Parlayan tar, KamançaYüklə 10,19 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü10,19 Mb.

^Azərbaycan xalqının musiqi mədəniyyəti  çoxəsrliK zəngin Tarixə malixdir.  Bu xəzinənin  qiymətli sərvətlərindən 

biri də  müxtəlifliyi və rəngarəngliyi  ilə seçilən,  yaşı qədim zamanlara gedib çıxan  milli  musiqi alətləridir. Yaranışı eramızdan 

çox-çox əvvəllərə aid edilən  zərb,  nəfəs, simli alətlər əsrlər boyu  musiqi sənətinin  inxişafı ilə paralel olaraq böyüx təramül yolu 

Keçmişdir.  Musiqi alətləri xalqımızın tarixini yaşadır.  Ulu  babalanmıza döyüşlərdə ruh verən, meydanlarda nərə çəKən xərənay,

davul,  müqəddəs sanılan qopuz, saray  məclislərinin bəzəyi olan rübab, çəng, bərbət,  ud, el şənlixlərinin, meydan tamaşalannın 

musiqi simasını yaradan  saz,  balaban, zurna,  nağara,  Qarabağ,  Şamaxı,  Baxı  muğam məclislərinin  baş qəhrəmanları  ximi 

parlayan tar,  Kamança...

cP srləri 

,  nəsilləri qovuşduran yol boyünca  neçə-neçə alətlər təxmilleşmiş, dövrün bədii-estetix tələbatını ödəyənlər 

mədəni epoxanın simvoluna çevrilmiş, bəziləri  isə öz rolunu zamanında oynayaraq tədricən səhnədən getmişdir. Azərbaycanın 

musiqi mühitində vaxtilə mövcud olmuş bir çox musiqi alətləri  indi Keçmişimizin təcəssümüdür.  Nizaminin  «Xemsə»sində orta 

əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə olunan 40-dan artıq  musiqi alətinin adı çexilir.  Klassix Şərq  musiqi elminin dühaları, eyni 

zamanda  zəmanəsinin  parlaq  ifaçıları olan Azərbaycanın  böyüx alimləri - Sefieddin  Urməvinin,  Əbdülqadir Marağainin 

risalələrində neçə-neçə musiqi alətlərinin təsviri,  ifaçılıq  üsulları dəqiq elmi  izahı ilə verilir.  Müasir musiqi  enenəlerinde onlann 

çoxunun  yalnız adları qalsa da,  dünyanın səslənən meranında onların  avazı da,  sədası da genetix yaddaşın  silinmeyen 

qatlarında yaşayır.

(Ç ağdaş  musiqi ifaçılığımızın əvəzolunmaz iştiraKÇiları olan zurna,  balaban, qaval,  nağara, saz, tar,  Kamança 

yüzilliıdərin ən ulu, əzəli ruhunu yaşadır. Bu ruh onlara minilliKİerin səs ovsunlannı yaşadan Qobustandaxı məşhur qaval daşdan, 

Mingəçevirdə, Ağstafada,  Uçarda,  Gədəbəydə  aparılan  arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış qədim  nəfəs, zərb alətlərindən, 

«Dədə Qorqud» boylarından bizlərə  salam  söyləyən qopuzdan miras qalıb...  Ona əsr miniatürlərinə,  dexorativ-tesviri senet 

nümunələrinə, qədim abidələrə, səyyahların xatirələrinə  hexx olmuş musiqi alətləri haqda qiymətli melumatlar bu gün  neçə-neçə 

musiqi alətini  yenidən  müasir həyatımıza qaytarmağa imran verir. Azərbaycan  mədəniyyəti tarixində yeni səhifə açmış  XX 

əsrin musiqi islahatları milli ifaçılıq sahəsində də 

kök

I

ü

 

dəyişixlixlər  yaratdı:  milli  çalğı alətlərinin  repertuannda ənənəvi  musiqi 

ilə yanaşı müasir  bəstəxar yaradıcılığı, dünya xalqlannın musiqisi Təmsil olunMağa başlandı.

y V /illi musiqi alətlərimizin əsrarəngiz sədalarda,  bənzərsiz tembr çalarlarında xalqımızın milli-mədəni musiqi 

təfəKKÜrü,  bədii dünya duyumu yaşayır.  Musiqi  alətləri  həm de gəlecəxle elə indinin özündən ünsiyyət yaradan bir dünyanın 

elçiləridir. Səsləri ilə musiqini yaşadan,  dilləndirən sirli bir dünyanın...

FƏRƏH ƏLİYEVA, 

musiqişünas

w

я г ,   s / r .   зЖ

сЛ  G


^ A z e rb a ija n   has a very ancient folk music culture.  One of the valuable parts of this treasure is our national

musical  instruments  having a long  history and  amazing  by its diversity.  Percussion,  wind and string  instruments went a thorny

path throughout the history of musical art. The musical  instruments are the elements of the national culture.  Kerenay raising the

martial spirit of our ancestors,  giving  music in the squares,  davul,  gopuz which  is thought to be sacred,  the dycor of the royal

parties rubab, chanq,  barbat,  ud, saz,  balaban,  zurna,  naghara creating the  musical spirit of square  plays, tar,  kamancha shining

as the main characters of Karabakh,  Shemakhi,  Baku mugam celebrations...  In the road joining centuries and  generations the

number of instruments developed, those that meet artistic-esthetic requirements of the generation  became the symbols of cultural

era,  and some of them  playing their roles at the time  have gone off the stage.

i  ^

 

З о т е  musical  instruments that were used  at the musical  surroundings of Azerbaijan now are the embodimentof our past.  More than 40 musical  instruments widely used  in  mediaeval Azerbaijan were mentioned  in  Nizami's “Khamsa".

The geniuses of the classical  oriental  musical science,  at the same time bright performers of their time,  great scientists of

Azerbaijan  namely Safiaddin  Urmavi,  Abdul  Gadir Maraghali provided  at their works the description and  performing methods

of many musical instruments with exact scientific explanation. Although only the names of most of them remained  in the modern

musical traditions, their voice and  melody live inside the  unforgettable slides of the memory in the world  musical life.

^ X ic h  great elements of our modern musical performance as tar, saz,  khamancha,  gaval, zurna,  balaban,  nagaı

enliven the greatest and  immortal  spirit of the centuries.  This spirit was inherited  by them from famous gaval  stone in Gobustai

enlivening the secrets of decades,  ancient wind and drum  instruments that were found during the archeological researches in

Mingachevir,  Agstafa,  Ujar and  Gedebey,  gopuz that gives us greetings from our ancestors...  Valuable  information about thd

musical  instruments that were engraved to the mediaeval  miniatures, examples of the decorative and fine arts, ancient monuments

^   ^

memories of travelers give us the chance to bring many musical  instruments  back to our modern  life.^

 

^ X /X ^ c e n tu ry  opened  a  new page of the  history of Azerbaijan culture.  Reforms  in the field of world  musieresulted in fundamental changes of national  performing arts.  Besides the traditional  music modern  music also appeared  in the

«* 


у

repertoire of the  national  musicians.  National  and  cultural musical mentality and  artistic outlook of our n a ^ n lw e  in the great melody and unlike timbres of our national musical instruments. At the same time musical instruments are also the messengers 

of the world that starting from today links the future.  Of a secret world  that enlivens and makes the mufeic play... 

?

в б


Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

İşlər Idaroei

PREZİDENT KİTABXANASI

musical  expert^Azərbaycan musiqi  mədəniyyəti hələ qədim dövrlərdən başlayaraq  öz zənginliyi,  yüksək professionally 

ilə seçilir.  Siyasi  həyatın gərginliyinə baxmayaraq orta əsrlərdə ölkə hökmdarları öz saraylarında  parlaq zəkalı şairlərin, 

filosofların,  rəssamların və musiqiçilərin yaşayıb-yaratmasına şərait yaradırdılar.  İfaçılq sənətindən  əlavə Azərbaycan 

dünya musiqi  mədəniyyəti xəzinəsinə Səfiəddin  Urməvi  (XIII əsr),  Əbdül Qadir Marağai  (XIV əsr)  kimi görkəmli  musiqi 

nəzəriyyəçilərini  bəxş etmişdir.  Bir neçə əsr ərzində onların işləri  bir çox elmi  tədqiqatların fundamental əsasını təşkil 

etmişdir.

^Azərbaycan  miniatürlərinin şah əsərləri  musiqi  sənətinin çiçəklənməsi barədə məlumat verir.  “Xəmsə”, 

(1539-1543,  London,  Britaniya  kitabxanası),  “Şahnamə” (1520-1530,  ABŞ,  şəxsi  kolleksiya) və.s kimi  əlyazmalarına 

çəkilmiş miniatürlərdə musiqiçilərin dolğun obrazları və gözəl  musiqi alətləri təsvir olunur.

/V/ATəsrin ortalarına qədər Qacarlar dövründə Azərbaycan fırça  ustaları musiqiçilərin və milli musiqi  alət­

lərinin təsvirini verən rəngkarlıq əsərlərini yaratmışlar.Ermənilərin vəhşicəsinə məhv etdikləri  İrəvan xanlığının Sərdarlar 

sarayından çıxarılan  (indi  Gürcüstan  Dövlət incəsənət muzeyində saxlanılır)  əsərlərdə də Azərbaycanın qədim  milli 

musiqi  alətlərinin təsvirinə rast gəlirik.

A C Y  əsrdə Azərbaycan  təsviri  incəsənətinin çiçəklənmə dövründə Ə.  Əzimzadə,  T.  Nərimanbəyov, 

A.  Cəfərov,  M.  Abdullayev,  Ə.  Rzaquliyev, A.  Rüstəmov,  A.  Ələsgərov,  F.  Qəmbərov,  E.  Avalov,  E.  Qurbanov və 

başqaları  milli musiqi  mədəniyyəti  mövzusuna həsr edilmiş dəyərli əsərlər yaratmışlar.

Cəmilə Həsənzadə, 

sənətşünas

,5>ince ancient times the musical culture of Azerbaijan  is distinguished  by its  high  professionalism  and 

diversity.  Despite the difficult political situation in Middle Ages the regents of the country provided conditions and facilities 

for famous poets,  philosophers, artists and  musicians.  Besides the representatives of performing arts Azerbaijan gave to 

the world such theorists of musical culture as Safiaddin Urmavi  (XIII century) and Abdul  Qadir Maraghai  (XIV century). 

During several  centuries their works were  used as a basis for many scientific researches.

^Azerbaijani miniatures of this period give us the evidence of musical arts prosperity.  Such manuscripts as 

“Khamsa” (1539-1543,  London,  British Library), ‘‘Shahname” (1520-1530,  USA,  personal  collection) etc.  provide us with 

images of musicians and their instruments.  In the times of Qajar epoch till the  middle of XIX century Azerbaijani artists 

created the beautiful  pictures of musicians and  national music instruments. The pictures taken from the Sardar Palace in 

Irevan khanate that was destroyed  by Armenians also give us the images of ancient Azerbaijan  national music instruments 

(now this pictures are the privacy of the Georgian State Art Museum).

J n  XX century during the period of prosperity of Azerbaijan fine arts A.Azimzade, T.Narimanbeyov, A.Jafarov, 

M.Abdullayev,  A.Rzakuliyev,  A.Rustamov,  A.AIasgarov,  F.Gambarov,  E.Gurbanov etc. created  a number of works on 

national  music culture.

Jamila  Hasanzadeh, 

Fine Arts expert

QAVAL

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət MuzeyiKAMANÇA.  Usta  İlham Ağayev

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi

Ç Ə Q A N Ə

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi

Q O P U Z.  U sta  M əcnun  Kərim ov 

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət  Muzeyi

UD

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət MuzeyiSAZ

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi

Z Ü LFƏ R .  Usta  Q asım   Q asım ov 

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi

T A R

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət MuzeyiBƏM  TAR.  Usta Varid  Fərzəlibəyov

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət MuzeyiSƏNTUR.  Usta  Məcnun  Kərimov

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi

Azərbaycan Musiqi

Ə S A  TAR

,iai  Mədəniyyəti  Dövlət  Muzeyi


BƏ H R AM   G UR  V Ə   F İT N Ə   Ş İK A R D A ” .  Ə.  N əvainin  “ D İV A N ”  əsərindən.  1527-ci

Paris,  milli kitabxana

B a rbə din  m u siq isi” .  N izam inin  “X ə m sə ”  ə sərin dən,  1520-1530-cu  illər 

London,  Britaniya  kitabxanasıS E V G İL İL Ə R   B A Ğ D A ” .  S ultan  M əhəm m ə d.  Hafizin  Divan  əsə rin d ə n ,  1530-cu  illər

Boston,  Təsviri  Sənət Muzeyi

H A R A N IN   BA R M A N I  Ö L D Ü R M Ə S İ” .  M irzə  Əli  I  T ə h m asibin  “Ş a h n a m ə ”  əsərindən.  1520-1530-cu  illər

ABŞ,  şəxsi  kolleksiyaQAVAL  İLƏ  Q IZ ” .  Q acar m əktə bin in  rəssam ı.  XIX  əsrin  əvvəlləri 

Tehran,  Qülistan  Muzeyi

.

Orta  ə srlə r  m iniatürü İstanbul, Topqapı  Sarayı  kitabxanası

X X  əsr m iniatürü,  kağız,  qua ş 

A zə rb a yca n   D övlət  İncə sə n ə t  M uzeyi1/9

9J

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

içlər idarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI

XIX  əsr m iniatürü

A zə rb a yca n   D övlət  İncəsənə t  M uzeyi


L

BU LU D ,  orta  əsrlər,  üm um i  görün üş,  fra g m e n tlə r 

A zə rb a yca n   Dövlət  İncəsənə t  M uzeyi

VAZ,  orta  əsrlər,  üm um i  görünüş,  fra g m e n tlə r 

A zə rba ycan  D ö vlət  İncəsənə t  M uzeyi


-

ŞƏ Kİ  XA N   SARAYI,  XVIII  əsr,  d iv a r rəsm lərind ən  fra q m e n tlə r

a

“S Ə F İƏ D D İN   U R M Ə V İ” ,  1975,  L ə tif Kərim ov,  xalça,  170x120  sm L .K ə rim o v adına A zə rb a yca n   Xalçası  X alq  Tətbiqi  Sənəti  D ö vlət  M uzeyi

“ Ü Ç L Ü K ” ,  1970,  Pavel  K uzm enko,  qobelen,  172x160  sm 

L.K ərim ov  adına A zə rb a yca n   Xalçası  X a lq  Tətbiqi  Sənəti  D ö vlət  M uzeyi

T R İO ” ,  2005,  Nurəli  Şahbazov,  bürünc,  2 0x1 5x10  sm


Ü Ç LÜ K",  2005,  Z a k ir Ə hm ədov,  bürünc,  4 0 x 2 5 x 1 5   sm

“Z U R N A Ç A L A N ” ,  2005,  İsa  M əm m ədxanov,  bürünc,  25x20x11  sm 

“Q ız Q a la s ı”  Rəsm   Q alereyası


‘X A N Ə N D Ə ” ,  2005,  S ahib  Q uliyev,  metal,  m ərm ər,  3 5 x1 0 x1 0   sm

“ M U S İQ İN İN  A H Ə N G İ",  2006,  Teym ur Q əribov,  gil,  30x20x20  smM U S İQ İ” ,  1989,  Cəlil  İbrahim ov,  vaz,  keram ika,  45x5 0 x3 5   sm

“A B Ş E R O N ,  M U S İQ İÇ İL Ə R ” ,  1970,  S əm ədağa  Cəfərov,  saxsı,  şirəaltı  rəsm ,  d-40  sm 

L .K ə rim o v adına A zə rb a yca n   Xalçası  X alq  T ətbiqi  Sənəti  D ö vlət  M uzeyi


M U Ğ A M  A X Ş A M I” ,  1999,  F əxriyyə  M əm m ədova,  qarışıq  texnika ,  2 5x3 5x30  sm

Şəxsi  kolleksiya

D Ə D Ə   Q O R Q U D ",  2005,  İrina  Q undorina,  qarışıq  texnika,  30x2 5x30  sm


г

“T R İO ” ,  2006,  Pərviz  Hüseynov,  qarışıq  texnika ,  10x20x10 sm

I

“Z U R N A  Ç A L A N ”,  1950-ci  illər,  N adir Axundov,  kağız,  akvarel,  25x30  sm“A R T -G ro u p ”  Rəsm  Q alereyası

KASIB  EVİNDƏ TOY”,  1937,  Əzim  Əzimzadə,  kağız  akvarel

“ M Ə R C A N IN   R Ə Q S İ” ,  Rafiz  İsm ayılov,  kağız,  quaş

Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi


M E YM U N   O Y N A D A N ” ,  1971,  Ə lə kb ə r Rzaguliyev,  linoqravür,  70x50  sm 

“Q ız  Q a la s ı”  Rəsm   Q alereyası

A Ş IQ   P Ə R İ” ,  1974,  M aral  R ə hm anzadə,  kağız,  tuş,  4 0 x3 0   sm 

A zə rb a yca n   D övlət  İncəsənə t  M uzeyi“Z U R N A Ç IL A R ” ,  2006,  Elturan Avalov,  kagiz,  akvarel,  30x20  sm

M İN G Ə Ç E V İR ” , A rif Ə ləsgərov,  avto-litografiya,  60x50  sm 

Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi“M U Ğ AM ",  2006,  M irTeym ur M əm m ədov,  kağ.z,  q a rışıq   texnika,  20x30 sm

H A B İL”,  2004, A dil  Rüstəm ov,  kağız,  tuş,  30x20  smQ A R A C A  Q IZ ” ,  2005,  Ə sm ər Ə liyeva,  kağız,  garışıq  texnika,  40x30  sm 

A zə rb a yca n   D ö vlət  R əssam lıq A ka d e m iya sı

LE Y Lİ  V Ə   M Ə C N U N ” ,  2006,  Ramil  Ə liyev,  kağız,  akvarel,  28x40  sm 

A zə rb a yca n   D övlət  R əssam lıq A ka dem iyasıM USİQ İ  Ç Ə L Ə N G İ”  silsiləsin dən,  2006,  Nazim   Yunusov,  kağız,  tuş,  30x20  sm

M U S İQ İ  V Ə   D İN İN   V Ə H D Ə T İ” ,  2006,  Zərinə A b dullayevə ,  linoqravür,  4 0x3 0  sm 

A zə rb a yca n   D övlət  R əssam lıq A ka dem iyası


i

AZ Ə R B A Y C A N   N A Ğ IL L A R I” ,  2006,  Z üm rüd  M əm m ədova,  kağız,  garışıq  texnika,  4 0 x 3 0   sm

A zə rba ycan  D övlət  R əssam lıq A ka dem iyası


“ M U Ğ A M IN   F Ə L S Ə F Ə S İ” ,  2005,  M ə ta n ə t A sla n o va ,  kağız,  g a rışıq   texnika,  3 4x3 7  sm

........  ...............  ............................................ ...  

.........................................................................................................................................................................................................................................

“G Ü L L Ə R   İÇ İN D Ə ” ,  200 5,  Ş ö h rə t  Ə ləkbərov,  kətan,  yağlı  boya,  4 5 x6 0   sm


MUGAM” ,  1965,  Toğrul  Nərimanbəyov,  kətan,  yağlı  boya,  187x125 sm

Azərbaycan  Dövlət  İncəsənət  Muzeyi

N A T Ü R M O R T ” ,  1958,  H e ydər C abbarlı,  kətan,  yağlı  boya,  7 0 x1 0 0   sm 

A zə rb a yca n   Dövlət  İn cə sə n ə t  M uzeyi“QURBAN  PİRİMOVUN  PORTRETİ”,  1950,  Salam  Salamzadə,  kətan,  yağlı  boya,  122x92 sm

Azərbaycan  Dövlət  İncəsənət Muzeyi

'CAVAN A Ş IQ L A R ” ,  1939,  H əsən  M əm m ədov,  kətan,  yağlı  boya,  7 9 x1 0 2   sm 

A zə rb a yca n   D övlət  İn cə sə n ə t  M uzeyi‘TARZƏN  HACI  M ƏMMƏDOVUN  PORTRETİ” ,  1959,  Hafiz  Məmmədov,  kətan,  yağlı  boya,  75x140  sm

Azərbaycan  Dövlət  İncəsənət Muzeyi

USTA",  1989,  Elçin  M əm m ədov,  kətan,  yağlı  boya,  100x85  sm  

Azərbaycan  Dövlət Rəsm  QalereyasıBAYRAM ” ,  2003,  Həmzə Abdullayev,  kətan,  yağlı  boya

ŞƏ R Q   M O TİVLƏ Rİ”,  2006,  Cəmilə  Həşimova,  karton,  qarışıq  texnika,  50x70  smŞƏ RQ   M U S İQ İÇ İL Ə R İ” , A ğ a s ə f Cəfərov,  kətan,  yağlı  boya,  150x128  sm 

Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi“BAHAR  N Ə Ğ M Ə Sİ” ,  1967,  Bağır Maratlı,  kətan,  yağlı  boya,  160x68  cm

Azərbaycan  Dövlət  İncəsənət Muzeyi

“ Q A R A B A Ğ   B Ü L B Ü L L Ə R İ” ,  1999,  Q ü d rə t  M əm m ədov,  kətan,  yağlı  boya,  64x80  sm


Г

M U S İQ İ” ,  2000,  Tofig  Q əzənfər,  kətan,  yağlı  boya,  100x120  sm  

M ü a sir  İncə sə n ə t  M ərkəzi,  Rəsm   q a le re ya sı

‘X A N Ə N D Ə ",  1995,  Nam iq  M əm m ədov,  kətan,  yağlı  boya,  50x32  sm  

M üasir  İncəsənə t  M ərkəzi,  R əsm   Q alereyası


A D S IZ ,  200 1,  İnna  K o stina,  kətan,  yağlı  boya,  6 0 x5 0   sm

R Ə Q S ” ,  2005,  Ə fə n d iye va  Aidə,  kətan,  yağlı  boya,  4 5 x 3 5   sm 

“Q ız  Q a la sı”  Rəsm   Q a le re ya sı


OD  G Ə L İN İ” ,  1973,  M irC avad  C avadov,  kətan,  yağlı  boya,  2 6 0 x2 9 0   sm

Şəxsi  kolleksiya

M U S İQ İ”,  2005,  Lyubov  M ircavadova,  kağız,  pastel,  7 0x5 0 sm


K A M A N Ç A Ç I  Q IZ ” ,  1994,  Elşən  H acizadə,  kətan,  yağlı  boya ,  100x100  sm 

A zə rba ycan  Dövlət  İncə sə n ə t  M uzeyi‘AY,  KAM ANÇA VƏ  PİŞİK”,  2006,  Niyaz  Nəcəfov,  kətan,  yağlı  boya,  85x90  sm

DUET”,  2006,  Əmrulla,  kətan,  yağlı  boya,  70x90  smя

M U SİQ İÇ İ  X A N IM L A R ",  1997, A faq  H ü seynova ,  kətan

yağlı  boya,  9 0x9 0  sm

D Ə R V İŞ ”,  2005,  Z a k ir  Hüseynov,  kətan,  yağlı  boya,  100x90  sm'A X Ş A M Ç A Ğ I” ,  2006,  E ld a r B abazadə,  kətan,  yağlı  boya,  110x50  sm

__


MİLLİ  MUSİQİ ALƏ TLƏ R İ”,  2006,  Nazim  Şamxorov,  kətan,  yağlı  boya,  80x70 sm

M UĞAM ”,  2006,  Faiq  Qəmbərov,  karton,  yağlı  boya,  73x102  smDƏ DƏ  Q O R Q U D ”,  2001,  İsm ail  M əm m ədov,  kətan,  yağlı  boya,  80x67 sm

i

UD  Ç A L A N ”,  2006,  N azim   R əhm anov,  kətan,  yağlı  boya,  8 0x1 00  sm 

“A b ş e ro n ”  Rəsm   Q a le re ya sı


MUĞAM  CÜTLÜYÜ",  2005, A rif İsmayılov,  kətan,  yağlı  boya,  68x80  sm

M UĞAM ” ,  2000,  Emin  Ələkbərov,  kətan,  yağlı  boya,  80x100  smSADIQCANIN  PO R TR ETİ” ,  2005,  Bayram  Qasımxanlı,  kətan,  yağlı  boya,  53x70  sm

‘QARABAĞ  ŞİKƏSTƏSİ”,  2005, Arif Qəndi,  kətan,  yağlı  boya,  69x80  smS ə rginin  tə şkilatçıla rı  aşağ ıda kı 

m uzey və  q a le re ya la ra   öz tə şə kkü rlə rin i  bildirirlər:

ı

A zə rb a y c a n   D ö vlət  İncəsənə t  M uzeyi L ə tif K ə rim o v adına A z ə rb a yca n   Xalçası  və  X a lq  Tətbiqi  S ə n ə ti  D ö vlə t  M uzeyi

Azərbaycan  Musiqi Mədəniyyəti  Dövlət Muzeyi 

Azərbaycan  Dövlət Rəsm Qalereyası 

A zə rb a yca n   D ö vlə t R ə ssam lıq A ka dem iyası 

“Q ız  Q a la sı”  Rəsm   Q alereyası 

M ü a sir  İncəsənə t  M ərkəzi 

“A R T -G ro u p ”  Rəsm   Q alereyası 

“A b ş e ro n ”  Rəsm   Q alereyası “ M u ze y  M ərkə zi”  Sərgi  Q alereyası


Yüklə 10,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə