Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ə

  ya 

passiv rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alma cinay

ə

tind

ə

 “t

ə

klif etm

ə

”, “v

ə

d  verm

ə

”  v

ə

 “t

ə

klif  v

ə

  ya 

v

ə

din q

ə

bul edilm

ə

si” anlayı

ş

larını daxil edilsin. 

57. 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alma  müdd

ə

alarının  digə

r  elementl

ə

ri  il


ə

 

əlaq

ə

dar  Cinayə

Mə

c

əll

ə

sinin 311 və

 312-ci madd

ə

l

ərind

ə

 aydın şə

kild


ə

 göst


ə

rilmi


ş

dir ki, bu cinay

ə

tl

ə“birba


ş

a v


ə

 ya dolayı, 

şə

xs

ən v

ə

 ya üçüncü şə

xsin vasit

ə

çiliyi ilə

” tör


ə

dil


ə

 bil


ə

r. Bundan 

ə

lav


ə

,  onlar  mü

ə

yy

ən  edirl

ə

r  ki,  və

zif


ə

li 


şə

xs  imtiyaz  v

ə

  ya  üstünlüyü  “özü  və

  ya 


üçüncü 

şə

xslə

r”  üçün  q

ə

bul  ed


ə

  v


ə

  t


ə

l

əb  ed

ə

  bilə

r.  Bununla  yana

ş

ı,  h


ə

r  iki  madd

ə

 

və

zif


ə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  öz  qulluq  mövqeyində

n  istifad

ə

  etm


ə

kl

ə  h

ə

m  qanuni,  hə

m  d


ə

 

hə

r

ək

ə

t  və

  ya  h


ə

r

ək

ə

tsizliklə

  tör


ə

dilmi


ş

  cinay


ə

tl

əri 

ə

hatə

  edir.  GDQ  il

ə

  görü


ş

l

ərd

ə

 h

ə

msöhbə

tl

ər razıla

şş

  v


ə

 bildirmi

ş

l

ər ki, bu anlayı

ş

  və

zif


ə

li 


şə

xs t


ə

r

əfind

ə

n hə

m öz 


qulluq  s

ə

lahiyyə

tl

əri  il

ə

  bağ

lı,  h


ə

m  d


ə

  o  s


ə

lahiyy


ə

tl

ərd

ə

n  kə

nara  çıxan 

ə

m

əll

ə

ri ə

hat


ə

 

etmə

k  üçün  kifay

ə

t  q


ə

d

ər  geni

ş

dir.  Prinsipcə

,  bel


ə

  hallar  qanunsuz  h

ə

r

ək

ə

tlə

r

ə 

(h

ər

ə

kə

tsizliy


ə

) gör


ə

 t

ərkib yaradır v

ə

 ağ

ırla


ş

dırıcı hal kimi 311 v

ə

 312-ci maddə

l

ərin 2-

ci hiss


ə

l

ərinin t

ə

siri altına düş

ür. GDQ qeyd edir ki, “v

ə

zif


ə

li 


şə

xsin xidm

ə

ti v


ə

zif


ə

l

ərinin 

icrası  il

ə

 

əlaq

ə

dar”  termini  Konvensiyanın  2  və

  3-cü  madd

ə

l

ərinin  t

ə

lə

bl

əri  il

ə

  demə

olar  ki,  eynidir  və

  bu  bar

ə

d

ə 

ə

lavə

  izahata  ehtiyac  yoxdur.  Son  olaraq,  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

almanın  obyekti  Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

  haqqında  Az

ə

rbaycan  Respublikası qanununda mü

ə

yyə

n edilmi


ş

 xırda h


ə

diyy


ə

l

ər istisna olmaqla h

ə

r hansı maddi və

 sair 


nem

ə

t,  imtiyaz  və

  ya  güz

əş

t  hesab  edilir.  GDQ  hesab  edir  ki,  bu  qaydalar Konvensiyada mü

ə

yyə

n edilmi


ş

 “qanunsuz üstünlük” anlayı

ş

ı il


ə

 eynilik t

əş

kil edir.  58. 

Öz

əl  sah

ə

də

  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  qayıtsaq,  GDQ  qeyd  edir  ki,  2006-cı  ild

ə

 edilmi

ş

  də

yi

şikliy

ə

 ə

sas


ə

n  Cinay


ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd  hiss

ə

sind


ə

 ə

yy

ən  edilmi

ş

  “və

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ına  “kommersiya  və

  qeyri-kommersiya 

t

əş

kilatlarında  təş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-tə

s

ərrüfat  funksiyalarını  yerin

ə

 yetir

əşə

xsl


ə

r”  d


ə

  daxildir.  S

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin  v


ə

  görü


ş

l

ər  zamanı  dig

əh

ə

msöhbə

tl

ərin  dediyin

ə

  görə

  öz


ə

l  sektor  qurumunun  adından  h

ə

r

ək

ə

t  edə

şəxsl

əona gör

ə

 də

 Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 311 və

 312-ci madd

ə

si il


ə

 cinay


ə

t m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb 

edil


ə

  bil


ə

rl

ər.  Bununla  bel

ə

  izah  edilmiş

dir  ki,  “t

əş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-t

ə

sə

rrüfat  funksiyalarını  yerin

ə

  yetir


ə

n”  termini  müvafiq  qurum  t

ə

rkibind


ə

  mü


ə

yy

əm

əsuliyy

ə

t  də

r

əc

ə

sini  nə

z

ərd

ə

  tutur,  bu  mə

nada  o  yalnız  “müxt

ə

lif  t


əş

kilati 


strukturlarda i

ş

çi qruplarda idarə

etm


ə

 funksiyalarını h

ə

yata keçirə

n v


ə

 habel


ə

 istehsal 

f

ə

aliyyə

ti  v


ə

  iqtisadi  sah

ə

l

əri  idar

ə

  edə

şəxsl

ə

rə

  t


ə

tbiq  olunur”.  Qeyd  edilir  ki,  bu 

funksiyalar  i

ş

çilə

rin  seçilm

ə

si,  t


ə

yin  edilm

ə

si  v


ə

  v


ə

zif


ə

d

ən  azad  edilm

ə

si,  fə

aliyy


ə

tin 


planla

ş

dırılması,  intizama  nə

zar


ə

t  v


ə

  sair  kimi  tipik  funksiyaları  ehtiva  edir.  Bundan 

ə

lav


ə

 qeyd edilir ki, Cinay

ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 308-ci maddə

sinin qeyd hiss

ə

si hüquqi şə

xs 


olmayan  t

əş

kilatları ə

hat


ə

  etmir.  Bunun 

ə

ksin


ə

  olaraq,  Konvensiyanın  7  v

ə

  8-ci 


madd

ə

lə

ri  birm


ə

nalı 


şə

kild


ə

  öz


ə

l  sektor  qurumunun  hüquqi 

şə

xs  olub-olmamasından, şə

xsin  öhd

ə

lik  v


ə

  m


ə

suliyy


ə

tind


ə

n  asılı  olmayaraq  “öz

ə

l  sektor  qurumunda  hə

min 


qurumu idar

ə

 edə

n v


ə

 onun üçün i

ş

l

əy

ə

n hə

r hansı 


şə

xs

ə” aiddir. Bu xüsusi v

ə

 aydın çatı

ş

mazlıqlara ə

lav


ə

 olaraq GDQ qanunverici t

ə

r

əfind

ə

n özə

l sektorda olan 

şə

xsl


ə

rin 


Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  (v

ə

zif


ə

  s


ə

lahiyy


ə

tl

ərind

ə

n  sui-istifadə

)  qeyd 


hiss

ə

sində

  “v


ə

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ına  daxil  edilmə

si  kimi  ziddiyy

ə

tli  yanaş

ması  il


ə

 

əlaq

ə

dar narahatlıq duyur. Baxmayaraq ki, görüş

l

ər zamanı qeyd edilmi

ş

dir ki, praktiki i

ş

lə

  m


əşğ

ul  olan  hüquq

ş

ünaslar  özə

l  sektorda  olan  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

rini  bu 

hüquqi bazaya 

ə

sasə

n t


ə

qib ed


ə

 bilirl


ə

r (m


ə

s

əl

ə

n 2009-cu ildə

 55 öz


ə

l sektor “v

ə

zif


ə

li 


şə

xs”i  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  33-cü  fə

slinin  normalarına 

ə

sas


ə

n  cinay


ə

t  m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 

cə

lb  edilmi

ş

l

ər  v

ə

  bu  iş

l

ərd

ə

n  biri  passiv  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  gör

ə

  olmuş

dur),  GDQ 

b

ə

zi hə

msöhb


ə

tl

ər t

ə

rə

find


ə

n ifad


ə

 olunmu


ş

 o fikri payla

ş

ır ki, özə

l sektor üçün xüsusi 

olaraq  hazırlanmı

ş

  və

  bu  sah

ə

d

ə  rü

ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alma 


ə

m

əll

ə

rini ə

hat


ə

  ed


ə

n  ayrıca 

madd

ə

nin olması hə

m sistem üçün ümumilikd

ə

 faydalı olar, hə

m d


ə

 Konvensiyanın 7 

v

ə

 8-ci maddə

l

ərinin t

ə

lə

bl

ərin

ə

 cavab verə

r. Ona gör

ə

 d

ə, GDQ tövsiy

ə

 edir ki, (i) özəsektorda  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alma  üçün  Cinay

ə

t  M

ə

c

ə

ll

ə

sin

ə

  xüsusi  normaların  daxil 

edilm

ə

si m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 baxılsın. (ii) Konvensiyanın 7 v

ə

 8-ci madd

ə

l

ə

rind

ə

 n

ə

z

ə

rd

ə

 

tutulmu

ş

 qaydada öz

ə

l sektorda rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alma il

ə

 ba

ğ

lı qanunvericiliyin öz

əsektor qurumunu idar

ə

 ed

ə

n v

ə

 onun üçün i

ş

l

ə

y

ə

n bütün 

şə

xsl

ə

ri 

ə

hat

ə

 etm

ə

si 

t

ə

min edilsin. 

59. 


Nüfuz  alverin

ə

  gə

linc


ə

  GDQ  Az

ə

rbaycanda  bununla  bağ

lı  xüsusi  v

ə

ziyy


ə

t  il


ə

 

rastlaş

şdır.  Az

ə

rbaycan  Respublikası  Konvensiyanın  12-ci  maddə

sin


ə

  qeyd-


şə

rt 


etmi

ş

  (ə

n  son  1  iyun  2010-cu  il  tarix

ə

  3  il  müddə

tin


ə

  yenil


ə

nmi


ş

dir),  bununla  bel

ə

  bu 


hüquq pozuntusu Konvensiya il

ə

 müqayisə

d

ə bir sıra çatı

ş

mazlıqlar ilə

 olsa da 2006-cı 

ild

ə

 Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinə

 312-1-ci madd

ə

si il


ə

 daxil edilmi

ş

dir. Birincisi, 312-1-ci maddə

 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alma cinay

ə

tl

ərind

ə

 olduğ

u kimi “v

ə

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ından istifadə

 edir ki, 

bu  anlayı

ş

  dövlə

t  qulluqçularının  v

ə

  dig


ə

r  i


ş

çil


ə

rin  mü


ə

yy

ən  hiss

ə

sini,  xarici  və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

ri,  xarici  seçkili  orqanların  üzvl

ə

rini,  habelə

  hazırkı  hesabatda  t

ə

hlil  edildiyi beyn

ə

lxalq t

əş

kilatların b

ə

zi v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rini, 


beyn

ə

lxalq parlament 

Assambleyalarının üzvl

ə

rini, beynə

lxalq m


ə

hk

əm

ə

lə

rin hakiml

ə

rini v


ə

 v

əzif

ə

li şə

xsl


ə

rini 


istisna edir. 

İ

kincisi, Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 312-1-ci maddə

si “t


ə

klif”, “v

ə

d”, habelə

 “t


ə

klif 


v

ə

  ya  və

din  q


ə

bul  edilm

ə

si”  anlayış

larından  istifad

ə

  etmir.  Bununla  bağ

lı,  GDQ  ox

ş

ar 


xarakter  da

ş

ıyan  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  311  və

  312-ci  madd

ə

l

əri  il

ə

  bağ

lı 


şə

rhl


ə

rin


ə

 

istinad edir. 

Üçüncüsü, 

nüfuz 

alveri 


cinay

ə

tinin dolayı 

yolla 


tör

ə

dilmə

si 


t

ə

nzimlə

nm

əmi

ş

dir,  amma  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

ri  mü


ə

yy

ən  etmi

ş

dir  ki,  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alma  cinay

ə

tlə

ri  “birba

ş

a  v


ə

  ya  dolayı  yolla, 

şə

xs

ən  v

ə

  ya  vasitə

çid


ə

n  istifad

ə

 

etmə

kl

ə” tör

ə

dilə

 bil


ə

r. Dördüncüsü, aktiv nüfuzla alver etm

ə

 müdd


ə

ası üçüncü 

şə

xsin 


xeyrin

ə

  terminində

n  istifad

ə

  etmir,  amma  passiv  nüfuzla  alver  etmə

  normasında  “özü 

v

ə

 ya üçüncü şə

xsin xeyrin

ə

” anlayı


ş

ı açıqca nizamlanmı

ş

dır. GDQ qeyd etmə

k ist


ə

yir 


ki,  ardıcıllıq  v

ə

  aydınlığ

ın  t


ə

min  olunması  üçün  bütün  korrupsiya  normalarının  eyni 

ə

sas  elementlə

r

ə  malik  olması  çox  mühüm 

ə

hə

miyy


ə

t

ə  malikdir.  Ona  gör

ə

  də

  nüfuz 


alverinin  dolayı  yolla  tör

ə

dilmə

sinin  v


ə

  üçüncü 

şə

xsin  xeyrinə

  tör


ə

dilm


ə

sinin  daxil 

edilm

ə

si ş

übh


ə

siz  Konvensiyanın  12-ci  madd

ə

sinin  t


ə

l

əbl

ə

rinə

  cavab  verm

əbaxımından  önə

mlidir.  N

ə

tic


ə

  olaraq,  GDQ  hökum

ə

td

ə  müzakir

ə

  edilmiş

  qeyd 


şə

rtin 


geri  götürülm

ə

si  və

  ya  yenil

ə

nm

əm

ə

si  barə

d

ə  ideyanı  d

ə

stə

kl

əyir.  Yuxarıda 

göst


ə

ril


ə

nl

əri  n

ə

zə

r

ə  alaraq,  GDQ  tövsiy

ə

  edir  ki,  Konvensiyanın  12-ci  madd
Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə