Provedbena uredba komisije (EU) br. 230/2013 od 14. ožujka 2013Yüklə 1,43 Mb.
səhifə1/14
tarix19.08.2017
ölçüsü1,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


32013R0230
II.
(Nezakonodavni akti)
UREDBE
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 230/2013
od 14. ožujka 2013.
o povlačenju s tržišta određenih dodataka hrani za životinje koji spadaju u skupinu aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje 1, a posebno njezin članak 10. stavak 5.,
budući da:
(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka za korištenje u hranidbi životinja te osnove i postupci za davanje takvih odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna ocjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ 2.
(2) Dodaci hrani za životinje navedeni u Prilogu bili su Direktivom 70/524/EEZ odobreni bez vremenskog ograničenja. Ti su dodaci hrani za životinje kasnije bili uneseni u Registar dodataka hrani za životinje Zajednice, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
(3) U pogledu korištenja dodataka hrani za životinje koji su u dijelu A Priloga navedeni kao aromatične tvari i tvari za poboljšavanje okusa, nije bio predan niti jedan zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 do roka predviđenog u toj odredbi. U pogledu korištenja dodataka hrani za životinje koji su u dijelu B Priloga navedeni kao aromatične tvari i tvari za poboljšavanje okusa, do tog roka nije bio predan niti jedan zahtjev za neke životinjske vrste ili kategorije životinjskih vrsta za koje su dotični dodaci hrani za životinje bili odobreni u skladu s Direktivom 70/524/EEZ. Međutim, u pogledu upotrebe saharina i kalcijevog saharina koji su u dijelu B Priloga navedeni kao aromatične tvari i tvari za poboljšavanje okusa, do tog roka nije bio predan niti jedan zahtjev za jedinu kategoriju životinja za koju su dotični dodaci hrani za životinje bili odobreni u skladu s Direktivom 70/524/EEZ.
(4) Radi transparentnosti, dodaci hrani za koje do roka navedenog u članku 10. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 nije bio predan niti jedan zahtjev za odobrenje, navedeni su u posebnom dijelu Registra dodataka hrani za životinje Zajednice.
(5) Ti se dodaci hrani za životinje moraju stoga povući s tržišta, što se tiče njihovog korištenja kao aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa, osim za životinjske vrste i kategorije životinjskih vrsta za koje su predani zahtjevi za odobrenje. Ova mjera ne utječe na korištenje nekih od gore navedenih dodataka u skladu s nekim drugim životinjskim vrstama ili kategorijama životinjskih vrsta ili drugim funkcionalnim skupinama za koje mogu biti odobreni.
(6) Primjerno je zainteresiranim stranama dopustiti prijelazno razdoblje, tijekom kojeg se mogu koristiti postojeće zalihe dotičnih dodataka, premiksa, krmne smjese i krmiva koji su proizvedeni s tim dodacima, uzimajući u obzir vijek trajanja određene hrane za životinje koja sadrži predmetne dodatke.
(7) Povlačenjem s tržišta proizvoda navedenih u Prilogu ne dovodi se u pitanje izdavanje odobrenja za njih ili donošenje mjere o njihovom statusu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/82003.
(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,
DONIJELA JE OVU UREDBU:
Članak 1.
Povlačenje
Dodaci hrani za životinje navedeni u dijelu A Priloga, koji spadaju u skupinu „Aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa”, povlače se s tržišta.
Dodaci hrani za životinje navedeni u dijelu B Priloga, koji spadaju u skupinu „Aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa”, povlače se s tržišta za određene životinjske vrste ili kategorije životinjskih vrsta, kako je navedeno u tom dijelu Priloga.
Članak 2.
Prijelazne mjere
1. Postojeće zalihe dodataka hrani za životinje navedenih u dijelu A Priloga mogu se do 10. travnja 2014. nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati kao dodaci hrani za životinje koji spadaju u skupinu „Aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa”.
2. Premiksi proizvedeni s dodacima iz stavka 1. mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati do 10. listopada 2014.
3. Krmne smjese i krmiva koji su proizvedeni s dodacima iz stavka 1. ili s premiksima iz stavka 2. i koji su označeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2009 mogu se do 10. travnja 2015. nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati do isteka zaliha.
4. U pogledu dodataka hrani za životinje navedenih u dijelu B Priloga, stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se za životinjske vrste ili kategorije životinjskih vrsta navedene u tom dijelu Priloga.
Članak 3.
Stupanje na snagu
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama
Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2013.
Za Komisiju,
Predsjednik
José Manuel BARROSO

PRILOG
Dodaci hrani za životinje koji spadaju u skupinu aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa povučeni s tržišta, kako je predviđeno u članku 1.


DIO A
Dodaci hrani za životinje koji spadaju u skupinu aromatičnih tvari i tvari za poboljšavanje okusa povučeni za sve vrste i kategorije životinja


Identifikacijski broj

Dodatak

Vrsta ili kategorija životinja

Aromatične tvari i tvari za poboljšavanje okusa

1. Prirodni proizvodi i odgovarajući sintetički proizvodi
2-etil-(3,5 ili 6)-metoksipirazin (85 %) i 2-metil-(3,5 ili 6)-metoksipirazin (13 %)/br. Flavis 14.077

sve vrste
heksadekano-1,5-lakton/br. Flavis 10.049

sve vrste
2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid/br. Flavis 05.121

sve vrste
prenil benzoat/br. Flavis 09.693

sve vrste
br. CAS 100-09-4/p-anisična kiselina/br. Flavis 08.071

sve vrste
br. CAS 10024-64-3/linalil oktanoat/br. Flavis 09.116

sve vrste
br. CAS 10031-82-0/4-etoksibenzaldehid/br. Flavis 05.056

sve vrste
br. CAS 10032-02-7/geranil heksanoat/br. Flavis 09.067

sve vrste
br. CAS No. 100-42-5/vinilbenzen/br. Flavis 01.015

sve vrste
br. CAS 100-66-3/anizol/br. Flavis 04.032

sve vrste
br. CAS 10094-40-3/heks-2-enil acetat/br. Flavis 09.196

sve vrste
br. CAS 10094-41-4/heks-3-enil 2-metilbutirat/br. Flavis 09.506

sve vrste
br. CAS 101517-87-7/izobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin; 2(4)-izobutil- 4-(2),6-dimetildihidro(4H)1,3,5-ditiazin)/br. Flavis 15.079

sve vrste
br. CAS 10236-16-5/3,7,11,15- tetrametilheksadek-2-enil acetat/br. Flavis 09.691

sve vrste
br. CAS 10276-85-4/benzil oktanoat/br. Flavis 09.318

sve vrste
br. CAS 10316-66-2/2-hidroksicikloheks-2-en-1-on/br. Flavis 07.119

sve vrste
br. CAS 103-25-3/metil 3-fenilpropionat/br. Flavis 09.746

sve vrste
br. CAS 103-50-4/dibenzil eter/br. Flavis 03.004

sve vrste
br. CAS 10352-87-1/propil but-2(trans)-enoat/br. Flavis 09.699

sve vrste
br. CAS 10352-88-2/2-heptenska kiselina/br. Flavis 08.123

sve vrste
br. CAS 103-53-7/fenetil cinamat/br. Flavis 09.743

sve vrste
br. CAS 103-56-0/cinamil propionat/br. Flavis 09.133

sve vrste
br. CAS 10402-47-8/geranil valerat/br. Flavis 09.150

sve vrste
br. CAS 104-09-6/p-tolilacetaldehid/br. Flavis 05.042

sve vrste
br. CAS 10415-88-0/1-metil-3-fenilpropil acetat/br. Flavis 09.200

sve vrste
br. CAS 104228-51-5/etil 4-(acetiltio)butirat/br. Flavis 12.257

sve vrste
br. CAS 104-45-0/1-metoksi-4-propilbenzen/br. Flavis 04.039

sve vrste
br. CAS 104-46-1/1-metoksi-4-(1-propenil)benzen/br. Flavis 04.088

sve vrste
br. CAS No. 10458-14-7/p-mentan-3-on/br. Flavis 07.059

sve vrste
br. CAS 104-65-4/cinamil formijat/br. Flavis 09.085

sve vrste
br. CAS 104691-40-9/2(4)-izopropil-4(2),6-dimetildihidro-4H-1,3,5-ditiazin/br. Flavis 15.057

sve vrste
br. CAS 10486-19-8/tridekanal/br. Flavis 05.181

sve vrste
br. CAS 104-90-5/5-etil-2-metilpiridin/br. Flavis 14.066

sve vrste
br. CAS 10519-33-2/dec-3-en-2-on/br. Flavis 07.121

sve vrste
br. CAS 105-43-1/3-metilvalerijanska kiselina/br. Flavis 08.056

sve vrste
br. CAS 105-66-8/propil butirat/br. Flavis 09.040

sve vrste
br. CAS 105-79-3/izobutil heksanoat/br. Flavis 09.064

sve vrste
br. CAS 10588-10-0/izobutil valerat/br. Flavis 09.250

sve vrste
br. CAS 105-89-5/rodinil propionat/br. Flavis 09.141

sve vrste
br. CAS 106-18-3/butil dodekanoat/br. Flavis 09.100

sve vrste
br. CAS 106-26-3/neral/br. Flavis 05.170

sve vrste
br. CAS 106-35-4/heptan-3-on/br. Flavis 07.003

sve vrste
br. CAS 106-36-5/propil propionat/br. Flavis 09.122

sve vrste
br. CAS 106-65-0/dimetil sukcinat/br. Flavis 09.445

sve vrste
br. CAS 106-73-0/metil heptanoat/br. Flavis 09.096

sve vrste
br. CAS 107-31-3/metil formijat/br. Flavis 09.642

sve vrste
br. CAS 107-74-4/3,7-dimetiloktan-1,7-diol/br. Flavis 02.047

sve vrste
br. CAS 107-86-8/3-metilkrotonaldehid/br. Flavis 05.124

sve vrste
br. CAS 1079-01-2/mirtenil acetat/br. Flavis 09.302

sve vrste
br. CAS 108-10-1/4-metilpentan-2-on/br. Flavis 07.017

sve vrste
br. CAS 108-21-4/izopropil acetat/br. Flavis 09.003

sve vrste
br. CAS 108-82-7/2,6-dimetilheptan-4-ol/br. Flavis 02.081

sve vrste
br. CAS 108-83-8/2,6-dimetilheptan-4-on/br. Flavis 07.122

sve vrste
br. CAS 108-94-1/cikloheksanon/br. Flavis 07.148

sve vrste
br. CAS 109-15-9/oktil izobutirat/br. Flavis 09.473

sve vrste
br. CAS 109-20-6/geranil izovalerat/br. Flavis 09.453

sve vrste
br. CAS 109-79-5/butan-1-tiol/br. Flavis 12.010

sve vrste
br. CAS 109-80-8/propan-1,3-ditiol/br. Flavis 12.076

sve vrste
br. CAS 109-97-7/pirol/br. Flavis 14.041

sve vrste
br. CAS 11031-45-1/12-alfa-santalen-14-ol, alfa santalol/br. Flavis 02.217

sve vrste
br. CAS 110-58-7/pentilamin/br. Flavis 11.021

sve vrste
br. CAS 110-74-7/propil formijat/br. Flavis 09.073

sve vrste
br. CAS 110-81-6/dietil disulfid/br. Flavis 12.012

sve vrste
br. CAS 110-86-1/piridin/br. Flavis 14.008

sve vrste
br. CAS 110-89-4/piperidin/br. Flavis 14.010

sve vrste
br. CAS 111-11-5/metil oktanoat/br. Flavis 09.117

sve vrste
br. CAS 111-15-9/2-etoksietil acetat/br. Flavis 09.359

sve vrste
br. CAS 111-28-4/heksa-2,4-dien-1-ol; sorbinski alkohol; 1-hidroksi- 2,4-heksadien; sorbil alkohol/br. Flavis 02.162

sve vrste
br. CAS 111-31-9/heksan-1-tiol/br. Flavis 12.132

sve vrste
br. CAS 1115-84-0/S-metilmetioninsulfonij klorid/br. Flavis 17.015

sve vrste
br. CAS 111-61-5/etil oktadekanoat/br. Flavis 09.210

sve vrste
br. CAS 1117-55-1/heksil oktanoat/br. Flavis 09.113

sve vrste
br. CAS 1117-59-5/heksil valerat/br. Flavis 09.583

sve vrste
br. CAS 111-82-0/metil dodekanoat/br. Flavis 09.101

sve vrste
br. CAS 1118-27-0/linalil izovalerat/br. Flavis 09.454

sve vrste
br. CAS 1118-39-4/mircenil acetat/br. Flavis 09.669

sve vrste
br. CAS 1119-44-4/hept-3-en-2-on/br. Flavis 07.105

sve vrste
br. CAS 112-23-2/heptil formijat/br. Flavis 09.074

sve vrste
br. CAS 112-32-3/oktil formijat/br. Flavis 09.075

sve vrste
br. CAS 112-37-8/undekanska kiselina/br. Flavis 08.042

sve vrste
br. CAS 112-38-9/undek-10-enska kiselina/br. Flavis 08.039

sve vrste
br. CAS 112-42-5/undekan-1-ol/br. Flavis 02.057

sve vrste
br. CAS 112-43-6/undek-10-en-1-ol; undekan-1-ol; alkohol C-11; alkohol undecilenske kiseline/br. Flavis 02.125

sve vrste
br. CAS 1125-88-8/alfa,alfa-dimetoksitoluen/br. Flavis 06.003

sve vrste
br. CAS 112-63-0/metil linoleat/br. Flavis 09.645

sve vrste
br. CAS 1135-24-6/4-hidroksi-3-metoksicinamska kiselina/br. Flavis 08.089

sve vrste
br. CAS 1135-66-6/izolongifolen/br. Flavis 01.044

sve vrste
br. CAS 1139-30-6/beta-kariofilen epoksid/br. Flavis 16.043

sve vrste
br. CAS No. 115-18-4/2-metilbut-3-en-2-ol/br. Flavis 02.123

sve vrste
br. CAS 116-26-7/2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehid/br. Flavis 05.104

sve vrste
br. CAS 118-72-9/2,6-(dimetil)tiofenol/br. Flavis 12.082

sve vrste
br. CAS 118-93-4/2-hidroksiacetofenon/br. Flavis 07.124

sve vrste
br. CAS 1191-04-4/2-heksenska kiselina/br. Flavis 08.119

sve vrste
br. CAS 1193-11-9/2,2,4-trimetil-1,3-dioksolan/br. Flavis 06.098

sve vrste
br. CAS 1193-18-6/3-metilcikloheks-2-en-1-on/br. Flavis 07.098

sve vrste
br. CAS 1195-79-5/fenhon/br. Flavis 07.037

sve vrste
br. CAS 119-65-3/izokvinolin/br. Flavis 14.001

sve vrste
br. CAS No. 1200-67-5/izobornil formijat/br. Flavis 09.176

sve vrste
br. CAS 120-92-3/ciklopentanon/br. Flavis 07.149

sve vrste
br. CAS 121-34-6/vanilinska kiselina/br. Flavis 08.043

sve vrste
br. CAS 121-44-8/trietilamin/br. Flavis 11.023

sve vrste
br. CAS 121-98-2/metil 4-metoksibenzoat/br. Flavis 09.713

sve vrste
br. CAS 122-43-0/butil fenilacetat/br. Flavis 09.787

sve vrste
br. CAS 122-67-8/izobutil cinamat/br. Flavis 09.734

sve vrste
br. CAS 122-68-9/3-fenilpropil cinamat/br. Flavis 09.745

sve vrste
br. CAS 122-69-0/cinamil cinamat/br. Flavis 09.739

sve vrste
br. CAS 122-72-5/3-fenilpropil acetat/br. Flavis 09.032

sve vrste
br. CAS 122-79-2/fenil acetat/br. Flavis 09.688

sve vrste
br. CAS 122-84-9/4-metoksifenilaceton/br. Flavis 07.087

sve vrste
br. CAS 122-91-8/p-anisil formijat/br. Flavis 09.087

sve vrste
br. CAS 123-08-0/4-hidroksibenzaldehid/br. Flavis 05.047

sve vrste
br. CAS 123-15-9/2-metilpentanal/br. Flavis 05.069

sve vrste
br. CAS 123-19-3/heptan-4-on/br. Flavis 07.058

sve vrste
br. CAS 123-31-9/kvinol/br. Flavis 04.083

sve vrste
br. CAS 123-42-2/4-hidroksi-4-metilpentan-2-on/br. Flavis 07.165

sve vrste
br. CAS 123-63-7/2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan/br. Flavis 05.053

sve vrste
br. CAS 123-95-5/butil oktadekanoat/br. Flavis 09.246

sve vrste
br. CAS 124-04-9/adipinska kiselina/br. Flavis 08.026

sve vrste
br. CAS 124-10-7/metil tetradekanoat/br. Flavis 09.106

sve vrste
br. CAS 124-25-4/tetradekanal/br. Flavis 05.032

sve vrste
br. CAS 126-14-7/saharoza oktaacetat/br. Flavis 16.081

sve vrste
br. CAS 126-64-7/linalil benzoat/br. Flavis 09.771

sve vrste

Yüklə 1,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə