Pre- and post-border biosecurity New Zealand Plant Protection 68: 66-75 2015Yüklə 102,27 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix21.08.2017
ölçüsü102,27 Kb.
1   2   3
wa; K

ahi


ka; N

ew 


Ze

al

and C

hr

istm

as t


re

e; 


hu

tuka

wa; R


āt

ā

Medicin

al; F


oo

d; D


yes; 

D

omes

tic; C


on

str


uc

tio


n; 

Pa

stime; T

radi


tio

ns; C


hiefl

tree (rā

ka

u rang

at

ira)

NI, n


or

th o


f a lin

e s


tret

chin


g f

ro

m New P

ly

mou

th t


o G

isb


or

ne b


ut 

na

turalis

ed f


ur

th

er sou

th in


cl. S

I. (B


yl

sm

a et al. 2014)

M

etro

sid


er

os f


ul

gens


Aka; A

ka

kura; 

Aka


ta

whi


ta

whi;


 

Aka


ta

whi


whi; A

m

aru;

 

Kahi

ka; K


āhi

ka

hika; R

āt

ā; tāp


ik

i; S


ca

rlet ra


ta; v

in

e rata

M

edicinal; F

oo

d; Too

ls; 


C

on

struc

tio


Thr


ee K

in

gs, NI, SI. C

oa

stal a

nd lo


w

la

nd for

es

t to s

ou

th of l

at. 44° 


30’; w

es

t of di

vide in S

I.

M

etro

sid


ero

kermad

ece


ns

is

Kerm

ade


c p

ōh

utuka

wa

No d

at

a ava

ila


ble

En

demic to K

er

made

c I


sla

nd

s but p

la

nted w

ide


ly in NZ

M

etro

sid


ero

parki

ns

onii

Pa

rkin

so

n’s rata

N

o dat

a a


va

ila


ble

N

ew Zea

la

nd: NI, SI. I

n t


he NI, k

no

wn o

nl

y fro

m H


au

tur


u (L

itt


le 

Ba

rrier I

sla


nd) a

nd A


ot

ea I


sla

nd (G


re

at B


ar

rier I


sla

nd). I


n t

he S


I, 

co

nfined t

o t


he w

es

t, wher

e i


t i

s lo


ca

lly co


mm

on f


ro

m M


t B

ur

net(n

ear C

ol

lingw

oo

d) sou

th t


o j

us

t nor

th o


f H

ok

itika

M

etro

sid


er

os

 per

for


ata

A

ka; Aka

te

a; Aka

to

roto

ro; 


Clin

gin


g ra

ta; K


or

o; sm


al

whi

te ra


ta; T

or

otor

o; 


Wh

ak

apiopi

o

Tool

s a


nd C

on

struc

tio


n

N

ew Zea

la

nd: Three K

in

gs, NI & SI t

o a


bo

ut n


or

th

ern O

ta

go and 

no

rther

n Fio


rd

la

ndM

et

rosid

er

os ro

bu

staN

or

ther

n ra


ta; R

āt

āM

edicin


al; F

oo

d; Fishin

& Hun

tin


g; T

oo

lsH

ig

hly co

ns

picuo

us em


er

gen


t co

m

ponen

t o


f lo

w

land f

or

ests (u

to 800 thr

oug


ho

ut t


he NI a

nd n


or

th

ern S

I (K


nig

htb


ridg

e & Og


den 

1998)


M

et

roside

ro

s um

be

llata

tā; Sou

th

ern ra

ta

Medicin

al; W


ea

po

ns; To

ol

s; Fight

in

g and 

H

untin

g

NI: Loc

al

ly pres

en

t fro

m l


at. 36° s

ou

thwa

rd

s. Mor

e co


mm

on in 


w

es

tern p

ar

ts of t

he S


I b

ut a


bs

en

t fro

m m


uc

h o


f t

he e


as

t. C


omm

on 


on S

te

wart I

sla


nd (W

ar

dle 1971)Ne

om

yrtu

pedun

cu

lata

 

Myr

tle; R


ōh

ut

u; Rōu

tu

Medicin

al; F


oo

d

NI, SI a

nd S


te

wa

rt Isla

nd

s fro

m n


ea

r K


ai

ta

ia (Man

ga

muka) s

ou

th, bu

t g


en

era


lly s

ca

rce in Nor

th

land a

nd A


uc

kl

and

Sy

zygium

 m

aire

M

aire t

awa


ke; M

air


ta

wha

ke; Pu


ka; swa

mm

air


e; T

uh

uhi; Wwko

u

Medicin

al (r


in

gw

orm); 

Fo

od (ber

ry); Ga


rden 

pl

antNI & S

I f


ro

m T


e P

ak

i sou

th t


o R

ara


ng

i (n


ea

r B


len

heim). N


ow o

ften 


sc

ar

ce or a

bs

ent o

ver l


ar

ge p


ar

ts o


f i

ts f


or

m

er rang

e b


ec

au

se of t

he 


cle

ara


nce o

f swa


m

p f


or

es

t1

Sp

ecific spe

cies di


str

ib

utio

n in m


et

res a


bo

ve s


ea le

ve

l for 

Ku

nzea

 g

enus p

ro

vided b

y D


e L

an

ge (2014a). 2

N

on-endemic (S

tep


hen

s et a


l. 2005).

Scien


tific n

am

eC

omm


on/M

āo

ri nam

e

Traditio

na

l Māo

ri p


la

nt u


se

Di

strib

ut

ion (f

or e


ac

h s


pe

cies)


© 2015 New Zealand Plant Protection Society (Inc.) www.nzpps.org     Refer to http://www.nzpps.org/terms_of_use.html


Yüklə 102,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə