Özəl tibb fəaliyyəti haqqındaYüklə 255,84 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.12.2016
ölçüsü255,84 Kb.

Özəl tibb fəaliyyəti haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Bu  Qanun  özəl  tibb  fəaliyyətinin  subyektləri  arasında  münasibətləri  tənzimləyir,  onların hüquq və vəzifələrini, bu fəaliyyətin təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

 

I   f ə s i l  ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

M a d d ə   1 . Əsas anlayışlar 

Bu Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:  özəl tibb fəaliyyətinin subyektləri - tibb fəaliyyətini həyata keçirən özəl tibb müəssisələri 

və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər; özəl tibbi fəaliyyət - qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hüquqi şəxs yaratmaqla 

özəl tibb fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; özəl  tibbi  praktika  -  ali  və  ya  orta  tibb  təhsili  olan  şəxslər  tərəfindən  hüquqi  şəxs 

yaratmadan  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  verilən  xüsusi  razılıq  əsasında 

ixtisasına uyğun həyata keçirilən tibbi yardımın göstərilməsi üzrə fəaliyyət; 

özəl tibb müəssisəsi - əmlakı xüsusi mülkiyyətə, yaxud icarə müqaviləsi əsasında istifadə 

olunan mülkiyyətə əsaslanan tibb müəssisəsitibbi  yardım  -  xəstəliklərin,  zəhərlənmələrin,  travmaların  profilaktikası  və  diaqnostikası, 

xəstələrin  müalicəsi  və  reabilitasiyası,  hamiləliyin  müşahidəsi,  doğuşun  qəbulu  və  doğuşdan 

sonrakı dövrlərin müşahidəsi; 

tibbi  xidmət  -  müqavilə  üzrə  müəyyən  növ  və  həcmdə  göstərilən  əvəzi  ödənilən  tibbi 

yardım; 


tibbi  yardımın  standartları  -  müəyyən  növ  tibbi  yardımın  norma,  qayda  və 

xüsusiyyətlərinə, onun nəticəsinə dair tələblərin siyahısı; əhaliyə tibbi yardım göstərilməsi üzrə dövlət təminatı proqramları (bundan sonra - dövlət 

təminatı  proqramları)  -  əhaliyə  büdcə  vəsaiti  hesabına  göstərilən  tibbi  yardımın  növünü, 

həcmini və şərtlərini müəyyən edən normativ hüquqi aktlar. 

M a d d ə   2 . Özəl tibb fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  Azərbaycan 

Respublikasının  Konstitusiyasından,  bu  Qanundan,  digər  normativ  hüquqi  aktlardan  və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən ibarətdir. 

M a d d ə   3 .

 Özəl tibb fəaliyyəti subyektlərinin vəzifəsi 

Özəl  tibb  fəaliyyətinin  subyektləri  dövlət  və  bələdiyyə  səhiyyə  müəssisələri  ilə  yanaşı, 

səhiyyə  sahəsində  dövlət  siyasətinin  həyata  keçirilməsinə  və  əhalinin  sağlamlığının 

qorunmasına təminat yaradır. I I   f ə s i l  

ÖZƏL TİBBİ FƏALİYYƏTİN VƏ ÖZƏL TİBBİ PRAKTİKANIN TƏNZİMLƏNMƏSİ 

M a d d ə   4 . Özəl tibb müəssisəsinin yaradılması, fəaliyyəti və ləğv edilməsi 

Özəl  tibb  müəssisəsi  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən yaradıla bilər. 

Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  dövlətlərarası  müqavilələrdə  digər  qaydalar 

nəzərdə  tutulmayıbsa,  xarici  ölkələrin  hüquqi  və  fiziki  şəxsləri,  eləcə  də  Azərbaycan 

Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən özəl tibb müəssisələri 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yaradıla bilər. 

Özəl  tibb  müəssisəsi  tibbi  fəaliyyətin  müəyyən  növləri  üzrə  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq 

verilən  xüsusi  razılıq  olduqda  və  tibbi  fəaliyyətin  hər  bir  növü  üzrə  müvafiq  ixtisasa  malik  

mütəxəssislərlə əmək müqaviləsi bağladıqda özəl tibbi fəaliyyətlə məşğul ola bilər. 

1

 

Özəl tibb müəssisəsinin akkreditasiyası tibb işçilərinin peşə birliklərinin iştirakı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. 

“Özəl  tibb  müəssisələrinin  tibb  işçiləri  “Əhalinin  sağlamlığının  qorunması  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa  uyğun  olaraq  tədrisə  və  sertifikasiyaya  cəlb  edilirlər. 

Sertifikasiyadan  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  keçməyən  işçilərin  praktik  tibb  fəaliyyətinə 

buraxılmasına yol verilmir.

2

 Özəl tibb müəssisəsinin yenidən təşkili və ləğv edilməsi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada həyata keçirilir. 

Özəl tibb müəssisəsi ləğv edildikdə tibbi sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı 

ilə  bir  ay  müddətində  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  yaradılan  ləğvetmə 

komissiyasına verilir. 

M a d d ə   5 . Özəl tibbi praktikanın həyata keçirilməsi və ona xitam verilməsi 

Ali və ya orta tibb təhsili olan, qanunla müəyyən edilmiş hallarda sertifikasiyadan keçmiş, 

qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  tibbi  fəaliyyətin  müəyyən  növünə  uyğun  xüsusi 

razılıq  alan  və  qanunla  müəyyən  edilmiş  hallarda  peşə  üzrə  müvafiq  hazırlıq  keçən,  habelə 

müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  müəyyən  etdiyi  tələblərə  uyğun  tibbi  iş  stajı  olan 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları özəl tibbi praktika ilə məşğul ola bilərlər. 3

 

Əcnəbilərin və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olması  üçün  şərtlər  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən edilir. 

“Özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslər “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa  uyğun  olaraq  tədrisə  və  sertifikasiyaya  cəlb  edilirlər. 

Sertifikasiyadan  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  keçməyən  işçilərin  praktik  tibb  fəaliyyətinə 

buraxılmasına yol verilmir.

4

 

Özəl tibbi praktikaya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada xitam verilir. Özəl  tibbi  praktikaya  xitam  verilməzdən  əvvəl,  iki  həftədən  gec  olmayaraq,  yaxud  tibbi 

yardımın  göstərilməsi  üzrə  müqavilədə  göstərilən  müddətdə  aidiyyəti  müəssisələrə  və 

xəstələrə bu barədə məlumat verilməlidir. 

M a d d ə   6 . İlkin tibbi-sanitariya yardımının göstərilmə şərtləri 

Özəl tibb fəaliyyətinin subyektləri tibbi sığorta təşkilatları ilə, eləcə də xəstələrlə bağlanmış 

müqavilələr əsasında ilkin tibbi-sanitariya yardımı göstərirlər. 


M a d d ə   7 .

 Tibbi yardım göstərilməsi barədə müqavilə 

Özəl  tibb  müəssisəsi  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxs  tərəfindən  tibbi  yardım 

göstərilməsi  barədə  müqavilə  bu  yardımın  növlərini,  həcmini  və  göstərilmə  şərtlərini  əks 

etdirməlidir. 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  subyektlərinin  icbari  tibbi  sığorta  proqramlarında  iştirak  edib-

etməməsindən asılı olmayaraq, icbari tibbi sığorta qaydalarına əsasən əhaliyə təcili tibbi yardım 

göstərən  özəl  tibb  fəaliyyətinin  subyektlərinə  ödəniş  bu  şəxslərin  sığortalandığı  tibbi  sığorta 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.  

M a d d ə   8 .

 Özəl tibb fəaliyyəti subyektlərinin dövlət təminatı və səhiyyənin 

məqsədyönlü proqramlarının, habelə bələdiyyə proqramlarının 

həyata keçirilməsində iştirakı 

Özəl  tibb  müəssisələri  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslər  müsabiqə  əsasında 

icbari  tibbi  sığorta,  dövlət  təminatı  və  səhiyyənin  məqsədyönlü  proqramlarının,  habelə 

bələdiyyə proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak edə bilərlər. 

Özəl  tibb  müəssisələri  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslərə  dövlət  təminatı  və 

səhiyyənin məqsədyönlü proqramlarında iştirak etmək hüququ verən müsabiqələrin keçirilmə 

qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Müsabiqə komissiyasının 

tərkibinə  paritet  əsasında  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının,  həmkarlar  ittifaqlarının,  tibb 

işçilərinin  ictimai  birliklərinin  və  özəl  tibb  müəssisələrinin,  tibbi  sığorta  təşkilatlarının 

nümayəndələri daxil olurlar. 

Özəl  tibb  müəssisələri  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslərin  dövlət  təminatı  və 

səhiyyənin  məqsədyönlü  proqramlarının  həyata  keçirilməsində  iştirak  etmələri  barədə 

müqavilələr,  onların  icbari  tibbi  sığorta  proqramlarında  iştirakı  hallarında,  müvafiq  icra 

hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları, habelə tibbi sığorta təşkilatları ilə bağlanır. 

Bu müqavilələrdə: 

tibbi yardımın keyfiyyətinə tələblər; 

tibbi yardımın həcmi; 

tibbi yardıma görə ödənişin şərtləri və qaydaları; 

tibbi yardımın keyfiyyətinə nəzarət qaydaları; 

müqavilə üzrə özəl tibbi fəaliyyət haqqında qeydiyyat və hesabat qaydaları müəyyən edilir. 

M a d d ə   9 .

 Tibbi sənədləşmələr və hesabatlar 

Özəl tibb müəssisələrinin və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərin verdiyi sənədlər və 

rəylər dövlət nümunəli tibbi sənədlərlə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ödəniş əsasında özəl tibb müəssisələrini, özəl tibbi praktika 

ilə  məşğul  olan şəxsləri əmək  qabiliyyətinin  müvəqqəti  itirilməsi barədə  vərəqələr,  doğum  və 

ölüm  haqqında  arayışlar,  güclü  təsir  göstərən,  zəhərli  maddələr,  tərkibində  narkotik  vasitələr 

və  psixotrop  maddələr  olan  dərmanların  resept  blankları  da  daxil  olmaqla,  ciddi  hesabatlı 

dövlət nümunəli tibbi sənədlərin blankları ilə təmin edir.

5

  

Özəl  tibb  müəssisələri  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslər  Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarında göstərilən bütün statistik qeydiyyat və hesabatları 

aparmağa borcludurlar və onların doğruluğuna görə məsuliyyət daşıyırlar.  M a d d ə   1 0 .

 Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın özəl tibb 

fəaliyyəti subyektlərinin müvəqqəti istifadəsinə verilməsi 

Dövlət  və  bələdiyyə  mülkiyyətində  olan,  habelə  dövlət  təminatı  və  səhiyyənin 

məqsədyönlü proqramlarının həyata keçirilməsində istifadə olunmayan əmlak qanunvericiliklə 

müəyyən  olunmuş  qaydada  özəl  tibb  fəaliyyəti  subyektlərinin  müvəqqəti  istifadəsinə  verilə 

bilər. 

Özəl tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslər səhiyyə üçün nəzərdə tutulan,  tam  tikilməyən  və  əsaslı  təmirə  ehtiyacı  olan  binaları  müsabiqə  yolu  ilə  müvəqqəti 

istifadə  üçün  əldə  etmək,  dövlət  təminatı  və  səhiyyənin  məqsədyönlü  proqramlarında  iştirak 

etmək şərti ilə onların beş ildən az olmayaraq, tibbi yardım göstərmək üçün istifadə olunmasına 

əməl etməlidirlər. 

M a d d ə   1 1 .

 Mübahisələrin həlli qaydası 

Özəl  tibb  fəaliyyətinin  subyektləri  arasında,  eləcə  də  həmin  subyektlərlə  digər  hüquqi  və 

fiziki  şəxslər  arasında  yaranan  mübahisələr  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  həll 

edilir. 


M a d d ə   1 2 .

 Özəl tibb fəaliyyətinin maliyyələşdirilmə mənbələri 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  hüquqi  və  fiziki  şəxslərin  vəsaitləri,  icbari  və  könüllü  tibbi  sığorta 

vəsaitləri, qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  subyektlərinin  dövlət  təminatı  və  səhiyyənin  məqsədyönlü 

proqramlarının həyata keçirilməsində iştirakı onları bu işə dəvət edən (razılıq verən) müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının vəsaiti və icbari tibbi sığorta vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. 

M a d d ə   1 3 .

 Tibbi yardıma görə ödəniş 

Özəl  tibb  müəssisələri  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslərin  göstərdiyi  tibbi 

yardıma görə ödəniş: 

bilavasitə xəstələrlə bağlanmış müqavilələr

üçüncü şəxsin (pasiyentin) xeyrinə müəssisə və vətəndaşlarla müqavilələr; 

icbari və könüllü tibbi sığorta üzrə göstərilən tibbi yardıma görə tibbi sığorta təşkilatları ilə 

bağlanmış müqavilələr; 

xeyriyyə proqramları üzrə bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  subyektlərinin  vətəndaşlar  və  təşkilatlarla  (o  cümlədən  könüllü  tibbi 

sığorta üzrə tibbi xidmətlər göstərilməsinə dair sığorta təşkilatları ilə) müqavilələr çərçivəsində 

göstərdikləri tibbi xidmətlərin tarifləri tərəflər arasında razılaşmaya görə müəyyənləşdirilir. 

Özəl  tibb  fəaliyyəti  subyektlərinin  icbari  tibbi  sığorta  proqramında  iştirakından  asılı 

olmayaraq, ehtiyacı olan şəxslərə göstərilən təcili tibbi yardıma görə ödəniş icbari tibbi sığorta 

qaydalarına əsasən tibbi sığorta təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. 

M a d d ə   1 4 .

 Özəl tibb müəssisələrindən və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan 

şəxslərdən vergi tutulması 

Özəl  tibb  müəssisələrindən  və  özəl  tibbi  praktika  ilə  məşğul  olan  şəxslərdən 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada vergi tutulur. 


I I I   f ə s i l  

ÖZƏL TİBB FƏALİYYƏTİ SUBYEKTLƏRİNİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

M a d d ə   1 5 . Özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərin hüquqları 

Özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərin hüquqları aşağıdakılardır:  

qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  tibbi  yardım  göstərmək  və  məsləhətlər 

vermək; 


vərəm  xəstəliyindən  başqa  ictimai  təhlükəli  xəstəliklər  və  narkoloji  xəstələrin  müalicəsi 

istisna  olmaqla,  siyahısı  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  təsdiq  olunan  xəstəliklər 

üzrə tibbi yardım göstərmək;

 

6 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada xalq təbabətindən istifadə etmək; 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tibbi sənədlər vermək; 

özəl  tibb  fəaliyyətini  həyata  keçirmək  üçün  bütün  tibb  müəssisələrindən  və  özəl  tibbi 

praktika ilə məşğul olan digər şəxslərdən məlumat almaq; 

pasiyentin müayinələrinin nəticələri ilə tanış olmaq, məsləhətçi kimi bütün növbəti müalicə 

mərhələlərində iştirak etmək; 

peşə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün normativ sənədlərlə tanış olmaq; 

ciddi hesabatlı dövlət nümunəli tibbi sənədlərin blanklarından istifadə etmək; 

tibbi yardım göstərmək üçün özəl tibbi praktika ilə məşğul olan digər fiziki şəxslərlə birgə 

fəaliyyət göstərmək; 

dövlət  və  bələdiyyə  mülkiyyətində  olan  əmlakı,  o  cümlədən  bina,  qurğu  və  avadanlıqları 

müvəqqəti istifadəyə götürmək; 

peşə fəaliyyətini təmin etmək üçün əmək müqaviləsi (kontraktı) əsasında işçilər cəlb etmək. 

M a d d ə   1 6 .

 Özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərin vəzifələri 

Özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərin vəzifələri aşağıdakılardır:  

tibbi yardımın şərtlərinə və qaydalarına əməl etmək

təxirəsalınmaz tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə pulsuz tibbi yardım göstərmək; 

xəstənin  sağlamlıq  vəziyyətini,  ona  göstərilən  tibbi  xidmətlərin  həcmini  və  onların 

nəticələrini  əks  etdirən  tibbi  sənədləşmələri  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirmək; 

tibbi statistik hesabatları qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada və vaxtında təqdim 

etmək; 

xəstəyə  onun  sağlamlıq  vəziyyəti,  müalicənin  müddəti,  forma  və  məqsədləri,  göstərilən xidmətlərin  həcmi  və  qiyməti,  habelə  gözlənilən  nəticələr  və  müəyyən  riskin  mümkünlüyü 

barədə məlumat vermək; 

özəl  tibbi  praktikanın  həyata  keçirilməsinə  hüquqi  əsas  verən  sənədlərlə  xəstəni  tanış 

etmək; 


həkim sirrinə əməl etmək; 

zəruri  hallarda  xəstənin  vəziyyəti  barədə  başqa  mütəxəssislərlə  məsləhətləşmək,  xəstəni 

tibb müəssisəsinə göndərmək

qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  müddətlərdə  öz  vəsaiti  hesabına,  göstərilən  tibbi 

yardım  maliyyələşdirilən  müəssisələrlə  müqavilələrdə  bu  nəzərdə  tutulmayıbsa,  öz  ixtisasını 

artırmaq və ya yenidən hazırlıq keçmək;

 

7

 qanunvericiliyə uyğun olaraq tədrisə cəlb olunmaq və sertifikasiyadan keçmək.

8

 M a d d ə   1 7 .

 Özəl tibb fəaliyyəti subyektlərinin xalq təbabəti ilə məşğul olmaq 

hüququ 

Özəl  tibb  fəaliyyətinin  subyektləri  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  xalq 

təbabətindən istifadə üsullarını tətbiq edə bilərlər. 

Təbiblik  fəaliyyəti  üçün  xüsusi  razılıq  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  özəl 

tibbi  praktika  ilə  məşğul  olmaq  istəyən  şəxsin  ərizəsi  və  ya  özəl  tibb  müəssisəsinin  vəsaiti 

əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir. 

9

 

I V   f ə s i l  YEKUN MÜDDƏALARI 

M a d d ə   1 8 . Beynəlxalq əməkdaşlıq 

Özəl tibb fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

Bu  Qanunla  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  dövlətlərarası  müqavilələr 

arasında ziddiyyət olarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

M a d d ə   1 9 . Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 

Bu Qanunu pozan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 30 dekabr 1999-cu il  

              № 789-IQ

 

  

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1.

 

20  fevral  2001-ci  il  tarixli  89-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 144)  

2.

 

19  aprel  2002-ci  il  tarixli  310-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 240)  

3.

 

20  aprel  2004-cü  il  tarixli  641-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 396

4.

 

17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 560

5.

 

9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  429-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 938

6.

 

20 oktyabr 2009-cu il tarixli 891-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  25 dekabr 2009-cu il, № 287

 

 QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

                                                 1

 

20  aprel  2004-cü  il  tarixli  641-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2004-cü  il,  №  6,  maddə  396)  ilə  4-cü  maddənin  üçüncü 

hissəsində "müvafiq sertifikatı olan" sözləri "müvafiq ixtisasa malik" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 


                                                                                                                                                             

2

 20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli  891-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 

qəzeti  25 dekabr 2009-cu il, № 287) ilə 4-cü maddənin beşinci və altıncı hissələri müvafiq olaraq altıncı 

və yeddinci hissələr hesab edilmişdir və maddəyə beşinci hissə əlavə edilmişdir. 

 

3

  20  aprel  2004-cü  il  tarixli  641-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2004-cü  il,  №  6,  maddə  396)  ilə  5-ci  maddənin  birinci 

hissəsində  "və  attestasiyadan  keçdikdən  sonra  müvafiq  sertifikat  alan"  sözləri  "alan  və  qanunla müəyyən edilmiş hallarda peşə üzrə müvafiq hazırlıq keçən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli  891-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 

qəzeti    25  dekabr  2009-cu  il,  №  287)  ilə  5-ci  maddənin  birinci  hissədə  “tibb  təhsili  olan,”  sözlərindən 

sonra  “qanunla  müəyyən  edilmiş  hallarda  sertifikasiyadan  keçmiş,”  sözləri  əlavə  edilmişdir,  həmin 

hissədən  “və  qanunla  müəyyən  edilmiş  hallarda  peşə  üzrə  müvafiq  hazırlıq  keçən”  sözləri 

çıxarılmışdır. 

 

 

4 

20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli  891-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” qəzeti    25  dekabr  2009-cu  il,  №  287)  ilə  5-ci  maddənin  üçüncü  və  dördüncü  hissələri  müvafiq  olaraq 

dördüncü və beşinci hissələr hesab edilmişdir və maddəyə üçüncü hissə əlavə edilmişdir. 

 

5

  17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  6,  maddə  560)  ilə  9-cu  maddəsinin  ikinci 

hissəsində  “və  narkotik  maddələrin”  sözləri  “maddələr,  tərkibində  narkotik  vasitələr  və  psixotrop maddələr olan dərmanların” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

6

  20  fevral  2001-ci  il  tarixli  89-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2001-ci  il,  №  3,  maddə  144)  ilə  15-ci  maddənin  üçüncü 

abzasında "ictimai təhlükəli xəstəliklər istisna olmaqla" sözlərindən əvvəl "vərəm xəstəliyindən başqa" 

sözləri əlavə edilmişdir. 

19  aprel  2002-ci  il  tarixli  310-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  240)  ilə  15-ci  maddəsinin  üçüncü 

abzasında  "ictimai  təhlükəli  xəstəliklər"  sözlərindən  sonra  "və  narkoloji  xəstələrin  müalicəsi"  sözləri 

əlavə edilmişdir. 

 

7 

20  aprel  2004-cü  il  tarixli  641-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2004-cü  il,  №  6,  maddə  396)  ilə  16-cı  maddəsinin  onuncu 

abzasında  "hazırlıq  keçməklə  peşə  sertifikatı  almaq"  sözləri  "hazırlıq  keçmək"  sözləri  ilə  əvəz 

edilmişdir. 

 

8 

20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli  891-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” qəzeti  25 dekabr 2009-cu il, № 287) ilə 16-cı maddənin onuncu abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli 

vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və maddəyə on birinci abzas əlavə edilmişdir. 

 

9

 9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  429-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  10,  maddə  938)  ilə  17-ci  maddəsinin  ikinci 

hissəsi çıxarılmışdır. Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 255,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə