Nur alanlarYüklə 5,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/35
tarix23.12.2016
ölçüsü5,57 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

 

 

DO ,  EY GÜN

!.. 

 

Bu m kt b  bir nurlu gün  olub bizim h yat yolumuza 

di i q sald . Gün  öz i

 yer üzün  b rab r payla-

 kimi, bu m kt b d  öz bilik ba ças ndan h

miz  eyni 

miqdarda pay-t lim v  t rbiy  verib, öz övlad  kimi bizi 

yeti dirib  rs

 çatd rd . 

1960/1961-ci t dris ilind  m kt bimizd    bir neç  VI sinif 

aliyy t göst rirdi. Bizim sinifd  oxuyan  agirdl rin çox his-

si f al  agirdl r idi. Cabbar Cabbarov,  S lminaz B irova,  

Akif M mm dov, Soltan hm d Qurbanov, Fizuli Murad liyev 

 ba qalar

laç

agirdl r idi.  Tofiq,  R hil ,  Badisabah,  mm da a,  Nizami,  Arif, Ramiz, Firuz ,  N

f, X dic ,  

Hüriyy ,  m n v   dig r sinif yolda lar

z da “4” v  “5” qiy-98

 

tl rl oxuyurduq

r  gün  d rs   haz rl ql   g lirdik. 

Mü lliml rimiz bizd n çox raz  idi.Sanki ba

n üstünd  

gün  do mu du. Bu gün  bizim oxudu umuz m kt b idi. O 

hsilin yollar ndak   da

-ç nq ll   yollar

  i qlard raraq 

nura boyanm

. H r gün gün in do mas  bitkil r üçün n  

r vacib idis  bu m kt bin d  gün

 yat b, gün

 

oyanmas   biz  agirdl r üçün d  bir o qr laz m idi: 

 

Do ,  ey gün ,  s n do anda Ba a-ba çaya can g lir. 

bi td  canl lar n 

Damarlar na qan g lir. 

 

Do ,  ey gün ,  s n do anda h g lir bu torpa a. 

aclar n buda ndan 

ir  ax r h r yarpa a. 

 

Do ,  ey gün ,  s n do anda Sevinc qonur üzümüz . 

Al saçaql

qind n 

Nur çil nir üzümüz .  

Do ,  ey gün ,  s n do anda 

yat gülür V

nimd . 


Ovqat

z göz l olur 

ni gül rüz gör nd . 

 

Do ,  ey gün ,  s n do masan,  Gör n dünya nec  olar? 

Hava tutulsa,  ç xmasan,  

O gün gündüz gec  olar. 

 


99

 

Do ,  ey gün ,  s n olmasan,  Qolumda güc-qüvv t olmaz. 

Ür yimd  h dsiz sevinc,  

Gözl rimd  heyr t olmaz. 

 

Do ,  ey gün ,  h r sr ç x,  

qlans n bu da -d

Xalq


n h yat e qi 

Qoy ucals n yüks kl

 

Bel m nim bu m kt bd  VI, VII, VIII sinifl rd  

oxudu um 3 illik dövr  sanki bir göz q rp

nda g lib  keçdi. 

n, Arif  sk nd rov v

agird yolda lar mdan bir neç si  

VIII sinifi bitirib texnikumlarda t hsilimizi davam etdirm k 

haqq nda q rar verdik. Üç illik  agird h yat  art q gerid  

qalm


. Biz m kt bl  xüdafisl dik.Bu üç ild  art q gün  

bizim yolumuzu el  i qland rm

 ki,   biz qaranl q gec

  

bel  yol getm li olsayd q  azmazd q. Çünki bizim  keçdiyimiz yoldak  qaranl qlarla b rab r nadanl q v  c hal t buzu da art q 

gün in isti   üalar

n  t sirind n  riyib yox olmu du. Biz 

art q s rb st add m atma a qadir insanlar idik. M nc  biz  

daha heç bir zaval yox idi.Lakin m kt bd n ayr lma a heç 

ür yim g lmirdi. O dövrd n 51 il öts  d  m kt

 olan  saf 

bb tim bir z rr  d  tük nm yib. Bu fikrimi “Saf 

bb tdir ya adan”  eirimd  d  bildirmi m: 

 

n telli saz,  

Xan nd nin avaz

,  

Göz ll rin d  naz 

Saf m


bb tdir ya adan. 

 

bb tsiz sevgi olmaz,  Ür kl

 sevinc dolmaz. 

da çiç kl r d  solmaz,  

Saf m


bb tdir ya adan. 

100

 

Ömür keçir çox sür tl ,  sil sevgi,  m

bb tl . 


ni dünyada hörm tl  

Saf m


bb tdir ya adan. 

 

Getm  uzaq,  nazl  canan,  Gets n,  olaram p ri an. 

Zakiri d  bel  cavan 

Saf m

bb tdir ya adan.  

 

 

101

 

ABRAN (KEÇM D

)  

R 

T.ABBASOV ADINA  1  SAYLI  TAM ORTA 

KT

N PESPUBL KAMIZIN V  

RAYONUMUZUN  KADR  T

NATINDA MÜHÜM  

ROLU 

              

 

 

kt bin m zunu  Xanki i Zeynalov YAP- n 20 illik yubiley t dbirind  Bu gün 55 ya

 qeyd etdiyimiz bu m kt bin respublika-

n,  xüsusil  rayonumuzun kadr t minat nda xüsusi rolu 

vard r. F aliyy

 ba lad

 dövrd n bu vaxta kimi  t xmin n on min n

rd n art q m zunu olan T.Abbasov ad na  abran 

(keçmi  D

çi) 


r 1 sayl  tam orta m kt bin m zunlar  

hal-haz rda respublikam zda v  xarici ölk

rd   u urla 

aliyy tl rini davam etdirirl r. Bu m kt b h tta Pir

dil k nd tam orta m kt binin 100 

ild  qazand

 naliyy tl ri 55 ild

ld  etm

 müv ff q ol-mu dur. U urlar çox böyük v  ür kaçand r.Bu m kt bi bitir n 

zunlar qon u Rusiyada, Türkiy

 v  dig r xarici ölk

rd  


102

 

li f aliyy t göst rirl r. Bel  ki, indi bu m kt bin zunlar  dem k olar ki, respublikam

n h r yerin  s

-

nibl r. M n bu m kt bin m zunlar  haqq nda öz sözümü  yazd

m “M zunlar” adl

erimd  q sa da olsa poetik 

dild  bel  izah etmi m: 

 

ZUNLAR 

 

Elm x zin dir,  var  tük nm z,  

Bilik bir ç raqd r,  i

 sönm z. 

lsa d ryad r,  dibi görünm z,  

qin sökül n dan ,  m zunlar. 

kt bin  öhr ti-  an ,  m zunlar! 

 

Siz ata-anan n gülü,  çiç yi,  Yurda zin t ver n b ri-b

yi,  


Sizsiniz yaradan xo  g

yi,  


qin sökül n dan ,  m zunlar. 

kt bin  öhr ti-  an ,  m zunlar! 

 

Baxd


z h yata siz aç q gözl ,  

Yazd


z tarixi h qiqi sözl ,  

n el için  siz gül r üzl ,  

qin sökül n dan ,  m zunlar. 

kt bin  öhr ti-  an ,  m zunlar! 

 

Qorxutmad  sizi n  boran,  n  qar,  Elmin qüdr til  aç ld  yollar. 

Güldü ömrünüz  n cib arzular,  

qin sökül n dan ,  m zunlar. 

kt bin  öhr ti-  an ,  m zunlar! 

 

 


103

 

Daim ür yiniz fhl  dolsun,  

Gör nd  dü

nin b nizi solsun. 

r i


 Yaradan siz  yar olsun,  

qin sökül n dan ,  m zunlar. 

kt bin  öhr ti-  an ,  m zunlar! 

 

kt bin  yetirdiyi  kadr  potensial   olduqca  müxt lif oldu undan bütün s naye, n qliyyat,  m

n,  k nd t

rrüfat , 

elm,  m


niyy t,  t hsil,  s hiyy ,  ordu quruculu u,   dliyy ,  

polis, prokurorluq orqanlar

 v  s. sah

ri  hat  edir. M kt -

bin adl -sanl   m zunlar

 saymaqla qurtaran deyil. Bu kitabda 

yaln z onlar n bir qisminin ad

 ç km


 çal aca q: 

 

RESPUBL KAMIZDA 

 

Elm  sah sind :  Tarix  elml ri  doktoru  Oktay  Sultanov,   

tibb elml ri doktoru Ariz X lilov,  tibb üzr  f ls

 doktoru 

lqar Öm rov, tarix elml r doktoru Mübariz  mirov,  filologi-

ya elml ri namiz di Faiq  ahbazl , tarix elml ri namiz di 

nqulu Quliyev,  geologiya-minerelogiya elml r namiz di 

sabala  K rimov,fizika-riyaziyyat  elml r  namiz di  Musa 

Musayev v  s. hsil  sah sind :  Respublikan n 

kdar  mü lliml ri: 

rhum sevimli mü llimimiz S daq t  sg rova,  haz rda 

mü llim kimi f aliyy td  olan Bab k Xubyarov, Bah ddin 

liyev,  S rh d Qo unlar   Akademiya

n  mü llimi  Asif 

Heyb tov, “AZAL”  irk tind  i

kl  yana  Az rbaycan 

Aviasiya  Akademiyas nda  d rs  dey n  Vahid  Z kiyev,  

zimzad  ad na  Bak  R ssaml q  Kollecinin mü llimi, 

ssam Vaqif (Ucatay) Hüseynov v  ba qalar ,  

Metallurgiya  sah sind   -  M rhum  metallurq  Ramiz 

Zadayev v  bu gün bu strateji sah

 f aliyy td  olan 

dig rl ri,  104

 

Tikinti  sah sind :  Tikinti  irk tinin  vitse  prezidenti 

Nüsr t Öm rov, ”Az rs nayetikinti” Nazirliyinin 42 sayl  

tikinti idar sind  r is i

mi  Akif M mm dov v  ba qalar ; 

Su t

rrüfat  sah sind - “Az rsu” S hmdar C miiyy ti 

drinin birinci müavini Teyyub Cabbarov  v  qeyril ri ; mir  yol  n qliyyat   sah sind :  Xaçmaz  d mir  yol 

stansiyas

n r isi Hac  Xanki i Zeynalov,   Zeynalabdin 

Ta yev D mir yol stansiyas

n r isi Sahib  ükürov  v  

di

rl ri; rbi sah

Az rbaycan Silahl  Qüvv

rnin    General  

mm d Beydullayev,  Silahl  Qüvv

rin ba  c rrah-h kimi  

polkovnik  Beslan  Hüseynov,  polkovnik  Zakir  A ayarov,  

kapitan N qd liyeva Günel v   qeyril ri; Prokurorluq orqanlar nda:  Prokuror  nv r H midov v  

ba qalar ; dliyy  sistemind 

dliy  mayoru Taleh Bayramov v  

dig rl ri; 

Daxili 

r Nazirliyi orqanlar nda:  Polkovnikl r:  nv r 

mm dov, Müz ff r Novruz liyev, Çingiz Osmanov v  

ba qalar ; 

Mülki aviasiya sah sind :  turman Füzuli Murad liyev; 

tbuat,   

biyyat v  inc

t sah sind :  Az rbaycan 

kdar inc


t xadimi,   air-publisist m rhum A alar 

Mirz ,  Az rbaycan Yaz

lar birliyinin üzvü,  yaz

-publisist 

Ayd n  Ta yev,   yaz

-jurnalist  Nizami  R hmanl , 

Az rbaycan Jurnalistl r  ttifaq

n üzvü,   jurnalist R hil  

Misirxanova,   Az rbaycan  Musiqili  Komediya  Teatr

aktyoru Atabala Srov  v  ba qalar ; 

dman sah sind : Az rbaycan Respublikas

kdar qçisi Telman Bayramov v  dig rl ri; 

                                      

                                   

                    

105

 

RAYONUMUZDA cra  v   idaretm   orqanlar nda:  abran  rayon  cra 

Hakimiyy ti Ba

n mavinl ri:  srafil Mikay lov,  Fikr t 

Nu iyev, rayon  çra Hakimiyy ti Ba

n sabiq müavini 

Ramiz Vahabov; rayon Statistika  dar sinin sabiq r isi Arif 

sk nd rov, rayon Maliyy

dar sinin r is müavini Kamran 

Süleymanov, Az rbaycan Respublikas

mlak M


ri üzr  

Dövl t  Komit sinin  rayon  öb sinin  müdiri  Arif  C

rov,  

abran (keçmi  Dçi) 

r sovetinin sabiq s dri olmu  

Nuhbala H midov v  ba qalar ;  

naye sah sind :  abran (keçmi  D

çi) Tax l M hsul-

lar  Kombinat

n direktoru  Nizami A ayev v  dig rl ri; hsil sah sind : RayonT hsil  öb sinin sabiq müdiri 

Baba


ahp

ngov,  sabiq ba  mühasib Zakir Bayraml ,  RT -

nin  Metodkabinetinin  direktoru  Y hya  Nu iyev,  apar

 

mütssis Elxan H

nzad ,  sabiq apar

 müt

ssis Tofiq Poladov,  T.Abbasov ad na  abran 

r 1 sayl  tam orta 

kt bin  direktorlar :  ziza a  zizov,  Maarif

ükürova,  

irin Ba rzad , 2 sayl

r lisey-tam orta m kt bin 

sabiq direktoru Kaz m 

ndi, indiki direktor Rafiq Hüseynov,  

3 sayl

r tam  orta m kt binin direktoru Soltanmahmud tov, 5 sayl

r tam orta m kt bin direktoru   mar t 

sg rova, rayon U aq-g ncl r  dman M kt binin direktoru 

Zeynal  Zeynalov,  ahmat  dman  M kt binin  direktoru 

ar him Beydullayev,  rayon Texniki Yarad

q M rk zinin 

direktoru N

f N


fov, rayon Texniki-Pe  m kt binin 

sabiq direktoru Q dim Camalov,  abran 

r 2 sayl  lisey- 

tam  orta m kt bin direktor müavini  Gül n  ükürova, 

r 3 

sayl  tam  orta m kt bin direktor müavini Tofiq Quliyev v  ba qalar  ; 

niyy t v  turizm, inc

t sah sind :  Rayon 

niyy t  öb sinin sabiq müdiri Sona 

ndiyeva,  abran 


106

 

r musiqi m kt binin direktoru Bahad r Xamedov v  dig rl ri;  

dliyy  sah sind 

kill r: Kamran M mm dov,   fqan 

Orucov v  ba qalar ; 

Tibb sah sind Rayon M rk zi X st xanas nda ba  h ki-

min müavini, tibb elml ri namiz di K mal  Süleymanova-

ayeva,  rayon M rk zi x st xanas

n nevropotoloqu Azad 

Orucov,  narkoloq  H bib  H

mov,  h kim-c rrah  lqar 

Osmanov,  rayon u aq x st xanas

n h kimi Vaqif H

nov 

 ba qalar ; tbuat sah sind 

abran”  rayon  q zetinin  sabiq  

redaktoru Xalid M mm dli,  “ abran” rayon q zetinin indiki 

redaktoru,  “Q

l q

m” mükafat  laureat  Çingiz Xalido lu,  zetd  uzun müdd t xüsusi müxbir i

mi  Qafar Süleyman 

 ba qalar ; 

mir yol n qliyyat  sah sind 

abran  d mir  yol 

stansiyas

n r isi Süheyl  liyev v  ba qalar ; Torpaq v  x rit çekm  sah sind :  öb nin  sabiq 

müdirl ri:  akir Quliyev,  M zahir Zeynalov  v  ba qalar ; Pensiya Fondu  sah sind : Pensiya fondunun rayon  öb -

sinin sabiq müdiri Tofiq  mrahov, pensiya t minat  bölm si 

üzr  sabiq sektor müdiri C

r S limov, kompüter texnolo-

giyas  üzr  sektor müdiri Ceyhun F rmanov v  dig rl ri; 

 

 VAL DEYN-ÖVLAD MÜNAS

TL

 V  YA  AYIN   

GÖRÜN N  V   GÖRÜNM

N  T

FL

 

                                                                                                                   

Valideyn- aqlar  layiqinc  t rbiy  ed n, onlar n fiziki 

inki af


,  t hsilini,  el

 d  ictimai-faydal  f aliyy

 haz r-

lanmas


 t kil ed n,  h ddi-bulu a çatanad k 

k qabiliy-

ti olmayan u aqlar  maddi c

td n t min etm

 cavabdeh 

olan bir  xsdir. Öz valideynlik borcunu 

fl  yerin  yetir-


107

 

n valideynl r ona verilmi  valideynlik hüququndan sui-istifad  etdikl ri halda  Nigah v  Ail  M

ll sinin müvafiq  

madd sin

sas n valideynlik hüququndan m hrum edilirl r. 

Bu hal is  onu u aqlar  maddi c

td n saxlamaq v zif sind n 

azad ed  bilm z. 

nim fikrimc  valideynlik v zif

rin  gör  ata v  

anan n  üz rin

sas n  a

dak   m sul  v zif

r  dü ür:  

1. U


 h ddi-bulu a çatana kimi böyüdüb nümun vi t rbiy  

etm k, onu pis v rdi  v  ad tl rd n qorumaq. 2. Ona 

mük mm l t hsil verm k. 3.

 t min olunmas na köm klik 

göst rm k. 4.Evl ndirm k. 5.M nzil  raitinin yarad lmas na 

yard mç  olmaq. 

Az rbaycan n görk mli yaz

 M mm d S id Ordubadi 

valideyn ad na yüks k qiym t verib. O, bel  bir d

rli ifad  

dib: “Ana! Dünyada s nin müq dd sliyini t yin ed  bil

 heç bir ölçü yoxdur,   nin tini t svir ed  bil

k  


 heç bir kitab yaz lmam

r.” 


Yaponlar da valideynl rin qiym tini uca tutaraq özl rinin 

bel   bir  atalar  sözl rini  yaratm lar:  “Ata  mbb ti 

da lardan yüks k,  ana 

bb ti is  d ryadan d rindir.” 

Müq dd s Pey

mb rimiz H zr ti Müh mm d  leyhissa-

lam n h disl rind  bu bar

 çox ibr tamiz d

rli sözl r  

deyilir: Bir ki i r sullahdan soru du:  “Validenin  övlad 

üz rind  haqq  n

n ibar tdir?” 

Pey


mb r buyurdu: “Onlar s nin c nn t v  c

nn m-

rindir.” 

Ail   ensiklopedik lü

td  nigah v  ya qan qohumlu una 

saslanan kiçik qrup kimi  rh olunur. Kiçik qrup adlanmas na 

baxmayaraq  bu birlik c miyy tin,  dövl tin  sas

 t kil edir. 

miyy t özü minl rl ,  milyonllarla ail

rd n  ibar tdir. Ail  

üzvl rinin bir-biri il  m

t birliyi,  qar

ql  maddi köm k,  

vi cavabdehlik bu qrupun  sas meyyar

r. Ail  münasi-

tl ri bir-biril  nigaha girmi  cütlük aras nda ba lay b ail nin 


108

 

bütün üzvl ri aras nda möhk m qarql  hörm t hissl ri 

sas nda b rq rar olur

n d  ail  münasib tl rin  bir v

n-

da , bir yazar kimi çox yüks k dr verir m. Bu münasib tl r 

ail


 n  q

r  u ur qazan rsa, c miyy tin h r sah

 ir li 

getm si prosesi d   sür tl nir.  Ail  s ad ti (xo

xtlik). 

td  s ad t insan n öz varl q 

raitini, y ni ya ad

 h yat


 tam v  m nal  qurmas ndan,  

ya ad


 h yatdan bütünlükl  raz  qalmas

 göst


n m

vi 


üur anlay

r. Bu  sas n insan n keçir

yi m nal  h yat 

haqq nda says z t

vvürl ri özünd  birl dirir. 

ad t (xo


xtlik) sözü böyük bir anlay

r. On h rfd n 

ibar t bu sözün m nas  bir çox inc  m tl bl rd n x

r verir. 

Burada  sas söhb t insan n sah vi yox, h rt

fli xö


xt 

olmas ndan gedir. Tam xo

xt olma n is  çoxlu maddi v  

vi t


bl ri var. Bu s

bd n d


hali qrupunun kiçik bir 

hiss si bu 

 nail ola bilir. M nim z nnimc  xo

xtlik 


anlay

  özlüyünd   bir  çox  sah

ri  özünd   birl dirir. 

n: Ail


 xo

xtlik (yax  ömür-gün yolda , yax  

övladlar, mehriban qohumlar, xo  münasib tl r v  s.), i  

(s

t, pe  sah sind  xoxtlik),  xsi sa laml q, maddi 

minat (yüks k 

k haqq  v  ya t qaüd v  s.) qon ularla,  

yax nlarla ür k açan ünsiyy t, dünyan n salamat olmas  v  

dig r amill r xö

xt olma n qarant  ola bil r. 

Xo

xtlik haqq nda söhb t ed nd  h mi  adak  

vay t m nim yad ma dü ür:  VAY T. Bel  n ql edirl r ki, Sirakuz tiran  (e. .406-

368) Dionisi Böyüy  çox yaltaqlanan insanlardan biri Demokl 

mi  ona dey rmi  ki,  “Bu dünyada s nin kimi xo

xt olan 


ikinci adam yoxdur. Ona gör  ki,  dünyada olan bütün növ 

xo

xtlikl r s n sib olub:  an- öhr t des n s nd ,   ah 

kimi v zif  s nd ,  var-dövl t des n s nd ,  bir-birind n göz l,  

yara ql  v  möht

m saraylar des n s nd , süfr nd  d  

dünyan n min cür naz  nem ti... 


109

 

r d bu cür söz-söhb tl ri e id n tiran bo aza 

laraq bir d

 Demokla deyir: “

r m nim keçirdiyim 

yat s

 bel  xo dursa, m n s ninl  raz . Özüm üçün yaratd

m  raitd n d  yax  s

 münbit  rait yarad m,  s n 

ahl


n bir l zz tini gör, gör k nec dir.” Demokl 

Deonisinin  rtl ri il  raz la r.  S

ri gün raz

a  sas n  

tiran Demokl  öz saray nda xalçalarla b

dilmi  q


l taxtda 

oturdur.  n seçm , göz l geyimli o lan v  q zlar taxt n 

yan nda haz r v ziyy td  düzülüb  mr gözl yir.  ki göz l biri 

sa nda,  biri  solunda  yelpikl   Demoklu  yava -yava  

kül kl yir. Güll rin  trind n,  bülbüll rin c hc hind n az qala 

insan bihu  olur.  ahlara layiq aç lm  süfr

 bir-birind n 

ziz v  a z suland ran yem kl r adama g l-g l deyir. Demokl 

bu anda el  z nn edir ki,  art q o behi

dir. Ancaq heç bir 

neç  d qiq  ç km mi  tiran Dionisi Böyük  mr edir ki,  tez 

silahlar saxlanan anbardan par-par par ldayan bir iti q nc 

tirsinl r. H min silah  at tükü il  tavandan  ba lay b ass nlar. 

nc el  yerd  as lmal

r ki, qirilan t qdird  düz Demoklun 

ba na dü sün. Tiran n  mri o saat  yerin  yetirilir... 

n  xs n ölk nin möhk mliyini onun iqtisadi v  h rbi 

gücü,  el

 d  beyn lxalq nüfuzu il  yana  öz daxilind

sas 


prioritet  hesab olunan normal ail  münasib tl rind  görür m.   

Bu haqda öz sözümü “Ail  qalas ” poemas nda dem k 

ist mi m: 

  

 

 


110

 

 QALASI (poema) 

Proloq 

 

Bilirs n n dir aBilmirs ns  s br el . 

Qulaq as,  ol bir agah,  

Burda  sasd r nigah. 

ncl rin izdivac ,  

m  irindir,  h m ac . 

vi cavabdehlik,  

Sevmir heç bir laqeydlik. 

Bu ictimai birlik,  

Sevir b rab rlik. 

Deyil n bir ac  söz,  

lb  sal r yanar köz. 

Sevgi,  qay  v  diqq t,  

Qar


ql  m

bb t. 


Omr  sanki m lh mdir,  

m sevincdir,  h m q mdir. 

 bir qalad r,  r,  arvad v  balad r. 

Özülü m


bb tdir,  

rpici s daq tdir. 

Sadiq olsa,   r-arvad,  

Olacaq QALA abad. 

Divar

dal td n,  Hasar  c sar td n. 

Varsa m


bb t hissi,  

Xo

xtdir h r ikisi. Körp  g ls  dünyaya,  

Ömr  ver


k ziya. 

111

 

Hörm t daha da artar,   Ham  arzuya çatar. 

Ail  bir qalad r,  

Sevinci d  bal dad r. 

Olsa dostlar daya ,  

ym z dü

n aya . 


l burda hakimdir,  

Sevgi burda h kimdir. 

Sa lam dü ünc  h r an,  

Yatmay b olur h yan. 

            2 

Tük nm


kçin s bir 

Töküldü neç  t dbir. 

Haqq- dal t yer ald ,  

Haqs z k


 dald . 

Ulu,  uca Tanr ya  

ükür g lm di saya. 

Öts  d  uzun ill r,  

yi

 d  f sill r  kül k,  n  qar,  ya

 

 s rt  axta,  n  d  q  Da tmad  QALANI,  

Bizi e


 salan . 

Qalan  tik n insan 

Dan mazd  heç yalan. 

Bu qala bir tikinti,  

Görm di heç  yinti. 

Son d


 diqq tli,  

ldan da qiym tli 

Dülg r d qiqliyil ,  

rg r d qiqliyil  

Tikil n bu qalalar,   

Uzun ömürlü olar. 112

 

r t miz görüldü,  Xeyir-dua verildi. 

Yüz ölçüb bir biçdil r,  

tin yollar keçdil r. 

Ham  qan-t

 batd ,  

Tikinti ba a çatd . 

Burda d mir irad  

lh m oldu h r d rd . 

Qaladak  saf t

l,  


Onu quran halal  l,  

kil n  ziyy tl r,  

Xo

l,  xo  niyy tl r Seçib a -qaran ,  

Ya atd  bu qalan . 

bbür oldu uzaq,  

Al n aç q,  üz d  a . 

Kin-q

b yasaqland ,  yatdan uzaqland . 

Yer ald  mehribanl q,  

Çiç kl ndi cavanl q. 

Çal ar Gün

 Ay,  

st r olsun biz  tay. 
Yüklə 5,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə