Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Optik işemik neyropatiya üçün nə səciyyəvidir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə19/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

779) Optik işemik neyropatiya üçün nə səciyyəvidir?

A) görmə sıçrayışvari dəyişilir

B) görmə tədricən və əhəmiyyətli düşür

C) görmə kəskin və əhəmiyyətli düşür

D) görmə dəyişilmir

E) görmə tədricən və cüzi dərəcədə azalır


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


780) Optik işemik neyropatiya zamanı görmə siniri diskinin dəyişiklikləri hansıdır?

A) disk dolğun çəhrayı rəngi alır

B) disk boz rəngdə olur

C) diskdə hissəvi atrofiya müşahidə edilir

D) disk avazımış işemik olur

E) diskdə dərin ekskavasiya əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


781) Optik işemik neyropatiya zamanı qansızmaların üstün lokalizasiyası hansıdır?

A) göz dibinin periferiyasında

B) lokalizasiyada qanunauyğunluq yoxdur

C) diskdə və ya onun ətrafında

D) bütün göz dibində

E) makula nahiyəsində


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


782) Arxa optik işemik neyropatiya zamanı göz dibində nə müşahidə edilir?

A) avazımış ödemli görmə sinirinin diski

B) göz dibində heç bir dəyişiklik olmur

C) tor qişada sərt ekssudatlar

D) diskdə qansızmalar

E) tor qişanın ödemi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


783) Optik işemik neyropatiyanın müalicəsinə nə daxildir?

A) iltihaba qarşı terapiya

B) hormonal terapiya

C) damar terapiyası

D) lazer terapiyası

E) elektrostimulyasiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


784) Aşağıda sadalananlardan hansı sadə durğunlu disk üçün səciyyəvidir?

A) heteronim hemianopsiyalar

B) homonim hemianopsiyalar

C) görmə sahəsinin konsentrik daralması

D) görmə sahəsinin sektoral itmələri

E) mərkəzi və parasentral skotomalar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


785) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri nevritini törədən amillərə aid deyil?

A) kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi

B) toksinlər

C) viruslar

D) allergiya

E) mikrob florası


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


786) Görmə siniri nevritinin kliniki gedişatı hansıdır?

A) yarımkəskin

B) latent

C) xroniki

D) dalğavari

E) kəskin


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


787) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı optik nevritin müalicəsində istifadə olunmur?

A) vitamin preparatları

B) desensibilizasiyaedici preparatlar

C) miotiklər

D) dezintoksikasiyaedici preparatlar

E) iltihaba qarşı preparatlar


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.
788) İşemik neyropatiya zamanı retinal damarlarda nə müşahidə edilir?

A) arteriolaların və venulaların genəlməsi

B) arteriolaların genəlməsi, venulaların daralması

C) arteriolaların və venulaların daralması

D) damarlar dəyişilmir

E) arteriolaların daralması, venulaların genəlməsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


789) Aşağıda sadalananlardan hansı retrobulbar nevritin transverzal formasında müşahidə edilmir?

A) tağvari skotomalar

B) mərkəzi skotoma

C) görmə siniri diskinin hiperemiyası

D) görmə sahəsinin konsentrik daralması

E) görmə sahəsinin sektoral (pazabənzər) itmələri


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


790) Görmə sinirinin durğunlu diski hansı xəstəliklərin nəticəsi ola bilər?

A) qlaukomanın

B) ensefalitin

C) dağınıq sklerozun

D) polinevritin

E) baş beynin şişlərinin, bazal meningitin


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


791) Görmə sinirinin nevriti hansı xəstəliyin nəticəsi ola bilər?

A) qan xəstəliyinin

B) baş beyin kontuziyasının

C) üz siniri iflicinin

D) burnun əlavə boşluqlarının irinli iltihabının

E) polinevritin


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


792) Hipofizin şişi zamanı görmə sahəsində nə aşkar edilir?

A) bitemporal hemianopsiya

B) mərkəzi mütləq skotoma

C) sol tərəfli homonim hemianopsiya

D) sağ tərəfli homonim hemianopsiya

E) konsentrik daralma


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


793) Daxili yuxu arteriyaların sklerozu zamanı görmə sahəsində nə müşahidə edilir?

A) homonim hemianopsiya

B) bitemporal hemianopsiya

C) konsentrik daralma

D) binazal hemianopsiya

E) mütləq mərkəzi skotoma


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


794) Xəstədə sağ tərəfli hemianopsiya olduqda patoloji ocaq harada yerləşir?

A) sağ görmə traktında

B) sol görmə traktında

C) sağ görmə sinirində

D) baş beyinin ənsə payının sağ tərəfinin qabığında

E) baş beyinin ənsə payının sol tərəfinin qabığında


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


795) Görmə sinirinin intrabulbar nevritinin əlamətləri hansıdır?

A) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diski kənarı boyu salxımlar əmələ gətirən açıq-sarımtıl rəngli kiçik dairəvi törəmələr aşkar edilir, diskin kənarı kələ-kötürdür, gözdaxili təzyiq normadadır

B) göz sakitdir, bəbək qara rəngdədir, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası və diskinin ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq normadadır

C) göz sakitdir, gözün hərəkətləri ağrılıdır, görmə itiliyi aşağıdır, görmə siniri diski hiperemiyalıdır, gözdaxili təzyiq normadadır

D) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diski muma bənzərdir, avazımışdır, göz dibinin ekvatorial zonasında çox saylı piqment ocaqları aşkar edilir, gözdaxili təzyiq normadadır

E) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diskinin hüdudları qeyri-aydındır, disk şüşəvari cismə doğru qabarır, gözdaxili təzyiq normadadır


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


796) Görmə sinirinin durğunlu diski üçün nə səciyyəvidir?

A) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diski kənarı boyu salxımlar əmələ gətirən açıq-sarımtıl rəngli kiçik dairəvi törəmələr aşkar edilir, diskin kənarı kələ-kötürdür, gözdaxili təzyiq normadadır

B) göz sakitdir, hərəkətləri ağrılıdır, görmə itiliyi aşağıdır, görmə siniri diski hiperemiyalıdır, gözdaxili təzyiq normadadır

C) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diski muma bənzərdir, avazımışdır, göz dibinin ekvatorial zonasında çox saylı piqment ocaqları aşkar edilir, gözdaxili təzyiq normadadır

D) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diskinin hüdudları qeyri-aydındır, disk şüşəvari cismə doğru qabarır, gözdaxili təzyiq normadadır

E) göz sakitdir, bəbək qara rəngdədir, göz dibində görmə siniri atrofiyası və diskinin ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq normadadır


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


797) Görmə sinirinin papillomakulyar dəstəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) tam korluq

B) binazal hemianopsiya

C) homonim hemianopsiya

D) bitemporal hemianopsiya

E) mərkəzi skotoma


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


798) Xiazmanın daxili hissəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) mərkəzi skotoma

B) homonim hemianopsiya

C) tam korluq

D) binazal hemianopsiya

E) bitemporal hemianopsiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


799) Xiazmanın xarici hissəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) mərkəzi skotoma

B) homonim hemianopsiya

C) tam korluq

D) bitemporal hemianopsiya

E) binazal hemianopsiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


800) Sağ görmə traktının zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) mərkəzi skotoma

B) sağ tərəfli homonim hemianopsiya

C) heteronim hemianopsiya

D) sol tərəfli homonim hemianopsiya

E) tam korluq;


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


801) Sol görmə traktının zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) tam korluq;

B) mərkəzi skotoma

C) sağ tərəfli homonim hemianopsiya

D) sol tərəfli homonim hemianopsiya

E) heteronim hemianopsiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


802) Aşağıda sadalananlardan hansı dağınıq sklerozun görmə orqanı tərəfindən əmələ gələn əlamətləridir?

A) göz sakitdir, ekzoftalm, aşağı baxdıqda üst göz qapağı göz almasından geri qalır, görmə itiliyi pozulmayıb, gözdaxili təzyiq normadadır

B) perikorneal inyeksiya, arxa sinexiyalar, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası və diskinin ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq normadadır

C) göz sakitdir, mərkəzi skotoma, görmə siniri diskinin gicgah yarısı avazımışdır, gözdaxili təzyiq normadadır

D) göz sakitdir, hərəkətləri ağrısızdır, göz dibində görmə siniri diski kənarı boyu salxımlar əmələ gətirən açıq-sarımtıl rəngli kiçik dairəvi törəmələr aşkar edilir, diskin kənarı kələ-kötürdür, gözdaxili təzyiq normadadır

E) göz sakitdir, görmə aşağıdır, göz dibində mikroanevrizmalar, qansızmalar və ağ ocaqlar qeyd edilir, gözdaxili təzyiq normadadır


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


803) Görmə sinirinin retrobulbar nevritinin hansı formasında ağrı sindromu müşahidə edilir?

A) retrobulbar transverzal formasında

B) intrabulbar formasında

C) retrobulbar periferik formasında

D) retrobulbar aksial formasında

E) retrobulbar nevritin periferik və tranverzal formalarında


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


804) Aşağıda göstərilənlərdən hansı görmə siniri nevritinin etioloji amillərinə aid deyil?

A) burnun əlavə boşluqlarının xəstəlikləri, qulaq, boğaz xəstəlikləri və stomatoloji xəstəliklər

B) kəskin və xroniki infeksiyalar, intoksikasiyalar

C) şişlər

D) göz almasının və orbitanın iltihabi xəstəlikləri

E) baş beynin və onun qişalarının iltihabi xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


805) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı papillitin kliniki əlamətlərinə aid deyil?

A) mərkəzi skotoma və görmə sahəsinin daralması

B) xəstəliyin nəticəsi kimi görmə sinirinin hissəvi və ya tam atrofiyası

C) görmə siniri diskinin ödemi, hiperemiyası, üzərində hemorragiya və plazmorragiyaların əmələ gəlməsi, arteriyaların genəlməsi

D) kəskin başlanğıc, görmənin kəskin azalması

E) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


806) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri diskinin druzları əlamətlərinə aid deyil?

A) mahiyyəti bədxassəlidir

B) salxımlar əmələ gətirən açıq-sarımtıl rəngli kiçik dairəvi törəmələrdir

C) gialindən ibarətdirlər

D) görmə siniri üzərində kənarı boyu yerləşirlər

E) görməyə təsir göstərmirlər


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


807) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı «görmə sinirinin mielin lifləri» vəziyyətinə səciyyəvi deyil?

A) görmə sinirinin kənarlarında yerləşən və tor qişaya yayılan südvari-ağımtıl rəngli, şüşəvari cismə doğru qabaran, alov parçalarına bənzər törəmələr formasında olur

B) mərkəzi görmə dəyişilmir, görmə sahəsinin peripapillyar zonasında defektlər qeyd oluna bilər

C) tez-tez rast gələn görmə sinirinin anadangəlmə anomaliyasıdır

D) miopiya, ambliopiya, çəpgözlüklə tez-tez müştərək olur

E) mərkəzi görmə azalır


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


808) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin anadangəlmə patologiyasına aid deyil?

A) görmə siniri diskinin ekskavasiyası

B) görmə sinirinin koloboması və aplaziyası

C) görmə siniri diskinin piqmentasiyası

D) görmə siniri diskinin mielin lifləri

E) görmə siniri diskinin druzları


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


809) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin birincili (sadə) atrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) görmə siniri diskinin avazıması

B) görmə siniri diskinin hüdudlarının aydın olması

C) tor qişa arteriyalarının daralması, venalarının həmin kalibrdə qalması və ya müəyyən dərəcədə daralması.

D) görmə siniri diskində qansızmalar

E) görmə siniri diskində kapillyarlar sayının azalması (Kestenbaum simptomu)


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


810) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin ikincili (durğunluqdan sonrakı) atrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) tor qişanın arteriyalarının daralması

B) tor qişanın venalarının genəlməsi və qıvrılması

C) görmə siniri diskinin hüdudlarının aydın olması

D) görmə siniri diskinin hüdudlarının qeyri-aydın olması

E) görmə siniri avazımış olması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.


811) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin atrofiyası əlamətlərinə aid deyil?

A) görmə siniri diskinin avazıması

B) görmə sahəsində qüsurların əmələ gəlməsi

C) görmə sinirinin diametrinin kiçilməsi

D) görmə sinirinin diskində qansızmalar

E) görmə itiliyinin azalması


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Е.Ж.Трон. Заболевания зрительного пути. -Л.: Медицина, 1968.

Qlaukoma, oftalmohipertenziya, oftalmohipotenziya

812) Qlaukoma üçün səciyyəvi olan simptomlar triadası hansıdır?

A) gözdaxili mayenin axınına qarşı müqavimətin artması, görmə sahəsinin dəyişiklikləri, görmə siniri diskində damar dəstəsinin burun tərəfə yerdəyişməsi

B) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın ödemi

C) anizokoriya, presipitatlar, gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi

D) görmə sahəsində dəyişikliklər, görmə siniri diskinin avazıması, angioretinoskleroz

E) gözdaxili təzyiqin qeyri-sabitliyi, heteroxromiya, fəsadlı katarakta


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

813) Birincili açıq bucaqlı qlaukoma zamanı gözün ön kəsiyinin biomikroskopik dəyişiklikləri hansıdır?

A) qüzehli qişanın piqment haşıyanın destruksiyası, bəbək kəmərinin diffuz atrofiyası, ön kameranın geniş bucağı

B) qüzehli qişanın koloboması, büllurun diffuz bulanması

C) bəbəyin gen olması, büllurda «günəbaxan» fiqurunun mövcudluğu

D) ön kameranın qapalı bucağı, qüzehli qişanın ön səthində piqmentin dispersiyası

E) bəbək kənarı boyu və ön kamera bucağında, trabekula üzərində «pulcuqların» mövcudluğu, fəsadlı katarakta


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


814) Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasının əlamətləri hansıdır?

A) göz almasında durğunlu inyeksiya, buynuz qişa ödemlidir, ön kamera dərindir, iridofakodonez

B) bulbar konyunktivada səthi inyeksiya, buynuz qişa şəffafdır, bəbək dardır, işığa reaksiyası canlıdır

C) işıqdanqorxma, yaşaxma, buynuz qişa parlaq deyil, bəbək dardır

D) buynuz qişanın ödemi, dayaz ön kamera, geniş, ellips formasında olan bəbək, göz almasında durğunlu inyeksiya

E) işıqdanqorxma, gözdə ağrı, görmənin azalması, buynuz qişada subepitelial bulanıqlıqlar, göz almasında perikorneal inyeksiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


815) Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın tez-tez rast gələn forması hansıdır?

A) büllur bloku ilə qlaukoma

B) piqment dispersiyası sindromu

C) yastı qüzehli qişa ilə qlaukoma

D) sürünən qlaukoma

E) nisbi bəbək bloku ilə qlaukoma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


816) Qlaukomanın erkən mərhələsi üçün səciyyəvi olan görmə sahəsinin dəyişiklikləri hansıdır?

A) sektoral temporal hemianopsiya

B) Byerrum sahəsində qövsvari skotomalar

C) sektoral hemianopsiya

D) boruya bənzər görmə sahəsi

E) görmə sahəsinin 15° qədər konsentrik daralması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


817) Qlaukomanın mərhələsi hansı göstəriciyə görə təyin edilir?

A) gözdaxili maye axınının yüngüllük əmsalı üzrə

B) görmə itiliyinə görə

C) ekskavasiya/disk nisbətinə görə

D) görmə sahəsinin vəziyyətinə görə

E) Bekker əmsalı üzrə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


818) Qlaukomatoz və fizioloji ekskavasiyalar arasında differensial diaqnostika hansı əlamətlər əsasında aparılır?

A) ekskavasiyanın kənari xarakterli olub-olmaması əsasında

B) ekskavasiyanın rəngi üzrə

C) β- zonanın ölçüsü üzrə

D) ekskavasiyanın dərinliyi üzrə

E) ekskavasiyanın ölçüsü üzrə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


819) Açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı qlaukoma formaları arasında differensial diaqnostika hansı əlamətlər əsasında aparılır?

A) psevdoeksfoliasiyaların mövcudluğu üzrə

B) ön kamera bucağının açıq olması üzrə

C) görmə siniri diskinin vəziyyətinə görə

D) qüzehli qişanın vəziyyətinə görə

E) ön kameranın dərinliyi üzrə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə