Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYüklə 253,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü253,17 Kb.
#16299

1
İnvazif Mantar 
İnfeksiyonları
Prof. Dr. Fatma Ulutan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2
Candida
İnfeksiyonları
Aspergillus
İnfeksiyonları
Diğer Mantar İnfeksiyonları

3
İnvazif Mantar 
İnfeksiyonlarının Önemi
Mantar infeksiyonlarının sıklığı giderek 
artmaktadır.
Mortalite yüksektir
Kandidoz için %50
Aspergilloz için %80-100
Erken tedaviye başlama mortaliteyi önemli 
oranda azaltmakta 
Hastanede yatış süresi uzatmakta 
(Kandideminin bu süreyi 30 gün uzattığı gösterilmiş)
Maliyeti artırmakta

4
1978-1982
1983-1987
1988-1992
Aspergillus
Diğer mantarlar
Grollet al.J Infect 1996

5
Ortam
Sağlık ve Hastalık Arasındaki Denge
Mantarlar
Konak Faktörleri

6
Çevre Faktörleri 
(Nozokomiyal )
Candida spp.

Komensal flora

Hastane personelinin ellerinden,
kolonize hastalardan çapraz bulaş

Çevre
Aspergilloz spp
Toz, gıda, bitki, su……
Teknikler-kullanılan araç gereç/Tedaviler
Mukokutanöz toksisite ve hasar
Bakteriyel florada azalma

7
Geşmişte hastalık yaptığı temel gruplar
Kemik iliği ve organ nakli
Steroid kullanımı
Sitotoksik ilaç kullanımı
Günümüzde yoğun bakım ünitelerinde artış var
Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı
Santral venöz kateter kullanımı
Paranteral nütrisyon uygulanması
Cerrrahi bir girişim
Hemodiyaliz 
kolaylaştıran faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
Son Yıllarda İnvazif Mantar 
İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi (1)

8
10.9
6.8
11.2
13.2
Mantarlar
27,7
29,6
33,2
22,7
GPB
(Gram 
pozitif bakteri)
61,3
63,6
55,7
64,1
GNB
(Gram 
negatif bakteri)
Hastane
Geneli
n=1508
Cerrahi
Servisler
n=371
Dahili
Servisler
n=476
Yoğun
Bakımlar
n=661
Gazi Hastanesi 2007 Surveyans Çalışması
Sonuçlarına Göre İzole Edilen Mikroorganizmaların
Servislere Göre Yüzde (kolon yüzdesi) Dağılımı

9
Son Yıllarda İnvazif Mantar 
İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi (2)
İnsidans ve mortalitelerinde artış
Candida albicans dışındaki türlerin artışı
Aspergillus dışı mantarlarla/yeni 
mantarlarla infeksiyon artıyor:
Fusarium,
Zygomycetes (Rhisopus, Mucor), 
Scedosporium apiospermum……..
Antifungallere direnç sorunu

10
FUNGUSLAR VE DİRENÇ
Flukonazol direnci (olgu 
bildirimi)
Cryptococcus
neoformans
Azol direnci (olgu bildirimi)
Candida tropicalis
Amf. B ve flusitozine direnç
Candida lusitaniae
Flukonazole
intrensek
direnç
Candida krusei
Flukonazole
intrensek
direnç
Candida glabrata
Flukonazole
artan
direnç
Candida albicans

11
Amf.B direnci olabilir
Feohifomikoz etkenleri
Azollere dirençli
Saccharomyces cerevisiae
Amf. B ye intrensek direnç
Trichosporon beigelii
Amf. B ye intrensek direnç
Scedosporium apiospermum
Amf.B ve flusitozine dirençli
Paecilomyces
türleri
Çoğu azollere                                          
bir kısmı Amf. B ye dirençli
Hiyalohifomikoz etkenleri
Azollere dirençli
Zigomikoz etkenleri
Flukonazole dirençli       
Aspergillus
türleri

12
Tanısal Sorunlar
profilaksi
FUO (ampirik)
olası
yüksek olası
kanıtlanmış
o
o
o
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
˜˜
˜˜
˜˜˜˜˜˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

13
İNZAZİF Candida
İNFEKSİYONLARI

14
İnvazif Candida İnfeksiyonlarında
Risk Faktörleri
İatrojenik/Nosokomiyal
Kolonizasyon
Geniş spektrumlu 
antibiyotik 
GİS veya kardiyak cerrahi
Hastanede uzun kalış
Yoğun bakımda kalış
Yanık 
Damar içi kateter
Parenteral beslenme
YBÜ’de > 7 gün yatış
Böbrek yetmezliği
İmmünsüpresyon
Nötropeni
Steroid kullanımı
HIV pozitifliği
Diabetes mellitus

15
Hastaya uygulanan antibiyotik sayısı önemli 2 
den fazla ise risk 12,5 kat artıyor.
Arch Intern Med 1989;14923:49-53
Bakteremi, florokinolon tedavisi, CMV 
infeksiyonu da kandidemi için bir risk faktörü
J Infect Dis 2000;181:309-316
Flukonazol profilaksisi
C. krusei
için 
27
kat 
C. glabrata
için 
5
kat artışa neden olduğu 
gözlenmiş.

16
Santral Venöz Kateter (SVK) ve 
Kandidemi
İnvazif kandidoz tanısı alan hastaların
% 65-90 oranında santral venöz kateteri olduğu 
belirlenmiştir
.
J Clin Mic 2005;43:1829-1835
Eur J Clin Microb Dis 2005;24:23-30
SVK nötropeni veya ciddi immün yetmezliği olmayan 
hastalarda da kandidemi için risk faktörüdür
C.parapsilosis
özellikle yüksek glükoz
konsantrasyonunda biyofilm oluşturarak 
hiperalimantasyon alan bireylerde SVK kaynaklı
kandidemi geliştirebilmektedir.

Kanser Hastalarında Mantar 
İnfeksiyonlarında Etken Dağılımı
Candida spp
(%48)
Aspergillus spp
(%31)
Diğer (%21)

18
Nozokomiyal Kan İnfeksiyonlarının
İnsidansı ve Dağılımı
(%) (1990lı yıllar)
23
1
Viridans streptokoklar
26
1
Serratia türleri
33
4
Pseudomonas türleri
28
5
Enterobacter türleri
27
5
Klebsiella türleri
24
6
Escherichia coli
40
8
Candida türleri
32
11
Enterokoklar
25
16
Staphylococcus aureus
21
32
Koag(-)stafilokoklar
Mortalite
İnsidans

19
Nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonlarının
etkeni olarak artık 3. sırada 
Medical Mycology 2007:45:321-346
Clin Infect Dis 2003;36:1103-1110
Clin İInfect Dis 2004;39:309-317
İnvazif Candida infeksiyonlarının %30-50 
sinde kan kültürü negatif 
Br J Haematol 2002;117:40-46

20
Günümüzde İnvazif Kandidozda 
Etken Türlerin Dağılımı
İlk sırada C. albicans yer alıyor
Flukonazol profilaksisi
C. krusei
ve 
C.glabrata
infeksiyonlarında artışa yol açmış
C. lusitaniae amfoterisin B ye dirençli
C. albicans
% 50
C. glabrata
% 15-25
C. parapsilosis
%10-20 (kateter ve iv.sıvı
kaynaklı)
C. tropicalis
%15 (virulan üretilmesi anlamlı)
C. krusei
<% 3 
Diğerleri     < % 5
Medical Mycology 2007:45:321-346

21
Antimicrob Agents Chemother 2000;44:747–751
C. glabrata 
% 16
C. albicans 
% 54
C. parapsilosis 
% 15
C. tropicalis 
% 8
C. krusei 
% 2
diğer Candida spp 
% 5

22
C. krusei
1%
C. guilliermondii
2%
C. parapsilosis
21%
C. tropicalis
21%
C. glabrata
5%
C. albicans
41%
other
9%
J Clin Microbiol 2006;44 (6): 2816 – 2823

23
1999-2001 Ve 2001-2003  Olmak Üzere 2 
Dönemde Febril Nötropeni Hastalarından İzole 
Edilen Candida Türlerinin Dağılımı (GAZİ TIP)
68,8
10,4
3,9
3,9
14,3
C. albicans
C. glabrata
C. tropicalis
C. kefyr
C. krusei
1999-2001
(n=127)
2001-2003
(n=47)
4,2
8,5
27,6
2,1
48,9
68,8
10,4
3,9
3,9
14,3
C. albicans
C. glabrata
C. tropicalis
C. kefyr
C. krusei
C. albicans
C. glabrata
C. tropicalis
C. kefyr
C. krusei
1999-2001
(n=127)
2001-2003
(n=47)
4,2
8,5
27,6
2,1
48,9

24
Türkiye’de Durum
Türkiye Febril Nötropeni Grubunun 
çalışması:
Retrospektif
7 merkez
2002
C.albicans
dışı Candida türlerinin oranı % 47 
olarak saptanmış

25
Kanda İzole Edilen Candida
Türlerinde FLUKONAZOL Direnci
C. albicans
C. glabrata
C. parapsilosis
C. tropicalis
Yüzde
SENTRY, 1997-2000
CDC, 1998-2000
EIEIO, 1998-2000

26
Candida
ve Virulans Faktörleri
Canlı ve cansız yüzeylere tutunma 
yeteneği
Dimorfizm
Enzimleri:Aspartil proteinaz,fosfolipaz
Fenotip değiştirme
Sitokin yapımını etkileme
Biyofilm oluşturabilme
(
kateter varlığında biyofilm oluşturma yeteneği 
C.albicans
dışındaki türlerde daha fazla)

27
Hematojen
Candida
İnfeksiyonları
Kandidemi:
Üremi, steroit tedavisi, genel 
düşkünlük durumunda gelişebilir.
Katetere bağlı kandidemi:
Roll-plate tekniği ile en az 15 cfu,
Sonikasyon tekniği ile en az 100 cfu olarak kanda 
üreyen 
Candida
türü üremelidir.
Kateterden alınan kan örneğinin kantitatif kültüründe 
üreyen 
Candida sayısı aynı anda periferik başka 
bir damardan yapılan kantitatif kan kültüründe 
üreyen Candida sayısının en az 10 katı olmalıdır.

28
Candida
Türleri İle Kandidemi Sonrası
Gelişebilecek Fırsatçı İnfeksiyonlar
Santral  sinir sistemi kandidozu
Solunum sistemi kandidozu
Kardiyak kandidoz
Candida
peritonitleri
Candida
osteomyeliti
Candida
artritleri
Diğer organ yerleşimleri
GİS organları, göz, kulak, burun, lenf nodülleri, damar 
yapıları

29
Akut İnvazif Kandidoz
Antibakteriyel tedaviye cevap vermeyen ateş
Miyalji
Endoftalmit
%10-13 dermatolojik bulgu
Eritemli zemin üzerinde püstüller veya santral nekrozlu büyük 
nodüller şeklinde olabiliyor
Kan kültürü pozitifliği %25-50
İnfeksiyon çeşitli organlara yayılabilir

30

31
Akut İnvazif Kandidoz Tanısı
Mukozalar dışında 
biyopsi materyalinde 
veya iğne aspirasyonu ile 
alınan bir örnekte maya hücresi
ve psödohif yapısının görülmesi
Kültür
1/3 ile 1/4 olguda kan kültürü pozitif
Antikor saptanması duyarlılığı düşük
Antijen ( 
mannan,1-3beta D glukan,Candida enolazı)
saptama 
yöntemleri tanısal açıdan yetersiz
PCR da metodoloji sorunları çözülmemiş
D-arabinitol umut veriyor 

32
Kronik Dissemine Kandidoz
(=
Hepatosplenik kandidoz
)
Uzun süren derin nötropeniden çıkan kanser 
hastalarında görülür
Genellikle karaciğer, dalak ve bazen de böbrekler 
ve diğer organlarda tutulum meydana gelir
Kinolon profilaksisi ile daha sık
Hastalar genellikle genç
Infect Dis Clin North Am 2005;29:493

33
Kronik Dissemine Kandidoz

34
Kronik Dissemine Kandidoz
Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Antibiyotik tedavisi ile düşmeyen ateş
(>38 
0
C, günde birden fazla yükselme, üşüme-titreme,
bazen >40 
0
C))
Sağ üst kadranda ağrı,hassasiyet, sarılık
Karın ağrısı(yaygın)
Bulantı/Kusma
Hepatosplenomegali
Alkalen fosfataz yüksekliği (Olguların çoğunda
)
ALT/AST yüksekliği (1/3 olguda)
Lökositoz (1/3 olguda)
Leukemia Research 2005;29:493

35
Kronik Dissemine Kandidoz 
Tanısı
Kan kültürleri
Ultrasonografi
BT
MRG
Karaciğer biyopsisi 
Infect Dis Clin North Am 2000;14:721
Leukemia Research 2005;29:493

36
Kronik Dissemine Kandidoz 
Olgusu (GAZİ TIP)
60y
Myelodistrfik sendrom
Kemoterapi sonrası
nötropeni
AP 728 Ü
ALT:68 Ü
AST: 60 Ü

37
İNVAZİF Aspergillus
İNFEKSİYONU

38
İnvazif Aspergilloz (İA) Ve Altta 
Yatan Hastalık
0
5
10
15
20
25
30
%
ALLO KİT
OTO  KİT
AKUT
LÖSEMİ
SOT
AIDS
Patterson et al. Medicine. 2000
KİT ve hematolojik 
hastalarda görülen 
CMV infeksiyonları
İA için predispozan
Clin Infect Dis 2001;32:539-45

39
İnvazif Aspergilloz ve Diğer Küf 
Mantarlarında Bulaşma
Aspergillus,Zygomycetes.....
Filtre edilmemiş hava, 
havalandırma sistemleri, halı,
toz,gıda, bitki
Kontamine su

40
İnvazif Aspergilloz İçin Riskler
Yoğun Bakımda kalış
KOAH
Siroz
Düşük doz steroid kullanımı

41
Organ 
Organ 
Transplant
Transplant
Al
Al
ı
ı
c
c
ı
ı
lar
lar
ı
ı
nda 
nda 
K
K
ü
ü


Mantar
Mantar
ı
ı
İ
İ
nfeksiyonlar
nfeksiyonlar
ı
ı
5
5
3
3
37
S. apiospermum
3
Fusarium sp.
2
C.bantiana
1
S.prolificans
1
E.jeanselmei
1
P.romerci
1
Cladosporium sp. 1
Rhizopus sp.
2
Mucor sp.
1
A.fumigatus 29
A.flavus
5
A.terreus
2
A.niger
1
Clin
Clin
Infect
Infect
Dis
Dis
2003;37:221
2003;37:221
.
.

42
İnvazif Aspergillozda
Etkenler
Aspergillus fumigatus
Kemik iliği  naklinde daha sık
Aspergillus flavus
Sinüs enfeksiyonlarında daha sık
Aspergillus niger
Sinüs enfeksiyonlarında daha sık
Aspergillus terreus

43
Aspergillus fumigatus
Spor boyutu küçük 
(2-3 mikron) 
Hızlı çoğalma
(
1
1
-
-
2 cm 
2 cm 
/
/
24 
24 
saat)
saat)

44
İnvazif Aspergillozda Patogenez
Kemoterapi
Alveoler makrofaj azalması
Steroid
Alveoler makrofaj fonk. bozukluğu
Spor
Hif
Kompleman inhibe edici faktör
Proteazlar
Mikotoksinler salınır
ANJİYOİNVAZYON
DOKU NEKROZU

45
İnvazif Aspergillozda Klinik şekiller
Pulmoner aspergillloz
Kronik invazif aspergilloz
(
KOAH ile birlikte ,aspergilloma)
Yaygın aspergilloz
(
ateş+ sepsis bulguları
)
Paranazal sinüs aspergillozu
Trakeobronşit
Akciğer nakli yapılan hastalarda ipek sütür kontaminasyonu
Endokardit
Prostetik kapağın ameliyat sırasında kontaminasyonu
Kalıcı i.v kateter varlığı ve i.v. ilaç bağımlılığı
Endoftalmit
Keratit
Travma
Kutanöz aspergilloz
Gastrointestinal aspergilloz

46
Pulmoner Aspergilloz
Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına 
rağmen düşmeyen ateş
Göğüs ağrısı
Öksürük
Hemoptizi

47

48
Pulmoner Aspergillozda HRCT 
Bulguları
Halo belirtisi
Yarım ay
0-5 gün
5-10 gün
10-20 gün
(
Yoğun bakım hastalarında her zaman tanı için 
çok yardımcı olmayabilir
)

49
Primer Kutanöz Aspergilloz

50
İnvazif Aspergilloz (İA) Tanısı
Kültür
(
BAL, balgam, idrar, apse drenajı, cilt, 
derin doku-organ biyopsileri )
Serolojik testler
(Aspergillus antijenlerinin ve 
nükleik asitinin saptanmasına yönelik testler )
Histopatolojik inceleme
Görüntüleme yöntemi
( HRCT )

51
İA Tanısında Kültür
BAL, balgam, idrar, apse drenajı, cilt, kornea 
kazıntısı, derin doku-organ biyopsileri kültür için 
kullanılır
Steril olması gereken bölgeden, histopatolojik
materyalden Aspergillus üretilmesi önemli
BAL için duyarlılık % 30 prediktif değeri %60
Kan kültürünün
tanı değeri düşük ( % 5 olguda +) 
A.terreus için yararlı
olabileceği gösterilmiş
Clin Infect Dis 2001;31:188-9

52

53
İA Tanısında Galaktomannan Testi
RIA,LA,Sandwich EIA*(Platelia,standardize)
Aspergillus için spesifik
2003 yılında FDA tarafından erişkin nötropenik
ve/veya KİT hastalarında aspergilloz tanısı için 
onay almış
Serum ve BAL
Sensitivite %29-100,spesifite %80-100
Pozitif indeks:
USA ≥0.5
Avrupa ≥1.0-1.5

54
İA Tanısında Galaktomannan Testi (2)
Yüksek riskli hastalarda tarama testi
Otopsi ile kanıtlanmış tüm olgularda (+)
KİT hastalarının %80’inde radyolojiden 
1  hafta önce (+)
Haftada iki örnek
>1 ardışık serum örneğinin pozitif olması
gerçek pozitiflik
Seri örneklerde titre artışı

55
İA Tanısında Galaktomannan Testi (3)
Yalancı pozitif
Kontamine gıda,
Gastrik mukoza bütünlüğünün bozulması,
Piperasilin -Tazobaktam
Yalancı negatif:
Cut-off, tür (suş,infeksiyon odağı)
Antifungal kullanımı,
GM antikorları
Fungal yük ile orantılı
Düzeylerin prognostik önemi var

56
Galaktomannan Testinde
Yalancı pozitiflik (%1-18)
ÇAPRAZ REAKSİYON
Penicillium
chrysogenum
Penicillium digitatum
Paecilomyces variotii
Rhodotorula rubra
Swanink et al. JCM 1997; 35: 257
BESİNLERLE
Mısır gevreği
Ekmek
Makarna
Pirinç
Kek
Hindi 
Sosis
Cips
Krem karamel
J Mycol Med 1998; 8: 112

57
(1-3)-β-D-glukan (G-testi)
Aspergillus
’a özgü değil
Candida
ve 
Aspergillus,
diğer küf ve 
mayalar(
Mucor
ve 
Cryptococcus
dışında)
için pozitif
Araştırma aşamasında
Sınırlı veri
Duyarlılık %67 
Özgüllük %84

58
İnvazif Aspergilloz
Tanısında 
PCR
Standardizasyon sorunu var.
Kontaminasyon
Yalancı pozitiflik
Kolonizasyon-enfeksiyon ayırımı sorunu 
var.
Seri örneklerde devamlılık göstermeyen, 
aralıklı pozitif sonuçlar olabilir.
Tedavi alan bazı hastalarda tedaviye yanıt 
olmadan negatifleşebilir.
Sınırlı veri

59
İnvazif Aspergilloz
Tanısında 
BT (HRCT)
Düz radyografilerden daha duyarlı
(Düz akciğer grafisi.%10,HRCT.% 50)
Ayırıcı tanıyı kolaylaştırır
Girişimleri kolaylaştırır
Tedavi cevabının izlemi
Erken tanı,tedavi

60

61
DİĞER MANTAR 
İNFEKSİYONLARI
Mukormikoz
(=Zigomikoz
)

62
1985
1985
-
-
1989
1989
1990
1990
-
-
1994
1994
1994
1994
-
-
1999
1999
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
İ
İ
nfeksiyon
nfeksiyon
(no.)
(no.)
Y
Y
ı
ı
llar
llar
CID 2002; 34:909
CID 2002; 34:909
.
.
Fusarium
Fusarium
Zygomycetes
Zygomycetes
Scedosporium
Scedosporium
Kemik 
Kemik 
İ
İ
li
li
ğ
ğ
i nakli ve 
i nakli ve 
Aspergillus
Aspergillus
-
-
d
d
ışı
ışı
K
K
ü
ü
f Mantar
f Mantar
ı
ı
İ
İ
nfeksiyonlar
nfeksiyonlar
ı
ı

63
Mukormikoz Etkenleri
Mucoraceae/Absidiaceae ailesi
Absidia cinsi
Apophysomyces cinsi
Mucor cinsi
Rhizomucor cinsi
Rhizopus cinsi

64
Mukormikozda Bulaşma
İnsana solunum, sindirim ve deri yolu ile 
bulaşır
Kontamine pansuman malzemeleri ile deri tutulumlu 
salgın bildirilmiş
JAMA 1979;242:272-4
YBÜ de ilaç hazırlamak için kullanılan kontamine dil 
basacağı ile gastrik mukormikoz
Intensive Care Med 2004;30:724-8

65
Damar invazyonu sonucu oluşturduğu trombüsler
distalde nekroz ve infarkt oluşturur

66
Rino-Orbito-Serebral Sendrom
Sinüs mukozasının tutulumu
Orbital tutulum
Serebral tutulum
SSS’ye komşuluk, kan ve sinirler yolu ile ulaşır

67
Mukormikoz İçin Altta 
Yatan Hazırlayıcı Faktörler
Diabetes mellitus
%36
Hematolojik malignite
%17
Organ nakli
%7
Deferoksamin tedavisi
%6
IV ilaç
%5
Kök hücre nakli
%5

68
Dünyada Mukormikoz Artışı

69
Ülkemizde 1966 yılından itibaren olgu 
sunumları mevcut ve 1990 yılından 
itibaren olgu sunumlarında artış
Hilmioğlu S. 3.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi 
2003

70

71
Mukormikoz ve Klinik 
Tablolar
Sinüs tutulumu %39
Pulmoner
%24 (kanserli hastalarda daha sık)
Kutanöz
%19
Serebral
%9
GİS
%7
Dissemine
%3
Endokardit, peritonit, izole abseler de bildirilmiş

72
Mukormikoz klinik tanısı
Klinik şüphe önemli
Risk faktörleri olan hastada sinüzit, orbital kitle,
Koku duyusu kaybı, yüzde duyu kaybı, fasiyal
paralizi 
Akciğer grafisinde kama şeklinde infiltrasyon
Yanık veya yara üzerinde siyah renk oluşumu

73

74
Sağ frontalde
ve nasal
septuma
uzanan 
artmış
dansite

75
Mukormikoz Deri Tutulumu

76
Pulmoner Mukormikoz
Semptomlar
Ateş
(%64)
Öksürük          (%61)
Göğüs ağrısı (%37)
Hemoptizi
(%26
)
Radyoloji
Üst lob tut. 
(%43)
İnfiltrasyon
(%39) 
Kavite
(%26)
Hava-Hilal
(%8)

77
Mukormikoz Tanısında 
Histopatoloji ve Kültür

78
Olgu: Nöroloji Yoğun Bakımda yatan bir 
hastada gelişen Mukormikoz olgusu
Hasta Gazi Hastanesi aciline akut serebral hastalık 
ile acile başvurmuş
83
yaşında
Aterosklerotik KVS hastalığı, HT, 
Diabetes mellitus tip II
Solunum skıntısı nedeniyle entube edilen hasta 
‘’Nöroloji Yoğun Bakım’’a yatırılmış
Yatışının 8. günü ateşi yükselmiş

79
Hastanın infeksiyon İzlemi:
Ateş:38º C
TA:100/6ommHg, N:108, Sol 32/dak
Sağ akciğerde 
parakardiyak pulmoner infiltrasyon
nedeniyle Ampisilin Sulbaktam
başlanan hastanın 
ateşi düştü.
1 hafta ateşsiz süreçten sonra 
Ateş tekrar 38ºC
oldu, derin trakeal aspiratta
Pseudomonas
aeruginosa üredi Piperasilin tazobaktam
başlanıldı

80
Pip.Taz.tedavisinin 4. gününde (Yatışının 19. 
günü) 
kan kültüründe küf ürediği
saptandı.
7 gün sonra (Yatışının 23. günü) kutanöz lezyon 
gelişti 

81

82
Deri lezyonundan alınan derin eksizyonel
biyopside:
Geniş, düzensiz, septasız dallanmalar 
gösteren hif yapısı
Nekroz
Nötrofil infiltrasyonu saptandı
Mucor
ön tanısı konuldu.
Amfoterisin B
tedavisi başlanıldı.
Kan ve Kutanöz lezyondan alınan 
her 2 
kültürde üreyen küf mantarı Mucor olarak 
tanımlandı.

83

84
CT ve kültür ile, sinüs ve serebral tutulumla 
ilgili bir veri saptanmadı.
Pip. Tazo.12. Am.B 8.günde (Yatışının 28. günü) 
iken hastanın ateşinin düşmemesi üzerine yapılan 
derin endotrakeal aspirat kültüründe 
Acinetobacter
baumanii
ile 
Stenetrophomönas maltophilia
üredi.
Antibakteryel tedavisi 
Sefoperazon-sulbaktam
olarak değiştirildi.
Hasta 4 gün sonra hastaneye yatışının 33. günü
kaybedildi.
Tokyo Mikoloji referans laboratuvarında etken
Mucor circinelloides
olarak tanımlandı.

85
DİĞER MANTAR 
İNFEKSİYONLARI
Fusarium İnfeksiyonu

86
Etken özellikleri
Farklı besi yerlerinde hızla çoğalır
Cins: Karakteristik muz görünümünde 
makronidia
Tür tanımı zor
Anjioinvaziv hastalık: Trombozis ve 
infarkt
Dokuda: Hyalin, septalı, 
akut-dallanan hifler

87
Fusarium İnfeksiyonunda
Klinik Bulgular
84 olguluk bir çalışmanın sonuçları:
Ateş
(%92)
Cilt lezyonları (%77)
2/3’sinde yaygın
Pnömoni
(%54)
Sinüzit
(%36)
Pozitif kan kültürü (% 66) 
Cancer 2003; 98:315-9 

88
Fusarium İnfeksiyonlarında
Cilt Bulguları
Dissemine ve lokal enfeksiyonlarda > %50 deri tutulumu
Lokal enfeksiyonlar:
-Nekrotik papül/nodül
-Selülit(onikomikoz ile birlikte)
-Subkutan abseler
-Derin veya yüzeyel ülserler
-Püstüller
Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44 

89

90
İmmun Suprese Hastada 
Fusarium Cilt Lezyonları
Echtyma gangrenosum
Hedef lezyon
Multipl lezyonlar
Clin Infect Dis 2002; 35: 909-20
Dissemine
Ağrılı

91
Fusarium ve Pulmoner
Tutulum
Nekrotizan pnömoni
Alveolar infiltratlar %59
Nodüler lezyonlar %20
İnterstisyel infiltratlar%15
Kaviteler
%6
Clin Infect Dis 2002; 35:909-20

92
Fusarium Sinüziti
Sert damak üzerinde 
nekrotik lezyon
Genellikle yaygı infeksiyon
ile birlikte görülür

93
DİĞER MANTARLAR

94
S.apiospermum S.prolificans………
Toprak, su, bitki…….
Normal konakta; lokalize infeksiyon, 
miçetoma (cerrahi, travma)
İmmunsuprese (persistan nötropeni, 
transplantasyon): İnvazif fungal İnfeksiyon: 
Pnömoni (fungal top), 
Cilt lezyonları,
SSS,  fungemi
Scedosporium spp.

95
Scedosporium-Deri Tutulumu

96
Scedosporium prolificans
Microscopy by Deanna A. Sutton, PhD, Assistant Professor, Department of Pathology
Administrative Director, Fungus Testing Laboratory, University of Texas Health Science Center at San Antonio. Color enhanced. 

97
Scedosporium apiospermum
(
Pseudallescheria boydii
)

98
S.apiospermum: AmB dirençli olabilir
S.prolificans: Tüm antifungal ajanlara 
direnç
(Perfect J. CID 2003;36, Vori. ted: %14  başarı)

99
Candida
Dışı Maya Mantarlar
Candida dışı maya mantar oranları artıyor
Trichosporon spp.
Malassezia spp
Blastoschizomyces capitatus
Rhodotorula rubra
Hansenula aromala
Non-neoformans Cryptococcus spp
Saccahoromyces cerevisia

100
2007 Gazi Hastanesi Hastane 
İnfeksiyonları sürvayansının Mantarlarla 
ilgili Sonuçları
Üretilen 165 mantarın dağılımı :
C. albicans
98 
Non-albicans
Candida
52
Aspergillus
10
Trichosporon
3
Mucor
1
Toplam
165

101
Mallassezia furfur
ve 
Mallassezia
pachydermatitis
kateteri olan ve damar içi 
lipid solüsyonları ile beslenenlerde sepsis
nedeni olabilmektedir.
N Eng J Med 1998;338:706-11

102
Intensive Care Med. 2002;28:797-801
Lherm T,Monet C, Nougiere B et al. Seven cases of 
fungemia with Saccharomyces boulardi in critically İll
patients.
……..Yoğun Bakım Ünitesinde kalan 7 
hastada 
Saccharomyces boulardi
fungemisi gelişmiş……
……Olguları 6 sı tedavi amaçlı S. boulardi
kullanıyormuş..
....1 olguda fungemi kateter kaynaklı olup 
bu hasta S. boulardi kullanmıyormuş…
…3 hasta kaybedilmiş…

103
SONUÇ
Özellikle 
Yoğun Bakım Ünitelerinde
artıyor.
Erken tedavi önemli ancak erken 
tanıda sıkıntı var
.
İnfeksiyon etkeni 
mantar türleri değişiyor
.
Dirençli türler
artıyor.
Mümkün olan durumda da 
antifungal duyarlılığın araştırılması
uygun tedavi için önemli.
Etken mantarın gerek küf gerek maya için
tür ve cins tanımlaması
önemli

104
TEŞEKKÜR EDERİM………


Yüklə 253,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə