Perikard kist: Olgu SunumuYüklə 415,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.12.2016
ölçüsü415,48 Kb.

Perikard kist: Olgu Sunumu

Özet

Nonneoplastik mediastinal kistler primer mediastinal lezyonların yaklaşık %20'sini oluştururken, bunların 

%20-30'unu  perikardial  kistler  oluşturur.  Genelde  konjenital  olan  bu  lezyonlar  4  ve  5'inci  dekatta 

semptomatik  hale  gelirler.  Konjenital  perikardial  kistler  genelde  asemptomatik  olup  rutin  akciğer 

grafilerinde tesadüfen saptanırlar. Genellikle kardiofrenik açıda, özellikle sağ tarafta yerleşirler. Nadiren sol 

kostofrenik  açıda,  hilusta,  arkus  düzeyinde  ve  üst  mediastende  görülürler.  Diğer  lezyonlarla  sıklıkla 

karıştırılan bir hastalıktır. Çalışmamızda, sağ üst kadranda ağrı ve öne eğilmeyle artan nefes darlığı, göğüs 

ağrısı  şikâyetiyle  kliniğimize  müracaat  eden,  bilgisayarlı  toraks  tomografisi  ve  magnetik  rezonans 

görüntülemede hidatik kist ile diyafragma hernisi ayrımı yapılamayan ve torakotomide perikard kisti olduğu 

görülen 34 yaşında kadın hastayı sunmayı amaçladık. Perikard kisti göğüs ağrısı olan hastalarda ön tanılarda 

unutulmaması gereken bir patolojidir.

Anahtar kelimeler: Perikard Kisti, Toraks, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans

Abstract

Nonneoplastic mediastnal cysts occupy approximately 20% of primer mediastinal lesions and pericardial 

cysts  account  20-30%  of  mediastinal  cysts.    Generally  these  cysts  have  congenital  origin  and  become 

symptomatic in the 4th or 5th decades.  Patients with congenital pericardial cysts are usually asymptomatic 

and  cysts  are  detected  incidentally  on  radiographic  examination.    They  are  usually  located  in  right 

cardiophrenic sinus and less frequently in left costaphrenic sinus, hilus and upper mediasten. . Differential 

diagnosis of pericardial cyst is complicated. We aimed to present 34 years old female patient that reffered to 

our clinic with right upper quadrant pain, dyspnea by leaning and chest pain. Patients was misdiagnosed as 

hydatic  cyst  or  diaphragmatic  hernie  by  magnetic  resonance  and  computed  tomography  examination 

however thorcotomy revealed out pericardial cyst. Pericardial cyst should be taken into consideration in the 

differential diagnosis of mediastinal lesions.

Key words: Pericardial Cyst, Thorax, Computed Tomography, Magnetic Resonance

Pericardial Cyst: A Case Report

Muharrem ÇAKMAK, Mehmet Nail KANDEMİR

 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır.Yazışma adresi: Dr. Muharrem ÇAKMAK, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 

Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır Tlf: 05333016897 Email: drcakmak@gmail.comGeliş tarihi / Received: 31.01.2015  

 

Kabul tarihi / Accepted: 29.04.2015

Olgu Sunumu

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 12. Sayı 2, 2015

288


Giriş

İlk  perikardial  kist  rezeksiyonu,  1934  yılında 

Pickhardt  tarafından  yapılmıştır  (1).  İlk 

perikardial  kist  tanımlaması  ise  Lillie  ve 

arkadaşları  tarafından,  kalbi  çevreleyen  kistik 

lezyon  olarak,  1940  yılında  yapılmıştır  (2). 

Lambert,  1940  yılında,  perikardial  kistin, 

embriyonik  dönemde,  lakünalardaki  füzyon 

defektinden kaynaklandığını bildiren ilk yazardır 

(3). 

Konjenital  orijinli  olan  bu  lezyonlar 

genelde  yetişkinlerde  (4-5'inci  dekatlarda) 

görülür. Ağrı, nefes darlığı, kardiyak basıya bağlı 

semptomlarla  ortaya  çıkabilir  (4).  Tanı  akciğer 

grafisi, bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografi 

ile konur (5). Perikardiyal kistin tedavisi, basit bir 

aspirasyon şeklinde olabileceği gibi torakotomi ya 

da  video  yardımlı  torakoskopik  cerrahi 

yöntemiyle de yapılabilir (6). 

Çalışmamızda, perikardial kist, bronkojenik kist, 

hidatik  kist,  diyafragmatik  ya  da  hiatal  herni 

ayrımı yapılamayan perikardiyal kisti dökümante 

etmeyi amaçladık. 

Olgu

34 yaşında kadın hasta, sağ üst kadranda ağrı ve 

öne  eğilmeyle  artan  nefes  darlığı,  göğüs  ağrısı 

şikâyetiyle  polikliniğimize  müracaat  etti.  Fizik 

muayenede,  her  iki  hemitoraks  solunuma  eşit 

katılıyor,  dinlemekle  bilateral  akciğer  sesleri 

doğaldı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir 

özellik yoktu. Laboratuvar tetkikleri normal olan 

hastanın  çekilen  posteroanterior  akciğer 

grafisinde,  kalbin  sağ  kenar  komşuluğunda, 

ventrikül ve diyafragma ile sınırları seçilemeyen, 

düzgün  kontürlü  opak  görünüm  mevcuttu. 

Hastaya  çekilen  kontraslı  bilgisayarlı  toraks 

t o m o g r a f i s i ,   s a ğ   k a r d i y o f r e n i k   s i n ü s  

lokalizasyonunda düzgün kontürlü 7,5 cm çapında 

hipodens sıvı (hidatik kist? diyafragma hernisi?), 

sağ akciğer alt lobda 7 mm çapında düzgün kontürlü 

subpevral  nodül  şeklinde  raporlandı  (Resim  1). 

Radyoloji  tarafından,  lezyonların  içeriğinin 

karakterizasyonu ve sınırlarının daha iyi gösterilmesi 

için manyetik rezonans görüntüleme tetkiki istendi. 

Manyetik  rezonans  görüntüleme  tetkiki,  sağ 

kardiyofrenik lokalizasyonda düzgün sınırlı 8,5x4,5 

cm  boyutta,  T1A  sekanslarda  hipointens,  T2A 

sekanslarda  hiperintens,  heterojen  yapıda  kistik 

görünüm  ve  bu  kistik  lezyonun,  supradiafragmatik 

yerleşimli olup karaciğere süperiordan indentasyon 

(hidatik  kist?  diyafragma  hernisi?)  gösterdiği 

izlenmektedir şeklinde raporlandı (Resim 2).

Hastaya  sağ  posterolateral  torakotomi  yapıldı. 

Lezyonun  perikard  ile  bağlantılı  olduğu  görüldü. 

Kist  eksize  edildi  (Resim  3,  4).  Patoloji  sonucu 

perikardial kist olarak raporlandı.

Tartışma

Perikardial  kistler,  nadir  görülen  anomalilerdir. 

İnsidansı  yüz  binde  birdir  (7).  Çoğunlukla  yetişkin 

populasyonda  ve  genellikle  sağ  anterior 

kardiyofrenik  açıda  görülen  mediastinal  kitlelerdir 

(8). 


Bu kistler açık renkte, seröz sıvıyla dolu lezyonlardır. 

Malign değişim göstermezler, eğer lezyonda, zaman 

içinde  radyolojik  değişim  gözlenir  ya  da 

semptomlara neden olursa rezeke edilirler (9). Bizim 

hastamızdaki lezyon, yaygın damar ağına sahip, içi 

sıvı ile dolu ve semptomatik bir lezyondu.

Perikardiyal  kistlerin  etiyolojileri  tam  olarak  belli 

değildir  ama  perikardiyumla  ilişkili    mezenkimal 

lakünalardaki  füzyon  defektinden  kaynaklandığına 

inanılır. Bu kistler tek sıralı mezenkimal hücrelerden 

oluşan uniloküler, pürüssüz bir duvara sahiptirler ve 

ç e ş i t l i   k a l ı n l ı k l a r d a   f i b r ö z   d o k u l a r l a  

çevrelenmiştirler (3). 

Semptomlar,  son  derece  nadirdir.  Fakat  büyük 

kistlerde,  göğüs  ağrısı,  kardiyak  tamponand  ve 

Perikard Kist

289

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 12. Sayı 2, 2015dispnenin olduğu bildirilmiştir (10, 11, 12). Ayrıca 

kist  içine  kanama,  kist  rüptürü,  kalbe  bası 

sonucunda  hemodinamik  değişiklikler,  bronş 

basısı,  ventrikül  duvarında  erezyon  gibi 

perikardiyal  kiste  bağlı  komplikasyonlarda 

bildirilmiştir  (13,14,  15).  Olgumuzda  sağ  üst 

kadranda  ağrı,  nefes  darlığı,  göğüs  ağrısı 

mevcuttu. Herhangi bir komplikasyon yoktu. 

Tanı,  genelde  tesadüfen  konur.  Lateral  akciğer 

grafisinde,  göz  yaşı  damlası  görünümü 

karakteristiktir.  Toraks  tomografisi  ile  kiste  ait 

özellikler  daha  rahat  tanınır.  Manyetik  rezonans 

görüntüleme,  özellikle  atipik  lokalizasyonlu 

perikardial  kistlerde,  kistin  tanı  ve  takibinde 

seçilmesi  gereken  görüntüleme  yöntemidir. 

Ekokardiyografi  ile  kalp  ve  kist  arasındaki 

sitrüktürler görülebilir (16). 

Tedavide,  perkütan  aspirasyon  semptomatik 

lezyonlar  için  düşünülebilir.  Tanısı  tam  olarak 

konulamayan,  semptomatik  kistlerde  posterolateral 

torakotomi  ya  da  video  yardımlı  torakosjkopik 

cerrahi, diğer tedavi yöntemleridir (11). 

Sonuç  olarak,  perikardiyal  kist,  nadir  görülmesine 

rağmen,  göz  önünde  bulundurulması  gereken, 

mediastinal bir lezyondur.     

R e s i m   1 :   S a ğ   k a r d i y o f r e n i k   s i n ü s  

lokalizasyonunda  düzgün  kontürlü  7,5  cm 

çapında  hipodens  lezyon  (hidatik  kist? 

Diyafragma  hernisi?),  sağ  akciğer  alt  lobda  7 

mm çapında düzgün kontürlü subpevral nodül.

Resim 2: Sağ kardiyofrenik lokalizasyonda düzgün sınırlı 

8,5x4,5  cm  boyutta,  T1A  sekanslarda  hipointens,  T2A 

sekanslarda  hiperintens  heterojen  içyapıda  kistik 

görünüm  izlenmektedir.  Kist  supradiafragmatik 

yerleşimli  olup  karaciğere  süperiordan  indentasyon 

(Hidatik kist? Diyafragma hernisi?) göstermektedir.

Perikard Kist

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 12. Sayı 2, 2015

290


Resim 3: Lezyonun sağ posterolateral torakotomi ile eksplorasyonu

Resim 4: Eksize edilmiş perikard kisti

Kaynaklar

1.  Pickhardt  QC.  Pleurodiaphragmatic  cyst. Ann  Surg 

99:814, 1934.

2.  Lillie  WI,  McDonald  JR,  Clagett  OT.  Pericardial 

celomic cysts and pericardial diverticula. A concept of 

etiology and report. J Thorac Surg 1950;20(3):494-504. 

3. Lambert AVS. Etiology of thin-walled thoracic cysts. 

J Thorac Surg 10:1, 1940.  

4.  Strollo  DC,  Rosado-de-Christenson  ML,  Jett  JR. 

Primary  mediastinal  tumors  Part  II.  Tumors  of  the 

M i d d l e   a n d   P o s t e r i o r   M e d i a s t i n u m .   C h e s t  

1997;112(5):1344-57.

5. Unverferth DV, Wooley CF. The differential diagnosis 

of  paracardiac  lesions:  pericardial  cysts.  Cathet 

Cardiovasc Diagn 1979;5(1):31-40.

6.  Okubo  K,  Chino  M,  Fuse  J.  Life-saving  needle 

aspiration of a cardiac-compressing pericardial cyst. Am J 

Cardiol 2000;85(4):521.

7.  Le  Roux  B.  Pericardial  coelomic  cysts.  Thorax 

1959;14:27–34.

8.  Feigin  D.  Pericardial  cysts.  A  radiologic-pathologic 

correlation and review. Radiology 1977;125(1):15–20.

9. Brown K, Aberle DR, Batra P, Steckel RJ. Current use 

of  imaging  in  the  evaluation  of  primary  mediastinal 

masses. Chest 1990;98(2):466–73.

10. McLeod A, Dewhurst N. An unusual cause of chest 

pain. Scott Med J 2002;47(1):38–9. 

11. Okubo K, Chino M, Fuse J, et al. Life-saving needle 

aspiration of a cardiac-compressing pericardial cyst. Am J 

Cardiol 2000;85(4):521. 

12. Satur C, Hsin M, Dussek J. Giant pericardial cysts. Ann 

Thorac Sung 1996;61(1):208–10.

13. Borges AC, Gellert K, Dietel M. Acute right-sided heart 

failure  due  to  hemorrhage  into  a  pericardial  cyst.  Ann 

Thorac Surg 1997;63(3):845-847.

14.  Klatte  EC,  Yüne  HY.  Diagnosis  and  treatment  of 

pericardial cysts. Radiology 1972; 104(3):541-544.

15. Chopra PS, Duke DJ, Pellett JR, Rahko PS. Pericardial 

cyst with partial erosion of the right ventricular wall. Ann 

Thorac Surg 1991;51(5):840-842.

16.  Vinee  P,  Stover  B,  Sigmund  G.  MR  imaging  of  the 

pericardial  cyst.  J  Magn  Reson  Imaging  1992;2(5):593-

596.  

Perikard Kist291

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 12. Sayı 2, 2015
Yüklə 415,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə