Kitabüs-salat namaz kitabiYüklə 1,22 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix07.01.2017
ölçüsü1,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitabüs-salat 
 
 
NAMAZ KİTABI 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan: 
Həsən Yavaş 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
NURLAR 
 
BAKI – 2010 

 
2
 
 
 
 
Азярбайъан Республикасынын 
Дини Гурумларла Иш Цзря Дювлят Комитяси 
ДК-687/А сайлы 29 нойабр 2010-ъу ил тарихли 
мяктубу иля чап олунмасына разылыг верилмишдир 
 
 
 
 
 
 
Kitabüs-salat 
 
NAMAZ KİTABI 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan: 
Həsən Yavaş
 
 
 
 
Тяръцмя едян: 
Рамил Хялилов
 
 
 
 
 
 
Бакы, «НURLAR» Няшриййат-Полиграфийа Мяркязи, 2010, 144 сящ. 

 
3
 MÜNDƏRİCAT 
 
Səhifə №:  
Ön söz ........................................................................................................................ 9 
Namaz böyük əmrdir................................................................................................ 10 
Mürtəd.............................................................................................................. 12, 120 
 
BİRİNCİ BÖLMƏ 
İmanımız və Namaz................................................................................................ 1
Hər kəs ilk əvvəl iman etməlidir .............................................................................. 13 
İman doğru olmalıdır........................................................................................ 13, 120 
Əhli-sünnət Etiqadı .................................................................................................. 15 
İmanın şərtləri altıdır ............................................................................................ 16 
Allahü təalaya inanmaq ................................................................................... 17 
Zati xüsusiyyətlər, Sübuti xüsusiyyətlər ...................................................... 17,18 
Mələklərə İnanmaq .......................................................................................... 18  
Kitablara İnanmaq........................................................................................... 19  
Peyğəmbərlərə İnanmaq .................................................................................. 20  
Axirətə İnanmaq............................................................................................... 24  
Təqdirə İnanmaq.............................................................................................. 25  
 
İKİNCI BÖLMƏ 
İbadətlərimiz və Namaz......................................................................................... 26  
İbadət Nədir?............................................................................................................ 26 
Mükəlləf Kimə .................................................................................................. 26  
Əfali Mükəlləfin “Əhkami İslamiyyə” ............................................................. 27  
Fərz .................................................................................................................. 27  
Vacib ................................................................................................................ 27 
Sünnət .............................................................................................................. 27 
Müstəhəb.......................................................................................................... 28 
Mubah .............................................................................................................. 28  
Haram .............................................................................................................. 28  
Məkruh ............................................................................................................. 29  
Müfsid .............................................................................................................. 29  
İslamın Şərtləri......................................................................................................... 30  
Kəlmeyi-Şəhadət Gətirmək............................................................................... 30 
Namaz Qılmaq ................................................................................................. 30 
Zəkat Vermək ................................................................................................... 30  
Oruc Tutmaq .................................................................................................... 30  
Həccə Getmək .................................................................................................. 31  
 
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ 
Namaz Qılmaq........................................................................................................ 32  
Namaz Kimlərə Fərzdir?.................................................................................. 33  
Övlad Tərbiyəsi................................................................................................ 33  

 
4
Namazı Qılanların Halları ........................................................................................ 33 
Rəvayət: Həbsdən Qurtaran Namaz................................................................. 33  
Rəvayət: Evi Yanmışdı ..................................................................................... 36  
Rəvayət: Qazandakı Su .................................................................................... 35  
Rəvayət: Ayağındakı Ox................................................................................... 35  
Rəvayət: Huşunu aparan Dərman.................................................................... 35  
Rəvayət: Namaz Üçün Fədakarlıq ................................................................... 36  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ 
Namaz növləri, Nafilə Namazlar......................................................37, 88, 102, 103  
Beş Vaxt Namaz....................................................................................................... 37  
Namazın Fərzləri...................................................................................................... 38  
Namazın Şərtləri ...................................................................................................... 38 
Hadəsdən Təharət..................................................................................................... 40  
Dəstəmaz Almaq ...................................................................................................... 40  
Dəstəmazın Fərzləri ......................................................................................... 40  
Dəstəmaz Necə Alınır? “Dəstəmaz duaları”.................................................... 40  
Dəstəmazın Sünnətləri ............................................................................................. 43  
Dəstəmazın Ədəbləri................................................................................................ 43 
Dəstəmaz Alarkən Edilməsi Qadağan Olan Şeylər .......................................... 44  
Misvak İstifadə etmək ....................................................................................... 45  
Dəstəmaz Alarkən Diqqət Ediləcək Xüsuslar ................................................... 45  
Dəstəmazı Pozan Şeylər ................................................................................... 46  
Dəstəmazı Pozmayan Şeylər............................................................................. 47 
Dəstəmaz Üçün Asanlıqlar “Məst və Yara Üzərinə Məsh”.............................. 47 
Xəstəlikdə Namaz ...........................................................48, 50,52, 66, 67, 80, 89  
Qüsl “Boy Dəstəmazı” ............................................................................................. 49  
Qüslün Fərzləri, Qüslun Sünnətləri ..................................................................... 49,50 
Qüsl Necə Alınır?..................................................................................................... 50  
İzah “Plomb və karonka Dişi Olanlar”..................................................................... 50  
Digər məzhəbi təqlid etmək ..................................................................................... 51 
Qadınların Hayz (aybaşı) və Nifas Halları ............................................................... 51  
Təyəmmüm ............................................................................................................. 52  
Təyəmmümün Fərzləri ............................................................................................. 53  
Təyəmmümün Sünnətləri ......................................................................................... 53 
Təyəmmümdə Diqqət Ediləcək Xüsuslar................................................................. 53 
Təyəmmüm Necə Edilir? ......................................................................................... 54  
Təyəmmümü Pozan Şeylər....................................................................................... 55  
Dəstəmazın, Qüslün və Təyəmmümün Faydaları..................................................... 55  
Nəcasətdən Təharət................................................................................................ 56  
Ağır Nəcasət............................................................................................................. 57  
Yüngül Nəcasət ........................................................................................................ 57 
İstinca (təharət) ........................................................................................................ 57  
İstibra ....................................................................................................................... 58  
Sətri Övrət “Övrət yeri və Qadınların Örtünmələri” ................................... 38, 58  

 
5
İstiqbali Qiblə “Qibləyə Dönmək”........................................................................ 60  
Namaz Vaxtları ...................................................................................................... 61  
Sübh Namazının Vaxtı ...................................................................................... 61  
Zöhr Namazının Vaxtı....................................................................................... 61  
Əsr Namazının Vaxtı......................................................................................... 61  
Şam Namazının Vaxtı........................................................................................ 61 
İşa və Vitr Namazının Vaxtı.............................................................................. 61  
Oruca Başlama Vaxtı........................................................................................ 61 
İzah “Qütblərdə Namaz və Oruc” .................................................................... 62  
Azan və İqamət....................................................................................................... 62  
İzah: “Mikrofon ilə Azan Oxunarmı”............................................................... 63  
Azanın Oxunuşu................................................................................................ 64 
Azan Duaları ............................................................................................................ 64  
Azan Kəlmələrinin Mənaları............................................................................. 65 
Niyyət ...................................................................................................................... 65  
Tahrimə Təkbiri ..................................................................................................... 66  
Namazın Rüknləri “İçindəki Fərzlər” .............................................................. 66  
Kıyam................................................................................................................ 66  
Qiraət................................................................................................................ 66  
Rükü’ ................................................................................................................ 67  
Səcdə................................................................................................................. 67  
Qadə-i Axirə ..................................................................................................... 67  
Namaz Necə Qılınır?................................................................................................ 67  
Namazın Vacibləri ................................................................................................... 69  
Kəlmeyi-Təhlil................................................................................................... 69  
Səhv “Yanılma və Unutma” Səcdəsi ................................................................. 70  
Tilavət Səcdəsi .................................................................................................. 70  
Şükr Səcdəsi...................................................................................................... 71 
Namazın Sünnətləri.......................................................................................... 71, 102   
Namazın Müstəhəbləri ............................................................................................. 72  
Namazın Məkruhları ................................................................................................ 73  
Namaz Xaricində Məkruh Olan Şeylər .................................................................... 74  
Namazı Pozan Şeylər ............................................................................................... 74
  
Hər Namazı Pozmağı Mubah Qılan Şeylər....................................................... 75 
Hər Namazı Pozmaq Üçün Fərz Olan Şeylər ................................................... 75  
Camaat ilə Namaz ............................................................................................ 75, 89  
İmam olmağın Şərtləri.............................................................................................. 76 
İmama Uymağın Şərtləri .......................................................................................... 77  
Məsbukun Namazı ................................................................................................... 78  
İftitah Təkbirinın Fəzilətləri ................................................................................. 79  
Rəvayət: Saraya tikilən Məscid ........................................................................ 79  
Cümə Namazı ......................................................................................................... 80 
Cümə Namazının Fərzləri ................................................................................ 81 
Əda Şərtləri ...................................................................................................... 81  
Vücub Şərtləri................................................................................................... 81  

 
6
Cümə Namazı Necə Qılınır?............................................................................. 82  
Cümə Gününün Sünnət və Ədəbləri ................................................................. 82 
Bayram Namazları ........................................................................................... 70, 83  
Bayram Namazı Necə Qılınır?......................................................................... 83 
Təşrik Təkbiri................................................................................................... 83  
Ölümə Hazırlıq....................................................................................................... 84  
Ölüm Nədir?.................................................................................................... 84  
Ölüm Haqdır ................................................................................................... 85  
Cənazə Namazı ........................................................................................................ 85  
Cənazə Namazının Fərzləri ............................................................................. 85  
Cənazə Namazının Sünnətləri.......................................................................... 86  
Cənazə Namazı Necə Qılınır? ......................................................................... 86  
Təravih Namazı........................................................................................................ 86  
 
BESİNCİ BÖLMƏ 
Səfərdə Namaz........................................................................................................ 88 
Xəstəlikdə Namaz .................................................................................................... 89  
Qəza Namazları........................................................................................................ 92  
İzah “Sünnətlər Yerinə Qəza Qılınarmı?” ...................................................... 94  
Qəza Namazları Necə Qılınır?........................................................................ 94  
 
ALTINCI BÖLMƏ 
Namaz Qılmayanlar ............................................................................................... 96  
Namaz Qılanların Fəzilətləri .................................................................................... 97  
Namazın Həqiqəti................................................................................................... 102  
Namazdakı Üstünlüklər.......................................................................................... 103  
Namazın Sirri ......................................................................................................... 108  
Namazdan Sonra Dua............................................................................................. 111  
Namazın Hikmətləri “Namaz və Səhhətimiz”........................................................ 112  
 
YEDDİNCİ BÖLMƏ 
Namaz İsqatı......................................................................................................... 114  
“Meyid üçün İsqat və Dövr” .................................................................................. 114  
İsqat və Dövr Necə Edilir? ............................................................................... 92, 116 
 
SƏKKİZİNCİ BÖLMƏ 
Otuz iki və əlli dörd Fərz ..................................................................................... 120  
Otuz iki Fərz.................................................................................................. 120  
Əlli dörd Fərz................................................................................................ 121  
Küfr Bəhsi .............................................................................................................. 123  
Böyük Günahlar ..................................................................................................... 134  
 
DOQQUZUNCU BÖLMƏ 
Namaz Surələri və Duaları .................................................................................. 140  
Surə və Dualar Latın Hərfləri ilə Yazilarmı? ......................................................... 140  
Surə və Duaların tərcümələri.................................................................................. 141 

 
7
 
 
BİSMİLLƏHİRRAHMƏNİRRAHİM 
 
İnsan üçün üç cür həyat vardır: Dünya, qəbir və axirət həyatı. Dünyada bə-
dən ruh ilə birlikdədir. İnsana həyat, canlılıq verən ruhdur. Ruh bədəndən ayrı-
landa insan ölür. Bədən qəbirdə çürüyüb torpaq olarsa və ya yanıb kül olarsa ya-
xud yırtıcı heyvan yeyib yox olarsa ruh yox olmaz. Qəbir həyatı başlayar. Qəbir 
həyatında hiss vardır, hərəkət yoxdur. Qiyamətdə bir bədən yaradılıb ruh ilə o 
bədən birlikdə Cənnətdə və ya Cəhənnəmdə sonsuz yaşayarlar.  
İnsanın dünyada və axirətdə xoşbəxt olması üçün müsəlman olması lazım-
dır. Dünyada xoşbəxt olmaq, rahat yaşamaq deməkdir. Axirətdə xoşbəxt olmaq 
Cənnətə getmək deməkdir. Allahü təala qullarına qarşı çox mərhəmətli olduğu 
üçün xoşbəxt olmağın yolunu Peyğəmbərlər vasitəsi ilə qullarına bildirmişdir. 
Çünki insanlar bu səadət yolunu öz ağılları ilə tapa bilməzlər. Heç bir Peyğəmbər 
öz ağlından bir şey deməmiş, hər biri Allahü təalanın bildirdiyi şeyləri demişdir. 
Peyğəmbərlərin söylədikləri səadət yoluna Din deyilir. Muhamməd-əleyhissəla-
mın bildirdiyi dinə İslamiyyət deyilir. Adəm-əleyhissəlamdan bəri minlərlə Pey-
ğəmbər gəlmişdir. Peyğəmbərlərin sonuncusu Muhamməd-əleyhissəlamdır. Di-
gər Peyğəmbərlərin bildirdikləri dinlər tədricən pozulmuşdur.  İndi səadətə qo-
vuşmaq üçün islamiyyəti öyrənməkdən başqa çarə yoxdur. İslamiyyət, qəlb ilə 
inanılması lazım olan İman elmləri və  bədən ilə yerinə yetirilməsi lazım olan 
Əhkamı-islamiyyə  elmləridir. İman və əhkam elmləri  “Əhli-sünnət alimləri”-
nin kitablarından öyrənilməlidir. Cahillərin, yolunu azmışların kitablarından öy-
rənmək olmaz. Hicri tarixi ilə min il əvvəl islam məmləkətlərində çox “Əhli-
sünnət alimi” var idi. İndi isə bu cür alimlər qalmadı. Bu alimlərin yazdıqları 
ərəbcə və farsca kitablar və bunların tərcümələri dünyanın hər yerində, kitabxa-
nalarda çoxdur. Həqiqət kitabevinin bütün kitabları bu qaynaqlardan alınmışdır. 
Səadətə qovuşmaq üçün “Həqiqət kitabevi”nin bu kitablarını oxuyun.  


Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə