Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə10/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

648) 7 yaşlı uşaqda subfebril hərarət və halsızlıq müşahidə olunur. Baxış zamanı: dəri örtükləri bozumtul rəngdə, gözaltı kölgələr, qrup şəklində çoxsaylı kiçik bərk konsistensiyalı limfatik düyünlər əllənir. Bu hansı xəstəlik üçün daha xarakterikdir?

A) Limfoqranulamatoz

B) Vərəm intoksikasiyası

C) İnfeksion mononukleoz

D) Məxmərək

E) Limfa düyünlərinin vərəmi


Ədəbiyyat: А.А.Баранов «Детские болезни», «ГЭОТАР-МЕД»2002
649) Ilkin diaqnoz qoyun: 8 yaşlı uşaq xəstəxanaya aşağdakı şikayətlərlə daxil olub: yüksək hərarət 38-39° C, udqunarkən boğazda kəskin ağrı, badamcıqların və əsnəyin hiperemiyası,damaq badamcıqları bir qədər böyümüş, ağrılıdır. Ağ-sarımtıl ərp kiçik sahələri əhatə edir, asanlıqla qopur.
A) Simanovski anginası

B) Əsnəyin difteriyası

C) Lakunar angina

D) Göbələk mənşəli angina

E) İnfeksion mononukleoz
Ədəbiyyat: А.А.Баранов «Детские болезни», «ГЭОТАР-МЕД»2002
650) Hansı klinik forma atipik sayılır?
A) Orta ağır

B) Uzunsürən

C) Ağır

D) SilinmişE) Yüngül
Ədəbiyyat: Ə.H. «İnfeksion xəstəliklər»,«Nasir»Bakı-2009, s.20
651) Aşağıdakılardan hansı preparat virusa qarşı deyil?
A) Lamivudin

B) Asiklovir

C) Remantadin

D) Ribavirin

E) Siprofloksasin
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко «Справочник по лекарственной терапии»,«Педиатру на каждый день-2007»Москва-2007,стр.250-252
652) Sadalanan toksinlərdən hansı epitelial hüceyrələri zədələyir?
A) Endotoksin

B) Neyrotoksin

C) Enterotoksin

D) Anatoksin

E) Sitotoksin
Ədəbiyyat: Ə.H. «İnfeksion xəstəliklər»,«Nasir»Bakı-2009, s.12-13
653) Hansı preparatın antibakterial təsiri yoxdur?
A) Siprofloksasin

B) Sumamed

C) Asiklovir

D) Tienam

E) Meronem
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко «Справочник по лекарственной терапии»,«Педиатру на каждый день-2007»Москва-2007,стр.242-250
654) Hansı səpkilər qeyri-itihabi xarakter daşıyır?
A) urtikar

B) bulyoz

C) vezikulyar

D) hemorragik

E) papulyoz
Ədəbiyyat: Ə.H. «İnfeksion xəstəliklər»,«Nasir»Bakı-2009, s.37-40


655) Aşağıdakı infeksiyalar əleyhinə peyvəndlərin genişləndirilmiş immunizasiya proqramına daxil edilməyən hansıdır?
A) Malyariya

B) Qızılca

C) Göy öskürək

D) Difteriya

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004

656) Qalaktozanın əsas xüsusiyyəti hansı cavabda göstərilib?

A) İmmun müdafiəni artırır

B) Neyronların strukturuna daxil olan zülalların sintezində iştirak edir.

C) Bağırsağın normal mikroflorasının inkişafına imkan yaradır

D) Bağırsaqların motorikasını stimulə edir

E) Böyrəklərə zülal yükünü azaldır


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
657) Pnevmoniyanın müalicəsi zamanı azitromisinlə müalicə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 8 - 10 gün

B) 11-14 gün

C) 14-21 gün

D) 3 - 5 gün

E) 1-2 gün


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
658) Bronxial astma zamanı hansı preparatların uzunmüddətli qəbulu ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər?
A) Ketotifenin

B) İnhalasion kortikosteroidlərin

C) Kromoqlikatın

D) Peroral kortikosteroidlərin

E) β2 adrenomimetiklərin
Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
659) Erkən yaşlı uşaqlarda mikoplazma pnevmoniyasının müalicəsində hansı qrup antibiotiklərdən istifadə etmək məqsədəuyğundur?

A) Aminoqlikozidlər

B) Yarımsintetik penisillinlər

C) Makrolidlər

D) I nəsil sefalosporinlər

E) Təbii penisillinlər


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
660) Metilksantin törəməsi olan bronxodilatator hansıdır?

A) Trebutalin

B) Eufillin

C) Salbutamol

D) Fenoterol

E) Klenbuterol


Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
661) İnhalyasiya yolu ilə yeridilən steroidlərin ən çox rast gəlinən əlavə təsiri nədir?

A) Böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

B) Ağız boşluğunun kandidozu

C) Hiperqlikemiya

D) İtsenko-Kuşinq sindromu

E) Osteoporoz


Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
662) Aspirasion pnevmoniyanın müalicəsini hansı antibiotiklərlə başlamaq lazımdır?

A) Makrolidlər

B) Tetrasiklin

C) Metronidazol+3-cü nəsl sefalosporinlər

D) 1-ci nəsl sefalosporin

E) Təbii penisillin


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998
663) Limfositlərin və plazmatik hüceyrələrin aktivliyini nə tormozlayır?
A) Suprastin

B) Metilprednizolon

C) Prestarium

D) Trental

E) Digoksin
Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иmmунология и аллергология» 1990г
664) Prednizalona aid olmayan təsir hansıdır?

A) İltihabəleyhinə

B) Antikoaqulyant

C) Qlukoneogenezə təsir

D) İmmunosupressiv

E) Antihistamin


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фарmакотерапия в практике сеmейного врача. 2006.
665) Xəstələrin sitostatik immunosupressantlarla müalicəsi zamanı onlara mütəmadi nə təyin olunmalıdır?

A) Rentgenoqrafiya

B) Qarın boşluğu orqanlarının USM-si

C) Qanın klinik müayinəsi

D) Arterial təzyiqin ölçülməsi

E) Oftalmoloqun konsultasiyası


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фарmакотерапия в практике сеmейного врача. 2006.
666) Steroid iltihabəleyhinə preparatlara aid olanı hansıdır?

A) Prednizalon

B) Lornoksikam

C) Asetilsalisil turşusu

D) İndosid

E) Diklofenak


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фарmакотерапия в практике сеmейного врача. 2006
667) Hansı preparat qanda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər?

A) Suprastin

B) Papaverin

C) Diklofenak

D) Kapoten

E) Tavegil


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фарmакотерапия в практике сеmейного врача. 2006.
668) Anemiyalı uşaqlarda istifadə olunmayan preparat hansıdır?

A) Levomisetin

B) Seklor

C) Penisillin

D) Makropen

E) Amoksiklav


Ədəbiyyat: Кузьмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001
669) Miokard distrofiyasında nə təyin olunmalıdır?

A) Asetilsalisil turşusu

B) Polivitamin, Kalium oratat,Karnitin

C) Diklofenak

D) Kapoten

E) Kalsium xlor


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
670) Hansı preparat trombositlərin aqreqasiyasını azaltmır?

A) Dipiridamol

B) Siklid

C) Prodektin

D) Strofantin

E) Eufillin


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
671) Aşağıdakılardan hansı ortostatik kollaps yarada bilməz?

A) Atenolol

B) Anaprilin

C) Nifedipin

D) Prestarium

E) Prednizalon


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
672) Vaqotonik vegetodistoniyaya xas olmayan əlamət hansıdır?

A) Ağ dermoqrafizm

B) Tez - tez nəfəsalmalar

C) Hiperhidroz

D) Nəqliyyatın pis keçirilməsi

E) Bayılmalara meyllik


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
673) Kəskin iltihabi prosesi ən az xarakterizə edən göstərici hansıdır?

A) Kreatinin

B) Fibrinogen

C) Timol sınağı

D) C reaktiv zülal

E) Sial turşuları


Ədəbiyyat: С. И. Рябов. «Нефрология» 2000г.
674) Dolayı təsirli antikoaqulyantlara hansı aiddir?

A) Dipiridamol

B) Aspirin

C) Heparin

D) Fenilin

E) Siklid


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. 2006.
675) Hormonal iltihabəleyhinə preparatlar hansılardır?

A) Naproksen

B) Lornoksikam (ksefokam)

C) Diklofenak

D) Metipred

E) Ketotifen


Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. 2006.
676) Reparativ təsiri olmayan preparat hansıdır?

A) Ranitidin

B) Almagel

C) Çaytikanı yağı

D) Venter

E) Solkoseril


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
677) Qaraciyərin amöbioz absesində seçim preparatı hansıdır?

A) Levomisetin

B) Xinin

C) Metronidazol

D) Trimetoprim

E) Delagil


Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Mедицина» . Mосква. 2004
678) Qlükokortikoidlərin təsirinə aid əlamət hansıdır?

A) İmmunostimulatordur

B) Zülal sintezini artırır

C) Qanda limfositlərin miqdarını artırır

D) Qanda eozonofillərin miqdarını artırır

E) Qanda qlükoza miqdarını artırır


Ədəbiyyat: С. И. Рябов. «Нефрология» 2000г.
679) Antioksidant təsiri olan vitamin hansıdır?
A) Vitamin E

B) Vitamin PP

C) Vitamin B12

D) Vitamin B6

E) Vitamin D
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко «Справочник по лекарственной терапии»,«Педиатру на каждый день-2007»Москва-2007,стр.12-13
680) Sadalanan müalicə metodlarından hansı spesifikdir?
A) Vitaminoterapiya

B) Dezintoksikasion

C) Vaksinoterapiya

D) Hemodializ,plazmaferez

E) Hormonal
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко «Справочник по лекарственной терапии»,«Педиатру на каждый день-2007»Москва-2007,стр.246
681) Profilaktik peyvəndlər üçün hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Ölü vaksinlər

B) Anatoksinlər

C) Kimyəvi vaksinlər

D) Diri vaksinlər

E) Hamısı
Ədəbiyyat: : В.К.Таточенко «Справочник по лекарственной терапии»,«Педиатру на каждый день-2007»Москва-2007,стр.257-261
682) Yarımçıq doğulmuşlarda ilk aylarda hemolitik anemiya, hipotrofiya hansı vitaminin çatışmazlığından yaranır?
A) Vitamin C

B) Vitamin A

C) Vitamin B12

D) Vitamin E

E) Vitamin D
Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.67
683) Meqaloblast anemiyanı hansı vitamin çatışmazlığı yaradır?
A) Vitamin E

B) Vitamin C

C) Vitamin A

D) Vitamin B12

E) Vitamin B6
Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.66
684) Yenidoğulmuşlarda qıcolmalar, sinir sisteminin pozulmaları əsasən hansı vitamin çatışmazlığından yaranır?
A) Vitamin A

B) Vitamin B12

C) Vitamin C

D) Vitamin B6

E) Vitamin PP
Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.65
685) Hansı əlamətlər hipervitaminoz K-ya xasdır?
A) Hemoliz, sarılıq

B) Tənginəfəslik

C) Təziq qalxır

D) Qıcolmalar

E) Allerqik reaksiya
Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.69
686) Uşaqlarda ağrılı müalicəvi və diaqnostik əməliyyatları necə aparmaq məsləhətdir?
A) Ümumi anesteziya vasitəsilə

B) Per os ağrıkəsicilərin istifadəsi ilə

C) Yerli anesteziya və sedativ effekt yaratmaqla

D) Lümbal anesteziya ilə

E) İnhalyasion anesteziya ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
687) Kəskin xəstəliklərdə (“kəskin qarın” simptomu) ağrının xarakter və intensivliyini müəyyənləşdirmək üçün hansı dərmana üstünlük verilir?
A) Morfi

B) Papaverin

C) No-şpa

D) Atropin

E) Relanium
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
688) Sedativ dərmanlardan fərqli olaraq narkotiklər necə təsir göstərir?
A) Nəbzi artırır

B) Tənəffüsü tezləşdirir

C) Təzyiqi qaldırır

D) Ağrıya qarşı həssaslığı azaldır

E) Ishala səbəb olur
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
689) Yenidoğulmuşlarda narkotik analgetiklərin istifadəsi zamanı hansı təhlükəli əlavə təsir meydana çıxır?
A) Ağrıya qarşı həssaslığın artması

B) Ishal


C) Nəbzin artması

D) Təzyiqin artması

E) Tənəffüsün zəifləməsi
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
690) Ağrılı əməliyyatlarda premedikasiya məqsədi ilə adətən nədən istifadə olunur?
A) Barbituratlar

B) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar

C) Qısa təsir müddətinə malik benzodiazepinlər

D) Qeyri narkotik analgetiklər

E) Antihistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
691) Midazolamdan istifadə edərkən nəyə nəzarət etmək vacibdir?
A) Eritrositlərin çokmə sürətinə

B) Bəbəklərin reaksiyasına

C) Saatlıq diurezə

D) Kapilyar damar dolğunluğuna

E) Qanın oksigenlə zənginləşməsinə
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
692) Midazolamdan istifadə edərkən hansı birinin həkimin əlinin altında olması vacib deyil?
A) Larinqoskop

B) Elektrokardioqraf

C) Sorucu

D) Endotraxeal boru

E) Oksigen
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
693) Hansı biri qeyri- narkotik analgetiklərə aid deyil?
A) Movalis

B) Parasetamol

C) Ibuprofen

D) Aspirin

E) Flumazenil
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
694) Parasetamolun əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Angionevrotik ödem

B) Anemiya

C) Methemoqlobinemiya

D) Beyin qan dövranında pozğunluq

E) Qaraciyərin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
695) Parasetamolun konsentrsiyası qanda nə vaxt maksimum həddə çatır?
A) 0,5 saat sonra

B) 15 dəq sonra

C) 1,5 saat sonra

D) 2 saat sonra

E) 1 saat sonra
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
696) Aspirinin istifadəsi nə zaman əks göstərişdir?
A) Revmatoid artritdə

B) Nevralgiyada

C) Mialgiyada

D) Su çiçəyində

E) Baş ağrısında
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
697) Aspirinin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Dəmir defisitli anemiya

B) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

C) Mədə bağırsaq qanaxması

D) Oliqouriya

E) Qanın laxtalanmasının pozulması
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
698) Narkotik analgetiklərə aid olmayan hansıdır?
A) Petidin

B) Oksikodon

C) Metadon

D) Majezik

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
699) Narkotik analgetiklər mülayim dozada hansı təsiri göstərmir?
A) Az dozada effektiv ağrıkəsici

B) Praktiki olaraq miokardın yığılma qabiliyyətini azaltmırlar

C) Bağırsaq və sidik kisəsinin tonusunu artırır

D) İltihab əleyhinə

E) Müxtəlif dərəcədə histaminin azad olmasına təsir göstərirlər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
700) Qısa təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Promedol

B) Petidin

C) Fentanil

D) Metadon

E) Morfin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
701) Uzun təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Oksikodon

B) Fentanil

C) Petidin

D) Morfin

E) Metadon
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
702) Orta təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Kodein

B) Fentanil

C) Oksikodon

D) Metadon

E) Petidin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
703) Daimi ağrılarda narkotik analgetiklərdən istifadə zamanı adətən hansı səhvə yol verilir?
A) Uzun müddətli təsir edən preparatdan istifadə olunur

B) Qısa müddətli ağrısızlaşma zamanı vena daxili şırnaqla yeridilir

C) Uzun fasilələrlə yeridilir

D) Qısa müddətli ağrısızlaşma zamanı qısa müddətli təsir edən preparatdan istifadə olunur

E) Uzun müddətli infuziyadan istifadə olunur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
704) Hansı halda narkotik analgetikləri daxilə qəbul etmək olar?
A) Mədə-bağırsaq traktının funksiyası normal olduqda

B) “Kəskin qarın” sindromunda

C) Kəskin qastrit zamanı

D) Qastroenteritdə

E) İshal baş verdikdə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
705) Narkotiklərin qəbulu zamanı yaranan tənəffüs zəifləməsində seçim preparatı hansıdır?
A) Korazol

B) Lobelin

C) Nalokson

D) Bemeqrid

E) Sitoxrom - C
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
706) Narkotik analgetiklərin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Qaşınma

B) Sidiyin ləngiməsi

C) Qəbizlik

D) Öyümə və disforiya

E) Dərinin səthi damarlarını genəldir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
707) Opiatlarla müalicəni birdən – birə dayandırdıqda yaranan narkotik qəbulundan kəsilmə sindromunun əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Dəridə səpkilər

B) Burnun tutulması

C) “Qaz dərisi”

D) İshal


E) Oyanıqlıq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
708) Kəsilmə sindromundan uzaqlaşmaq üçün hansı tədbir aparılır?
A) Bir neçə ay ərzində doza 2 dəfə azaldılır

B) Bir neçə gün ərzində doza tədricən azaldılır

C) Həftə ərzində gündəlik doza 3 dəfə azaldılır

D) Doza əvvəl artırılır, sonra azaldılır

E) Heç bir tədbir aparılmır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
709) Uşaqlarda zəif ağrı zamanı kodein adətən hansı preparatla birlikdə təyin edilir?
A) Baralgin

B) Qlisin

C) Movalis

D) Parasetamol

E) Analgin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
710) Morfinin analgetik təsir müddəti nə qədərdir?
A) 1- 1,5 saat

B) 2-3 saat

C) 0,5 -1 saat

D) 20 - 35 dəq

E) 15 -20 dəq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
711) Bədxassəli şişlər zamanı morfinin hansı yolla qəbulu məqsədə uyğundur?
A) Vena daxili

B) İnhalyatorla

C) Əzələ daxili

D) Dəri altı

E) Nebulayzerlə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
712) Morfin orqanizmdən əsasən hansı yolla xaric olunur?
A) Sidiklə

B) Nəcislə

C) Tərlə

D) Ağız suyu ilə

E) Öd ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.səh 19-20
713) Morfinə qarşı davamlılıq yaranıbsa dozanın artırılması nəyə səbəb olmur?
A) Ürək çatışmazlığı

B) Çeyn – Stoks tipli tənəffüsün yaranması

C) Qaraciyər çatışmazlığı

D) Böyrək çatışmazlığı

E) Tənəffüs pozğunluğu riskinin artmasına
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
714) Petidinin yüksək dozada və bir neçə sutkadan artıq qəbulu zamanı yaranan normoperidin nəyə səbəb olur?
A) Hipoqlikemiyaya

B) Oliqouriyaya

C) İshala

D) Qıcolma və disfoniyaya

E) Süstlüyə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
715) Metadon hansı xəstələrə təyin olunur?
A) “Kəskin qarın” sindromunda

B) Kəllə-beyin travmasında

C) Onkoloji xəstələrə

D) Bronxial astmalı xəstələrə

E) Qaraciyər çatışmazlığında
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
716) Vena daxili yeridilmə zamanı metadonun analgeziya təsiri hansı biri ilə oxşardır?
A) meperidin

B) Omnopon

C) Morfin

D) Promedol

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
717) Fentanil morfindən nə ilə fərqlənir?
A) Bradikardiya yaradır

B) Qısa müddətli təsir edir

C) Eyforiya yaradır

D) Əzələ rigidliyi yaradır

E) Tənəffüsü süstləşdirir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
718) Fentanil kiçik və orta dozada nə vaxt istifadə olunur?
A) Kiçik qan dövranında nəzərə çarpacaq hipertenziyada

B) Ağ ciyər infarktında

C) Sarğı qoyulmasında və sternal punksiya zamanı

D) Bronxial astmada

E) Keysəriyyə əməliyyatında
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
719) Lidokainə əks göstəriş hansıdır?
A) Yenidogulmuşların sünnəti

B) Sinus düyününün zəifliyi sindromu

C) Vena və arteriyaların punksiya və kateterizasiyası

D) Lümbal punksiya

E) Selikli qişaların yerli anesteziyası zamanı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
720) İnfiltrasion anesteziya zamanı lidokainin ümumi dozası nə qədərdir?
A) Adrenalinlə birlikdə 0,5 – 0,8 mq/kq

B) Adrenalinlə birlikdə 5-7 mq/kq

C) Adrenalinsiz 1- 2 mq/kq

D) Adrenalinsiz 2-3 mq/kq

E) Adrenalinlə birlikdə 1-3 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
721) Anestetiklərin əlavə təsirlərinə hansı aid deyil?
A) Arterial hipertoniya

B) Epileptik tutmalar

C) Oyanıqlıq, baş ağrısı

D) Ağızda metal dadı

E) Yuxululuq, qulaqda küy
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
722) Lidokain və prilokain məlhəmindən nə zaman istifadə olunmur?
A) Venaların kateterizasiyasında

B) Venepunksiyada

C) Sternal punksiyada

D) Ağız – udlağın anesteziyasında

E) Infiltrasion anesteziyadan əvvəl
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
723) Uşaqlarda ağır vəziyyətlərdə sedativ terapiyanın aparılması nəyə səbəb ola bilər?
A) Böyrək çatışmazlığına

B) Hiperventilyasiyaya

C) Tənəffüs yollarının obstruksiyasına

D) Arterial hipertenziyaya

E) Qaraciyər çatışmazlığına
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
724) 1-2 yaşlı uşaqlarda və kəskin ağrı uzun müddət davam etdikdə hansı dərman kombinasiyasından istifadə olunur?
A) Sedativ preparatların kortikosteroidlərlə kombinasiyası

B) Sedativ preparatların narkotik analgetiklərlə kombinasiyası

C) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlarla antihistaminlərin kombinasiyası

D) Narkotik analgetiklərin antihistaminlərlə kombinasiyası

E) Antihistaminlərin sedativ preparatlarla kombinasiyası
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə