Nur alanlarYüklə 5,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/35
tarix23.12.2016
ölçüsü5,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

ZAK R BAYRAMLI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GÜN

N  

NUR ALANLAR 

 

(BNC  K TAB - M KT

N DÜN

 

 Bu kitab  abran (keçmi  D

çi) T.Abbasov ad na 1 sayl  tam orta m kt bin 

55 illik yubileyin  h sr olunur. 

 

  

                 

 

 

  

“Mü llim” n riyyat  

Bak -2015 

2

 

Redaktor:              Ayd n Ta yev Yaz

-publisist, Az rbaycan Yaz

lar 

Birliyinin üzvü 

Texniki redaktor:  Mürs l Balayev 

SSR  Jurnalistl r  ttifaq

n v  Az rbaycan 

Jurnalistl r  Birliyinin üzvü 

Dizayn:                  Çingiz Xalido lu 

Az rbaycan Jurnalistl r Birliyinin üzvü,  

“Q

l q

m” mükafat  laureat  

 

 

 

 

 

Z.Bayraml . GÜN

N NUR ALANLAR.  Bak : 

“Mü llim” n riyyat ,  2015. 448 s h.  

 

Kitab  abran (keçmi  D

çi) 

r T.Abbasov ad na 1 sayl  tam 

orta m kt bin 55 illik tarixini  ks etdirir. Bu tarixin yaz lmas

sas n arxiv 

materiallar na  saslan r. M kt bin pedaqoji f aliyy tinin h rt

fli tarixi 

xronologiyas , rayonda müasir standartlara cavab ver n 1170 nagird yeri olan yeni ilk birtipli m kt b binas

n m hz burada tikilib 

istifad

 verilm si, m kt bin f aliyy t göst rdiyi yar m  srd n art q bir 

dövrd  says z u urlar ,  onun qabaqc l t crüb sinin Az rbaycan Respubli-

kas  Maarif Nazirliyi t

find n b

nil

k respublika miqyas nda yay l-

mas ,  bu t hsil oca

n rayon t hsilind  tutdu u layiqli yer,  m kt bd  

rs dey n mü lliml rin i ind n v  m kt bin yeti dirdiyi m zunlardan  ge-

ni  söhb t aç r. Ümidvar q ki,  mü llifin bu kitab  sevimli oxucular  t

-

find n böyük maraq hissi il  qar lanacaq v  onlar  ür kd n sevin-

dir

kdir. 

 

B 

435

9952


2015

870505


 

© Zakir Bayraml ,  2015 

 

 

3

 

  

 

“T hsil  sah si  xalq

n  bu  günü,  mill timizin,  

dövl timizin g

yi üçün  n vacib bir sah dir”. 

 

Az rbaycan Respublikas

n Prezidenti Heyd r  liyevin  

31 avqust 1999-cu il tarixd  respublikan n t hsil i çil ri v  

ali m kt bl

 q bul olmu  t

rl  görü

ki nitqind n                        

           

 

 

* * * nki af etmi  ölk

rin  t crüb sin  n

r salsaq 

gör rik ki,  o ölk

r inki af edir ki,  orada t hsil yüks k 

viyy

dir,  yeni texnologiyalar t tbiq olunur. Ümumiy-

tl , dünyada ged n t

qqinin  sas  lam ti v  s

bi 

bilikdir, savadd r. Ona gör  d  Az rbaycanda yeni g nc 

slin  yeti dirilm si  v   t rbiy   olunmas nda  t hsilin,  

kt bin çox böyük 

miyy ti var.”    

 

lham  liyev  

 Az rbaycan Respublikas

n Prezidenti 

 

 

4

 

  

 

aq Yarad

q M rk zinin aç

 m rasimi 

 

 

 

aq Yarad

q m rk zi il  tan5

 

  

abran 

r T.Abbasov ad na 

1 sayl  orta m kt bin  sasl  t mird n sonra aç

 

 

 

6

 

ÖN  SÖZ  

Zakir Bayraml

n yazd

 “Gün


n nur alanlar” adl  bu 

publisistik 

r onun sevimli oxucular na t qdim etdiyi dör-

düncü  kitabd r.  Kitab  abran  (keçmi   D

çi) T.Abbasov ad na 1 sayl  tam orta m kt bin 55 illik f aliyy tini geni

kild  i qland rma  qar ya m qs d qoyur. Zakir 

mü llimin  m zunu oldu u m kt b haqq nda bu yaz

 sad  


yarad

q m hsulu adland rmaq olmaz. O,  bir t dqiqatç  kimi  

bir çox m

r üzr  m kt bin i  h yat

 d rind n t hlil 

ed

k onun keçdiyi yolu öz kitab nda geni  v  h rtfli for-

mada  ks etdirm

 müv ff q olmu dur. Bundan  lav  kitabda 

atalar sözl rind n,  aforizml rd n sad  v  ayd n halda,  yerli-

yerind  istifad  oluma  oxucunun gözünd  bu 

rin d


rini 

daha da art r. Müdrikl rin k lamlar ,   ifahi v  yaz

biy-

yat


zdan qaynaqlanan,  srl r keçdikc  öz t rav tini,  d

-

rini v  m ntiqi m nas bu gün

k saxlayan sözl rd n isti-

fad  edilm si kitab n b dii keyfiyy tini daha da z nginl dirir. 

Zakir Bayraml  ixtisasca maliyy  i çisidir. T hsil sah si-

nin maliyy  bölm sind  böyük v  m sul 

k yolu keçmi dir. 

Rayon Texniki Pe  m kt bind  i  ba layan Zakir mü llim 

sonralar musiqi m kt bind ,  uzun ill r is  rayon T hsil  öb -

sinin aparat nda i

mi dir. 


Lakin i  m suliyy ti, el

 d  g rgin keç n 

k f aliy-

ti Zakirin  lind ki q

mi heç vaxt h

sd n salmay b. Onun 

torpa a, V

, xalqa olan sevgisini heç vaxt azalda bilm yib. 

O,  h mi  öz yazma nda-yaratma nda davam edib: 

 

n qldan qiym tli  irin can,  

n damarda gec -gündüz axan qan,  

Ür yimd  duy um,  hissim, h yacan,  

n Tanr dan güc alm san,  ey V

n,  

Kim deyir ki,  qocalm san,  ey Vn. 

7

 

n m nim sirda m,  yax n h md mim. Ba çamda gül açan t r yas

nim. 


nsiz solur tamam çölüm,  ç

nim,  


n Tanr dan güc alm san,  ey V

n,  


Kim deyir ki,  qocalm san,  ey V

n. 


 

Mü llifin V

 qar  d rin sevgisi,  tük nm k bilm

ülvi mbb ti bununla bitmir. O,  bir iqtisadç

air kimi 

dünyan   h rt

fli  böhran  t hlük si  bürüdüyü  bir  vaxtda  

respublikam zda ged n davaml  iqtisadi inki af  çox ayd n  

görür v  bu ir lil yi  ür kd n sevinir, onu   eirin, s

tin dili 

il  daha yüks kl

 qald rma a müv ff q olur:   

 

 Neç  arzu dinir dild ,  könüld ,  Ya ad r özünü i

,  


ld . 

Bak da,  G nc

,  Mu anda,  Mild  

Gül aç r h r yan n,  Az rbaycan m,  

kilib duman n,  Az rbaycan m. 

 

Ötdü qara yell r,  d yi di dövran,  r k ndin,  

rin oldu ç raqban,  

Bayra n s mada yell

n zaman 


Ucal r ad-san n,  Az rbaycan m. 

Gül aç r h r yan n,  Az rbaycan m! 

 

Bu 


rind   Z.Bayraml  do ulub boya-ba a çatd

abran 


torpa

 da yada salma  unutmur. Bu yurd haqq nda bu 

kitab nda söz dem

 ç tinlik ç kmir. Bu torpa a ba

 

inc  v  b dii  boyalarla tnnüm etm

 çal


r: 

 

O qr q dims n bilinmir ya n,  

ahidi olmusan çoxlu sava n. 

Bir tarixdir q dim yaz  da n,  

nin bükülm z qolusan,   abran. 

Süfr si b

t dolusan,   abran! 8

 

Burdan keçib bir vaxt o k yolu,  

Neç  nem t il  karvanlar dolu. 

Çox uzaq ell rd n qona n olub,  

Dostluq v  qarda

q yolusan,   abran,  

Süfr si b

t dolusan,   abran. 

 

Zakir  Bayramln  bu  b dii-publisistik 

rind   onun  

elm ,  t hsil ,  xüsusil  m kt

 olan do ma münasib ti  müs-

t emosiyalarla cilalanaraq 

r boyu getdikc  daha da ülvil -

ir. Mü llif bu isti münasib

 b dii calarlarla s mimi q lbd n 

süzülüb g

n ist k v  m

bb t donu geydirm yi bacar r. 

Oxucunun gözünd   bu t hsil oca

 rayonda  t drisin inki af  

sah sind    ld  etdiyi tarixi naliyy tl

 gör   daha  da yük-

kl

 qald rma a çalr: 

 

Gün bir yat b,  bir oyanm san,  

Elmin i


na s n boyanm san. 

Rayon t hsilind  önd  olmusan 

Bu dünya durduqca ya a,  m kt bim,  

Dayan xo


xtlikl  qo a,  m kt bim! 

 

Zakir dey r,  xidm t el  V,  

Sür kli alq lar qoy g lsin s

Qoynun balalarla qoy dolsun yen ,  Bu dünya durduqca ya a,  m kt bim,  

Dayan xo


xtlikl  qo a,  m kt bim! 

 

Mü llif onunla eyni dövrd  ya ayan, f aliyy t göstn bu 

kt bd  i


n, t hsilin inki af nda ön mli rolu olan, öm-

rünü, gününü m kt bd  t hsil alan  agirdl rin xo

xt g

yi 


üçün  am kimi  rid n,  g ncliyini,  bütün fiziki qüvv sini bu 

tin,  lakin 

fli t hsil i in  s rf ed n mü lliml ri vaxta

 

yada sal r. Onlar n t hsil v  t rbiy  sah sind ki u urlar na bütün s mimiyy ti il  sevinir. Bu naliyy tl rin öt ri olmad -

9

 

 faktlarla sübut edir. Zakir Bayraml  ona d rs dey n v  dem

n bu mü lliml

 öz yaz

nda f rq qoymur. O,  i ind  göz l n tic

r qazanm  bütün mehriban v  sevimli  mü llim-

rini 

r boyu bir an olsun bel  unuda bilmir. Onlar  daim xat rlamaqla yana  keçdikl ri bu ç tin yolu b dii boyalarla 

geni  i qland rma a çal

r. Mü lliml rinin bu ç tin,  lakin 

fli pe sind n tez-tez ür k dolusu söhb t aç r: 

 

Ke iyind  durdun elmin,  savad n,  agirdl rin oldu qolun- qanad n. 

El-oba içind  ucald  ad n,  

Bizik s nin  n layiqli övlad n,  

Minn tdar q s

 h r an,  mü llim,  

Qocaltmas n s ni zaman,  mü llim. 

Gün  kimi daim i q saç rsan,  

agirdl


 quca

 aç rsan. 

Bizi görüb sevincind n uçursan,  

sirs n,  s n h mi  qaç rsan,  

Ayaq saxla,  ey q hr man mü llim,  

Qocaltmas n s ni zaman,  mü llim. 

 

Mü llifin t hsil sah sind n yaz lm  sayca üçüncü olan bu dii-publisistik 

ri t kc  öz b diilik ç rçiv sind  qalm r. Bu 

r mü lliml rimizin,  g ncl rimizin t lim-t rbiy si sah sind  

ba  vermi  hadis

ri düzgün  ks olunmas  il  yana , ba  

ver n prosesl rin d rk edilm sin , onlara obyektiv qiym t 

verilm sin , düzgün münasib t b sl

sin  imkan yarad r. 

Kitab  oxuduqca sanki müxt lif vaxtlarda ya am  mü lliml -

rimizin 


k  v  h yat yarad

 il  yax ndan  tan  olursan. 

El  bil ki,  m kt bin 55 illik h yat na  h sr edilmi   qiym tli v  

canl  bir tarixi ekskursiyadasan.  

Kitabda mü llif t hsild ,  xüsusil

agirdl rin t lim-t rbi-

sind  ail nin roluna da yüks k d

r verir. Ail nin rolu,  

valideynl rin m suliyy ti bar

 d

rl  söz aç r. Ail ni 10

 

lim-t rbiy nin ql açar  adland r. Ail

 övladlar n t lim-

rbiy sinin v ziyy tini-c miyy

 yararl ,  dövl tçiliy  sadiq,  

ata-anaya dayaq olan övladlar n yeti dirilm sinin n tic si - 

sas göst ricisi hesab edir. O,  ail

 böyük ümid b sl yir. Öz 

sini ucaltaraq yeni qurulmu  g nc ail

ri qoruma ,  onlara 

köm k  li uzatma ,  t

 bir-birin  m

bb t tell ri il  ba -

lanm  bu oca  heç vaxt söndürm

 ça


r. “Ail  qalas ” 

poemas ndan kiçik bir parça il  dedikl rimizi t sdiql

k: 

 

Ail  bir qalad r,  r,  arvad v  balad r. 

Özülü m


bb tdir,  

rpici s daq tdir. 

Sadiq olsa,   r-arvad,  

Olacaq QALA abad. 

Divar

dal td n,  Hasar  c sar td n. 

Varsa m


bb t hissi,  

Xo

xtdir h r ikisi. Körp  g ls  dünyaya,  

Ömr  ver


k ziya. 

Hörm t daha da artar,   

Ham  arzuya çatar. 

              

Mü llif t hsild ,  xüsusil  t lim-t rbiy nin bütün m rh

-

rind  valideyn-övlad probleml rin  toxunur. Bu mnin 

ail ,  m kt b v  c miyy td ki rolundan söhb t aç r. Öz 

rin-

 övladlara yüks k t lim-t rbiy  verm kl  yana , h h yata 

haz rl qs z v ziyy td  ail

, m kt bd  v  c miyy td  onlar  

zar tsiz buraxma

n böyük s hv hesab edir. Övlad n öz 

üz rin  dü n v zif

rd n söz aç r: 

 

  

11

 

Pis övladla birg  ya amaq ç tin,  Çünki vurur yer  ata z hm tin. 

Qazan r dü

nin,  dostun nifr tin,  

Valideyn  qo a qanadd r övlad,  

n q lb evini el yir b rbad. 

 

d övlad üzünd n yata bilm zs n,  Nec  ac  olsa,  ata bilm zs n. 

Apar b bazarda sata bilm zs n,  

Valideyn  qo a qanadd r övlad,  

n q lb evini el yir b rbad. 

 

Övladlara yax  t rbiy  ver k,  Onlardan da göz l n tic  gör k. 

Ataq pis v rdi i,   n ömür sür k,  

Valideyn  qo a qanadd r övlad,  

n q lb evini el yir b rbad. 

 

Cahan  b


sin layiqli övlad,  

Yer üzün daha da el sin abad. 

Onlardan tarixd  qals n yax  ad,  

Valideyn  qo a qanadd r övlad,  

n q lb evini el yir b rbad. 

 

Tanr m,  s n Zakir ,  be  övlad verdin,  Ma allah,  a ll ,  s birli,  m tin. 

kir el-oban n namus-qeyr tin,  

Valideyn  qo a qanadd r övlad,  

n q lb evini el yir b rbad. 

 

Bu kitab t kc  bu gün deyil,  gkd  d  bu t hsil oca -

n h yat nda  m

vi d

rl rimizin,  vnp rv rlik v

xlaq 


rbiy mizin inki af nda müsb t rol oynayacaqd r.Mü llimlik 

pe si kimi ç tin,  lakin c miyy t v  dövl t üçün böyük strateji 12

 

miyy t k sb ed n bu sah nin daha da yeni t hsil metodlar   texnologiyalar  il  silahlanmas  üçün bir z min yarada-

caqd r.  

Böyük z hm t, says z axtar lar v  ara

rmalar bahas na 

ba a g

n bu 


r rayonumuzun q

l h rfl rl  yaz lm  z ngin 

fli t hsil tarixin  yeni bir tövh dir. Bu n cib,  xeyirxah,  

lakin ç tin v  m suliyy tli i ind  Zakir Bayraml ya yarad

urlar  arzulay q. Ümidvar q ki,  onun bu kitab  da t kc  rayonumuzda deyil,  respublikam zda  çoxsayl  oxucu sevgisi 

qazanma a müv ff q olacaqd r.  

Ayd n Ta yev,  

yaz

-publisist,  Prezident t qaüdçüsü,  

Az rbaycan Yaz

lar Birliyinin üzvü 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

13

 

I  BÖLM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÜMD N GÜCLÜDÜR 

N SEVG

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ÖLÜMD N  GÜCLÜDÜR  VN  SEVG

... 

 

- Baba,  s n d  bu m kt bd  oxumusan? - dey  yeddi 

ya  t


 tamam olmu   n

m B yl r h

 u aq ba ças nda 

rbiy  alan qarda  balaca Zakirin  lind n tutub ir li g ldi,   

kt bi  li il  göst

k m


 bu sual  verdi. Gözl

diyim 


bu sual bir anl a sanki m ni 55 il önc  yadda mda kök 

salm


irin x yallar al min  apard . El  bir x yallar al min  

ki,  m n bu al md n keç n 55 il  rzind  bir gün d  bel  

ayr lmam am. Bu günün özünd  m n u aql q xatir

rimin bir 

hiss sini t kil ed n  h min al md n h mi  m

vi qida 


alm ,  heç vaxt i

 sönm


n bir ruh yüks kliyi duymu am. 

r yada dü nd  bu kövr k u aql q xatir

ri m ni 

lli-


ba

 kövr lts  d  bu gün d  yen  onlar m

 h m  ziz,  h m  

baldan   irindir. M n bil ni bu gün  kimi u aql q v  m kt b 

xatir

ri bir z rr  qr m nim yadda mdan silinm yib v  

bundan sonra da in allah silinm

k . 

zunu oldu um m kt b haqq nda kitab yazmaq m nim çoxdank  arzum olmu dur. M nd n qabaq bir neç  insan bu 

göz l elm m

di haqq nda kitab yazma a c hd el

r d  bu 


ns  ba  tutmay b. Bu keçmi

hvalat  e id nd  m

 söy-

dil r ki: “Gk 50 ild n art q dövrün arxivini ara

rasan. 


Bir d  ki,  burda ilk onillikl rd  i

n insanlar n t xmin n 90 

faizi dünyas

 d yi ib. Sor u qaydas nda da bu böyüklükd  

kt bd n kitab yazmaq çox ç tin v  m suliyy tlidir. Biz 

xs n kimins

lin  q

m al b bu m giri

sini odla,  

su il   oynama a b nz dirik.” 

n bu sözü e idib fikirl

n onlara  görk mli  ran 

airi Hafiz  irazinin (1300-1380) iki misras  il  cavab verdim: 

 

“M ni odla qorxutma ,   am t k dayanm am m n, iq oddan qaçarsa,  a iq say lmaz  sl n.” 

 


15

 

 dedim ki,  n  od,  n  su,  n  ç tinlik salmz?   olan 

yerd


zab- ziyy t olmad  n  l zz ti. Güya m n bilmir m ki,  

dii yarad

q ç tin v  z hm tli günl rin,  yuxusuz gec

rin 


say sind

 g lir? Bir d  ki,  bu t hsil oca nda keç n 55 

il  rzind  bütün i

n insanlar m

 do ma olmaqla b rab r 

nim gözümün qaba nda olan insanlar olub. M

 arxiv 

materiallar na baxmazdan  vv l kitabda  ks olunacaq hadis-

rin canl


ahidi olan bir insan laz md r. O insan - o canl

ahid 


 el  m n özüm m. 

r bu gün m n t hsil oca

n bir m -

zunu,  el

 d  qocaman v  bu sah

 can  yanan bir t hsil i -

çisi kimi bu m kt bin  anl  tarixini yazm ramsa,  bu tarixin 

k n sill


 ötürülm sin  q rar vermir ms  onda bunu 5-

10 ild n sonra kim ed

k. Yaz lmayan t qdird  d  az bir 

müdd td n sonra h r  ey olmam  kimi tamamil  unudulacaq. 

Ona gör  m

 ilahid n güclü ist k v   h

s g lib. Allaha 

ükür bu i  q lb n giri mi m. Bu i in ir li getm si d  tama-

mil   o uca v

lçatmaz varl qdan asl

r,  - deyib söhb ti 

ba lad m. 

 deyim ki, bu kitab  q almaq m nim çoxdank  

arzum idi. Sanki çoxlu asud  vaxt v  azad dü ünm k üçün m -

qama ehtiyac vard . Sad

 olaraq m nim  yar m  srd n art q 

bir dövrd ki hadis

ri  hat  ed n bu kitabda h r x rda detal  

bel  oldu u kimi xat rlay b yada salma a m qam yaranmam -

. Q


 alaca m hadis

 gözüml  görs m bel ,  onlar  

n z ncirvar   qaydada  xat rlamaq yolu il   b dii  üslubda 

ks etdirm k üçün geni  asud  vaxt tapa bilmirdim. 

Sanki m nim yadda m xatir

r dünyas


r. Möht

m bir 


xatir  toplusudur. 

r Böyük V

n müharib sind ki hadis -

rd n geni  söhb t açan “Bahar n 17-ci an ” m hur tele-

serial nda filmin q hr man  “ tirlis”  übh li  xs kimi fa istl r 

find n h bsxanaya sal nd

 zaman  kibrit çöpl rini stolun 

üstün  düzüb,  yadda

 b rpa ed  bilibs ,  m n 55 ilin xatir -

sini heç bir k nar müdaxil nin  t siri olmadan yadda

 ilahi 


16

 

qüvv nin köm yi il  itil yib saz v  ik v ziyy

 g tirm


 

çal


ram. 

Xatir


rl  ya amaq deyirl r insan üçün ziyanl  v  t hlük -

lidir. Ancaq m n n  edim. El  bil m n xat rlamasam,  ya aya 

bilm

m. Deyirl r Allah n yaratd 4 ünsür  insan h yat  

üçün vacibdir. Od,  torpaq,  hava v  su. M n dey rdim ki,  x r-

ng bürcünd  (su r mzi) do ulanlara  xatir

rl  (keçmi

ya amaq  özü d  vacib bir h yat elementidir. Çünki x rç ngl r m suda,  h m quruda ya amaqla b rab r asanl qla v  s rb st 

kild   ir li v  geri h

t ed  bilirl r. 

Bilmir m  bu xatir

r  ill r ötdükc   m ni niy  t rk etmir? 

ksin  onlar günb -gün m

 daha da mehribanla r,  daha 

çox xat rlan r. Bu xatir

r dünyas

n  n kiçik detal  bel  h r 

 xat rland qca yadda mda daha da polad kimi möhk m-

nir, el  bil beton özül kimi daha da yerind  b rkiyir. Deyi-

r kinorejissor olsayd m  bu xatirrd n çoxlu tama aç  

sevinci v  r

ti  qazanan bir teleserial ç km k mümkün 

olard . Yüklə 5,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə