Příklady z genetikyYüklə 256,69 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix05.05.2017
ölçüsü256,69 Kb.
#16963
1   2   3

Výsledky:

 

U prvního schématu jde o neinformativní DNA analýzu. Na základě genealogického vyšetření je zd

pravděpodobnost 50%, že každé matčino dítě bude trpět familiární hypercholesterolémií. 

U druhého schématu je analýza zcela informativní pouze pro syna II/4, který je určitě přenašečem 

fenylketonurie. Jedinci II/2 a II/3 jsou na základě analýzy přenašeči s 50% pravděpodobností.

 

Ve třetím případě jde o informativní analýzu, kdy mutovaná alela pochází od matky. Dcera II/1 je přenašečkou hemofilie s 3% pravděpodobností; dcera II/3 s 97% pravděpodobností.

 


2.

 

Cytogenetika 

1)

 

Zápisy karyotypů 

 

Zadání:

 

Zapište karyotypy u uvedených jedinců. Slovo "zdravý" označuje jedince s normálním karyotypem.

  Zdravý muž

  

Zdravá žena

  Žena s Turnerovým syndromem

  

Muž s Klinefelterovým syndromem

  Holčička s Patauovým syndromem (klasická forma trizomie)

  

Muž s balancovanou translokací 14;21

 

Dále zapište diagnózu dle následujících karyotypů. 

 45,X 

 47,XXX 

 46,XY,der(21;21),+21 

 45,XX,der(14;21) 

 46,XY,del(5p) 

 

Řešení: 

Teorie je uvedena především v kapitole

 Chromozomy a 

Chromozomové aberace

Při řešení této úlohy vycházíme ze znalosti normálního karyotypu člověka a příslušných chromozomových aberací. Při zápise těchto karyotypů se snažíme řídit nejnovější normou (ISCN 

2009). 


Při hodnocení karyotypu nejprve sečteme všechny chromozomy (standardně jde

 

o 46 chromozomů); pokud se v karyotypu vyskytuje Robertsonská translokace (což jsou vlastně 2 chromozomy spojené v 

jeden) - 

počítáme tento derivovaný chromozom pouze jednou.

 

Následně zapíšeme přítomné pohlavní chromozomy. 

Dále zapíšeme různé odchylky oproti normálu...

 

Při hodnocení karyotypu chlapce s Downovým syndromem (a to s klasickou trizomií 21) tedy zapíšeme:

 

Počet chromozomů: 47 

Pohlavní chromozomy: XY

 

Odchylky (nadpočetný 21. chromozom): +21 

Tedy: 


47,XY,+21

 

V případě dívky s balancovanou translokací 21;21 by zápis vypadal takto: 

45,XX,der(21;21)

, respektive 45,XX,rob(21;21) Zkratka 

der

 

v tomto případě označuje derivovaný chromozom; zkratka 

rob

 

přesněji Robertsonskou translokaci. Zápis (21;21) pak informuje o tom, kterých chromozomů se abnormalita týká.

 

Další zkratky potom zahrnují: 

del

 - delece dup

 - duplikace inv

 - inverze i

 - izochromozom r

 - 


ring chromozom (kruhový chromozom)

 

Chromozomální mozaika se potom zapisuje takto (žena se dvěma buněčnými liniemi - 45,X (10 % 

buněk) a 46,XX (90 % buněk)):

 

45,X[10]/46,XX[90]

 

Při zápisu diagnózy si všímáme, zda je karyotyp normální či ne a pokud není, potom zda jde o balancovanou či nebalancovanou abnormalitu.

 

Výsledek: 

 Zdravý muž 

- 46,XY 


 

Zdravá žena - 46,XX 

 Žena s Turnerovým syndromem 

- 45,X 


 

Muž s Klinefelterovým syndromem 47,XXY (respektive 48,XXXY či 49,XXXXY)

  Holčička s Pataovým syndromem 

- 47,XX,+13 

 

Muž s balancovanou translokací 14;21 - 45,XY,der(14;21) 

 45,X - 

Žena s Turnerovým syndromem (monozomie X chromozomu)

  47,XXX - 

Žena s trizomií X ("Superfemale")

  46,XY,der(21;21),+21 - 

Muž s translokační formou Downova syndromu

  45,XX,der(14;21) - 

Žena s balancovanou translokací 14;21 (bez klinického projevu)

  46,XY,del(5p) - 

Muž s delecí krátkého raménka 5. chromozomu (Cri 

du chat syndrom) 

 

2) 

Chromozomové mutace 

 

Zadání:

 

Pojmenujte následující chromozomové mutace. Písmenka označují jednotlivé úseky,

 * 

označuje 

centromeru. 

ABCDEF*GHIJKL

 - 


normální chromozom

 

ABEF*GHIJKL

 - 

mutace 1


 

ABBCDEF*GHIJKL

 - 


mutace 2

 

CBADEF*GHIJKL

 - 

mutace 3


 

ABCDHG*FEIJKL

 - 


mutace 4

 


DEF*GHIJKL

 - 


mutace 5

 

ABCDEF*FEDCBA

 - 

mutace 6


 

ABCDEF*GHIXYZJKL

 - 


mutace 7

 

Řešení: 

Teorie je uvedena především v kapitole

 Chromozomy a Mutace. 

Při řešení této úlohy vycházíme ze znalostí chromozomových mutací (viz odkaz výše). Potom 

porovnáme úseky (písmenka) mutovaného chromozomu s úseky normálního chromozo

mu a mutaci 

pojmenujeme. 

Výsledek:

 

ABEF*GHIJKL

 - 


Intersticiální delece úseku

 CD ABBCDEF*GHIJKL

 - 


Duplikace úseku

 B CBADEF*GHIJKL

 - 


Paracentrická inverze (úsek

 ABCABCDHG*FEIJKL

 - 


Pericentrická inverze (úsek

 EF*GHDEF*GHIJKL

 - 


Terminální delece úseku

 ABC ABCDEF*FEDCBA

 - 


Izochromomozom (raménko

 ABCDEFABCDEF*GHIXYZJKL

 - 


Inzerce úseku

 XYZ 3.

 

Dědičnost 

1)

 

Monohybridizus 

 

Zadání 1:

 

U hypotetické květiny je červená barva květů podmíněna dominantní alelou

 A

. Provedli jsme křížení 

květiny s červenými květy a květiny s bílými květy. Všichni potomci (100%) měli květy červené. Jaký 

genotyp lze očekávat u rodičovských rostlin a potomků?

 

Řešení:

 

Teorie je uvedena především v kapitolách

 Geny a znaky, Alely a 

Dědičnost

Uvažujeme jednoduchý monohybridismus dle 1. Mendelova zákona. Rostlina s bílými květy musí být recesivním homozygotem s genotypem

aa

, neboť nesyntetizuje

-

li červenou barvu květů, pak nemůže mít ani jednu dominantní alelu, která tento fenotypový znak podmiňuje.

 

U druhé červené 


rodičovské rostliny nemůžeme pouze z fenotypu usoudit na genotyp (červenou 

barvu nalezneme jak u dominantního homozygota, tak i u heterozygota). Vzhledem k fenotypu 

potomků (všichni mají červené květy) je však jasné, že červený rodič musí být dominantní homozygot 

(AA

). Kdyby šlo o heterozygota, mělo by červenou barvu pouze 50% (přibližně) potomků.

 

Všichni potomci jsou potom heterozygoti 

Výsledek:

 

Rodič 


bílý: genotyp

 aa 

Rodič 


červený: genotyp

 AA 

Potomek - 

červený: genotyp

 Aa 

 

Zadání 2:

 

Potomky z předchozího příkladu (tj. fenotypově červené, genotypově heterozygoty) zkřížíme:

 

a) Navzájem mezi sebou 

b) S bílým rodičem

 

c) S 


červeným rodičem

 

Jaké můžeme očekávat genotypy a fenotypy u potomků z těchto křížení 

Řešení:

 

Křížení potomků 

heterozygotů mezi sebou probíhá přesně dle 2. Mendelova zákona, na který se tímto odvolávám.

 


Při křížení potomků 

heterozygotů s bílým rodičem se zaměříme na to, jakou alelu předá právě potomek - 

heterozygot. Rodič předává pouze recesivní alelu

 a

, ovšem potomek (teď již také rodič :

-) - 

heterozygot může předat dominantní A 

i recesivní

 a alelu; ka

ždou s 50% pravděpodobností. Polovina 

potomků z tohoto křížení tak budou recesivní homozygoti (

aa

, fenotypově bílí); druhá polovina potom 

opět heterozygoti (

Aa

, fenotypově červení).

 

A nakonec křížení potomků heterozygotů s červeným rodičem 

dominantním homozygotem. 

Dominantní homozygot (AA

) předává vždy dominantní alelu. Tudíž všichni potomci budou fenotypově 

červení. Heterozygot předává buď dominantní nebo recesivní alelu (viz výše), polovina potomků 

budou tedy opět dominantní homzygoti (AA

), druhá polo

vina heterozygoti (Aa). 

Výsledek:

 

a) 25% aa 

(bílá barva), 50%

 Aa 

(červená barva), 25%

 AA 

(červená barva)

 

a) 50% aa (bílá barva), 50%

 Aa 

(červená barva)

 

a) 50% AA (červená barva), 50%

 Aa 

(červená barva)

 

 4.

 

Genealogie 

1)

 

Tvorba rodokmenu, výpočty rizik 

 

Zadání 1:

 

Nakreslete genealogické schéma této rodiny:

 

Rodiče (otec 45 let, matka 39 let) mají 4 děti (dcera 15, syn 13, dcera 7, syn 4). Starší ze synů je postižen dědičnou chorobou, zbytek rodiny je zdravý.

 

Řešení: 

Teorie je uvedena především v kapitole

 Genealogie. 

Při sestavení rodokmenu použijeme standardních značek. Nezapomeneme, že jedince v jedné 

generaci (pokud možno) řadíme podle věku a to zleva doprava, od nejstaršího k nejmladšímu. Jedince 

rovněž příslušným způsobem očíslujeme. Do legendy můžeme ke každému jedinci uvést věk, 

případně další podrobnosti.

 

Výsledek: 

 

I/1 - 45 let I/2 - 39 let 

II/1 - 15 let 

II/2 - 13 let, 

postižen

 

II/3 - 7 let II/4 - 4 roky 

 


Zadání 2:

 

Ve stejné rodině určete riziko, že další narozené dítě těchto rodičů bude opět trpět dědičnou 

chorobou, pokud ona dědičná choroba (kterou trpí syn II/2) je:

 

1)  Hemofilie 2)  Fenylketonurie 

Od kterého z rodičů pochází mutovaná alela?

 

Řešení:

 

Teorie je uvedena především v kapitolách

 

Dědičnost a Genet

ické choroby

V prvním případě (hemofilie) jde o gonozomálně recesivně dědičnou chorobu (X vázanou). Jelikož 

syn II/2 je postižen, jeho X chromozom musí nést mutovanou alelu. Otec (I/1) je zdráv, proto jeho X 

chromozom musí nést zdravou alelu. Z toho plyne, že X chromozom s mutovanou alelou musí 

pocházet od matky (I/2). Jelikož matka sama je zdravá, nese mutovanou alelu pouze jeden z dvojice 

jejich X chromozomů.

 

Matka tedy s 50% pravděpodobností předá každému dítěti X chromozom s mutovanou alelou. Pokud b

ude toto dítě chlapec, bude postižen. Pokud bude toto dítě děvče, bude přenašečkou, avšak bude 

hemofilii dále přenášet. Jelikož pravděpodobnost narození chlapce je rovněž 50% 

- je 


pravděpodobnost narození postiženého dítěte 0,5 . 0,5 = 0,25 = 25%.

 

V případě druhém (fenylketonurie) jde o autozomálně recesivně dědičnou chorobu. Postižený syn (II/2) má obě alely mutovány. Jedna z nich pochází od matky a druhá od otce. Oba rodiče jsou tudíž 

přenašeči 

heterozygoti (sami jsou zdraví). Každé dítě bude s 25% pravděpodobností zdravé, s 25% pravděpodobností postižené a s 50% pravděpodobností půjde o přenašeče.

 

Výsledek: 

1)  Hemofilie - 

25% pravděpodobnost narození postiženého dítěte (50% pro chlapce, 0% pro 

děvče); mutovaná alela pochází od matky.

 

2)  Fenylketonurie - 25% pravděpodobnost narození postiženého dítěte; mutovaná alela pochází 

od obou rodičů.

 


5.

 

Geneticky podmíněné choroby 

1)

 

Jednoduchá dědičnost genetických chorob 

 

Zadání 1:

 

Otec trpí familiární hypercholesterolémií. Matka je zdravá. Jaké je riziko pro jejich potomky, že po otci 

zdědí tuto chorobu?

 

Řešení: 

Teorie je uvedena především v kapitolách

 

Genetické choroby a 

Dědičnost

Familiární hypercholesterolémie je autozomálně neúplně dominantně dědičná choroba. Neúplně dominantí choroba postihuje heterozygoty i dominantní homozygoty, ovšem dominantní homozygoty 

mnohem hůře. Pokud teoreticky (ale i v praxi) uvažujeme "nemocného" jedince 

myslíme tím ve většině případů heterozygota. Nemocní 

homozygoti jsou vzácní jednak to znamená, že oba rodiče 

museli trpět stejnou dědičnou chorobou (a i potom je jen 25% šance, že se jim narodí dominantní 

homo


zygot) a jednak je jejich onjemocnění většinou velmi závažné (může je například ohrožovat na 

životě). Velká většina dominantně dědičných chorob je ve skutečnosti neúplně dominantních. Úplně 

dominantních genetických chorob (kde heterozygot i dominantní homozygot jsou postiženi stejně) je 

relativně málo.

 

Matka je zdravá považujeme ji za recesivního homozygota (nenese mutovanou alelu).

 

Máme zde tedy případ křížení heterozygota s receisvním homozygotem. Polovina potomků (50%) budou recesivní homozygoti (zdraví jedinci), druhá polovina heterozygoti (postižení jedinci). Riziko je 

bez pohlavních rozdílů.

 

Výsledek:

 

Pro každého potomka je zde 50% šance, že zdědí po otci familiární hypercholesterolémii.

 

 

Zadání 2: 

Matka trpí fenylketonurií. Otec je zdravý a v jeho rodině se fenylketonurie nikdy nevyskytla. Jaké je 

riziko pro jejich potomky, že budou trpět fenylketonurií.

 

Řešení: 

Fenylketonurie je autozomálně recesivně dědičná choroba. Pokud matka trpí fenylketonurií, potom je 

recesivní homozygot. Otec je zdravý, může být dominantní homozygot nebo heterozygot. Vzhledem k 

poznámce, že se v otcově rodině fenylketonurie nikdy nevyskytla, lze otce považovat za dominantního 

homozygota. 

Dostaneme tedy křížení dominantního a recesivního homozygota. Všichni potomci (bez ohledu na 

pohlaví) budou heterozygoti; fenotypově zdraví, ovšem přenašeči fenylketonurie.

 


Výsledek:

 

Žádné dítě těchto rodičů nebude trpět fenylketonurií, ovšem všechny děti budou přenašeči.

 

 

Zadání 3: 

Dvěma fenotypově zdravým rodičům se narodil chlapec s hemofilií. Který z rodičů přenáší hemofilii? 

Jaké je riziko, že i další dítě bude trpět hemofilií?

 

Řešení: 

Hemofilie je X vázaná recesivně dědičná choroba. Vzhledem k tomu, že muži mají pouze 

jeden X 

chromozom, můžeme otce z nosičství hemofilie vyloučit (pokud by měl X chromozom s předpokladem 

pro hemofilii - 

musel by sám hemofilií trpět). Nosičkou je tedy matka (sama není nemocná, neboť má 

ještě druhý 

"zdravý" X chromozom). 

Otec předává potomkovi buď chromozom X nebo chromozom Y. Matka předává pouze X chromozom. 

Každé dítě těchto rodičů má 50% šanci, že dostane od matky X chromozom s mutovanou alelou. 

Pokud tento "nemocný" chromozom dostane děvče (od otce dostane X chromozom), potom půjde o 

f

enotypově zdravou přenašečku. Žádné děvče těchto rodičů hemofilií trpět nebude. 

Ovšem chlapci dostávají od otce Y chromozom. Jelikož mají 50% šanci, že od matky dostanou X 

chromozom s mutovanou alelou. mají zároveň i 50% šanci, že budou trpět hemofilií.

 

Pravděpodobnost, že bude hemofilií trpět syn těchto rodičů je 50%. Pravděpodobnost, že bude 

hemofilií trpět dcera je 0%. Pokud chceme vyčíslit obecně riziko pro potomka, potom musíme 

vynásobit riziko pro chlapce (50%), teoretickou šancí narození chlapce (rovněž 50%). Tedy 1/2 . 1/2 = 

1/4 = 25% Výsledek:

 

Pro chlapce je riziko 50%, pro dívky 0% (s 50% pravděpodobností však půjde o přenašečky 

hemofilie). Pro dítě obecně je riziko 25%.

 


6.

 

Populační genetika 

1)

 

Hardyho-Weinbergova rovnováha pro 2 alely 

 

Zadání 1:

 

V populaci (9800 jedinců celkem) se vykytuje hypotetický geneticky podmíněný znak. Dominantní 

forma tohoto znaku je podmíněna dominantní alelou

 A

, recesivní forma znaku je podmíněna recesivní 

alelou a

. Dominantní fenotyp mělo 4998 jedinců. Určete genovou frekvenci dominantní a recesivní 

alely (populace je v H-

W rovnováze).

 

Řešení: 

Teorie je uvedena především v kapitole

 

Genetika populacíOznačme si dominantní alelu (respektive její frekvenci v 

populaci) jako p 

a recesivní alelu jako

 q. Pro 

populaci, která je v H

-

W rovnováze platí následující vztah: 

p

2

 + 2pq + q

2

 = 1

; kde výraz

 p

2

 

odpovídá dominantním homozygotům (tedy jejich procentuálnímu zastoupení v celku; celek 

- 100% = 1 je 

zastoupen pravou stranou rovnice), q

2

 

odpovídá recesivním homozygotům a 2pq 

heterozygotům.

 

Dále pro genové frekvence alel platí tento vztah: 

p + q = 1

V uvedené populaci máme 4998 jedinců s dominantním fenotypem. Celkem je v populaci 9800 jedinců tedy recesivní fenotyp má 4802 (9800

-

4998=4802) jedinců. U jedinců s dominantním fenotypem neznáme genotyp (může jít o dominantní homozygoty i heterozygoty); genotyp známe pouze u jedinců 

s recesivním fenotypem 

- jde o genotyp qq (respektive aa

, ovšem pro názornost se v tomto případě 

budeme držet označení recesivní alely jako

 q 

a dominantní jako

 p). 

Abychom mohli sestavit rovnici - 

musíme znát procentuální zastoupení recesivních homozygotů v 

populaci (zatím známe jen absolutní počet, ne procento z celku).

 

Tedy 4802 / 9800 = 0,49 = 49% Můžeme tedy sestavit následující rovnici:

 q2

 = 0,49 

Pokud obě strany rovnice odmocníme 

získáme výraz: q = 0,7 

A konečně dosazením do rovnice

 p + q = 1 

získáme rovnici

 p + 0,7 = 1 

Snadno tedy vypočteme 

p = 0,3 

Pro kontrolu si můžeme dopočíst, zda správně dopočteme počet jedinců s dominantním fenotypem.

 

Spočteme zastoupení heterozygotů: 2pq = 2.0,3.0,7 = 0,42 = 42% 

A zastoupení dominantních homozygotů: p

2

 = 0,3.0,3 = 0,09 = 9% Dominantní fenotyp by mělo mít 51% (42 + 9 = 51) všech jedinců.

 

9800 . 0,51 = 4988 Zkouška tedy vyšla 

výsledek je správný. 

Výsledek:

 

p = 0,3 (frekvence alely A

q = 0,7 (frekvence alely a

 

Zadání 2: 

U 200 osob byla vyšetřena krevní skupina. V MN systému byly výsledky následující: 32 jedinců mělo 

skupinu M

, 96 jedinců mělo skupinu

 MN

a 72 jedinců mělo skupnu

 N

. Vypočtěte genové frekvence alel.

 Yüklə 256,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə