Prof. Dr. Necdet Altun Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYüklə 0,84 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü0,84 Mb.

 

1

KİFOZ 

 

 

Prof. Dr. Necdet Altun  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

 

 Vücut ağırlık merkezi, ayakta duran bir insanda, kulak, omuz başı, lomber 

vertebralar, kalça eklemi, diz eklemi, ve iç malleol üzerinden geçer (şekil 1 ve 2). Bu 

durumun bozulması sagittal dengenin bozulması anlamına gelir. Ortaya çıkan tablo 

postür bozukluğudur.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                      Şekil 1                                                                             Şekil 2 

 

Sagittal dengeye sahip bir omurgada, normal kifoz açılarına baktığımızda, torakal 4 

merkezli kifoz açısının 40º, torakal 6 nın 60º, torakal 8 in 40º ve torakal 12 nin ise 20º 

olduğunu görürüz (şekil 1). Bu derecelerin üzerine çıkıldığında kifoz deformitesinden 

söz ederiz.  

 

SINIFLANDIRMA  

Winter ve Holl 1978 yılında kifoz deformitesi için yapmış oldukları  sınıflandırma bu 

gün de kullanılmaktadır (5): 

 

I. Postural II. Scheuermann 

Kifozu 


III. Konjenital 

Kifoz 


IV. Paralitik 

Kifoz 


V. Miyelomeningosel 

VI. Posttravmatik 

VII. 

İnflamatuvar VIII. Cerrahi 

girişimler sonrası 

Servikal Bölge

Torakal Bölge

Lomber Bölge


 

2

IX. Başarısız füzyon X. Radyasyon 

sonrası 


XI. Metabolik 

XII. Gelişimsel 

 

POSTURAL KİFOZ (ROUND BACK)  

Çocuklarda çoğunlukla gözden kaçan, okul taramalarında saptanabilen bir 

deformitedir. Stagnara (5), round back deformitesinin, normalin bir varyasyonu 

olduğunu kabul eder. Özellikle bazı sporcularda görülen deformitenin, artmış göğüs 

ekspansiyonu ve artmış adale kitlesinin bir görünümü olduğu ifade edilir. 

 

Kinik özellikleri: •  Juvenil ve adolesan dönemde görülür. 

•  Kızlarda daha çok görülür. 

•  Eğrilik genellikle 60º nin altındadır. 

• Fleksibıldır 

•  X-ray’de veretbral bir anormallik yoktur. 

 

Round back deformitesinin kızlarda daha çok görülmesinin nedeninin, gelişen göğüslerin, gizlenme gayreti nedeni ile oluşan bir duruş alışkanlığından 

kaynaklandığı kabul edilir. 

 

SCHEUERMANN KİFOZU  

İlk kez 1920 yılında Danimarkalı Radyolog Scheurermann tarafından tanımlanmıştır 

(2,4,5). Scheuermann, kifoz deformitesine neden olan vertebralardaki kamalaşmanın, 

vertebralardaki ring apofizlerde oluşan  avasküler nekroz olduğunu belirtmiştir. 

Shmorl ise fıtıklaşan disk materyelinin, vertebraya ait büyüme plağını bozduğunu 

bildirmiştir. 

 

ETYOLOJİ  

Etyoloji konusunda değişik teoriler öne sürülmüştür.  

 

Avasküler nekroz (Scheuermann-1920): En çok kabul gören teoridir.  

 

Biyokimyasal değişiklikler (Ippolite-Ponsetti): Histokimyasal çalışmalar, proteoglikan 

anormalliğine bağlı olarak, enkondral ossifikasyonun bozulduğunu göstermiştir (3). 

 

Kemik dansitesindeki anormallik (Bradford-1976): Bradford, Vertebralarda meydana 

gelen değişikliğin, osteoporozun bir formu olduğunu bildirmiştir (1).  

 

Mikrofraktürler:  İlk kez 1934 yılında Lambrinudi tarafından ortaya kondu. Kronik 

travmalara bağlı olarak vertebra opofizlerindeki mikrofraktürlerin vertebralardaki 

kamalaşmanın nedeni olduğu bildirilmiştir (5).   

3

- Mekanik faktörler - Malnutrisyon 

- Vitamin yetmezliği 

- Endokrinopati 

- Genetik  

 

İNSİDANS  

% 0,4 ile 8,3 arasında görülür. Erkek kız oranı 7,3/1 dir. Geç juvenil ve adolesan 

dönemde görülür.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Şekil 3: Scheuermann kifozuna sahip anne ve kızı 

 

 KLİNİK BULGULAR 

 

• Postur bozukluğu. 

•  Rijit ve keskin kifoz. 

•  Kifozun üstünde ve altında artmış lordoz. 

• Armış pelvik tilt. 

• Gergin 

hemstringler. 

•  Ağrı (%20-60). 

• Skolyoz. 

•  Nörolojik defisit, ilerlemiş olgularda spinal stenoza bağlı olarak gelişebilir. 

• Disk 


hernisi. 

• Dural 


kist. 

 

RADYOLOJİK BULGULAR  

• Vertebralarda 

kamalaşma. 

• Veretbra 

yüksekliğinde azalma. 

•  İrregüler endplate. 

•  Disk mesafesinde daralma. 

• Kifotik 

deformite. 


 

4

•  Kifozun üstünde ve altında artmış lordoz. • Endplate’lerde 

skleroz. 

• Spondilolizis, 

spondilolistezis (%11-50). 

• Anterior 

osteofit 

•  Faset eklemlerde artroz. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Şekil 4: Scheuermann kifozunun radyolojik görüntüsü 

 

Sorenson, üç komşu vertebrada en az 5º  kamalaşma, Drummond iki veya daha fazla vertebrada kamalaşma, Bradford ise bir veya daha fazla vertebrada 5º veya 

daha fazla kamalaşma bulunması durumunda Scheuermann Kifozundan söz 

edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir (5). 

 

TEDAVİ  

Scheuermann Kifozunda cerrahi tedavi endikasyonları şöyledir: 

•  70º ve üstünde kifotik deformite. 

•  İlerleyen deformite 

•  Ağrı 

•  İlerleyen nörolojik defisit. 

• Psikolojik 

• Kozmetik 

 

KONJENİTAL KİFOZ  

Konjenital  skolyozda olduğu gibi doğuşta varolan vertebral bir anomaliye bağlı 

olarak gelişir. 

Vertebral anomalinin nedeni, formasyon defekti, segmentasyon defekti veya 

kombine olabilir. Formasyon defektine bağlı olarak vertebra cisminde öne doğru 

oluşan bir kama vertebra (şekil 5) veya vertebra cisminin önde tam oluşmaması 

sonucunda gelişen bir hemivertebra, kifoz deformitesine neden olabilir. Benzer bir 

şekilde, segmentasyon defektine bağlı olarak vertebra cisimlerinin bitişik olması 

(blok vertebra) veya birleştirici bir bant olması (ansegmente bar) sonucunda da kifoz 

deformitesi gelişebilir.  

 


 

5

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Konjenital kifoz nedenlerinden, kama vertebra ve insitı füzyon ile tedavi uygulaması. 

 

 PARALİTİK KİFOZ 

 

Bazı paralitik hastalıklar, skolyoza neden olabildikleri gibi, kifoza da neden olabilirler. Bunlar çoğunlukla poliomiyelit, CP, spinal müsküler atrofi gibi hastalıklardır.  

 

MİYELOMENİNGOSEL  

Omurgada posterior kemik defektleri ile seyreden menengosel ve miyelomeningosel 

ile birlikte aynı zamanda % 8-15 arasında kifoz deformitesi de bulunabilir.  

 

POSTTRAVMATİK KİFOZ  

Vertebra kırıklarından sonra, vertebralardaki kamalaşmaya bağlı olarak kifoz 

deformitesi gelişir (şekil 6).  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                        Şekil 6:

 

Postravmatik Kifoz                 Şekil 7: Ankilozan spondilit 

 

  

6

İNFLAMATUVAR KİFOZ  

Omurga enfeksiyonları veya omurganın diğer inflamatuvar hastalıkları sonucunda 

kifoz deformitesi gelişebilir. Enfeksiyonlar içinde ilk akla gelen tüberküloz, brusella 

gibi spesifik enfeksiyonlardır. Nonspesifik enfeksiyonlard da benzer bir sonuç 

oluşabilir.  

Enflamatuvar hastalıklar içinde ilk akla gelen hastalılar, ankilozan spondilit (şekil 7) 

ve romatoid artrittir.  

 

CERRAHİ GİRİŞİMLERDEN SONRA  

Cerrahi tedavi edilen ancak yetersiz redüksiyon yapılan ya da yetersiz tesbit edilen 

kırıklardan sonra kifoz gelişebilir. Her hangi bir nedenle yetersiz posterior füzyon 

yapılan hastalarda zamanla kifoz oluşabilir. Laminektomi yapılan olgularda, posterior 

yetmezlik oluşursa kifoz gelişebilir. 

 

METABOLİK  

Metabolik nedenlere bağlı kifoz daha çok osteoporoz, osteomalazi ve osteogenezis 

imperfekta sonucunda gelişebilir. 

 

GELİŞİMSEL  

Akondroplazi ve mukopolisakkaridozlar bu gruba girerler. 

 

CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ  

1. Posterior grişimler: 

•  İnsitu füzyon 

Herhangi bir düzeltme girişimi yapmadan eğriliğin artmasını engellemek için 

yapılan girişimdir (şekil 5). 

• Füzyon+instrumentasyon 

Eğriliğin düzeltilmesi ile birlikte spinal instrumentasyon yardımı ile eğrilik 

düzeltilmeye çalışılır ve füzyon yapılır. 

• Osteotomi 

Rijit deformitelerde eğriliğin derecesine göre tek veya daha çok seviyede, tabanı 

posteiorda olacak şekilde ostotomiler yapılarak düzeltilmeye çalışılır, spinal 

instrumentasyonla da tespit edilir (şekil 8). 

• Egg-shell 

uygulaması 

Bir çeşit osteotomidir. Eğriliğin tepe noktasındaki vertebranın posterior elemanları 

eksize edildikten sonra, vertebranını içi boşaltılarak, cismin posterior korteksi 

çöktürülür (şekil 9). Bu şekilde düzeltme sağlandıktan sonra instrumentasyon 

yapılır. 

 

2. Anterior girişimler: • Disk 

eksizyonu+füzyon 

Rijit eğriliklerde anterior diskektomiler ile gevşetme yapıldıktan sonra füzyon 

yapılarak, düzeltme sağlanır. 

• Vertebrektomi 


 

7

Özellikle konjenital nedenli kifozlarda, deformiteye neden olan vertebra (hemivertebra gb.) çıkartılarak düzeltme yapılır. 

*  İnstrumentasyon 

Yukarıdaki uygulamalarda omurganın tespiti için instrumentasyon yapılır. 

 

3. Kombine girişimler Bazı rijit kifozlarda anterior girişim ile gevşetme yapıldıktan sonra düzeltme ve 

tespit için posterior girişim yapılabilir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Şekil 8: Postravmatik kifozda osteotomi ve enstrumentasyon 

 

  

Şekil 9: Kifoz tedavisinde egg-shell girişimi 

 

 KAYNAKLAR

 

 

1.  Bradford DS. Vertebral osteochondrosis (Scheuermann’s kyphosis). Clin Orthop 158: 83-90, 1981. 

2.  Frymoyer JW. The adult spine. Vol 2: 1537-1592, Philadelphia, Lippincott-Raven, 1997.  

3.  Ippolite E, Ponseti IV. Juvenil kyphosis, Histological and histochemical studies. JBJS 63 (A): 175-

180, 1981. 

4.  Murray PM, Weinstein SL, Spratt KF. The natural history and long-term follow-up of Scheuermann 

Kyphosis. JBJS, 75-A(2): 236-247, 1993. 

5.  Wenger DR, Rang M. Art and Practise of Children’s Orthopaedics. Raven Press, 422-453,1993. 

 

 
Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə