ə

  5 şə

xs  312-1-ci  madd

ə

si 


(nüfuz alveri) il

ə

 ittiham edilmiş

dir. 


47. 

2005-2010-cu  ill

ə

rd

ə  m

ə

hkə

m

ə  hökml

ə

rinə

  müvafiq  olaraq  34  t

ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsd

ə

n 29-u passiv rüş

v

ətxorlu

ğ

a görə

 m

əhkum edilmi

ş

lə

r (onlardan 28-i azadlıqdan 

m

ə

hrum  etmə

  c


ə

zası  il


ə

)  v


ə

  dig


ə

r  5 


şə

xsin  bar

ə

sind


ə

  m


ə

hk

əm

ə

  prosesi  hə

l

ə  ba

şçatmamı

ş

dır. Eyni dövr ə

rzind


ə

 aktiv rü

ş

v

ətxorlu

ğ

a görə

 9 t


ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsd

ə

n 5-i m

ə

hkum  edilmiş

dir  (onlardan  3-ü  azadlıqdan  m

ə

hrum  etmə

  c


ə

zası  il


ə

)  v


ə

  dig


ə

r  4 


şə

xsin  bar

ə

sind


ə

  m


ə

hk

əm

ə

  prosesi  hə

l

ə  ba

ş

a  çatmamış

dır.  Bundan 

ə

lav


ə

,  nüfuz 

alverin

ə

  görə

  5 


şə

xs  m


ə

hkum  edilmi

ş

dir  (onlardan  3-ü  azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

 

cə

zası  il


ə

).  Öz


ə

l  sektorda  rü

ş

v

ətxorluqla 

ə

laqə

dar  yekun  m

ə

hk

əm

ə

  hökmü  yoxdur. Bel

ə

 ki, passiv rüş

v

ətxorluqla ittiham edil

ə

rə

k m


ə

hk

əm

ə

 göndə

rilmi


ş

 yegan


ə

 1 cinay


ə

iş

i  üzr


ə

  ittiham  Apelyasiya  M

ə

hk

əm

ə

sinin  qə

rarı 


ə

sasında  d

ə

l

əduzlu

ğ

a  tövsif edilmi

ş

dir. 48. 

Yekun olaraq, t

ə

qdim olunmuş

 statistika göst

ə

rir ki, 2005-2010-cu illə

rd

ə passiv 

şv

ə

txorluqla  bağ

lı  cinay

ə

t  i


ş

l

ərinin  t

ə

rkibində

  xüsusi  müdafi

ə

nin  (312-ci  maddə

nin 


qeyd hiss

ə

si) tə

tbiq edilm

ə

si yolu ilə

 12 


şə

xs bar


ə

sind


ə

 i

şl

ə

rə

 xitam verilmi

ş

dir.  


 Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə