Popular Musicians Azerbaijani transcriptYüklə 49 Kb.
tarix26.12.2016
ölçüsü49 Kb.
#3455

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Popular Musicians

Azerbaijani transcript:
El G: Azərbaycan musiqisinə də qulaq asırsan?
S: Həri. Çoxlu.
El G: Azərbaycan musiqisindən... contemporary musiqisindən nə deyə bilərsən?
S: İndi çox möhkəm pop culture Bakıda var. Pop culture-da demək üçün... İndi... bu zəmanədə uşaqlar ancaq azərbaycan musiqini eşidmirlər, onlar amerikan, там британский... там italyan... cürəbəcürə (cürbəcür) musiqiyə qulaq asırlar... indi də musiqimiz çox yaxşıdır, mənə... mən çox xoşduyuram, eşidirəm.
El G: Azərbaycan müğənnilərindən kimləri (kimlər) xoşunuza gəlir?
S: İndi çoxlu yaxşı müğənni var, biri Röya... o вообще hər dəfə konflikt eləyir Bakıda, amma onu...
El G: Nə konflikt?
S: Konflikt... başqa müğənnilərnən... просто (sadəcə) hər dəfə özünü western kimi aparır...
El G: Bundan nə demək istəyirsən, “western” kimi aparır?
S: Paltarını soyunur... havaxt istəyir. Bakıda belə şeyləri görmürsən çoxlu ona görə ki, biz bir az... you know müsəlman adamıq... biz paltarımızı bura ora götürmürük, soyundurmuruq (soyunmuruq), amma o nətər istəyir özünü aparır, ona görə ki o Röyadı. Bundan başqa, Elnarə var... o çox yaxşı oxuyur. Elnarə. Elnur, Şeron qrupunda idi, amma indi solo oxuyur. Aygün, həmişəli kimi. Faiq Ağayev тоже yaxşı oxuyur. Kimdi... ещё... Elşad Xose, там Dəyirman. Çoxlu var.
El G: Azərbaycan bəstəkarlarından nə deyə bilərsən?
S: Ümumiyəttlə nə?
El G: Bir yaxşı bəstəkarlar... xoşuna gələn bəstəkarlar...
S: Bizim ölkəmizdə yaxşı композитор var idi, Üzeyir Hacıbəyov, Tofiq Quliev, amma onlar уже...Allah Rəhmət Eləsin... gediblər. İndi bəstəkarlardan, композитор kimi, mən çoxlu bilmirəm, amma... amma musiqini qulaq asıram.

English translation:
El G: Do you listen to Azeri music as well?
S: Yes. A lot.
El G: What can you say about Azeri… contemporary music?
S: Pop culture in Baki is very strong now. Pop culture, meaning… Now… at these times, kids not only listen to Azeri music, but also to American, British… Italian… they listen to various music… and our music is very good… I like it a lot, listen.
El G: Whom do you like from the Azeri musicians?
S: There are many good musicians now, like Roya… she is always creating conflicts in Baki, but she…
El G: What conflict?
S: Conflict… with other musicians… she just always acts western.
El G: What do you mean by “acts western”?
S: Takes off her clothes… whenever she wants. You don’t see stuff like that in Baki a lot, because we are a little… you know, Muslim people… we don’t put our clothes here and there, don’t take them off, but she behaves however she pleases, because she’s Roya. Apart from this, there is Elnara… she sings very well. Elnara. Elnur, he used to be in the band Sheron, but now he sings solo. Aygun, as usual. Faiq Agayev also sings well. Who else… Elshad Xose, Deyirman. There are many.
El G: What can you say about Azeri composers?
S: What… in general?
El G: Well, regarding good composers… composers whom you like…
S: In our country we had good composers, Uzeyir Hacibeyov, Tofig Quliyev, but they are already… God rest their soul in peace… gone. I don’t know many composers today, but… but I listen to the music.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

Yüklə 49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə