Позив за подношење пYüklə 0,64 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix18.12.2016
ölçüsü0,64 Mb.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ П

ОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка

 јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке

:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 

којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:

"DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“EDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepi

ć

a br. 1www.dragisamisovic.bg.ac.rs

др вство


творени поступ к

обр


Dobra - Instrumentarij za ORL 

hirurgiju (Lariks, rinoplastika);

Hirur

š

ki instrumenti- 33169000Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адрес

a где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 

"Najni

ž

a ponuđ

ena cena


www.dragisamisovic.bg.ac.rs

 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке

:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na 

način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.  

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.  

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – 

Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara  –  Instrumentarij za ORL hirurgiju 

(Lariks, rinoplastika) JN br. 08/13 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je 

primljena od strane naručioca do 02.09.2013. godine do 08:30 časova. 

Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  02.09.2013.  u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove 

(Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. 

Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog 

punomoćja 

 

25 dana od dana otvaranja ponudadr Ozren 

Ć

ebedž

i

ćDocument Outline

  • Blank Page


Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə