Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IV T

Ə

HL

İ

49. 


Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin korrupsiya ilə

 

əlaq

ə

dar müddə

alarına milli qanunvericiliyin 

Az

ə

rbaycan  Respublikasına  münasibə

td

ə  2004-cü  ilin  iyun  ayında  qüvv

ə

yə

  minmi


ş

 

Korrupsiya  ilə

 

əlaq

ə

dar  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

ti  bar


ə

d

ə  Konvensiyanın  standartlarına 

uy

ğunla

ş

dırılması  mə

qs

ədi  il

ə

  2006-cı  ilin  may  ayında  də

yi

şiklikl

ə

r  edilmiş

dir.  Aktiv 

ş

və

txorluq  (madd

ə

  312)  və

  passiv  rü

ş

v

ətxorluq  (madd

ə

  311)  maddə

l

əri  yenid

əə

yyə

n  edilmi

ş

,  v


ə

zif


ə

li 


şə

xs  anlayı

ş

ı  daha  da  geniş

l

əndirilmi

ş

  ki,  xüsusi  olaraq beyn

ə

lxalq  təş

kilatların  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  v


ə

  mü


ə

yy

ən  öz

ə

l  sektor  qurumlarında i

ş

lə

y

əşə

xslə

ri 


ə

hat


ə

 etsin, aktiv v

ə

 passiv rüş

v

ətxorlu

ğ

a görə

 sanksiyalar artırılmı

ş

 v

ə 

nüfuz  alveri  kriminalla

ş

dırılmı


ş

dır.  Bu  t

ə

qdir


ə

layiq  s


ə

yl

ər

ə

  baxmayaraq,  hə

ll  edilm

ə

li 


olan  bir  sıra 

ə

sas  çatış

mazlıqlar  qalmaqda  davam  edir  ki,  bu  da  a

ş

a

ğıda  t

ə

svir olunacaq.  Bu  kontekstd

ə

  GDQ  üçün  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinə

  düz


ə

li

şl

ə

rin  hazırlıq m

ə

rhə

l

əsind

ə

  olduğ

unu  v


ə

  bu  ç


ə

rçiv


ə

d

ə  korrupsiya  qanunvericiliyinin  nec

ə

  inkiş

af 


etdirilm

ə

si mümkünlüyünü öyrə

nm

ək maraqlı olmu

ş

dur.  50.  

GDQ  s


ə

f

əə

rzində

  müzakir

ə

l

ər  zamanı  m

ə

lumat  verilmiş

dir  ki,  hökum

ədaxilində

 Konvensiyanın 5-ci (xarici v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin rü


ş

v

ətl

ə

 passiv ə

l

ə alınması), 6-cı 

(xarici  seçkili  orqanların  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması),  10-cu  (beyn

ə

lxalq  parlament assambleyası  üzvl

ə

rinin  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması)  v

ə

  12-ci  (nüfuz  alveri)  maddə

l

ərin

ə

 edilmi

ş

 qeyd-şə

rtl


ə

rin ehtiyac olmadı

ğ

ı üçün geri götürülmə

si v


ə

 ya yenil

ə

nm

əm

ə

si və

 

Konvensiyaya Ə

lav


ə

 Protokolun imzalanması bar

ə

d

ə müzakir

ə

lə

r h


ə

yata keçirilmi

ş

dir. 


GDQ  bu  kimi  s

ə

ylə

ri  d


ə

st

əkl

ə

yir.  Amma  buna  baxmayaraq  qeyd  edilmə

lidir  ki, 

Az

ə

rbaycan qeyd-şə

rtl


ə

rinin 1 iyun 2010-cu il tarixd

ə

n 3 il müddə

tin


ə

 y

əni 1 iyun 2013-

cü  il  tarix

ə

  kimi  uzatmış

dır  v


ə

  Az


ə

rbaycan  Respublikası  GRECO-ya  üzv  dövl

ə

tl

əarasında  Konvensiyaya 

ə

n  çox  qeyd-şə

rt  ir


ə

li  sürmü

ş

  dövl


ə

tl

ər  sırasındadır.  GDQ 

t

əəssüf  edir  ki,  Az

ə

rbaycan  üzrə

  Konvensiyanın  qüvv

ə

y

ə  minm

ə

sində

n  6  il  müdd

əkeçsə

 d

ə heç bir açıq s

ə

bə

b olmadan bu sah

ə

d

ə heç bir inki

ş

afa nail olunmamış

dır v


ə

 

Qrup bu cür və

ziyy


ə

tin Konvensiya t

ə

r

əfind

ə

n yaradılmış

 standartların h

ə

rt

ər

ə

fli hə

yata 


keçirilm

ə

sinə

 

əh

ə

miyyə

tli d


ə

r

əc

ə

də

 ziyan vuraca

ğ

ından narahatdır.  51.  

Ə

lavə

  olaraq,  GDQ  vur

ğ

ulamaq  istə

yir  ki,  praktiki  implementasiyanın  s

ə

m

ər

ə

li olması  üçün  konkret  t

ə

dbirlə

r  vasit


ə

si  il


ə

  bir  sıra  z

ə

ruri  hüquqi  islahatlar  hə

yata 


keçirilm

ə

lidir.  Bununla ə

laq


ə

dar  olaraq  GDQ  Az

ə

rbaycanın  korrupsiyaya ə

h

əmiyy

ə

tli d

ə

rə

c

əd

ə

  mə

ruz  qalması  bar

ə

d

ə  geni

ş

  yayılmış

  fikirl


ə

rin  olmasına  baxmayaraq 

ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma v


ə

 nüfuz alveri normalarının nadir hallarda t

ə

tbiq olunması ilə

 ba


ğ

lı 


yerl

ə

rdə

  keçirilmi

ş

  görü


ş

l

ərd

ə

  bə

zi  h


ə

msöhb


ə

tl

ər  t

ə

rə

find


ə

n  ifad


ə

  edilmi


ş

  narahatlı

ğ

ı 

bölüş

ür.  Bununla 

ə

laq


ə

dar,  s


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  o  faktı  qeyd  edirl

ə

r  ki,  “korrupsiya” anlayı

ş

ının Azə

rbaycan hüquq sistemi ç

ə

rçiv


ə

sind


ə

ki m


ə

nasına v


ə

zif


ə

 s

əlahiyy

ə

tlə

rini 


a

ş

ma, və

zif


ə

 s

əlahiyy

ə

tlə

rind


ə

n sui-istifad

ə

 etm


ə

, v


ə

zif


ə

 saxtakarlı

ğ

ı kimi digə

əlaq

ə

li cinay

ə

tlə

ri  d


ə

 

əhat

ə

  edir  və

  2005-ci  ild

ə

  Ba


ş

  prokuror  yanında  Korrupsiyaya  qar

ş

ı 

mübarizə

 idar


ə

si yarandı

ğ

ı vaxtdan aparılmış

 cinay


ə

t i


ş

l

ərinin sayı artmı

ş

dır (mə

s

əl

ə2005-ci  ild

ə

  35 şə

xsd


ə

n  f


ə

rqli  olaraq  2009-cu  ild

ə

  176 


şə

xs  korrupsiya  il

ə

 

əlaq

ə

dar cinay

ə

t  iş

l

əri  üzr

ə

  ittiham  olunmuş

lar).  Buna  baxmayaraq,  GDQ  narahatlıq  keçirir  ki, 

2005-2010-cu  il  tarixl

ə

rdə

  yalnız  5 

şə

xs  aktiv  rüş

v

ətxorlu

ğ

a  görə

,  29 


şə

xs  passiv 

ş

və

txorlu


ğ

a  gör


ə

  v


ə

  5  n


ə

f

ər  nüfuz  alveri  cinay

ə

tinə

  gör


ə

  ittiham  olunmu

ş

dur  v


ə

  bu 


göst

ə

rir  ki,  aş

a

ğıda  tövsiy

ə

  edilmiş

  qanunvericiliy

ə

  g


ə

l

əc

ə

k  də

yi

şiklikl

ə

r  mühüm  olsa da, özü-özlüyünd

ə

 korrupsiyaya qarş

ı mübariz

ə

y

ə 

ə

hə

miyy


ə

tli yardım olmayacaq. 

52. 

Cinay


ə

t  qanunvericiliyin

ə

  g


ə

ldikd


ə

  GDQ  qeyd  edir  ki,  “v

ə

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ı 

korrupsiya cinayə

əm

ə

llə

rini tör


ə

tm

əsi mümkün olan 

şə

xslə

ri mü


ə

yy

ən edir. Bu termin 

s

əlahiyy

ə

tli şə

xsl


ə

rin  dediyin

ə

 

əsas

ə

n  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  digə

r  hiss


ə

l

əri  il

ə

  eyni hüquqi  qüvv

ə

yə

  malik  olan  308-ci  madd

ə

sinin  qeyd  hissə

si  il


ə

  mü


ə

yy

ən  edilir.  Bu 

anlayı


ş

 “daimi, müv

ə

qq

əti olaraq v

ə

 ya xüsusi sə

lahiyy


ə

t üzr


ə

 hakimiyy

ə

t nümay


ə

nd

əsi 

funksiyalarını  h

ə

yata  keçirə

n,  yaxud  dövl

ə

t  orqanlarında,  yerli  özünüidarə

 

orqanlarında,  dövlə

t  v


ə

  b


ə

l

ədiyy

ə

  müə

ssis


ə

,  idar


ə

  v


ə

  t


əş

kilatlarında,  habel

ə

  dig


ə

kommersiya  və

  qeyri-kommersiya  t

əş

kilatlarında  təş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya inzibati-t

ə

sə

rrüfat  funksiyalarını  yerin

ə

  yetir


ə

şəxsl

ə

r,  beynə

lxalq  t


əş

kilatların 

nümay

ə

ndə

l

əri,  habel

ə

  «Korrupsiyaya  qarş

ı  mübariz

ə

  haqqında»  Azə

rbaycan 


Respublikası  Qanununun  m

ə

qsə

di  üçün  v

ə

zif


ə

li 


şə

xs  hesab  edil

ə

n  dig


ə

şəxsl

ə

ri” ə

hat


ə

  edir.  2006-cı  il  düz

ə

li

şl

ə

ri  ilə

  t


ə

sbit  olunmu

ş

  bu  anlayış

ın 


ə

n  son  hiss

ə

si 


«Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

  haqqında»  Az

ə

rbaycan  Respublikası  Qanununun  2-ci madd

ə

sində

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

 

şəxsl

ə

rin  siyahısına  istinad  edir  ki,  bu  siyahıya  da xüsusi  olaraq  “dövl

ə

t  orqanlarına  və

  b


ə

l

ədiyy

ə

lə

r

ə  t

ə

yin  edilmiş

  v


ə

  seçilmi

ş

 

şəxsl

ə

r”, “inzibati v

ə

zifə

 tutan dövl

ə

t qulluqçuları” və

 “dövl


ə

t v


ə

 b

əl

ə

diyyə

 orqanlarında t

əş

kilatı 


v

ə

 inzibati və

zif


ə

 tutan 


şə

xsl


ə

r” daxildir. 

53. 

GDQ s


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ının d


ə

yi

şiklik edilmi

ş

 formada merl

ə

ri, nazirlə

ri, hakiml

ə

ri, prokurorları, habelə

 Parlament v

ə

 b

əl

ə

diyyə

 üzvl


ə

rini 


ə

hat


ə

 

etmə

si bar


ə

d

ə izahatları il

ə

 qane olur. Buna baxmayaraq, Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin bir sıra müdd

ə

aları aydın şə

kild


ə

 göst


ə

rir ki, dövl

ə

t qulluqçularının bə

zi kateqoriyaları v

ə

 yerli 


hakimiyy

ə

t  orqanları  institutlarının  bə

zi  i


ş

çil


ə

ri  bu  anlayı

ş

  t


ə

r

əfind

ə

n  ehtiva  olunmur. S

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

r  v


ə

  dig


ə

r  h


ə

msöhb


ə

tl

ər  bunu  t

ə

sdiq  edirlə

r  v


ə

  bildirirl

ə

r  ki,  “dövlə

qulluqçusu”  anlayış

ı  qanunvericilikd

ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  m


ə

nasında  “v

ə

zif


ə

li 


şə

xs” 


anlayı

ş

ından daha geniş

dir, bel


ə

 ki, ona h

ə

m d


ə

 sürücü, makinaçı, arxivçi v

ə

 sair kimi köm

ə

kçi  və

zif


ə

l

ər  d

ə

  daxildir.  GDQ  baş

a  dü


ş

şdür  ki,  bu  tip  dövl

ə

t  qulluqçuları, habel

ə

  təş

kilat-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  inzibati-sə

r

əncamverici  funksiyası  olmayan 

şə

xslə

və

zif


ə

li 


şə

xs anlayı

ş

a daxil deyillə

r v


ə

 ona gör


ə

 d

ə rü

ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma cinay

ə

tl

ərin

ə

 görə

 

cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

tinin  subyekti  deyill

ə

r.  S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  izah  edirl

ə

r  ki,  bu  cür şə

xsl


ə

şəraitd

ə

n asılı olaraq cinayə

tin i


ş

tirakçısı kimi köm

ə

kçi, t


ə

hrikçi v


ə

 ya t


əş

kilatçı 


qismind

ə

  və

  ya  d


ə

l

əduzluq  v

ə

  ya  mə

nims


ə

m

ə  cinay

ə

tlə

rin


ə

  gör


ə

  m


ə

suliyy


ə

t

ə  c

ə

lb edil

ə

  bilə

rl

ər.  Buna  baxmayaraq,  GDQ  çox  böyük 

ş

übhə

  edir  ki,  bu  xatırladılan 

müdd

ə

alar  Konvensiyanın  2  və

  3-cü  madd

ə

l

ərind

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  bütün  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

ri  yuxarıda  xatırladılan  madd

ə

l

ərl

ə

 ə

hat


ə

  oluna  bil

ə

r,  m


ə

s

əl

əköm

ə

kçi və

zif


ə

si tutan dövl

ə

t qulluqçusu uğ

ursuz olaraq rü

ş

v

ət t

ə

lə

b edir v


ə

 prinsipc

ə

 ş

v

ət cinay

ə

tini törə

tmi


ş

 

şəxs yoxdur. Konvensiyanın 1(a) madd

ə

sinin və

zif


ə

li 


şə

xsin 


müst

ə

qil anlayış

ını mü


ə

yy

ən etm

ə

mə

sin


ə

 baxmayaraq GDQ dövl

ə

t qulluqçularının və

 

dövlə

t qullu


ğ

undakı dig

ə

r i


ş

çil


ə

rin ön


ə

mli bir hiss

ə

sinin c


ə

zadan k


ə

narda qalmasından 

v

ə

  keçə

n  ill


ə

ərzind

ə

  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  il

ə

  bağ

lı  çox  az  cinay

ə

t  i


ş

inin  m


ə

hk

əm

ə

yə

 

göndə

rilm


ə

sind


ə

n  narahatdır.  Ona  gör

ə

  d


ə

  GDQ  dövl
Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə