Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci il tarixində əlavə olunub


) Qarışıq forma xroniki qlomerulonefritə məxsus olmayan əlamətlərYüklə 189,39 Kb.
səhifə11/13
tarix10.12.2016
ölçüsü189,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

693) Qarışıq forma xroniki qlomerulonefritə məxsus olmayan əlamətlər.

A) Hiperlipidemiya

B) Hematuriya

C) Kəskin ödem

D) Hipertoniya

E) Cüzi ödem
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
694) Xroniki nefrotik forma qlomerulonefritdə ödem aşağıdakı xarakterdə olur.

A) Göz qapaqlarının və baldır nahiyəsinin ödemi

B) Assit


C) Yumşaq ödem

D) Bərk ödem

E) Məhdud ödem
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
695) Erkən mərhələlərdə arterial təzyiqin yüksəlməsi xarakterdir:

A) pielonefritdə

B) dizmetabolitik nefropatiyada

C) tubulopatiyada

D) qlomerulonefritdə

E) irsi nefritdə
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
696) Qarışıq forma qlomerulonefrit ən çox rast gəlinir:

A) 1 yaşdan 2 yaşa qədər

B) 8-10 yaşdan sonra

C) hər bir yaşda

D) 1 yaşa qədər

E) 3 yaşdan 5 yaşa qədər
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
697) Nefrotik forma qlomerulonefrit hansı yaşda daha çox rast gəlinir?

A) hər bir yaşda

B) 11-12 yaş

C) 1 yaşa qədər

D) 1-7 yaşa kimi

E) pubertat dövründə
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
698) Qlomerulonefritin başlanğıcı üçün daha çox xarakterikdir:

A) kataral əlamətlər

B) abdominal sindrom

C) dizuriya

D) oliquriya

E) hərarət reaksiyası
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
699) Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün daha xarakterdir:

A) leykosituriya, bakteriuriya

B) proteinuriya ilə olan hematuriya

C) təcrid olunmuş proteinuriya

D) abakterial leykosituriya

E) uzunsürən hematuriya
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
700) Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün xarakterik deyil:

A) hipertenziya

B) hematuriya, proteinuriya, abakterial leykosituriya

C) hematuriya

D) proteinuriya

E) sidikdə şəkər (və ya qlükozuriya)
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
701) Qlomerulonefritin nefrotik formasının aktivliyini təsdiq etmir:

A) hiperlipidemiya

B) EKQ – də T dişciyinin aşağı düşməsi

C) hipoalbuminemiya

D) proteinuriya

E) disproteinemiya
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
702) Qlomerulonefritin hematurik formasının fəsadlarından ən çox hallarda müşahidə olunan hansıdır?

A) ağ ciyər ödemi

B) ürək çatışmazlığı

C) abdominal kriz

D) hipertonik ensefalopatiya

E) qanaxma
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
Bölmə 24. Qan yaradıcı üzvlərin xəstəlikləri. Hemorragik xəstəlikər.
703) Yenidoğulmuşlarda dəmir defisitinin səbəbi deyil:

A) tərkibində fetal hemoqlobin olan eritrositlərin dağılması

B) göbək ciyəsinin vaxtından əvvəl bağlanması

C) dəmirin transplasentar toplanmasının pozulması

D) hamilələrdə dəmir defisiti

E) yarımçıq doğulma
Ədəbiyyat: Бр.Братанов. Клиническая педиатрия. «Медицина и физкультура», София, 1987.
704) Dəmir defisitini aşkar etmək üçün əhəmiyyəti olmayan test:

A) ferritinin təyin edilməsi

B) zərdab zulalının təyin edilməsi

C) transferrinin təyin edilməsi

D) desferal testi

E) zərdab dəmirinin təyin edilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
705) Kəskin leykozda periferik qanın qeyri-xarakter dəyişiklikləri:

A) retikulositoz

B) neytropeniya

C) retikulositopeniya

D) anemiya

E) trombositopeniya
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
706) Kəskin leykozun diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində daha dəqiq müayinə hansıdır?

A) periferik qanın müayinəsi

B) mieloqrammanın təhlili

C) qanın biokimyəvi müayinəsi

D) kariotipin müayinəsi

E) qanda ferritinin səviyyəsinin təyini
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
707) Kəskin leykozun diaqnozu qoyulduqdan sonra düzgün taktika

A) somatik şöbəyə hospitalizasiya

B) hematoloqun məsləhəti

C) onkoloqun məsləhəti

D) ambulator müalicə

E) spesifik hematoloji şöbəyə hospitalizasiya
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
708) Limfoqranulomatozun erkən mərhələlərində periferik qanda xarakterik olmayan dəyişiklik:

A) EÇS yüksəlməsi

B) dəyişiklik yoxdur

C) trombositopeniya

D) neytrofil leykositozun nisbətən artması

E) anemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
709) DDL Sindromun olmasını təsdiq etmir:

A) protamin-sulfat testi

B) «stafilokokların yapışması» testi

C) etanol testi

D) hemoqlobinin miqdarı

E) EÇS
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
710) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmır

A) vinposetin

B) eufillin

C) tiklid

D) trental

E) gentamisin
Ədəbiyyat: Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004
Bölmə 25. İntensiv terapiya və reanimasiya.
711) Astmatik statusda təyin olunmur

A) Aminofillin və terbutalen birlikdə

B) İnhalyasion kortikosteroidlər

C) Nəmləşdirilmiş oksigen

D) Bronxodilatatorlar

E) Salbutamol inhalyasiyası
Ədəbiyyat: Дж.Греф. Педиатрия. «Практика», Москва, 1997.
712) Eufillinin artıq dozada vurulmasının birinci əlaməti hansıdır:

A) Baş ağrısı, qarın nahiyəsində ağrılar, ürək bulanması, qusma

B) Təngnəfəslik

C) Ürək ritminin pozulması

D) Kollaps

E) Arterial təzyiqin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Д.М.Машковский. Лекарственные средства (Пособие для врачей). Том I., «Новая волна», Москва, 2001.
713) İnağın III dərəcəsində inhalyasiya aparmaq məsləhətdir:

A) 2 saat

B) 15 dəqiqə

C) 30 dəqiqə

D) Hər 3 saatdan bir 10 dəqiqə

E) Produktiv öskürək alınana qədər
Ədəbiyyat: А.В.Прахов. Неотложные состояния в педиатрии. «НГМА», Нижний Новгород, 2005.c.322.
714) Venoz kateterin uzun müddətli istifadəsində ən çox hansı fəsad baş verir:

A) Pnevmotoraks

B) Ürəyin kateter ilə travması

C) Tromboflebit

D) Damarın deşilməsi

E) Qanaxma
Ədəbiyyat: У.Штайнигер, К.Э.Мюлендаль. Неотложные состояния у детей. «Медтраст», Минск, 1996, c.393.
715) Kəskin böyrək çatmamazlığının oliqoanuriya mərhələsində ən çox nə baş verir:

A) Hipokaliyemiya

B) Hiponatriyemiya

C) Hiperkaliyemiya

D) Hiperkalsiyemiya

E) Hipernatriyemiya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 1999, c.712. Дж.Греф. Педиатрия. «Практика», Москва, 1997. c. 311-312
716) Kəskin böyrək çatışmamazlığının erkən əlamətlərinə ən çox aiddir:

A) Qanda kalsiumun artması

B) Sidiyin xüsusi çəkisinin artması

C) Qanda kaliumun artması

D) Qanda natriumun artması

E) Oliqouriya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 1999, c.712.
717) Şokun müalicəsində ən vacib mərhələ:

A) Ümumi anesteziya

B) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası

C) Vitaminoterapiya

D) Natrium hidrokarbonat məhlulu yeritmək

E) Dövr edən qanın həcm defisitinin bərpa olunması
Ədəbiyyat: В.А.Михельсон, В.А.Гребенников. Детская анестезиология и реаниматология. «Медицина», Москва, 2001, c.162
718) Solğun əzvay göbələyi ilə zəhərlənmədə gizli dövr:

A) 5 – 6 saat

B) 12 – 24 saat

C) 15 – 30 dəqiqə

D) 48 - 72 saat

E) 1 – 2 saat
Ədəbiyyat: А.В.Прахов. Неотложные состояния в педиатрии. «НГМА», Нижний Новгород, 2005.с.327
719) Turşularla zəhərlənmədən sonra ilk saatlarda mədənin hansı məhlulla yuyulması məqsədə uyğundur?

A) Ringer məhlulu ilə

B) 0,1% -lı kalium permanqanat məhlulu ilə

C) 2% -lı maqnezium oksid məhlulu ilə

D) 4% -lı natrium hidrokarbonat məhlulu ilə

E) İlıq su ilə
Ədəbiyyat: А.В.Прахов. Неотложные состояния в педиатрии. «НГМА», Нижний Новгород, 2005.c.327
720) Hansı zəhərlənmələrdə dərinin hiperemiyalaşması, halyusinasiyalar, göz bəbəklərinin genişlənməsi qeyd olunur:

A) Salisilatlarla

B) May inciçiçəyi ilə

C) Atropinəbənzər maddələrlə

D) Maye sabunlarla

E) Bütün zəhərli bitkilərlə
Ədəbiyyat: А.В.Прахов. Неотложные состояния в педиатрии. «НГМА», Нижний Новгород, 2005.
721) Naməlum etiologiyalı zəhərlənmələrdə uşağın mədəsi yuyulmalıdır:

A) Soda məhlulu ilə

B) Təmiz su ilə

C) Kalium permanqanat (marqanes) məhlulu ilə

D) Aktivləşmiş kömür əlavə edilmiş su ilə

E) Xlorid turşusu məhlulu ilə
Ədəbiyyat: У.Штайнигер, К.Э.Мюлендаль. Неотложные состояния у детей. «Медтраст», Минск, 1996, с. 342.
722) Uşağın orqanizmində metobolik asidoz zamanı aşağıdakı göstərilənlərdən hansı baş vermir:

A) Poliuriya

B) Kapillyarların genişlənməsi

C) Kapillyarların yığılma qabiliyyətinin azalması

D) Adrenalin effektinin azalması

E) kapillyarların keçiriciliyinin pozulması
Ədəbiyyat: В.А.Михельсон, В.А.Гребенников. Детская анестезиология и реаниматология. «Медицина», Москва, 2001, c.248-249.
Bölmə 26. Yoluxucu və parazitar xəstəliklər.
723) Meninqokoksemiya üçün xarakter səpgi:

A) makula

B) papula

C) ulduzvari hemorraqik səpgilər

D) pustula

E) vezikula
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
724) Respirator-sinsitial infeksiya üçün daha xarakterik sindrom:

A) Bronxiolit

B) Limfadenit

C) İnağ

D) DiareyaE) Qıcolma sindromu
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
725) Respirator mikoplazmoz üçün xarakterik deyil:

A) Ağ ciyərlərdə cüzi fizikal əlamətlərlə müşayiət olunan ocaqlı dəyişikliklər

B) Üzücü öskürək

C) Limfoadenopatiya

D) Uzunmüddətli bronxoobstruksiya

E) Hipertermiya ilə müşahidə olunan intoksikasiya
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
726) Psevdovərəmə nə xarakterik deyil:

A) Poliartralqiya

B) Yüksək hərarət

C) Skarlatinaya bənzər səpgilər

D) Peritonzillitlə müşahidə olunan angina

E) Bronxoobstruktiv sindrom
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
727) Aşağıda sadalanan bakterial infeksiyaların hansında sarılıq müşahidə olunmur

A) Sepsisdə

B) Sifilisdə

C) Psevdotuberkulyozda

D) Leptospirozda

E) Meninqokokk infeksiyasında
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
728) Tetanusun təcili profilaktikası üçün göstəriş deyil:

A) Tibb stasionarlarında doğulmuş yeni doğulmuşlarda

B) Dəri və selikli qişaların tamlığının pozulduğu zədələnmələrdə

C) Donvurma və II-III0-li yanıqlarda

D) Tibb müəssisələrindən kənarda doğulmuş yeni doğulmuşlarda

E) Naməlum canlı tərəfindən dişlənmə hallarında
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
729) Böyük yaşlı uşaqlarda və böyüklərdə herpesin ən çox rast gələn forması:

A) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi

B) Ensefalit

C) Oftalmoherpes

D) Stomatit

E) Qeneralizə olunmuş forma
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
730) Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxmuş şəxslərdə aktiv vərəmin inkişafına hansı amillər təkan verə bilər:

A) Geniş spektrli antibiotiklər

B) Anabolik hormonlar

C) Sidik qovucular

D) Kortikosteroidlər

E) Hemotransfuziya
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
731) Düzgün aparılmış BSJ- vaksinasiyasının keyfiyyət markeri hansıdır:

A) Peyvənddən sonrakı dəridəki işarə

B) Qoltuqaltı limfodenit

C) Sənəddə peyvənd olunduğu haqda qeyd

D) Papula

E) Pustula
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
732) Uşaqlarda pnevmosistozun xarakterik əlamətləri:

A) Kəskin toksikoz

B) Bronxoobstruksiya ilə müşahidə olunan uzun sürən respirator sindrom

C) Hepatomeqaliya

D) Səpgi


E) Poliadenopatiya
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
733) Herpetik ensefalit üçün xasdır

A) diareya

B) qarın ağrıları

C) hipotoniya

D) hemiparez

E) hemorragik səpği
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
734) Toksiki difteriya üçün xarakterik deyil:

A) Hərarət, boğazda ağrı

B) Badamcıqlar və ağız udlağın aşkar ödemi

C) Boyun toxumasının ödemi, tonzilyar limfadenit

D) Boyun toxumalarının ödemi olmadan regionar limfadenit

E) Ağız udlaqda yayılmış fibrinoz ərpin olması
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
735) Difteriya zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir:

A) Kəllə sinirlərinin nevriti (yumşaq damağın iflici, oftalmoplegiya)

B) Zəif periferik ifliclərin inkişafı ilə gedən poliradikulonevrit

C) Toksiki nefroz

D) Ensefalit

E) Miokardit
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
736) Əsnək difteriyasına şübhə olduqda aşağıdakılardan hansı düzgün təlimatdır:

A) Difteriya əleyhinə zərdab (DƏZ) peyvənd haqqında məlumat bilmədən dərhal yeridilməlidir

B) DƏZ peyvənd almayan uşaqlara dərhal yeridilməlidir

C) Diaqnoz dəqiqləşənə qədər 8-12 saat ərzində xəstə nəzarətdə olur

D) DƏZ bakterioloji müayinənin nəticəsi alındıqdan sonra yeridilməlidir

E) Əsnək difteriyasında DƏZ yeritmək göstəriş deyil
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
737) Epidemik parotitin əsas əlaməti deyil:

A) rəngi dəyişməmiş, dartılmış dəri

B) ağrılı olması

C) Angina

D) şişkinlik

E) çeynəmə aktının ağrılı olması
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
738) Əksər seroz meningitlər bu etiologiyaya malikdir:

A) Vərəm

B) Adenovirus

C) Virus-bakterial

D) Qripoz

E) Parotit və enterovirus
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
739) Parotit infeksiyası üçün səciyyəvi deyil:

A) Orxit (və ya adneksit)

B) Ensefalit

C) Pankreatit

D) Dilaltı və çənəaltı vəzlərin zədələnməsi

E) Nefrit
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва,1986.
740) Qızılcanın kataral dövrü üçün tipik simptom deyil.

A) Zökəm

B) Öskürək

C) Hərarət

D) Qıcolma sindromu

E) Konyunktivit
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
741) Tipik qızılca üçün hansı səpgilər xarakterdir:

A) hemorragik-nekrotik

B) rozelyoz-papulyoz

C) pustulyoz

D) kiçik nöqtəvari

E) vezikulyoz
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
742) Məxmərəyin tipik klinik əlamətləri içərisində patoqnomonik simptom hansıdır:

A) periferik qanda dəyişikliklər

B) kataral əlamətlər

C) enantema

D) periferik limfa düyünlərinin böyüməsi (ənsə və arxa boyun limfa düyünləri)

E) subfebril hərarət
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
743) Məxmərəkdə səpgilər hansı nahiyədə olur:

A) ətrafların açıq səthində, oynaqlar ətrafında, kürək və sağrı nahiyəsində

B) gövdədə, ətraflarda - pəncə və əllərdə, oynaq ətraflarında səpgilərin daha intensiv olması

C) tipik lokalizasiyası yoxdur

D) səpginin üz , gövdə və ətraflara etaplı yayılması

E) gövdənin yan səthləri, budların daxili səthləri
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
744) Skarlatinanın tipik əlaməti hesab olunmur:

A) Boyun limfadeniti

B) Angina

C) Hepatoliyenal sindrom

D) Nöqtəvari səpgilər

E) Hərarət
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
745) Su çiçəyinin səpgilərinə xarakterik olmayan xüsusiyyətlər:

A) Üzdə, başın tüklü hissəsində ,gövdə və ətraflarda lokalizasiyanın üstünlüyü

B) 1-2 günlük fasilələrlə «təkanvari» səpgilər

C) Vezikulların üstünlüyü ilə polimorfizm, deşikllərin asan boşalması ,bəzi elementlərin göbək şəklində çökməsi

D) Eyni zamanda (gün ərzində) çoxkameralı ,qovuq şəkilli səpgilər

E) Selikli qişalarda səpgilər
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
746) Göy öskürək üçün tipik deyil:

A) Hipertermiya

B) Sifətin şişkin olması

C) Gizli bəlğəm ifrazı

D) İflicvari nəfəsalma ilə təkanvari öskürək

E) Öskürək zamanı qusma
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
747) Paraqripp üçün daha xarakterik sindrom:

A) Diareya

B) Limfoadenopatiya

C) İnağ

D) Qıcolma sindromuE) Hemorragik sindrom
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
748) Körpə uşaqlarda qızılcanın hansı ağırlaşması daha çox rast gəlir və letallıq dərəcəsinə təsir edir:

1. Pnevmoniya

2. Miokardit

3. Ensefalit

4. Keratit

5. Otit

A) 3, 5

B) 2, 4


C) 1, 4

D) 1, 3


E) 2, 5
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
749) Qrip üçün xasdır

A) limfadenopatiya

B) qusma


C) nekrotik angina

D) dalağın və qara ciyərin böyüməsi

E) yüksək hərarət
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
750) Qripdən sonra aşağıdakı fəsadlar ola bilər

A) qastrit

B) sistit

C) pankreatit

D) orxit


E) pnevmoniya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
751) Adenovirus infeksiyasına aşağıdakı simptomlar xasdır

A) əsnəkdə kataral əlamətlər

B) oynaqlarda şişkinlik

C) oynaqlarda ağrı

D) otit


E) eritema
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
752) Inağ sindromu rast gəlinir

A) skarlatinada

B) rotavirus infeksiyası zamanı

C) parotitdə

D) kəskin respirator xəstəliyi zamanı

E) məxmərəkdə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
753) Uşaqlarda bağırsaq infeksiyası törədən şərti-patogen floraya aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Klebsiyella

B) Streptokok

C) Protey

D) Hafniyya

E) Stafilakok
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005. M.Q.Qurbanov,N.M.Hüseynova. Uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyaları. Bakı, 2005.
754) Qarın yatalağı üçün hansı simptom xarakterik deyil?

A) Səpgi

B) Hipotoniya , bradikardiya

C) Dərin intoksikasiya və uzun müddətli hərarət

D) Poliartritlər

E) Dilin ərpli , şişgin olması , dalaq , qaraciyərin böyüməsi
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
755) Aşağıdakı simptomlardan hansı iyersiniozun qastrointestinal formasına aid deyil:

A) Aşkar intosikasiya

B) Sulu diareya, eksikoz II-III0

C) Qarında tutma şəkilli ağrı

D) Durulaşmış qanlı, yaşıl selikli nəcis

E) Oynaq ətrafında cəmləşmiş səpgi, «əlcək», «corab» simptomları, artralqiyalar
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
756) İersinozda və psevdotuberkulyozda qarında ağrı nə ilə bağlı deyil?

A) Mezodenitlə

B) Pielit ilə

C) Pankreotitlə

D) Appendisitlə

E) Proktosiqmoiditlə
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
757) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında kəskin tənəffüs çatmamazlığı xəstəliyin gedişini ağırlaşdıra bilməz:

A) Vəba

B) Botulizm

C) Poliomielit

D) Pnevmoniya

E) Göy öskürək
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
758) Enterovirus infeksiyasının klinik formaları

A) qastroenterit

B) endemik mialgiya

C) yuxarı tənəffüs yollarının katarı

D) limfadenopatiya

E) enterovirus mialgiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
759) Enterovirus ekzantema üçün tipikdir

A) irinli səpgi

B) kataral əlamətlər

C) dərinin hiperemiya fonunda səpgi

D) konyuntivit

E) ləkəli-papulyoz səpgi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
760) Enteral detoksikasiya məqsədilə bağırsaq infeksiyası zamanı istifadə olunur

A) neohemodez

B) amin turşuları məhlulları

C) enterosorbent (smekta polifepan)

D) zülal


E) reopoluglukin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
761) Virus hepatit A üçün xarakterik deyil:

A) Tsiklik gediş

B) Xəstəliyin kəskin başlanması

C) Hemorragik sindrom

D) Sarılıq başlananda əhval ruhiyyənin yaxşılaşması

E) Sarılıq önü dövrdə hərarət
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 189,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə