O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə9/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

2933 69 40 00

- - - metenamin (INN) (heksametilentetramin); 2,6-di-terc-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1, 3, 5-triazin-2-ilamino] fenol

2933 69 80 00

- - - ostalo
- Laktami:

2933 71 00 00

- - 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

2933 72 00 00

- - klobazam (INN) i metiprilon (INN)

2933 79 00 00

- - ostali laktami
- Ostalo:

2933 91

- - alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazep-oksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolan (INN); njihove soli:

2933 91 10 00

- - - hlordiazepoksid (INN)

2933 91 90 00

- - - ostalo

2933 99

- - ostalo:

2933 99 20 00

- - - indol,3-metilindol (skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz [c,e] azepin (azapetin), fenindamin (INN) i njihove soli; imipramin hidrohlorid (INNM)

2933 99 50 00

- - - 2,4- di-terc-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il) fenol

2933 99 80 00

- - - ostalo

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala hetero-ciklična jedinjenja:

2934 10 00 00

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)

2934 20

- Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

2934 20 20 00

- - di (benzotiazol-2-il) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i njegove soli

2934 20 80 00

- - ostalo

2934 30

- Jedinjenja koja imaju fenotiazinov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

2934 30 10 00

- - trietilperazin (INN); tioridazin (INN) i njegove soli

2934 30 90 00

- - ostalo
- Ostalo:

2934 91 00 00

- - aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufen

2934 99

- - ostalo:

2934 99 60 00

- - - hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R, 7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo [4.2.0]okt-2-en-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il) etil]-2-metilpiridin bromid

2934 99 90 00

- - - ostalo

2935 00

Sulfonamidi:

2935 00 30 00

- 3-[1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-naftol [1,8-cd] piran-1-il]- N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)

2935 00 90 00

- Ostalo

2938

Glukozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

2938 10 00 00

- Rutozid (rutin) i njegovi derivati

2938 90

- Ostalo:

2938 90 10 00

- - digitalis glukozidi

2938 90 30 00

- - glicirizinska kiselina i glicirizati

2938 90 90

- - ostalo:

2938 90 90 10

- - - strofantin

2938 90 90 20

- - - ostali saponini

2938 90 90 30

- - - proscilaridin

2938 90 90 40

- - - aescin

2938 90 90 90

- - - ostalo

2939

Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
- Alkaloidi opijuma i njihovi derivati, njihove soli:

2939 11 00 00

- - koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli

2939 19 00 00

- - ostalo

2939 20 00

- Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:

2939 20 00 10

- - kinin i njegove soli

2939 20 00 90

- - ostalo

2939 30 00 00

- Kofein i njegove soli
- Efedrini i njihove soli:

2939 41 00 00

- - efedrin i njegove soli

2939 42 00 00

- - pseudoefedrin (INN) i njegove soli

2939 43 00 00

- - katin (INN) i njegove soli

2939 44 00 00

- - norefedrin i njegove soli

2939 49 00 00

- - ostali
- Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i njihovi derivati; njihove soli:

2939 51 00 00

- - fenetilin (INN) i njegove soli

2939 59 00 00

- - ostalo
- Alkaloidi glavice raži i njihovi derivati; njihove soli:

2939 61 00 00

- - ergometrin (INN) i njegove soli

2939 62 00 00

- - ergotamin (INN) i njegove soli

2939 63 00 00

- - lizerginska kiselina i njene soli

2939 69 00 00

- - ostalo
- Ostalo:

2939 91 00 00

- - kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; soli, estri i ostali njihovi derivati

2939 99 00 00

- - ostalo

2940 00 00 00

Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i njihove soli, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 2937, 2938 ili 2939

2941

Antibiotici:

2941 10 00 00

- Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli

2941 20

- Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:

2941 20 30 00

- - dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati

2941 20 80 00

- - ostalo

2941 30 00 00

- Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli

2941 40 00 00

- Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli

2941 50 00 00

- Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli

2941 90 00 00

- Ostalo

2942 00 00 00

Ostala organska jedinjenja

3102

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

3102 10

- Urea, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 10 10 00

- - urea sa sadržajem više od 45% azota po masi, računato na suvi anhidrovani proizvod

3102 10 90 00

- - ostalo
- Amonijum sulfat, dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:

3102 21 00 00

- - amonijum sulfat

3102 29 00 00

- - ostalo

3102 30

- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 30 10 00

- - u vodenom rastvoru

3102 30 90

- - ostalo:

3102 30 90 10

- - - porozni amonijum nitrat za eksplozive

3102 30 90 90

- - - ostalo

3102 40

- Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama:

3102 40 10 00

- - sa sadržajem azota ne preko 28% po masi

3102 40 90 00

- - sa sadržajem azota preko 28% po masi

3102 50

- Natrijum nitrat:

3102 50 10 00

- - prirodni natrijum nitrat

3102 50 90 00

- - ostalo

3102 60 00 00

- Dvogube soli i mešavine kalcijum nitrata i amonijum nitrata

3102 80 00 00

- Mešavine uree i amonijum nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru

3102 90 00

- Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tarifnim podbrojevima:

3102 90 00 10

- - kalcijum cijanamid

3102 90 00 90

- - ostala

3103

Fosfatna đubriva, mineralna ili hemijska:

3103 10

- Superfosfati:

3103 10 10 00

- - sa sadržajem više 35% difosfor pentoksida po masi

3103 10 90 00

- - ostalo

3103 90 00 00

- Ostalo

3104

Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:

3104 20

- Kalijum hlorid:

3104 20 10 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, ne preko 40% računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 50 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, preko 40%, ali ne preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 90 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod

3104 30 00 00

- Kalijum sulfat

3104 90 00 00

- Ostala

3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi navedeni u Glavi 31 Uredbe u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:

3105 10 00 00

- Proizvodi navedeni u Glavi 31 Uredbe u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg

3105 20

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum:

3105 20 10 00

- - sa sadržajem azota preko 10% po težini suvog anhidrovanog proizvoda

3105 20 90 00

- - ostala

3105 30 00 00

- Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)

3105 40 00 00

- Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)
- Ostala mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva elementa azot i fosfor:

3105 51 00 00

- - koja sadrže nitrate i fosfate

3105 59 00 00

- - ostala

3105 60 00 00

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa fosfor i kalijum

3105 90

- Ostalo:

3105 90 10 00

- - prirodni kalijum-natrijum nitrat, koji se sastoji od prirodne mešavine natrijum nitrata i kalijum nitrata (udeo kalijum nitrata može da bude ne preko 44%), sa ukupnim sadržajem azota ne preko 16,3%, po masi računato na suv anhidrovan proizvod
- - ostalo:

3105 90 91 00

- - - sa sadržajem azota preko 10% po masi, računato na suv anhidrovan proizvod

3105 90 99 00

- - - ostalo

3201

Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

3201 10 00 00

- Kvebračo ekstrakt

3201 20 00 00

- Ekstrakt australijske akacije

3201 90

- Ostalo:

3201 90 20 00

- - ekstrat ruja, ekstrat suve čašice žira, ekstrakt hrasta ili ekstrat kestena

3201 90 90 00

- - ostalo

3202

Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu:

3202 10 00 00

- Sintetičke organske materije za štavljenje

3202 90 00 00

- Ostalo

3203 00

Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe

3203 00 10 00

- Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija

3203 00 90 00

- Materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi tih materija

3204

Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe; sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije ili kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:
- Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe:

3204 11 00 00

- - disperzne boje i preparati na bazi tih boja

3204 12 00 00

- - kisele boje, metalizirane ili nemetalizirane i preparati na bazi tih boja; nagrizajuće boje i preparati na bazi tih boja

3204 13 00 00

- - bazne boje i preparati na bazi tih boja

3204 14 00 00

- - direktne boje i preparati na bazi tih boja

3204 15 00 00

- - redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja

3204 16 00 00

- - reaktivne boje i preparati na bazi tih boja

3204 17 00 00

- - pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata

3204 19 00 00

- - ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tarifnih podbrojeva od 3204 11 do 3204 19

3204 20 00 00

- Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije

3204 90 00 00

- Ostalo

3205 00 00 00

Lak boje; preparati na bazi lak boja navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə