Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Diabetik kataraktanın əmələ gəlməsinin tezliyi hansıdır?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə17/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

695) Diabetik kataraktanın əmələ gəlməsinin tezliyi hansıdır?

A) 2-6%


B) 6-12%

C) 30-40%

D) 12-25%

E) 40% artıq


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


696) Başlanğıc diabetik kataraktaya xas olan əlamətlər hansıdır?

A) göz qabağında «uçan milçəklərin» əmələ gəlməsi

B) hipermetropiyanın əmələ gəlməsi

C) ön kameranın mayesində Tindal fenomeninin əmələ gəlməsi

D) görmənin azalması, miopiyanın əmələ gəlməsi və ya miopik refraksiyanın artması

E) anizometropiyanın əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


697) Diabetik angioretinopatiya zamanı qansızmaların təkrarlanmasının səbəbi nədir?

A) qlyukozuriya

B) hiperxolesterinemiya

C) hiperqlikemiya

D) mütləq və ya nisbi hipoqlikemiya, kapillyarların okklyuziyası

E) albuminuriya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


698) Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyil?

A) venaların cuzi genəlməsi və qıvrılması

B) makulanın ödemi

C) sərt ekssudatlar

D) intraretinal mikrovaskulyar anomaliyalar (İRMA)

E) mikroanevrizmalar, tor qişada mikrohemorragiyalar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


699) Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı preproliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyıl?

A) venaların dəyişiklikləri («təsbehə bənzərlik»)

B) sərt ekssudatlar, yumşaq ekssudatlar

C) intraretinal qansızmalar

D) fibrovaskulyar proliferasiya

E) intraretinal mikrovaskulyar anomaliyalar (İRMA)


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


700) Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı proliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyıl?

A) makulodistrofiya

B) qüzehli qişanın rubeozu

C) neovaskulyarizasiya

D) intravitreal və preretinal qansızmalar

E) fibrovaskulyar proliferasiya, tor qişanın traksion qopması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


701) Aşağıda sadalanan vasitələrdən hansı diabetik angioretinopatiyanın hemorragik formasının müalicəsində istifadə olunmur?

A) sorulducu preparatlar

B) mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran preparatlar

C) damargenişləndirici preparatlar

D) damar divarını möhkəmləşdirən preparatlar

E) iltihaba qarşı preparatlar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


702) Tor qişada arterial qan dövranının kəskin pozulmasının səbəbi nədir?

A) retinal arteriyanın emboliyası

B) yüksək gözdaxili təzyiq

C) retinopatiya

D) tor qişanın piqment abiotrofiyası

E) retinoşizis


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


703) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada arterial qan dövranının kəskin pozulmasının əlamətlərinə aid deyil?

A) mərkəzi çuxurcuqda kontrast fenomeninin («albalı çərdəyinin») mövcudluğu

B) tor qişa damarlarının kəskin daralması

C) tor qişanın işemik ödemi

D) tor qişada qansızmalar

E) görmənin qəfildən kəskin azalması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


704) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın mərkəzi venası trombozu əlamətlərinə aid deyil?

A) «albalı çərdəyi» simptomu

B) tor qişada çox saylı qansızmalar («əzilmiş pomidor» simptomu)

C) tor qişanın ödemi

D) görmənin kəskin azalması

E) makulopatiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


705) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın venaları trombozu zamanı müşahidə edilmir?

A) venaların genəlməsi və qıvrılması

B) tor qişada qansızmalar

C) venaların tünd rəngi

D) arteriyaların daralması

E) «albalı çərdəyi» simptomu


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


706) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa venalarının trombozu zamanı şüşəvari cisimdə müşahidə edilmir?

A) şüşəvari cisimdə ekssudatın əmələ gəlməsi

B) şüşəvari cismin vaskulyarizasiyası

C) şüşəvari cismin bulanıqlığı və destruksiyası

D) residiv verən hemoftalm

E) şüşəvari cismin fibrozu


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


707) «Albalı çərdəyi» fenomeni nə zaman müşahidə edilir?

A) tor qişa venaları trombozu zamanı

B) makulanın cırılması zamanı

C) tor qişanın mərkəzi arteriyasının kəskin keçməməzliyi zamanı

D) tor qişanın distrofiyaları zamanı

E) nevrit zamanı


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


708) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa venaları trombozunun müalicəsində istifadə edilmir?

A) lazer terapiyası

B) antibiotiklər

C) trombolitiklər

D) angioprotektorlar

E) antikoaqulyantlar və antiaqqreqantlar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


709) Tor qişanın damar pozuntularının lazer terapiyası nə zaman aparılmalıdır?

A) tor qişa venaları keçməməzliyinin kəskin dövründə

B) tor qişa arteriyaları keçməməzliyinin uzaqlaşdırılmış dövründə

C) tor qişa venaları keçməməzliyinin uzaqlaşdırılmış dövründə (tor qişada geniş işemiya zonalarının mövcudluğunda)

D) optik işemik neyropatiyada

E) tor qişa arteriyaları keçməməzliyinin kəskin dövründə


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


710) Panretinal koaqulyasiyaya mütləq göstəriş hansıdır?

A) tor qişanın traksion qopması

B) qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya

C) proliferativ diabetik retinopatiya

D) total hemoftalm

E) eritrositlər aqreqasiyasının yüksək səviyyəsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


711) Aşağıda sadalananlardan hansı makula nahiyəsinin lazer koaqulyasiyasına göstəriş deyil?

A) kliniki əhəmiyyət kəsb edən makulanın ödemi

B) işemik makulopatiya

C) makulanın ödemi ilə müşayiət edilməyən qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya

D) makulanın ödemi ilə müşayiət edilməyən proliferativ diabetik retinopatiya

E) makula nahiyəsində traksion retinoşizis


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


712) Aşağıda sadalananlardan hansı İls xəstəliyinin ədamətlərinə aid deyil?

A) tor qişanın neovaskulyarizasiyası, şüşəvari cismə qansızmalar

B) tor qişanın damarları ətrafında «muftların» və teleangioektaziyaların əmələ gəlməsi

C) tor qişada arterio-venoz çarpazlaşmalar

D) tor qişa damarlarının obliterasiya ilə nəticələnən vaskuliti

E) vərəmlə əlaqənin mövcudluğu


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


713) Aşağıda sadalananlardan hansı Kouts xəstəliyi zamanı göz dibində müşahidə edilmir?

A) damarlar ətrafında «muftların» əmələ gəlməsi

B) kapillyarların iyəbənzər genəlməsi

C) tor qişanın ekssudativ qopması

D) kapillyarların funksiyasının pozulması ilə əlaqədar tor qişanın işemiyası

E) venaların genəlməsi və teleangioektaziyalar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


714) Aşağıda sadalananlardan hansı İls xəstəliyinə səciyyəvi deyil?

A) kişi cinsli gənc şəxslərdə olur

B) adətən bir gözü zədələyir

C) adətən tor qişanın mərkəzi venalarını zədələyir

D) tor qişaya və şüşəvari cismə təkrar qansızmaları törədir

E) həyatın üçüncü dekadasında baş verir


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


715) Diabetik retinopatiya zamanı panretinal lazer koaqulyasiyasının məqsədi nədir?

A) makulanın ödemi olan pasiyentlərdə görmənin artırılması

B) makulanın ödemi olmayan pasiyentlərdə görmənin artırılması

C) qeyri-proliferativ retinopatiya zamanı görmənin artırılması

D) tor qişanın neovaskulyarizasiyası zamanı görmənin itirilməsi riskinin azaldılması

E) proliferativ retinopatiya zamanı görmənin artırılması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


716) Aşağıda sadalananlardan hansı panretinal lazer koaqulyasiyasının fəsadlarına aid deyil?

A) makulanın ödemi

B) tor qişaya və şüşəvari cismə qansızma

C) qapalı bucaqlı qlaukoma

D) tor qişanın seroz qopması

E) neovaskulyar qlaukoma


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


717) Tor qişanın qopmasının cərrahi müalicəsində koaqulyasiyanın hansı növünə adətən üstünlük verilir?

A) lazer koaqulyasiyasına

B) kriokoaqulyasiyaya

C) fotokoaqulyasiyaya

D) diatermokoaqulyasiyaya

E) göstərişlərə uyğun olan koaqulyasiya üsuluna


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


718) Tor qişanın qopmasının proqnozu cərrahi müalicəsinin hansı müddətdə aparılması zamanı daha yaxşı olur?

A) 3 aydan artıq olmayan müddətdə

B) 1 ildən sonra

C) 3-6 ay müddətdə

D) 6 aydan sonra

E) ilk 2 həftədə


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


719) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın qopması zamanı entoptik fenomenlərin geniş istifadəsinin səbəblərinə aid deyil?

A) entoptik fenomenlərin aparılması təhlükəsizdir

B) entoptik fenomenlər ancaq tor qişanın qopması üçün patoqnomonikdir

C) entoptik fenomenlər xüsusi avadanlıq tələb etmir

D) entoptik fenomenlər kifayət qədər məlumatlıdır

E) entoptik fenomenlər göz alması mühitlərinin şəffaf olub-olmamasından asılı deyil


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


720) Aşağıda sadalananlanrdan hansı uşaqlarda və yeniyetmələrdə diabetik retinopatiyanın ilkin oftalmoskopik əlamətlərinə aid deyil?

A) tor qişada arterio-venoz çarpazlaşmalar

B) tor qişada transsudasiya ocaqları

C) görmə siniri diskində yenitörənmiş damarların mövcudluğu

D) makulyar zonada yenitörənmiş damarların, kiçik distrofik ocaqların mövcudluğu

E) tor qişada qansızmalar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


721) Aşağıda sadalananlardan hansı başlanğıc diabetik kataraktanın əsas biomikroskopik əlamətidir?

A) bulanıqlıq arxa kapsulanın altında olur

B) bulanıqlıq büllurun qabığında olur

C) büllurun kapsulası qalınlaşır

D) bulanıqlıq büllurun ayırma zonasında olur

E) bulanıqlıq ön kapsulanın altında olur


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


722) Aşağıda sadalananlardan hansı proliferativ diabetik retinopatiyanın başlanğıc mərhələsinin rasional terapiyası üsullarına aid deyil?

A) lazer koaqulyasiyası

B) antikoaqulyantlarla terapiya

C) vitaminoterapiya

D) angioprotektorların istifadəsi

E) solkoserilin əzələ daxili və parabulbar inyeksiyaları


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


723) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın xorioideya ilə kontaktını təmin edən amillərə aid deyil?

A) trombolitik komponent

B) mexanik komponent

C) bioloji komponent

D) hidrostatik komponent

E) biokimyəvi komponent


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


724) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın qopmasına yol verən amillərə aid deyil?

A) irsi amil

B) hemodinamik amil

C) mexanik amil

D) embrioloji və anatomik amillər

E) hemolitik amil


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


725) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı tor qişanın qopması ilə daha tez müştərək olur?

A) uveit


B) görmə sinirinin nevriti

C) tor qişa venalarının trombozu

D) xorioretinal distrofiya

E) qlaukoma


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


726) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa qopmasının subyektiv əlamətlərinə aid deyil?

A) gözün hərəkətləri zamanı ağrılar

B) gözdə üzən bulanıqlıqların, «uçan milçəklərin» əmələ gəlməsi

C) göz qabağında tünd pərdənin əmələ gəlməsi

D) gözdə işartı, qığılcım, ildırım şəkildə olan fotopsiyalar

E) xırda əşyaları əyilmiş görməsi, görmənin azalması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


727) Tor qişanın birincili qopması zamanı cırıqların hansı növü olmur?

A) deşikli

B) klapanlı

C) tor qişanın dişli xətt nahiyəsində qopması

D) ekvatorial, periferik, mərkəzi

E) boruvari


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


728) Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılan cərrahi əməliyyat zamanı baş vermir?

A) büllurun zədələnməsi

B) skleranın perforasiyası

C) vortikoz venaların zədələnməsi

D) buynuz qişanın zədələnməsi

E) tor qişaya və şüşəvari cismə qansızma, tor qişanın zədələnməsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


729) Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə baş vermir?

A) keratit

B) tor qişanın mərkəzi arteriyasında qan dövranının kəskin pozulması

C) tenonit

D) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi

E) uveit və ya endoftalmit


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


730) Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə baş vermir?

A) iridosiklit

B) qüzehli qişanın dializi

C) gözün ön kəsiyinin işemiyası sindromu

D) endoftalmit

E) xorioideyanın qopması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


731) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa patologiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) tor qişa damarlarının kalibrinin və gedişinin dəyişməsi

B) tor qişada piqmentin yerdəyişməsi

C) tor qişanın şəffaflığının pozulması

D) tor qişada qansızmaların, yumşaq və sərt eksudatların, iltihabi ocaqların əmələ gəlməsi

E) ekzoftalm


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

732) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada əmələ gələn yeni iltihabi ocağın əlamətlərinə aid deyil?

A) ocağın hüdudlarının qeyri-aydınlığı

B) ocaqda çökmüş piqmentin mövcudluğu

C) ocağın ətrafında tor qişanın ödemi, kiçik qansızmaların əmələ gəlməsi

D) ocağın sarımtıl-çəhrayı və ya bozumtul-sarı rəngi

E) ocağın şüşəvari cismə qabarması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


733) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada olan köhnə iltihabi ocağın əlamətlərinə aid deyil?

A) ocağın yastı olması

B) ocağın ətrafında tünd rəngli qansızmaların mövcudluğu

C) ocağın hüdudlarının aydınlığı

D) ocağın ağımtıl rəngi, üzərində və ətrafında piqment çöküntülərinin mövcudluğu

E) ocağın ətrafında tor qişanın ödemi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


734) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı tor qişanın patologiyası diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) elektroretinoqrafiya

B) oftalmometriya

C) optik koqerent tomoqrafiya

D) flyuoressent angioqrafiya

E) düz və əks oftalmoskopiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


735) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı tor qişa patologiyası diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) vizometriya

B) oftalmoxromoskopiya

C) refraktometriya

D) binokulyar oftalmoskopiya

E) perimetriya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


736) Damar divarının keçicilik qabiliyyəti hansı üsulla daha dəqiq müəyyən edilir?

A) doppleroqrafiya ilə

B) biomikrooftalmoskopiya ilə

C) elektroretinoqrafiya ilə

D) hemodinamik və ya elektrofizioloji müayinələrlə

E) flyuoressent angioqrafiya ilə


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə