Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve KomplikasyonlarıYüklə 445 b.
tarix15.03.2017
ölçüsü445 b.
#11470 • Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları

 • Alınması Gereken Önlemler

 • Anestezi Uygulaması • 35.000 beyin tümörü / yıl

 • İnfratentoryal yerleşimli tümörlerin % 60-70’i çocukluk çağında görülür

 • En sık rastlanan tipleri medulloblastom , pineoblastom, ependimom, primitif nöroektodermal tümörler (PNET) ve astrositomdur

 • Erişkin yaşlarda görülen beyin tümörlerinin ise % 15- 40’ı infratentoryal yerleşimlidir

 • Büyük bölümünü metastatik tümörler, ikinci sıklıkta ise hemanjioblastom oluşturmaktadır • Posteriyor fossa  içerisinde, retiküler aktivatör sistem, kraniyal sinirler, kardiyovasküler ve respiratuvar sistemin kontrolünü sağlayan vital yapılar yer almaktadır

 • Lezyonun kendisi ve/veya travma, iskemi bu yapılara zarar verebilir

 • Her birisi belirli problemleri olan değişik pozisyonlarda- pron, lateral ve oturur- yapılır

Obstrüktif hidrosefali

 • Obstrüktif hidrosefali

 • Beyin sapı vital merkezlerinde hasar

 • Pnömosefalus

 • Anormal pozisyon

 • Postural hipotansiyon

 • Venöz hava embolisi • İnfratentorial kitleler dördüncü ventrikül seviyesinde BOS akımını tıkayabilir

 • KİB’nın aşırı arttığı durumda cerrahi öncesi genel anestezi altında ventrikülostomi gerekebilirOturur pozisyonda cerrahi sırasında BOS kaybı oldukça hava subaraknoid boşluğa kolayca girer

 • Oturur pozisyonda cerrahi sırasında BOS kaybı oldukça hava subaraknoid boşluğa kolayca girer

 • Hava, beyin yüzeyinde ve lateral ventriküllerde BOS ile yer değiştirebilir

 • Duranın kapatılmasıyla pnömosefalus genişlemesi serebral basıya sebep olabilir

 • Uyanmanın gecikmesi ve nörolojik fonksiyonlarda gerileme

 • Nitröz oksitten kaçınılmalıdırPron, lateral, oturur pozisyonlar  sıklıkla kullanılan pozisyonlardandır

 • Pron, lateral, oturur pozisyonlar  sıklıkla kullanılan pozisyonlardandır

 • Pron pozisyonda basınç dağılımından dolayı fasiyal cilt laserasyonları, göze bası nedeniyle göz problemleri gelişebilir

 • Lateral pozisyonlarda brakiyal pleksusun zedelenme riski vardır. Aşırı boyun rotasyonu yine brakiyal pleksusa zarar verebilir

 • Aynı zamanda el bileğinde ulnar sinir veya dizde peroneal sinir zedelenebilir

Mükemmel bir cerrahi görüş sağlar

 • Mükemmel bir cerrahi görüş sağlar

 • Cerrahi alanda kan ve BOS birikmesi daha az miktardadır

 • Kan kaybı daha düşük venöz basınç nedeniyle daha az olabilir

 • Cerrah için rahat bir pozisyondur. İri bir hastanın oturma pozisyonuna getirilmesi daha kolaydır

 • Pik havayolu basınçları daha düşük, ventilasyon/perfüzyon uyumu daha iyidir

 • Daha az kraniyal sinir hasarıVenöz hava embolisi (%40)

 • Venöz hava embolisi (%40)

 • Hemodinamik instabilite,

 • Tansiyon Pnömosefali

 • Ulnar, siyatik, lateral peroneal sinir hasarı

 • Aşırı boyun fleksiyonu, arteriyel perfüzyon basıncının azalması → Hava yolu ödemi, obs, spinal kord hasarlanması, kuadripleji

 • Aşırı fleksiyondan kaçınılmalı

 • Kan basıncı cerrahi alan hizasından izlenmelidirAçık bir vendeki basınç, atmosfer basıncının altına düştüğünde venöz hava embolisi oluşabilir

 • Açık bir vendeki basınç, atmosfer basıncının altına düştüğünde venöz hava embolisi oluşabilir

 • Hava embolisinin en çok ortaya çıktığı aşama cilt ve kas insizyonu ile kemik venöz sinüzoidlerin diseksiyon aşamasıdırNadir görülür, ancak ani ve katastrofik hemodinamik değişikliklere neden olur

 • Nadir görülür, ancak ani ve katastrofik hemodinamik değişikliklere neden olur

 • Hava hızla sağ kalbe dolar

 • CO ↓

 • Sağ Kalp Yetm

 • Kardiyovasküler kollapsDaha yaygın

 • Daha yaygın

 • Hava pulmoner dolaşıma girer

 • Lokal obstrüksiyon/hipoksi

 • Sempatik refleks vazokonstriksiyon

 • Pulmoner HT, hipoksemi, CO2 retansiyonu, artmış ölü boşluk, azalmış ET CO2

 • Bronkokonstriksiyonİntravasküler gazın volümü

 • İntravasküler gazın volümü

 • Havanın venöz sisteme geçiş hızı

 • Patent foramen ovale varlığı

 • Sağ kalp basıncında artış

 • Azot protoksit kullanımı

 • Hastanın kardiyopulmoner kompansatuvar kapasitesiTEE, Doppler

 • TEE, Doppler

 • ET N2

 • PaO2

 • ET CO2, PAP

 • PaCO2

 • CVP

 • CO

 • BP

 • ECG, esoph. steth. • Pozisyon verildikten sonra sternumun sağ tarafına 3-6 torakal aralığa yerleştirilir

 • Kan, duvar hareketi ve hava

 • 1 ml veya daha az hava tespit edilebilir

 • Erken tespit ve önlem • VHE end-tidal C02’nin düşmesi ve end-tidal nitrojenin varlığı ile birliktedir

 • VHE oluşumundan sonra kısa sürede ET CO2 ↓

 • Azalma havanın büyüklüğüne paraleldir

 • VHE durmasıyla ET CO2 hızla düzelmeye başlarHasta %100 oksijen ile ventile edilmelidir

 • Hasta %100 oksijen ile ventile edilmelidir

 • Cerrahi alandan daha fazla hava girişi engellenmeli, SF le cerrahi alan irrige edilmeli

 • Sağ kalbe yerleştirilmiş kateterden hava aspire edilmelidir

 • Tek taraflı yada çift taraflı juguler venlere bası uygulanarak serebral venöz basınç artırılmalı

 • Santral ven basıncının artırılması için sıvı infüzyonu yapılmalıdır

 • PEEP uygulaması önerilmekle birlikte transatriyal basıncın değiştirilmesi paradoksal emboliyi tetikleyebilir (havanın arteriyel dolaşıma girmesi) • Alınan önlemler yetersiz kalırsa hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir ve yaranın hızla kapatılması önerilir

 • İnatçı dolaşım arrestinin varlığında supin pozisyonda resüssitasyon algoritması başlatılırPreoperatif değerlendirme

 • Preoperatif değerlendirme

 • Retiküler aktivatör sistem, kraniyal sinirler, kardiyovasküler ve respiratuvar sistemin kontrolünü sağlayan vital yapılar, posterior fossa  içerisinde yer alır

 • Hastalarda disfaji, laringeal disfonksiyon, solunum düzensizliği veya bilinç bozuklukları görülebilir

 • Havayolu reflekslerinin kaybına bağlı olarak kronik aspirasyon görülebilirİntrakraniyal HT supratentoriyal tümörlerden daha az gelişir, fakat ventriküler akımın bozulmasına sekonder hidrosefali gelişebilir

 • İntrakraniyal HT supratentoriyal tümörlerden daha az gelişir, fakat ventriküler akımın bozulmasına sekonder hidrosefali gelişebilir

 • Ventriküler drenaj veya peroperatif hipertonik osmoterapi ( mannitol) veya furosemid ile tedavi gerektirebilirMinimal kraniyal sinir veya serebellar lezyonu bulunanlarda, premedikasyon kontrendike değildir

 • Minimal kraniyal sinir veya serebellar lezyonu bulunanlarda, premedikasyon kontrendike değildir

 • Yükselmiş İKB ve semptomatik hidrosefalide premedikasyondan kaçınılmalıdır

 • Posterior fossa cerrahisi arteriyel kateteri de içeren  rutin monitörizasyon gerektirir

 • Kan basıncı kafa seviyesinde ölçülmelidir

 • Kalp seviyesinde ölçüldüğünde beyin perfüzyonu olduğunun altında saptanacaktır 

 • Venöz hava embolisi monitörizasyonu için değişik opsiyonlar vardır

 • Genelde  prekordiyal doppler ve end-tidal C02 monitörizasyonu esastırHemodinamik stabilitenin sağlanması

 • Hemodinamik stabilitenin sağlanması

 • KİB artışının önlenmesi

 • Tümörün cerrahi eksizyonunun kolaylaştırılması

 • Beyin ve kraniyal sinirlerin  elektrofizyolojik monitörizasyonunun sağlanması

 • Kan kaybının replasmanı, koagülopatinin önlenmesi ve tedavisi

 • Operasyon sonunda kısa sürede nörolojik değerlendirmeye olanak sağlanması

 • Postoperatif havayolunun korunması   • SSS işlevlerinin reversibl depresyonu • Serebral kan akımında belirgin artış oluşturmamalı

 • Serebral metabolizma hızını azaltmalı

 • Serebral perfüzyon basıncını korumalı

 • Serebral otoregülatuar kapasiteyi azaltmamalı

 • Antiepileptik etkisi olmalı

 • Cerrahi sonunda hızlı derlenme sağlamalıİntrakraniyal kompliyansı sınırda seyreden hastalarda kafa içi basıncını arttırmadan ve beyin kan akımını riske etmeden entübasyonu sağlamaktır

 • İntrakraniyal kompliyansı sınırda seyreden hastalarda kafa içi basıncını arttırmadan ve beyin kan akımını riske etmeden entübasyonu sağlamaktır • Hiperosmolar tedavi ve diüretikler

 • Kortikosteroidler

 • Kan basıncı kontrolü

 • Yüzeyel anestezi ve ıkınmadan kaçınmaHipertonik ve hiperosmolar

 • Hipertonik ve hiperosmolar

 • (% 20 solusyon = 1280 mosm kg-1) bir ajan olan mannitolün molekül ağırlığı 182 dalton olup, altı karbonlu bir şeker bileşiğidir • BOS yapımını azaltıp, reabsorbsiyonunu artırırlar

 • Ekstravasküler alandan intravasküler alana sıvı geçişini sağlarlar

 • Kan viskozitesinin azalmasıyla vazokonstriksiyon oluşturup, beyin kan volümünü azaltırlar • Mannitol her intrakraniyal girişimde “proflaktik” olarak kullanılmamalı, mümkünse KİB ölçülüp doğrulanan durumlarda serum osmolaritesi dikkate alınarak kullanılmalıdır • SSS’e ait yan etkiler

 • Bilinç düzeyinde değişme

 • Nöbet

 • Santral pontin myelinozis

 • Subdural veya parankim içine kanama

 • Rebaund beyin ödemiSistemik yan etkiler

 • Sistemik yan etkiler

 • Hiperosmolarite

 • Hipernatremi

 • Konjestif kalp yetmezliği

 • Hipokalemi

 • Hiperkloremik metabolik asidoz

 • Koagülopati

 • Flebit

 • Böbrek yetmezliği • KİB üzerine etkileri

 • Serebral kan volümündeki ani değişiklikler, serebrospinal sıvı dinamiklerine olan etkiler ve PaCO2'nin sonucudur

 • İzofluran, intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda en uygun volatil ajandır

 • % 1-1.5 MAC'ta enfluran EEG'de epileptik paterne neden olabilir (özellikle hipokapni sırasında) • İnhalasyon anestezikleri SMH'da doza bağımlı bir azalmaya neden olur

 • İzofluran ve enfluran %50'nin üzerinde azalma

 • En düşük etkiyi halotan oluşturur

 • (%25'ten az düşme)

 • Volatil ajanlar serebral damarları dilate ederler ve doza bağımlı bir şekilde otoregülasyonu bozarlar

 • SKA'na en fazla etkili olan halotan % 1 üzerindeki konsantrasyonda serebral otoregülasyonu bozar • Enfluran, BOS oluşumunu artırıp absorbsiyonunu azaltarak, intrakraniyal kompliyansı azalmış kişilerde intrakraniyal basıncı artırır

 • Halotan, BOS absorbsiyonunu azaltırken, BOS oluşumu üzerine minimal etkide bulunur

 • İzofluran, BOS absorbsiyonunu artırır, serebrospinal sıvı dinamiklerine etkileri açısından en uygun volatil ajandır • Nitröz oksit yalnız başına verildiğinde, hafif serebral vazodilatasyona neden olur ve KİB’nı artırabilir

 • Volatil ajanlara nitroz oksit ilavesiyle daha fazla SKA artışı meydana gelir

 • Bütün İV anesteziklerle serebral otoregülasyon ve CO2 yanıtı etkilenir

 • Ketamin dışındakiler SMH ve SKA azaltır • BOS absorbsiyonunu artırırlar

 • Serebral vasküler rezistans artışı nedeniyle SKA ve SKV’ de oluşan azalmayla beraber BOS’ da azalma, barbitüratları KİB'ı azaltmada oldukça etkili kılar

 • Antikonvülzan etkileri vardır

 • SMH depresyonu yaparlarBarbitüratla oluşan serebral vazokonstriksiyon sadece normal alanlarda oluştuğu için, bu ajanlar kan akımının normal alandan iskemik alana redistrübisyonuna neden olur ( ters çalma sendromu )

 • Barbitüratla oluşan serebral vazokonstriksiyon sadece normal alanlarda oluştuğu için, bu ajanlar kan akımının normal alandan iskemik alana redistrübisyonuna neden olur ( ters çalma sendromu )

 • İskemik alanlardaki serebral damarlar maksimum dilatasyonda kaldığı için, iskemik vazomotor paralizi nedeniyle barbitüratlardan etkilenmezler • Na+ kanallarını bloke eder

 • İntraselüler Ca++ girişinin azaltır

 • Hücrelere glikoz girişini azaltır

 • GABA erjik aktiviteyi potansiyalize eder

 • cAMP üretimini artırır

 • NMDA kaynaklı transmembran elektriksel gradiyent kaybını geciktirir

 • Ekstrasellüler alanda laktat, glutamat ve aspartatı belirgin olarak azaltır • SMH azalması

 • Rejyonel serebral kan akımının dağılımının düzenlenmesi

 • Konvülziyonların baskılanması

 • Katekolaminlere bağlı hiperaktivitenin baskılanması

 • Kafa içi basıncında azalma

 • Beyin ödeminin azalması

 • Serbest radikallerin temizlenmesi

 • Membranların stabilizasyonu

 • Kalsiyum kanallarının blokajı

 • Yağ asiti metabolizmasında değişiklik • SMH ve SKA‘ını barbitüratlar ve etomidata benzer şekilde azaltır SKA'daki azalma daha fazladır

 • Distonik ve koreiform hareketlere yol açabilmesine rağmen belirgin antikonvulzan aktiviteye sahiptir

 • KİB ↓

 • Yarılanma ömrünün kısa olması, nöroanestezide üstünlük sağlar

 • AntiemetiktirEEG supresyonu oluşturan dozlarda bile serebral damarların otoregülasyonu ve CO2 yanıtı korunur

 • EEG supresyonu oluşturan dozlarda bile serebral damarların otoregülasyonu ve CO2 yanıtı korunur

 • Uyanma sırasındaki sempatik aktivasyonu engellemek amacıyla küçük dozlarda uygulanabilir

 • Nöroprotektif etkisi

 • Antioksidan özelliğine

 • Glikoz metabolizmasını yavaşlatma

 • GABA reseptör modülasyon oluşturma özelliğine bağlıdır • SMH, SKA ve KİB’ını tiopentale benzer şekilde azaltır

 • Kortekste etkileri beyin sapından daha fazladır barbitüratlarla kıyaslandığında daha iyi hemodinamik stabilite sağlar

 • BOS üretimini azaltır • Genellikle tüm opioidlerin (solunum depresyonuna bağlı PaCO2 yükselmesi olmadığı sürece); SKA, SMH ve KİB üzerine minimal etkileri vardır

 • Morfin düşük lipid solubilitesi nedeniyle nöroanestezide kullanımı pek uygun değildir

 • SSS'ne geç penetre olur ve sedatif etki uzarİntrakraniyal tümörlü hastalarda, sufentanil daha az olarak da alfentanil verilimi sonrası İKB artışı olduğu bildirilmiştir

 • İntrakraniyal tümörlü hastalarda, sufentanil daha az olarak da alfentanil verilimi sonrası İKB artışı olduğu bildirilmiştir

 • Remifentanil İKB’da değişiklik yapmaz ve kısa etkilidir

 • Normeperidinin potansiyel birikici etkisi ve kardiyak depresyon yapıcı etkisi nedeniyle meperidinin kullanımı sınırlıdır • SKA ve SMH’ı düşürürler

 • Bu düşme barbitüratlar, etomidat ve propofolden daha azdır

 • Antikonvülzan özellikleri de vardır

 • Midazolam; seçilecek kısa etkili benzodiazepindir • SKA, SKV ve BOS volüm artışı, intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda ileri derecede KİB artışına yol açabilir

 • Ketamin, serebral damarları dilate edip SKA’ını artıran (% 50-60) tek IV anesteziktir

 • Selektif aktivasyon (limbik ve retiküler) etkisi somatosensoryal depresyonla kısmen dengelenir. SMH değişmez • 2 adrenoreseptörler beyin vasküler yatakta oldukça geniş bir yayılım gösterir

 • Reseptör aktivasyonu spesifik vazokonsriktif yanıta neden olur

 • Deksmedetomidin infüzyonu hem direkt olarak vasküler düz kas konstriksiyonunu tetikler, hem de indirekt yoldan santral sempatik aktivitede değişiklikler yapar • Membran stabilizasyonu etkisiyle yararlıdır. SMH, SKA ve KİB’ını düşürür. Fakat bu etki diğer ajanlara oranla daha azdır

 • Lidokainin en önemli avantajı hemodinamiyi bozmadan SKA’ nı azaltmasıdır (Serebral vasküler direnci artırarak)

 • Sistemik toksisite ve epileptik aktivite riski, tekrarlanan dozlarda lidokain kullanımını sınırlarKas gevşeticilerin beyin üzerine direkt etkileri yoktur, sekonder etkileri vardır

 • Kas gevşeticilerin beyin üzerine direkt etkileri yoktur, sekonder etkileri vardır

 • Hipertansiyon ve histamin salınımıyla oluşan serebral vazodilatasyon KİB 'ı arttırırken, histamin salınımı ve ganglion blokajı ile oluşan sistemik hipotansiyon SPB'nı düşürür

 • Süksinilkolin KİB'ını artırabilir

 • Posteriyor fossa girişimlerinde anestezi yönetimi genel nöroanestezi prensiplerine benzerdir

 • Ancak, hastaların daha çok pediyatrik yaş grubunda olması, ameliyat sırasında verilen pozisyonların özellikli ve hava embolisi gibi ciddi komplikasyonların daha sık görülmesi nedeniyle diğer nöroanestezi uygulamalarından ayrı bir önemi vardırKataloq: anestezi -> images -> dosya-yukle
dosya-yukle -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya-yukle -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya-yukle -> İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
dosya-yukle -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya-yukle -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya-yukle -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya-yukle -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya-yukle -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
dosya-yukle -> Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə