Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ə

t  qullu

ğ

u  haqqında 

qanunvericilikd

ə

 n

ə

z

ə

rd

ə

 tutulmu

ş

 dövl

ə

t qulluqçularının bütün kateqoriyaları v

ə

 

idar

ə

etm

ə

  v

ə

  ya  t

əş

kilatı  funksiyaları  olmayan  dövl

ə

t  qulluqçuları  da  daxil 

olmaqla  m

ə

rk

ə

zi  v

ə

  yerli  s

ə

viyy

ə

d

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin  bütün  kateqoriyalarının ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınmasının  kriminalla

ş

dırılması  üçün  bütün  z

ə

ruri  qanunvericilik 

t

ə

dbirl

ə

rinin görülm

ə

sini tövsiy

ə

 edir. 

54. Rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma cinay

ə

tlə

rinin beyn

ə

lxalq ölçüsünə

 g

əldikd

ə

 isə

, GDQ qeyd edir 

ki,  v

ə

zifə

li 


şə

xsin  yuxarıda  mü

ə

yy

ən  edilmi

ş

  anlayış

ına  d


ə

yi

şiklik  edilmi

ş

  və

  bura 


“beyn

ə

lxalq  təş

kilatların  nümay

ə

nd

əl

ə

ri”  də

  daxil  edilmi

ş

dir.  Buna  baxmayaraq, Konvensiyanın  standartları  il

ə

  münasibə

td

ə  bir  sıra 

ə

hə

miyy


ə

tli  çatı

ş

mazlıqlar qalmaqda  davam  edir.  Birincisi,  Konvensiyanın  5  v

ə

  6-ci  maddə

l

ərind

ə

  nə

z

ərd

ə

 tutulmu

ş

 xarici və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r v


ə

 xarici seçkili orqanların üzvl

ə

ri n


ə

z

ərd

ə

 tutulmamış

dır 


v

ə

  ona  görə

  d


ə

  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  müdd

ə

aları  tə

r

əfind

əə

hat


ə

  olunmur. 

İ

kincisi,  belə

 

mə

lum  olur  ki,  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd  hiss

ə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmu

ş

 “beyn

ə

lxalq t

əş

kilatın nümay

ə

ndə

si” 


anlayı

ş

ı Konvensiyanın 

9-cu 


madd

ə

sində

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  “beyn


ə

lxalq  t


əş

kilatın  h

ə

r  hansı  və

zif


ə

li 


şə

xsi  v


ə

  ya 


dig

ə

r  iş

çisi”  anlayı

ş

ından  daha  mə

hduddur.  GDQ  il

ə

  görü


şə

n  h


ə

msöhb


ə

tl

ərin  böyük 

hiss


ə

si  bildirmi

ş

l

ər  ki,  “beyn

ə

lxalq  təş

kilatın  nümay

ə

nd

əsi”  anlayı

ş

ı  təş

kilatın  adından 

danı

ş

maq  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

t  etmə

k  s


ə

lahiyy


ə

tin


ə

  malik  olan 

şə

xsl


ə

ri  ehtiva  edir.  Dig

əkömə

kçi  v


ə

  m


əş

v

ər

ə

tçi  xarakterli  kimi  iş

çil


ə

r  ona  gör

ə

  d


ə

  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma 

müdd


ə

alarının  t

ə

nzimind


ə

n  k


ə

narda  qalır.  Bunun 

ə

ksin


ə

  olaraq,  Konvensiya  bel

ə

  bir 


m

ə

hdudiyyə

t  mü


ə

yy

ən  etmir.  Üçüncüsü,  GDQ  inanmır  ki,  “beyn

ə

lxalq  təş

kilatın 


nümay

ə

ndə

si”  anlayı

ş

ı  Konvensiyanın  10  və

  11-ci  madd

ə

l

ərinin  t

ə

lə

bl

ərin

ə

  müvafiq olaraq  parlament  assambleyası  üzvl

ə

rini,  beynə

lxalq  m


ə

hk

əm

ə

lə

rin  hakim  v

ə

  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rini 


ə

hat


ə

 etm


ə

k üçün kifay

ə

t q


ə

d

ər geni

ş

dir (mə

s

əl

ə

n Avropa Ş

urası Parlament 

Assambleyasının  üzvl

ə

ri  heç  cür  Avropa Ş

urasının  nümay

ə

nd

əsi  kimi  qiym

ə

tlə

ndiril


ə

 

bilmə

z).  N


ə

tic


ə

  kimi  qeyd  edilm

ə

lidir  ki,  Azə

rbaycan  Konvensiyanın  5  (ancaq  xarici 

v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alınması bar

ə

də

), 1 v


ə

 10-cu madd

ə

l

ərin

ə

 qeyd-şə

rt ir


ə

li sürmü


ş

, lakin 11-ci madd

ə

y

ə heç bir qeyd-

şə

rt irə

li sürm


ə

mi

şdir. Az

ə

rbaycan qeyd-

şə

rtlə

rinin 1 iyun 2010-cu il tarixd

ə

n 3 il müddə

tin


ə

 y

əni 1 iyun 2013-cü il tarix

ə

 kimi uzatmı

ş

dır, lakin GDQ -na sə

f

əə

rzində

 müzakir


ə

l

ər zamanı m

ə

lumat verilmiş

dir 


ki, hökum

ə

t daxilində

 edilmi


ş

 qeyd-


şə

rtl


ə

rin ehtiyac olmadı

ğ

ı üçün geri götürülmə

si v


ə

 

ya yenilə

nm

əm

ə

si barə

d

ə müzakir

ə

lə

r h


ə

yata keçirilmi

ş

dir. GDQ bu sə

yl

əri d

ə

stə

kl

əyir. 

Yuxarıdakıları n

ə

z

ər

ə

 alaraq, GDQ tövsiyə

 edir ki, (i) Konvensiyanın 5-ci maddə

sin

ə

 

uy

ğ

un 

olaraq 

xarici 

v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin ş

v

ə

tl

ə

 

aktiv 

ə

l

ə

 

alınması 

kriminalla

ş

dırılsın;  (ii)  xarici  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin  passiv  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması, 

habel

ə

  xarici  seçkili  orqanların  üzvl

ə

rinin  aktiv  v

ə

  passiv  rü

ş

v

ə

txorlu

ğ

unun 

kriminalla

ş

dırılması  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

,  habel

ə

  konvensiyanın  bu  madd

ə

l

ə

rin

ə

  qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya  yenil

ə

nm

ə

m

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

  baxılsın;  (iii) 

Konvensiyanın 11-ci madd

ə

sin

ə

 müvafiq olaraq beyn

ə

lxalq m

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin bütün 

hakiml

ə

rinin  v

ə

  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  birm

ə

nalı  olaraq 

kriminalla

ş

dırılsın; v

ə

 (iv) Konvensiyanın 9 v

ə

 10-cu madd

ə

l

ə

rin

ə

 müvafiq olaraq 

beyn

ə

lxalq  t

əş

kilatların  v

ə

  beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyalarının  bütün 

v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınmasının  kriminalla

ş

dırılmasını  t

ə

min  etm

əüçün  bütün  qanunvericilik  t

ə

dbirl

ə

rinin  görülm

ə

si  v

ə

  habel

ə

  konvensiyanın  bu 

madd

ə

l

ə

rin

ə

  qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya  yenil

ə

nm

ə

m

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 

baxılsın. 

55. 


GDQ  qeyd  edir  ki,  andlı  iclasçılar  v

ə

  arbitrlə

r  Cinay


ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  308-ci madd

ə

sinin  qeyd  hissə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmamış

dır  v


ə

  bu  bar

ə

d

ə  h

ə

r  hansı  müvafiq m

ə

hkə

m

ə q

ə

rarı yoxdur. Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r bildirirl

ə

r ki, yerli və

 xarici andlı iclasçılar 

v

ə

 arbitrlə

r “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ına daxil deyillə

r. GDQ bu nöqteyi-n

ə

z

əri bölü

ş

ür və

 

qeyd  edir  ki,  Konvensiyaya Ə

lav


ə

  Protokol  Az

ə

rbaycan  Respublikası  tə

r

əfind

ə

n  hə

l

ə 

imzalanmamı

ş

dır  və

  ratifikasiya  edilm

ə

mi

şdir.  Bununla 

ə

laqə

dar,  GDQ  m

ə

mnun 


qalmı

ş

dır  ki,  hökumə

t  daxilind

ə

n  bu  beynə

lxalq  s


ə

n

ədin  imzalanması  v

ə

 qanunvericiliyin  ona  uy

ğ

unlaş

dırılması  bar

ə

d

ə  müzakir

ə

lə

r  gedir.  Bu  s

ə

y  d


ə

st

əkl

ə

nir. GDQ  vur

ğ

ulamaq  istə

yir  ki,  andlı  iclasçılar  v

ə

  arbitrlə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınmasının 

birm


ə

nalı  olaraq  kriminalla

ş

dırılması  üçün  aydın  qanunvericiliyə

  ehtiyac  olacaqdır. 

N

ə

ticə

 etibarı il

ə

, GDQ tövsiyə

 edir ki, Konvensiyaya Ə

lav

ə

 Protokol mümkün q

ə

d

ətez bir müdd

ə

td

ə

 imzalanıb ratifikasiya edilsin v

ə

 h

ə

min Protokolun 2,3,4,5 v

ə

 6-

cı  madd

ə

l

ə

rin

ə

  uy

ğ

un  olaraq  yerli  v

ə

  xarici  andlı  iclasçı  v

ə

  arbitrl

ə

rin  aktiv  v

ə

 

passiv rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması kriminalla

ş

dırılsın. 

56. 


Korrupsiya  xarakterli  davranı

ş

ın  müxtə

lif  formalarına  g

ə

ldikd


ə

,  Cinay


ə

Mə

c

əll

ə

sinin 312-ci maddə

si ancaq “verm

ə

k” terminində

n, 311-ci madd

ə

 is


ə

 “t


ə

l

əb” v

ə

 “q

ə

bul  etmə

”  terminl

ə

rind


ə

n  istifad

ə

  edir.  “Tə

klif”  v


ə

  “v


ə

d”,  habel

ə

  “t


ə

klifi  v


ə

  ya  v


ə

di 


q

ə

bul etmə

” elementl

ə

ri ona görə

 d

ə k

ə

narda qalır. Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r iddia edirl

ə

r ki, 


bel

ə

  hə

r

ək

ə

tlə

r  Cinay


ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  28/29-cu  maddə

l

əri  il

ə

 ə

laq


ə

d

ə  311/312-ci 

madd


ə

l

ərl

ə

  cinayə

t

ə  hazırlıq  v

ə

  cinayə

t  etm


ə

y

ə  c

ə

hd  kimi  (baş

a  çatmamı

ş

  cinay


ə

t) 


qiym

ə

tlə

ndiril


ə

r

ək m

ə

suliyyə

t

ə s

ə

bə

b olur, amma bu iddianı t

ə

sdiq etm


ə

k üçün heç bir 

m

ə

hkə

m

ə  hökmü  v

ə

  ya  presedent  hüququ  yoxdur.  Tə

crüb


ə

si  olan  i

ş

çil


ə

r  d


ə

 

sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin  mövqeyini  payla

ş

ırlar,  lakin  belə

  i


ş

l

ər  bar

ə

də

  hesabat  ver

ə

 

bilmirlə

r  v


ə

  onlardan  b

ə

zil


ə

ri  korrupsiya  cinay

ə

tl

ərinin  t

ə

qibinin  asanlaş

dırılması  üçün 

bu  elementl

ə

ri  normalara  daxil  edilmə

sini  t


ə

klif  etmi

ş

l

ər.  GDQ-nun  Cinay

əM

ə

cə

ll

əsinin 28 v

ə

 29-cu maddə

l

əri il

ə

 Konvensiyanın 2 və

 3-cü madd

ə

l

ərin

ə

 müvafiq olaraq  t

ə

klif,  və

d,  t


ə

klif  v


ə

  ya  v


ə

din  q


ə

bul  edilm

ə

sinin  adekvat  olaraq kriminalla

ş

dırılması  barə

d

ə  ciddi 

ş

übhə

l

əri  mövcuddur.  Xüsusil

ə

  də

,  bu  müdd

ə

alara 


ə

sas


ə

n  ba


ş

a  çatmayan  bu  cinay

ə

tl

ər  ancaq  o  zaman  c

ə

zalandırılır  ki,  onlar  “onu tör

ə

də

şəxsin  irad

ə

sində

n  asılı  olmayan  s

ə

b

əbl

ə

rə

  gör


ə

  ba


ş

a  çatdırılmasın”  v

ə

 

cinayə

ti  tör


ə

d

əşə

xs  cinayə

t  etm


ə

kd

ən  könüllü  imtina  etm

ə

sin.  Bu şə

rtl


ə

şəxsin  öz 

t

əklifini  v

ə

  ya  və

dini  geri  götürdüyü  bütün  hallarda  yerin

ə

  yetirilmir.  Mə

s

əl

ə

n  tə

klif 


edil

əşə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  hə

l

ə  r

ə

dd  edilmə

mi

ş  halda.  Bundan 

ə

lavə

,  qeyd  edilm

ə

lidir  ki, ba

ş

a  çatmayan  cinayə

tl

ər

ə

  görə

  c


ə

zaların  maksimum  h

ə

ddi  m


ə

hdudla


ş

dırılmı


ş

dır. 


Cinay

ə

tə

  hazırlı

ğ

a  gör


ə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi hiss

ə

sinin  müvafiq  maddə

sind


ə

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha ciddi c

ə

za növünün yuxarı hə

ddinin yarısından çox ola bilm

ə

z. Cinay


ə

t etm


ə

y

ə c

ə

hdə

 

görə

  c


ə

zanın  müdd

ə

ti  v


ə

  ya  h


ə

cmi  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  Xüsusi  hissə

sinin  müvafiq 

madd

ə

sində

  ba


ş

a  çatmı


ş

  cinay


ə

t

ə  gör

ə

  müə

yy

ən  edilmi

ş

  daha  ciddi  cə

za  növünün 

yuxarı h

ə

ddinin dörddə

 üçünd


ə

n çox ola bilm

ə

z. GDQ -korrupsiya davranış

ının bir sıra 

ə

sas formalarında cə

zaların 


ə

h

əmiyy

ə

tli də

r

əc

ə

də

 m

əhdudla

ş

dırılmasından narahatlıq keçirir.  Bütövlükd

ə

  GDQ  o  fikirdə

dir  ki,  t

ə

klif,  v


ə

d,  t


ə

klif  v


ə

  ya  v


ə

din  q


ə

bul  edilm

ə

si 


aydın kriminalla

ş

dırılmalıdır ki, bu cür ə

m

əll

ə

rə

 d

ə rü

ş

və

t t


ə

l

əb etm

ə

k, qə

bul etm


ə

k v


ə

 

vermə

k  üçün  n

ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  qaydalar  t

ə

tbiq  olunmaqla  hüquqi  boş

luqları  aradan 

qaldırsın.  Bu 

ə

sas  mə

s

əl

ə

də

  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  qar

ş

ı  qanunvericilik  birmə

nalı 


olmalıdır.  Yuxarıda  göst

ə

rilə

nl

əri  n

ə

zə

r

ə  alaraq,  GDQ  tövsiy

ə

  edir  ki,  aktiv  v
Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə